Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Nomenaments funcionari en pràctiques per ocupar lloc de treball policia local dels aspirants que han superat les proves selectives del procés unificat de policies locals de Mallorca 2022

    Número de registre 2215 - Pàgines 13768-13769

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Nomenaments funcionari en pràctiques per ocupar lloc de treball policia local dels aspirants que han superat les proves selectives del procés unificat de policies locals de Mallorca 2022

    Número de registre 2216 - Pàgines 13770-13771

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Nomenament funcionària de carrera

    Número de registre 2259 - Pàgina 13772

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Nomenament com a funcionaris en pràctiques a quatre policies locals de l’Ajuntament de Santanyí

    Número de registre 2262 - Pàgina 13773

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’EBAP de correcció dels errors advertits en les Resolucions de 19 d’octubre, de 3 de novembre i 7 de desembre de 2022, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d’arxius, museus, biblioteques i documentació, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca

    Número de registre 2235 - Pàgines 13774-13775

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades del temari de les proves d’ingrés per cobrir places de personal funcionari del cos de gestió de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 19 de desembre de 2022 (BOIB núm. 165, de 20 de desembre)

    Número de registre 2236 - Pàgines 13776-13785

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat enginyeria de telecomunicacions, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

    Número de registre 2237 - Pàgines 13786-13787

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es designen els membres del Tribunal Qualificador de la convocatòria per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern,escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 2239 - Pàgines 13788-13789

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’exclou a una aspirant del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

    Número de registre 2287 - Pàgines 13790-13792

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 22 de desembre de 2022, per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca

    Número de registre 2238 - Pàgines 13793-13795

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 14 de març de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria infermer/a especialista obstetricoginecològic/a (llevador/a) de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 6/2022)

    Número de registre 2173 - Pàgines 13796-13797

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 6 de març de 2023 per la qual s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del procediment de promoció interna temporal d’ una plaça d´administratiu de la funció administrativa de l’Hospital Comarcal d’Inca adscrita a la secretaria de gerència i s’adjudica la plaça

    Número de registre 2223 - Pàgina 13798

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’ errors de la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 8 de març de 2023 per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, 1 plaça del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2227 - Pàgines 13799-13800

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 14 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2228 - Pàgina 13801

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 14 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2229 - Pàgina 13802

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la substitució, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 15/2022)

    Número de registre 2264 - Pàgines 13803-13804

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 14/2022)

    Número de registre 2265 - Pàgines 13805-13806

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 13/2022)

    Número de registre 2266 - Pàgines 13807-13808

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 12/2022)

    Número de registre 2267 - Pàgines 13809-13810

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 11/2022)

    Número de registre 2268 - Pàgines 13811-13812

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 10/2022)

    Número de registre 2269 - Pàgines 13813-13814

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 09/2022)

    Número de registre 2270 - Pàgines 13815-13816

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 08/2022)

    Número de registre 2271 - Pàgines 13817-13818

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 6 de març de 2023 per la qual s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del procediment de promoció interna temporal d’ una plaça d´administratiu de la funció administrativa de l’Hospital Comarcal d’Inca adscrita a logística i s’adjudica la plaça

    Número de registre 2224 - Pàgina 13819

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 6 de març de 2023 per la qual s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del procediment de promoció interna temporal d’ una plaça d´administratiu de la funció administrativa de l’Hospital Comarcal d’Inca adscrita a control de gestió i s’adjudica la plaça

    Número de registre 2225 - Pàgina 13820

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Nomenament d’un assessor del tribunal qualificador que ha de regir el procés selectiu per a la creació d’una borsa de tècnics/iques superiors en Pesca i Recursos Marins (Exp. 2022/00014204K)

    Número de registre 2123 - Pàgina 13821

  • CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

   • Convocatòria selecció personal Cambra de Comerç de Mallorca

    Número de registre 2255 - Pàgina 13822

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Resolució de Batlia per la que s’aprova la nova composició del Tribunal Qualificador del procés de selecció el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina de personal funcionari interí Arquitecte, escala d'administració especial, subescala tècnica, classe superior, grup A, subgrup A1, de l'Ajuntament de Deià

    Número de registre 2214 - Pàgines 13823-13824

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Patronat Municipal d’Escoles d’Infants. Aprovació la llista provisional d’aspirants admesos en el procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari d'oposició per cobrir 1 plaça de tècnic/a de manteniment de personal laboral d’aquest Patronat

    Número de registre 2240 - Pàgina 13825

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents a la policia local de l’Ajuntament de Santanyí

    Número de registre 2274 - Pàgines 13826-13832

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Convocatòria i bases del concurs-oposició per a la cobertura d’una plaça de personal laboral fix en la categoria dinamitzador/a sociocultural, de nivell 4, assimilat al subgrup professional C2 del personal funcionari

    Número de registre 2276 - Pàgines 13833-13843

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de jutge/essa de pau substitut/a de Sencelles

    Número de registre 2250 - Pàgina 13844

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la Direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual s’aprova la incorporació de dos nous aspirants a la llista publicada per Resolució a la qual s’aprova l’adjudicació de places de la 44a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia per a l’any 2023

    Número de registre 2261 - Pàgines 13845-13846