Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 178876
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de març de 2023 per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en modalitat presencial per al curs escolar 2023-2024

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (LOMLOE), estableix un nou marc normatiu per al sistema educatiu espanyol que implica, alhora, canvis en la formació professional.

Els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu es regulen en el capítol V de la Llei esmentada. L'article 39 estableix que la formació professional en el sistema educatiu comprèn els cicles formatius de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior.

La LOE, amb els canvis introduïts per la LOMLOE, modifica les condicions d'accés i admissió als cicles formatius. Per això, mentre es formalitza l'adaptació de la normativa autonòmica al que preveu la LOMLOE, el contingut d'aquesta Resolució s'ha d'adaptar al que disposa aquesta reforma legal, especialment la disposició final cinquena, relativa al calendari d'implantació, que en el seu punt 1 indica que les modificacions referents a l'admissió d'alumnes als ensenyaments de formació professional, entre d'altres, han de ser d'aplicació el curs escolar 2021-2022.

El Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, pel qual es regulen l'avaluació i la promoció en l'educació primària, així com l'avaluació, la promoció i la titulació en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, determina, en l'article 18, que la superació de la totalitat dels mòduls inclosos en un cicle de formació professional bàsica condueix a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.

L'Ordre EFP/1210/2021, de 2 de novembre, per la qual s'estableix l'equivalència, a l'efecte d'accés a ensenyaments de formació professional, de determinats estudis i títols anteriors a l'actual sistema educatiu, estableix, en el seu article únic, l'equivalència a l'efecte d'accés a formació professional dels ensenyaments conduents al títol de batxiller, regulat per la Llei 14/1970, de 4 d'agost, general d'educació i finançament de la reforma educativa.

La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional, publicada en el BOE núm. 78, d'1 d'abril de 2022, implica una transformació global del sistema de formació professional. En el capítol III es regulen les diferents modalitats d'oferta, quedant la presencial inclosa com a modalitat, a més de la semipresencial i la virtual.

El Reial decret 629/2022, de 26 de juliol, pel qual es modifica el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per Llei orgànica 2/2009, aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d'abril (BOE núm. 179, de 27 de juliol de 2022), introdueix en l'article 124, l'autorització de residència temporal per motius d'arrelament, entre d'altres, arrelament per a la formació, sempre que es compleixin els requisits establerts en el punt 4 de l'esmentat article.

L'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de juny de 2012 per la qual es regula el procediment d'admissió i de matrícula als mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial i als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en règim d'ensenyament presencial als centres educatius de les Illes Balears estableix, en la disposició final primera, l'autorització del director general competent en matèria de formació professional per dictar les resolucions i les instruccions necessàries per a l'execució d'allò que es disposa en aquesta Ordre.

Per tot això, de conformitat amb la normativa indicada, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les instruccions que concreten el procediment d'admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en modalitat presencial en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, les quals s'adjunten com a annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Detallar la documentació que s'ha d'aportar per a l'admissió als ensenyaments de formació professional, que figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Publicar els criteris per adjudicar les places als ensenyaments de formació professional, que s'adjunten com a annex 3 d'aquesta Resolució.

4. Determinar el calendari del procediment d'admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, que figura en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

5. Establir que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i comenci a produir efectes l'endemà de la publicació.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb l'article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 8 de març de 2023

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors Antonio Baos Relucio

 

ANNEX 1

Instruccions

Primer Objecte i àmbit d'aplicació

Aquestes instruccions concreten el procediment que s'ha de seguir per a l'admissió i la matrícula als cicles formatius de grau bàsic (GB), de grau mitjà (GM) i de grau superior (GS) de formació professional del sistema educatiu que s'han d'impartir durant el curs 2023-2024 en modalitat presencial, en oferta completa, en centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen aquests ensenyaments a les Illes Balears.

Segon Accés als cicles formatius

Els canvis introduïts per la LOMLOE pel que fa a les condicions d'accés i admissió als cicles formatius, que s'han d'aplicar el curs escolar 2023-2024, són els següents:

1. Per accedir als cicles formatius de grau bàsic, s'han de complir els requisits següents:

a) L'alumne ha de tenir quinze anys, o els ha de complir abans del 31 de desembre de l'any de l'inici del cicle.

b) L'alumne ha d'haver cursat el tercer curs d'educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver-ne cursat el segon curs.

c) L'equip docent ha d'haver proposat als pares o tutors legals de l'alumne que s'incorpori a un cicle de formació professional de grau bàsic.

2. Per accedir als cicles formatius de grau mitjà de formació professional, els candidats han de complir un dels requisits següents:

a) Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

b) Haver superat un curs de formació específic preparatori per a l'accés a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats per l'Administració educativa.

c) Haver superat una prova d'accés.

d) Tenir el títol de tècnic bàsic.

En els supòsits d'accés per les vies de les lletres b) i c), es requereix tenir disset anys complerts, com a mínim, l'any de realització de la prova.

3. Per accedir als cicles formatius de grau superior de formació professional, els candidats han de complir un dels requisits següents:

a) Tenir el títol de batxiller.

b) Tenir el títol de tècnic de grau mitjà de formació professional.

c) Haver superat un curs de formació específic preparatori per a l'accés a cicles de grau superior en centres públics o privats autoritzats per l'Administració educativa.

d) Haver superat una prova d'accés.

e) Tenir un títol de tècnic superior de formació professional o un grau universitari.

En els supòsits d'accés per les vies de les lletres c) i d), es requereix tenir dinou anys complerts, com a mínim, l'any de realització de la prova.

Tercer Admissió als cicles formatius

Les persones interessades a cursar un cicle formatiu de formació professional que reuneixen les condicions d'accés establertes en el punt anterior també han de complir els requisits d'admissió que són d'aplicació el curs escolar 2023-2024, d'acord amb el que determina la disposició final cinquena de la LOMLOE, els quals es concreten en els punts següents.

Quart Requisits d'admissió als cicles formatius de grau bàsic

Per a l'admissió als cicles formatius de grau bàsic de les persones que reuneixen els requisits d'accés establerts en el punt 2.1 d'aquestes instruccions, és necessari complir els requisits següents:

a) Tenir quinze anys, o complir-los abans del 31 de desembre de l'any de l'inici del cicle, i no superar els disset anys d'edat en el moment d'accés o durant l'any natural de l'inici del cicle.

b) Haver cursat el tercer curs d'educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs.

c) Comptar amb el document de la proposta d'incorporació d'alumnes a un cicle formatiu de grau bàsic (GB). Aquest document, que ha de derivar del consell orientador establert en l'article 28.9 de la LOMLOE, només té efectes per al procediment d'admissió i no el pot suplir.

d) Tenir un certificat acadèmic en què constin les matèries avaluades dels estudis d'educació secundària obligatòria.

Cinquè Requisits d'admissió als cicles formatius de grau mitjà

1. Les persones que tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria o d'un nivell acadèmic equivalent poden accedir als cicles formatius de grau mitjà per la via d'ESO.

2. A més, també poden accedir a aquests cicles per la via d'ESO els qui estiguin en possessió d'alguna de les titulacions acadèmiques següents o els qui acreditin alguna de les situacions que figuren a continuació:

a) Tenir el títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà).

b) Tenir el títol de tècnic auxiliar (FP1).

c) Estar en possessió d'un certificat acreditatiu d'haver superat totes les matèries del batxillerat.

d) Acreditar tenir un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos primers cursos del batxillerat unificat polivalent (BUP).

e) Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans (REM).

f) Haver superat el tercer curs del pla de 1963 o el segon de comuns experimental dels ensenyaments d'arts aplicades i oficis artístics.

g) Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics a algun dels anteriors.

3. També tenen accés per aquesta via les persones que, tot i no tenir les titulacions o els estudis indicats en els paràgrafs anteriors d'aquest punt, hagin obtingut alguna de les titulacions que figuren a continuació o bé l'homologació amb alguna d'aquestes titulacions:

a) Títol de tècnic superior (cicles formatius de grau superior).

b)Títol de batxillerat unificat polivalent (BUP).

c) Títol universitari amb caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional que figuri en el Catàleg de Títols Universitaris Oficials.

d) Títol declarat equivalent a una titulació universitària.

4. També poden accedir a cursar un cicle formatiu de grau mitjà per la via d'ESO les persones que hagin cursat estudis en sistemes educatius estrangers i hagin obtingut l'homologació amb el títol de batxiller o l'homologació amb el primer curs complet d'aquest títol però no disposin de l'homologació amb l'ESO.

5. Els alumnes que tenen un títol de formació professional bàsica poden sol·licitar les places reservades per a l'accés via FPB. En aquest cas, tenen prioritat en els cicles formatius de les famílies professionals que s'inclouen en el punt 7 de l'annex del títol corresponent.

6. Poden sol·licitar les places reservades per a l'accés per altres vies les persones que compleixen almenys una de les condicions següents:

a) Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial.

b)  Haver superat el curs de formació específic preparatori per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà.

c) Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà, o tenir l'exempció de fer totes les parts de la prova d'accés a cicles formatius de formació professional de grau mitjà d'acord amb la normativa vigent.

d) Haver superat alguna de les parts de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir, a més, l'exempció de fer la resta de les parts de la prova d'accés d'acord amb la normativa vigent.

e) Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior, o tenir l'exempció de fer totes les parts de la prova d'accés a cicles formatius de formació professional de grau superior d'acord amb la normativa vigent.

f) Haver superat alguna de les parts de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior i tenir, a més, l'exempció de fer la resta de les parts de la prova d'accés, d'acord amb la normativa vigent.

g) Haver superat el curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior.

h) Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

7. Les persones que vulguin sol·licitar una plaça en un cicle formatiu de grau mitjà per l'accés per altres vies, detallat en l'apartat anterior, han de tenir l'edat mínima que es preveu en la normativa vigent i no han de poder optar a cap altra via d'accés als cicles de grau mitjà.

Sisè Requisits d'admissió als cicles formatius de grau superior

1. Poden accedir als cicles formatius de grau superior per la via de batxiller les persones que tenen el títol de batxiller.

2. També tenen accés per aquesta via els qui estiguin en possessió d'alguna de les titulacions acadèmiques o acreditin alguna de les situacions que figuren a continuació:

a) Haver superat totes les matèries de batxillerat.

b) Tenir el títol de batxillerat unificat polivalent (BUP).

c) Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

d) Haver superat el curs d'orientació universitari o preuniversitari.

e) Estar en possessió del títol de tècnic especialista, tècnic superior o un altre d'equivalent a efectes acadèmics.

f) Estar en possessió d'una titulació universitària o una altra d'equivalent.

3. Poden accedir a cursar un cicle formatiu de grau superior per la via del títol de grau mitjà els qui tenen un títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà). Per aquesta via, també hi poden accedir els qui tenen un títol de tècnic en Arts Plàstiques i Disseny, d'acord amb el que determina la disposició final cinquena de la LOMLOE.

4. Poden sol·licitar les places reservades per l'accés per altres vies els qui compleixin alguna de les condicions següents:

a) Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior, o tenir l'exempció de fer totes les parts de la prova d'acord amb la normativa vigent.

b) Haver superat alguna de les parts de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior i tenir, a més, l'exempció de fer la resta de les parts de la prova d'accés, d'acord amb la normativa vigent.

c) Haver superat el curs de formació específic preparatori per a l'accés a cicles de grau superior.

d) Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

5. Les persones que vulguin sol·licitar una plaça en un cicle formatiu de grau superior per l'accés per altres vies, a més, han de tenir l'edat mínima que es preveu en la normativa vigent i no poden optar a cap altra via d'accés als cicles de grau superior.

Setè Informació necessària per als sol·licitants

1. La informació sobre l'oferta formativa per al curs escolar 2023-2024 i el calendari d'admissió i matrícula es poden consultar a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp.caib.es). Aquesta informació també es pot trobar a qualsevol dels centres educatius que imparteixen cicles formatius de formació professional del sistema educatiu de les Illes Balears.

2. Abans de l'inici del període d'admissió de sol·licituds, els centres educatius han de posar a l'abast dels interessats la informació sobre l'horari en què s'han d'impartir els cicles formatius que tenen autoritzats (matí o horabaixa) i, si n'és el cas, informació addicional sobre els cicles que s'imparteixen amb una temporalització especial, així com informació dels mòduls que s'imparteixen en instal·lacions que no pertanyin al centre.

3. Així mateix, els centres educatius han de publicar, a la seva pàgina web, el nombre de places inicialment vacants de cada cicle formatiu i els horaris en què s'han d'impartir.

Vuitè Actuacions dels centres prèvies al procés d'admissió

1. Abans de l'inici del procés d'admissió, els centres educatius que imparteixen ensenyaments de formació professional han de comprovar el nombre de places que s'ofereixen per a cada cicle formatiu de grau bàsic, per a cada cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior i per a cada horari de cada cicle formatiu que consta en l'aplicació informàtica que s'ha de fer servir en el procés d'admissió (GESTIB).

2. També s'han d'introduir al GESTIB, el dia 3 de juliol com a tard, el nombre d'alumnes que han de repetir curs i no han de tornar a participar en el procés d'admissió, d'acord amb el que es determina en el punt 9.6 d'aquestes instruccions. Així mateix, també s'ha d'incloure el nombre d'alumnes que reuneixen els requisits del punt 9.7.

Novè Persones que poden sol·licitar l'admissió als ensenyaments de formació professional

1. Per a l'admissió a un cicle formatiu de grau bàsic, de grau mitjà o de grau superior, per la via d'accés corresponent, és necessari formalitzar la sol·licitud d'admissió a l'ensenyament respectiu, encara que l'aspirant estigui cursant altres ensenyaments al mateix centre.

2. Els interessats poden presentar la sol·licitud d'admissió a aquests ensenyaments si tenen la nacionalitat espanyola, han obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o si són titulars d'una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, d'acord amb el que determina la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.

3. Els alumnes menors de divuit anys poden presentar la sol·licitud d'admissió sempre que disposin d'algun dels documents acreditatius següents:

a) DNI, NIE o targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers.

b) Passaport.

c) Certificat d'empadronament en un municipi.

d) Visat d'estudis.

e) Targeta d'estudiant estranger.

4. Els alumnes majors de divuit anys poden presentar la sol·licitud d'admissió sempre que disposin d'algun dels documents acreditatius següents:

a) DNI, NIE o targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers.

b) Visat d'estudis.

c) Targeta d'estudiant estranger.

5. Els alumnes majors de divuit anys, que no disposin de la documentació establerta en l'apartat anterior, poden presentar la sol·licitud d'admissió sempre que disposin de l'autorització de residència temporal per raons d'arrelament per a la formació, prevista en l'article 124.4 del reglament d'estrangeria i reformat pel Reial Decret 629/2022, de 26 de juliol.

6. Els alumnes que el curs acadèmic anterior estaven matriculats en un cicle formatiu però hagin perdut el dret d'assistir-hi i ser avaluats de conformitat amb la normativa vigent, també han de presentar la sol·licitud d'admissió.

7. També han de tornar a participar en aquest procés d'admissió els alumnes que el curs acadèmic anterior cursaven un cicle formatiu i hagin de repetir el primer curs, sempre que els mòduls suspesos superin el 50 % de la càrrega lectiva anual dels mòduls matriculats. Les persones que hagin de repetir el primer curs amb un percentatge de mòduls suspesos inferior s'han de matricular al mateix centre on l'han cursat en les dates indicades per als alumnes que no promocionen a segon curs.

8. Així mateix, els alumnes que el curs acadèmic anterior van formalitzar la matrícula a un mòdul o més que havien quedat vacants una vegada finalitzat el termini ordinari d'admissió, no han de participar en aquest procés d'admissió sempre que hagin superat el 50 % de la càrrega lectiva anual dels mòduls a què estaven matriculats.

Desè Procediment d'admissió als ensenyaments de formació professional

El procediment d'admissió als ensenyaments de formació professional del sistema educatiu és únic i s'ha de desenvolupar en dues fases diferenciades i no excloents: una primera fase en el mes de juny i una segona en el mes de setembre.

 

Onzè Terminis de les fases per a la tramitació de sol·licituds d'admissió

1. La primera fase del procediment d'admissió de les persones interessades a cursar un cicle formatiu que compleixen els requisits d'accés és de l'1 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.

2. La segona fase del procediment és de l'1 al 7 de setembre de 2023, ambdós inclosos. Aquesta segona fase és per a les persones que han formalitzat el tràmit en la primera fase del mes de juny però no han estat admeses en cap de les opcions sol·licitades i per a les persones que no han formalitzat l'admissió en el mes de juny i altres casos, d'acord amb el que estableixen els punts 36.3 i 37.3 d'aquestes instruccions.

Dotzè Sol·licitud d'admissió telemàtica als cicles formatius

1. Les persones interessades que estiguin en disposició de sol·licitar una plaça als cicles formatius han de formalitzar l'admissió preferentment mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es pot accedir des de la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp.caib.es).

2. Els centres educatius i les oficines d'escolarització han de resoldre per via telefònica o telemàtica els dubtes i les dificultats que puguin sorgir als usuaris. Aquesta ajuda també es pot prestar de manera presencial als centres educatius, amb un sistema de cita prèvia, quan els usuaris no hagin pogut realitzar el tràmit. Així mateix, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors posa a disposició de qui ho necessiti l'assessorament mitjançant el Punt d'Orientació Acadèmica i Professional (POAP).

3. Aquesta assistència i ajuda en la realització del tràmit telemàtic i en la informació sobre el procés d'admissió per part dels òrgans col·laboradors esmentats en els paràgrafs anteriors d'aquest punt no altera el règim de responsabilitat de la sol·licitud tramitada, que s'entén imputable a la persona que formalitza la sol·licitud d'admissió telemàtica als cicles formatius.

Tretzè Procediment telemàtic per a l'admissió

1. Les persones interessades que estiguin en disposició de sol·licitar una plaça als cicles formatius poden formalitzar la sol·licitud telemàtica d'admissió mitjançant un dels sistemes següents:

a) Sistema autenticat: el sistema d'identitat electrònica per a les administracions Cl@ve o amb el codi d'usuari del GESTIB o l'usuari CAIB.

b) Sistema sense autenticar: la combinació del DNI o el NIE amb el número de mòbil de contacte de l'usuari.

2. Les persones que sol·licitin l'admissió als cicles formatius de formació professional mitjançant el tràmit telemàtic han d'emplenar la sol·licitud electrònica d'admissió seguint les instruccions de l'assistent de la tramitació telemàtica que es troba a la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp.caib.es). Hi ha un tràmit telemàtic d'admissió per a cicles formatius de grau bàsic, un per a cicles de grau mitjà i un altre per a cicles de grau superior.

3. La sol·licitud telemàtica conté dues declaracions responsables: una fa referència a la veracitat de totes les circumstàncies al·legades pel sol·licitant de cara a la posterior baremació; l'altra és la declaració responsable respecte a la sol·licitud emplenada només per un dels progenitors o tutors legals sobre el vistiplau del tràmit per part de l'altre progenitor o tutor del sol·licitant menor de divuit anys. En el cas que l'Administració educativa tengui constància, d'ofici o a instància de part, d'alguna irregularitat o vici determinant en aquest sentit, s'ha d'anul·lar la sol·licitud i s'ha excloure l'alumne sol·licitant del procés d'admissió.

4. El tràmit el pot fer el sol·licitant a nom seu, sempre que sigui major d'edat, emplenant les dades que es demanin en el tràmit.

5. En el cas d'alumnes menors de divuit anys, el tràmit telemàtic el pot fer el pare, la mare o els tutors legals que n'ostenten la pàtria potestat. En el cas de formalitzar la sol·licitud només un dels progenitors o tutors legals, la sol·licitud telemàtica conté la declaració responsable sobre el vistiplau del tràmit per part de l'altre progenitor o tutor del menor. En el cas que la pàtria potestat només recaigui en un dels dos progenitors o sobre un tutor, s'ha de justificar aquesta circumstància. El centre educatiu receptor de la sol·licitud pot sol·licitar la documentació que justifica aquesta declaració responsable. En el cas que l'Administració educativa tengui constància, d'ofici o a instància de part, d'alguna irregularitat o vici determinant en aquest sentit, s'ha d'anul·lar la sol·licitud i s'ha excloure l'alumne sol·licitant del procés d'admissió.

6. Els centres educatius han d'habilitar un correu electrònic a l'efecte de presentar la sol·licitud d'admissió i, si escau, la documentació. Aquesta adreça electrònica d'admissió a formació professional s'ha de publicar a la pàgina web de cada centre educatiu.

7. La sol·licitud d'admissió també es pot presentar de manera presencial al centre educatiu, amb un sistema de cita prèvia. Aquesta informació també s'ha de publicar a la pàgina web de cada centre educatiu.

Catorzè Tràmit mitjançant el sistema autenticat

1. Si s'ha realitzat el tràmit telemàtic d'admissió mitjançant el sistema autenticat, el tràmit s'envia de forma automàtica al centre educatiu sol·licitat en primera opció, que només ha de recuperar el tràmit per validar-lo.

2. En aquest cas, l'usuari només s'ha de presentar al centre sol·licitat en primera opció si ha d'aportar documentació que l'Administració educativa no pugui consultar telemàticament, tot seguint les indicacions de l'assistent de la tramitació de l'aplicació i sol·licitant cita prèvia. També pot enviar aquesta documentació a l'adreça electrònica d'admissió d'FP del centre, sempre seguint les indicacions del centre.

3. Una mateixa persona pot fer més d'un tràmit d'admissió. En el cas que es faci més d'un tràmit, el que té validesa és el darrer. Si n'és el cas, l'ha de presentar al centre educatiu sol·licitat en primera opció en el termini establert per formalitzar-lo, o l'ha de trametre al correu electrònic d'admissió d'FP del centre educatiu.

Quinzè Tràmit mitjançant el sistema sense autenticar

1. Si s'ha realitzat el tràmit telemàtic d'admissió mitjançant el sistema sense autenticar, l'usuari ha d'acudir al centre educatiu sol·licitat en primera opció per validar la sol·licitud telemàtica. És a dir, ha de sol·licitar cita prèvia al centre educatiu per poder lliurar presencialment la sol·licitud d'admissió telemàtica i la documentació. També pot trametre la sol·licitud i la documentació corresponent al correu electrònic d'admissió d'FP del centre sol·licitat en primera opció, sempre complint el que s'estableix en el punt 19 d'aquestes instruccions.

2. Una mateixa persona pot fer més d'un tràmit d'admissió. En el cas que es faci més d'un tràmit mitjançant el sistema sense autenticar, el que té validesa és el darrer realitzat i presentat per a la seva formalització al centre educatiu sol·licitat en primera opció en el termini establert o tramès al correu electrònic d'admissió d'FP del centre educatiu.

Setzè Contingut de la sol·licitud telemàtica d'admissió (tràmit autenticat i sense autenticar)

1. En el cas del tràmit telemàtic per als cicles de grau bàsic, el sol·licitant pot indicar, per ordre de preferència, fins a cinc opcions de cicles formatius que vol cursar. Aquests cicles han de coincidir amb els que figuren en el document de la proposta d'incorporació a GB.

2. En el tràmit telemàtic per als cicles de grau mitjà i de grau superior, el sol·licitant ha d'indicar el cicle formatiu que vol cursar i l'horari d'assistència que prefereix, en el cas que aquest cicle s'imparteixi en més d'un horari al centre educatiu en què demana la plaça. També pot indicar, per ordre de preferència, fins a nou opcions més de cicles formatius que vol cursar, en els horaris que desitja, ja sigui al mateix centre o en altres centres educatius finançats amb fons públics, per si no obté plaça al cicle, centre i horari que ha demanat com a primera opció.

3. L'interessat ha de proporcionar totes les dades sol·licitades en el tràmit, especialment, dos números de telèfon i una adreça electrònica en què se'l pugui localitzar durant tot el procés d'admissió. És responsabilitat del sol·licitant, o dels seus pares o tutors en el cas que sigui menor d'edat, comunicar al centre educatiu demanat en primera opció qualsevol canvi relacionat amb aquestes dades.

4. En el cas de les sol·licituds dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, una vegada indicat el cicle formatiu que es vol cursar, s'ha de seleccionar la via d'accés per la qual sol·licita l'admissió.

5. Tant en el tràmit telemàtic de grau bàsic com en el de grau mitjà i/o el de grau superior l'interessat ha de seleccionar la documentació que acredita les condicions per demanar una plaça per a l'ensenyament i la via corresponent. En cap cas no s'ha d'indicar en la sol·licitud d'admissió cap altra dada no sol·licitada. En la sol·licitud telemàtica es fa constar la veracitat de totes les circumstàncies al·legades pel sol·licitant de cara al posterior barem mitjançant la declaració responsable. En el cas que l'Administració educativa tengui constància, d'ofici o a instància de part, d'alguna irregularitat o vici determinant en aquest sentit, s'ha d'anul·lar la sol·licitud i s'ha excloure l'alumne sol·licitant del procés d'admissió.

Dissetè Compatibilitat de sol·licituds

1. És possible presentar una sol·licitud per a l'admissió a cicles de grau mitjà, una per a cicles de grau superior i una altra per a batxillerat i matricular-se simultàniament en els diferents ensenyaments, sempre que sigui possible compatibilitzar l'assistència presencial.

2. Les persones que compleixin els requisits per cursar cicles de grau mitjà i cicles de grau superior i sol·licitin l'admissió a cicles d'aquests dos nivells han de formalitzar dues sol·licituds telemàtiques d'admissió: una al centre que imparteix el cicle formatiu de grau mitjà que es vol cursar en primera opció i l'altra al centre que imparteix el cicle formatiu de grau superior que es vol cursar en primera opció. En aquest cas, si la persona interessada resulta admesa als dos cicles, només es pot matricular de tots dos si pot compatibilitzar l'assistència presencial a ambdós cicles.

Divuitè Sol·licitud d'admissió en paper

1. La sol·licitud d'admissió només es pot formalitzar en paper amb caràcter excepcional, quan els centres educatius valorin aquesta possibilitat o quan es donin determinades circumstàncies, com ara:

- Que el sol·licitant no tengui DNI o NIE.

- Quan el sol·licitant no hagi pogut formalitzar la sol·licitud telemàtica, malgrat haver rebut suport telefònic o telemàtic per part dels centres.

- Que el sol·licitant sigui usuari dels serveis socials per situacions de necessitat personal o familiar.

- Que el sol·licitant tengui dificultats degudes a la barrera idiomàtica.

- Altres situacions degudament justificades.

2. En aquests casos, els sol·licitants poden presentar-se, dins el termini establert, al centre educatiu sol·licitat en primera opció, sempre mitjançant el sistema de cita prèvia.

Dinovè Documentació que s'ha d'aportar per a l'admissió als ensenyaments de formació professional

1. La documentació al·legada pels sol·licitants en el tràmit del procés d'admissió, tant en el tràmit autenticat com en el tràmit sense autenticar, s'ha d'aportar al centre educatiu demanat en primera opció quan l'Administració educativa no pugui consultar telemàticament aquesta documentació acreditada o quan així ho indiqui l'assistent de la tramitació de l'aplicació. Aquesta documentació és la que figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

2. En aquest cas, s'ha d'enviar la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, juntament amb el resguard de la sol·licitud, per correu electrònic a l'adreça d'admissió d'FP del centre demanat en primera opció i en el termini establert, perquè es pugui tenir en compte per a la baremació. També es pot presentar de manera presencial al centre educatiu, sol·licitant cita prèvia.

3. Si els estudis d'accés als cicles s'han cursat en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears amb posterioritat al curs 2000-2001, o si s'han cursat en un centre privat que utilitza l'aplicació informàtica GESTIB, no s'ha d'aportar la documentació, atès que està a disposició de l'Administració educativa mitjançant el GESTIB. Aquests ensenyaments són els següents:

a) Els ensenyaments d'educació secundària obligatòria.

b) El títol de graduat en educació secundària obligatòria.

c) Un programa de qualificació professional inicial.

d) El títol de formació professional bàsica.

e) El títol de batxiller, de tècnic i/o de tècnic superior.

4. En el cas que s'aporti com a requisit d'accés el títol de tècnic en Arts Plàstiques i Disseny, s'ha d'aportar original i còpia d'aquesta documentació.

5. Si aquests estudis no s'han cursat a les Illes Balears o s'han cursat en un centre privat que no utilitza l'aplicació informàtica GESTIB, s'ha d'aportar original i còpia dels documents que justifiquen els requisits d'accés, seguint les indicacions de l'assistent de la tramitació de l'aplicació.

6. Els qui hagin superat la prova d'accés a cicles formatius de formació professional a les Illes Balears amb posterioritat al curs 2017-2018 no han d'aportar aquesta documentació, atès que està a disposició de l'Administració educativa mitjançant l'aplicació informàtica GESTIB. Si aquest requisit no s'ha obtingut a les Illes Balears, s'ha d'aportar original i còpia de la documentació que justifica el requisit d'accés, seguint les indicacions de l'assistent de la tramitació de l'aplicació.

7. Les persones que sol·liciten l'admissió a cicles de grau mitjà o de grau superior que hagin d'aportar la documentació acreditada en el tràmit telemàtic, l'han de presentar al centre educatiu sol·licitat en primera opció abans de dia 30 de juny de 2023, a través del sistema de cita prèvia o mitjançant la tramesa al correu electrònic d'admissió d'FP del centre educatiu demanat en primera opció.

8. En el cas dels cicles de grau bàsic, si s'ha d'aportar la documentació acadèmica que acredita els requisits d'accés, la persona interessada, juntament amb els seus pares o tutors, ha d'aportar aquesta documentació al centre educatiu sol·licitat en primera opció abans de dia 30 de juny de 2023. En el cas que només s'hagi de presentar el document sobre la proposta d'incorporació a GB, el sol·licitant, juntament amb els seus pares o tutors, poden presentar aquest document en el moment de formalitzar la matrícula, és a dir, els dies 19, 20 i 21 de juliol de 2023, en el cas que hagi estat admesa. En ambdós casos, sempre a través del sistema de cita prèvia.

9. Tota aquesta documentació serveix perquè, mitjançant l'aplicació informàtica per a la gestió educativa de les Illes Balears, es puntuïn les sol·licituds de conformitat amb els criteris que consten en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

10. Si la documentació es presenta fora de termini (excepte en el cas que el centre la demani d'ofici) o no es presenta de forma procedent durant el termini establert, no es pot tenir en compte a l'efecte de computar el criteri afectat en el barem.

Vintè Gestió de les sol·licituds d'admissió

1. Si l'usuari ha realitzat un tràmit mitjançant el sistema autenticat, malgrat no ha de presentar cap documentació al centre sol·licitat en primera opció, aquesta sol·licitud ja està registrada i validada. En aquest cas, el centre educatiu destinatari de la sol·licitud només ha de recuperar el tràmit. Si s'ha d'aportar documentació justificativa que el GESTIB no pot consultar telemàticament, l'interessat ha d'imprimir el justificant de la sol·licitud d'admissió i l'ha de presentar al centre juntament amb la documentació, a través del sistema de cita prèvia o mitjançant l'adreça electrònica d'admissió d'FP del centre. Si el sol·licitant no pot imprimir el justificant en el moment de realitzar el tràmit, una vegada que el centre educatiu hagi convertit el tràmit en sol·licitud, ha d'imprimir un rebut de lliurament de la documentació, que la persona interessada ha de signar.

2. Si el tràmit s'ha realitzat mitjançant el sistema sense autenticar, l'interessat ha de validar la seva sol·licitud telemàtica i adjuntar-hi la documentació pertinent, si n'és el cas. L'usuari ha d'imprimir el justificant de la seva sol·licitud. Si no el pot imprimir en el moment de fer el tràmit, una vegada al centre educatiu, la persona encarregada ha de convertir el tràmit en sol·licitud i imprimir dos rebuts, que el sol·licitant ha de signar. Un rebut ha de ser per al centre educatiu i l'altre, per a la persona interessada.

3. El centre docent que rep presencialment la sol·licitud d'admissió ha de comprovar amb la persona sol·licitant que està ben emplenada i que hi adjunta tota la documentació que s'hi indica.

4. També ha de comprovar que la persona interessada té l'edat requerida per iniciar els ensenyaments en què sol·licita la plaça.

5. D'acord amb la normativa vigent, els centres no poden percebre cap quantitat per gestionar una sol·licitud d'admissió.

Vint-i-unè Detecció de falsedats en la sol·licitud

1. La falsedat de les dades aportades en les sol·licituds d'admissió, així com l'existència d'alguna irregularitat en el procés de tramitació de la sol·licitud per part del pare, la mare o el tutor legal, o per part del mateix alumne en cas que aquest sigui major d'edat, comportarà la nul·litat de les instàncies i les sol·licituds quedaran excloses del procés.

2. El centre educatiu que ho detecti ho ha de comunicar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors perquè n'informi la Comissió de Garanties d'Admissió, prevista en el punt 49 d'aquestes instruccions.

Vint-i-dosè Trasllat de les dades de les sol·licituds a l'aplicació informàtica per a la gestió educativa

1. Les dades que consten en les sol·licituds d'admissió presentades en el termini corresponent, una vegada confrontades amb les que figuren en l'aplicació informàtica o, en el seu cas, amb la documentació que s'hi adjunta, s'han de traslladar al GESTIB i actualitzar-se, sempre que no siguin coincidents, el dia 5 de juliol de 2023 com a tard, en la primera fase del procés. En la segona fase, aquestes dades s'han de traslladar al GESTIB el dia 8 de setembre, com a tard.

2. En el cas que l'interessat no indiqui l'horari en què vol cursar un cicle formatiu en la sol·licitud en paper, el centre educatiu que ha rebut la sol·licitud pot traslladar a l'aplicació informàtica la petició per cursar el cicle en l'horari que estimi convenient d'entre tots els possibles, sense dret a reclamació per part de l'interessat.

Vint-i-tresè Sorteig per determinar les lletres del criteri per dirimir les situacions d'empat

1. La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha d'efectuar un sorteig públic, mitjançant un programa informàtic, per determinar el número de sol·licitud a partir de la qual s'ha de seguir l'ordre alfabètic per fer les adjudicacions. S'han de tenir en compte els dos llinatges de la sol·licitud corresponent a aquest número, i a partir d'aquests dos llinatges (o d'un llinatge en el cas de llinatge únic) s'ha d'adjudicar l'admissió en ordre ascendent.

2. El resultat del sorteig s'ha d'introduir en l'aplicació informàtica GESTIB perquè es pugui fer l'ordenació automàtica de les sol·licituds. També s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

3. El sorteig de la primera fase s'ha de fer el dia 7 de juliol de 2023. El de la segona fase s'ha de realitzar el dia 11 de setembre de 2023.

Vint-i-quatrè Nombre d'alumnes per grup

1. El nombre de places disponibles per a cada grup (vacants) es concreta a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

2. En els cicles de grau bàsic, s'ha de reservar el 50 % del nombre de places per grup per a alumnes procedents del mateix centre. Prèviament a aquest càlcul, s'ha d'establir una reserva del 5 % del nombre de places disponibles de cada grup per a persones amb discapacitat, d'acord amb el capítol III de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de juny de 2012, així com una reserva del 5 % per a les persones que acreditin la condició d'esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment, d'acord amb el capítol IV de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de juny de 2012.

3. El nombre de places per a cadascuna de les vies d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional s'ha de calcular d'acord amb els criteris següents:

a) Per a l'accés amb el títol de graduat en educació secundària obligatòria (accés via ESO), s'ha de fer una reserva del 60 % del nombre de places per grup.

b) Per a l'accés amb un títol de formació professional bàsica (accés via FPB), s'ha de fer una reserva del 20 % del nombre de places per grup.

c) Per a l'accés mitjançant la superació dels mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial, la superació del curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, la superació de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà, la superació de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior o la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys (accés per altres vies), s'ha de fer una reserva del 20 % del nombre de places per grup.

4. El nombre de places per a cadascuna de les vies d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional s'ha de calcular d'acord amb els criteris següents:

a) Per a l'accés amb títol de batxiller (accés via batxiller), s'ha de fer una reserva del 60 % del nombre de places per grup.

b) Per a l'accés amb el títol de tècnic (accés via títol de tècnic), s'ha de fer una reserva del 30 % del nombre de places per grup.

c) Per a l'accés mitjançant la superació de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior, la superació del curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior o la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys (accés per altres vies), s'ha de fer una reserva del 10 % del nombre de places per grup.

5. S'ha d'establir una reserva del 50 % de les places disponibles (vacants) de cada grup dels cicles formatius de grau mitjà que s'imparteixen a l'IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB) per als esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment de les Illes Balears que sol·liciten l'accés per qualsevol de les vies previstes.

6. S'ha d'establir una reserva del 50 % de les places disponibles (vacants) de cada grup dels cicles formatius de grau superior que s'imparteixen a l'IES CTEIB per als esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment de les Illes Balears que sol·liciten l'accés per qualsevol de les vies previstes.

7. Del nombre de places disponibles (vacants) de cadascun dels grups, prèviament al càlcul de les reserves establertes en els paràgrafs 3 i 4 d'aquest punt, s'ha d'establir una reserva del 5 % per a les persones que acrediten la condició d'esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment, d'acord amb el capítol IV de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de juny de 2012. S'ha d'aplicar el percentatge amb independència de la via d'accés mitjançant la qual se sol·licita l'admissió als ensenyaments de formació professional. Per adjudicar aquestes places reservades, s'han de seguir els criteris concrets per a aquestes persones, determinats en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

8. Així mateix, prèviament al càlcul de les reserves establertes en els paràgrafs 3 i 4 d'aquest punt, s'ha d'establir una reserva del 5 % del nombre de places disponibles de cada grup per a persones amb discapacitat, d'acord amb el capítol III de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de juny de 2012. S'ha d'aplicar el percentatge amb independència de la via d'accés per la qual se sol·licita l'admissió als ensenyaments de formació professional. Per adjudicar aquestes places reservades s'han de seguir els criteris concrets per a aquestes persones, determinats en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

9. Les vacants de les places reservades per a les persones amb discapacitat i les dels esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment s'acumulen a la resta de les places de l'accés via ESO i via batxiller.

10. En cas que no es cobreixin les places reservades en alguna de les vies d'accés, les places que quedin vacants s'han d'adjudicar de forma proporcional a la resta de les reserves de cada via d'accés.

11. La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors pot autoritzar que els centres ofereixin un nombre distint de places per situacions especials, com poden ser convenis amb empreses o requeriments propis del cicle formatiu.

Vint-i-cinquè Procediment per determinar quines persones s'han d'admetre

1. Transcorregut el termini d'admissió de sol·licituds, l'aplicació informàtica per a la gestió educativa ha d'ordenar totes les sol·licituds de conformitat amb el que s'estableix en l'annex 3 d'aquesta Resolució. L'ordenació automàtica aplica el barem amb relació a la primera petició que consti en la sol·licitud.

2. Cada centre educatiu obté les llistes provisionals de sol·licitants, sense assignació de plaça adjudicada o reservada, que facilita l'aplicació informàtica GESTIB.

Vint-i-sisè Publicació de les llistes provisionals de sol·licitants amb la baremació

1. El dia 10 de juliol de 2023 els centres educatius han de publicar la llista provisional de les persones que han sol·licitat l'admissió a cicles de formació professional bàsica i la llista provisional de les persones que han sol·licitat plaça a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior per cadascuna de les vies d'accés i centre que han demanat com a primera opció, i per cada horari, si n'és el cas (llista provisional de sol·licitants).

2. En aquestes llistes, hi ha de constar la baremació assignada a cada sol·licitant per al cicle, el centre i l'horari que ha demanat com a primera opció però sense adjudicació de plaça, sempre que compleixin els requisits d'admissió (llista provisional de sol·licitants).

3. També s'ha de publicar, si escau, la llista de persones excloses provisionalment per cada via d'accés en cicles formatius de grau mitjà i superior i per cada cicle formatiu de grau bàsic, amb menció explícita de la causa d'exclusió (llista provisional de persones excloses).

4. Aquestes llistes s'han de publicar ordenades a partir de quatre xifres numèriques aleatòries del document d'identificació dels interessats, a l'efecte de donar difusió amb la informació degudament anonimitzada, amb indicació de la baremació de cada sol·licitant i diferenciant cada una de les vies d'accés. És fonamental que l'interessat comprovi que les dades publicades en les llistes són correctes. Aquestes llistes es publiquen a la pàgina web de cada centre educatiu. La publicació de les llistes té els efectes de notificació als interessats.

Vint-i-setè Termini per presentar reclamacions i rectificacions

1. Es poden formular reclamacions i rectificacions sobre el que consta en les llistes provisionals esmentades durant els dies 10, 11 i 12 de juliol de 2023.

2. Les reclamacions es poden presentar presencialment al centre educatiu o telemàticament mitjançant el sistema Cl@ve o amb el codi d'usuari del GESTIB o l'usuari CAIB. El tràmit de reclamació es troba a la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp.caib.es).

3. Durant aquest termini, només poden aportar la documentació que els requereixi expressament el centre educatiu. Aquesta documentació ha de tenir data d'emissió, com a tard, del darrer dia del termini d'admissió, és a dir, el 30 de juny de 2023.

4. Amb la publicació de les llistes definitives d'admesos s'entenen resoltes totes les reclamacions i rectificacions.

Vint-i-vuitè Publicació de la llista definitiva d'admesos

1. El dia 19 de juliol de 2023 s'ha de publicar la llista definitiva de persones admeses als cicles de formació professional bàsica i la llista definitiva de persones admeses a les places de cadascuna de les vies d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.

2. En aquestes llistes, hi ha de constar la resta de persones que compleixen els requisits d'accés i han demanat plaça com a primera opció però no han estat admeses perquè no hi ha més places vacants. En aquestes llistes, es pot indicar, si escau, l'admissió en segona opció o en opcions següents (llista definitiva de persones admeses i en espera amb totes les opcions).

3. El mateix dia, cada centre educatiu ha de publicar la llista d'espera definitiva del seu centre, que és diferent de la llista esmentada en el paràgraf anterior. Aquestes llistes d'espera definitives per centres les facilita l'aplicació informàtica GESTIB.

4. Els centres educatius també han de publicar, si escau, la llista de persones definitivament excloses, amb menció explícita de la causa d'exclusió.

5. La publicació de les llistes s'ha de fer a la pàgina web de cada centre educatiu. Aquestes llistes es publiquen ordenades per quatre xifres numèriques aleatòries del document d'identificació de la persona interessada, a l'efecte de donar difusió amb la informació degudament anonimitzada. La publicació de les llistes té els efectes de notificació a les persones interessades i són les úniques vàlides per al procés d'admissió als ensenyaments de formació professional.

6. Contra la llista definitiva de persones admeses i excloses, es pot interposar un recurs d'alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa.

Vint-i-novè Consulta individual del resultat del procés

Els sol·licitants poden realitzar una consulta telemàtica, de caràcter individual, de les llistes provisionals i de les definitives mitjançant un enllaç a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. Per fer-ho, han d'introduir a la casella corresponent el DNI o el NIE i la data de naixement. Només poden consultar el resultat de la seva sol·licitud.

Trentè Matrícula de les persones admeses

1. Les persones que consten en les llistes definitives d'admesos als cicles formatius han de formalitzar la matrícula els dies 19, 20 i 21 de juliol de 2023, amb el sistema de cita prèvia, al centre educatiu corresponent. El centre ha d'habilitar un sistema de matrícula per evitar al màxim els tràmits presencials.

2. Les persones que siguin admeses per primera vegada als cicles formatius de grau bàsic s'han de matricular de la totalitat dels mòduls del primer curs.

3. Les persones que siguin admeses per cadascuna de les vies d'accés a un cicle formatiu de grau mitjà i/o de grau superior es poden matricular de la totalitat dels mòduls del primer curs del cicle formatiu o bé es poden matricular només dels mòduls que els interessa cursar.

4. La documentació acreditada en el moment de sol·licitar la plaça, si n'és el cas, s'ha de entregar en el termini que indiqui l'assistent de la tramitació de l'aplicació, d'acord amb el que determina el punt 19 d'aquestes instruccions. En aquest cas, s'ha de presentar original i còpia de la documentació que s'indica en l'annex 2 d'aquesta Resolució, d'acord amb la situació en què es trobi la persona interessada o la que s'especifiqui en el tràmit telemàtic.

5. Les persones que siguin admeses al cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències i Protecció Civil (SEA21) i no disposin del permís de conducció vigent de la classe B, com a mínim, només poden formalitzar la matrícula als mòduls formatius següents, que no tenen continguts relacionats amb la conducció de vehicles:

a) 1533. Inspecció d'Establiments, Esdeveniments i Instal·lacions per a la Prevenció d'Incendis i Emergències.

b) 0055. Atenció Sanitària Inicial en Situacions d'Emergència.

c) 1536. Empresa i Iniciativa Emprenedora.

6. Les persones que siguin admeses al cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències Sanitàries (SAN21) i no disposin del permís de conducció vigent de la classe B, com a mínim, poden formalitzar la matrícula a tots els mòduls formatius del cicle amb l'excepció del mòdul 0052. Manteniment Mecànic Preventiu del Vehicle, atès que té continguts relacionats amb la conducció de vehicles.

7. Els centres han de traslladar les dades de matrícula a l'aplicació informàtica GESTIB.

8. Si una persona que ha estat admesa en alguna de les opcions sol·licitades, no formalitza la matrícula en el període establert, s'entén que renuncia a la plaça adjudicada, queda fora del procés d'admissió als cicles formatius i, en conseqüència, queda exclosa de la llista d'espera de la seva primera opció. Aquesta plaça es considera vacant per renúncia.

Trenta-unè Matrícula dels alumnes de segon curs i dels alumnes que han de repetir curs

Els alumnes que accedeixen al segon curs dels ensenyaments de formació professional i els que han de repetir algun mòdul o curs poden formalitzar la matrícula dins el període que concreti cada centre educatiu. Aquests terminis s'han de publicar a la pàgina web de cada centre educatiu.

Trenta-dosè Procediment per a l'adjudicació de les places que queden vacants després de la matrícula

1. Els centres que, una vegada acabat el termini de matrícula, tenguin places vacants en els cicles formatius de grau bàsic o en alguna de les vies d'accés als cicles formatius de grau mitjà i/o de grau superior perquè alguna de les persones admeses no s'ha matriculat i, a més, tenguin persones en les seves corresponents llistes d'espera de primeres opcions, les han d'adjudicar a les persones que hi figuren per rigorós ordre, fins que les places vacants s'hagin exhaurit. Aquest procediment s'ha de dur a terme els dies 24 i 25 de juliol de 2023.

2. Per dur a terme aquestes adjudicacions, el centre educatiu ha de comunicar personalment a les persones que consten en la llista d'espera que disposen d'una vacant. El centre, que ha d'anar per ordre, s'ha de posar en contacte amb els sol·licitants telefònicament, enviant un SMS o mitjançant un correu electrònic. L'interessat té fins al dia lectiu següent per formalitzar la matrícula a partir del moment en què expressi, verbalment o per escrit, l'acceptació de la plaça. Si en un termini de 24 hores, a comptar a partir de l'enviament de l'SMS o del correu electrònic, l'interessat no ha estat localitzat o no ha formalitzat la matrícula, s'ha d'oferir la plaça al següent de la llista i, així, successivament.

3. L'Oficina d'Escolarització d'FP pot gestionar la llista d'espera dels centres educatius, en el cas de no compliment d'aquest procediment per part dels centres.

4. La no acceptació d'una plaça vacant de les sol·licitades o la no formalització de la matrícula en el termini establert comporta la renúncia automàtica a la llista d'espera definitiva corresponent.

5. Una vegada finalitzat aquest procediment, els centres educatius han d'actualitzar les places vacants i les places ocupades abans de la publicació de les places vacants a què fa referència el punt següent. Això no impedeix que, a partir de dia 1 de setembre i des del moment que hi hagi places vacants, malgrat s'hagi iniciat la segona fase, els centres educatius que tenen llista d'espera, les han d'adjudicar seguint el mateix procediment, amb la màxima diligència possible.

Trenta-tresè Publicació de les places vacants

Amb posterioritat a l'adjudicació de les places que queden vacants després de la matrícula esmentada en el punt precedent, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha de publicar les places vacants de tots i cadascun dels cicles formatius a la seva pàgina web.

Trenta-quatrè Segona fase del procediment d'admissió

1. Una vegada hagi finalitzat el procediment d'admissió i matrícula de la primera fase del mes de juny i la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat hagi fet pública la relació de les vacants dels cicles de formació professional, s'inicia la segona fase del procediment telemàtic d'admissió als cicles formatius, que va de l'1 al 7 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

2. En aquesta segona fase només es pot sol·licitar plaça als cicles formatius dels quals s'hagi publicat vacant.

3. Amb caràcter general, poden participar en aquest procediment d'admissió els qui compleixin els requisits d'accés als cicles formatius dins el termini establert en aquesta segona fase.

4. Així, hi poden participar els qui hagin sol·licitat l'admissió en el procediment del mes de juny però no hagin estat admesos en cap de les opcions sol·licitades, que s'inclouran en el grup 1, i els qui no hagin sol·licitat l'admissió en el període del mes de juny i altres casos, que s'inclouran en el grup 2, d'acord amb el que estableixen els punts 36.3 i 37.3 d'aquestes instruccions.

Trenta-cinquè Segona fase del procediment de sol·licituds d'admissió en el mes de setembre

1. La segona fase del procediment per a l'admissió a les places dels cicles vacants s'ha de formalitzar, preferentment, mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es pot accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp.caib.es). Només amb caràcter excepcional, la sol·licitud d'admissió es pot formalitzar en paper, quan els centres educatius valorin aquesta possibilitat.

2. Els qui sol·licitin l'admissió han d'emplenar la sol·licitud electrònica d'admissió seguint les instruccions de l'assistent de la tramitació. Hi ha un tràmit telemàtic d'admissió per a cicles de grau bàsic, un per a cicles de grau mitjà i un altre per a cicles de grau superior. S'han de tenir en compte les mateixes indicacions respecte al procediment telemàtic d'admissió establertes en els punts 13 i següents.

Trenta-sisè Contingut de la sol·licitud telemàtica d'admissió de GB (tràmit autenticat i sense autenticar) de la segona fase del procés

1. Els sol·licitants poden indicar, per ordre de preferència, fins a cinc opcions de cicles formatius que volen cursar entre les places vacants publicades. Aquests cicles han de coincidir amb els que figuren en el document de la proposta d'incorporació a GB. En el cas que no hi hagi coincidència, s'ha de presentar aquest document al centre educatiu on la persona hagi estat admesa, només en el moment de formalitzar la matrícula. En el cas que no s'aporti aquest document, l'interessat no pot formalitzar la matrícula i queda exclòs del procés.

2. S'han de proporcionar totes les dades sol·licitades en el tràmit, especialment, dos números de telèfon i una adreça electrònica en els quals es pugui localitzar el sol·licitant durant tot el procés d'admissió. És responsabilitat de l'interessat, o dels seus pares o tutors en el cas de sol·licitants menors d'edat, comunicar al centre educatiu demanat en primera opció qualsevol canvi relacionat amb aquestes dades.

3. L'interessat ha de seleccionar la informació que s'ha de tenir en compte per a l'adjudicació d'una de les places seleccionades, seguint les instruccions de l'assistent de la tramitació de l'aplicació, i ha d'indicar en quin grup s'ha d'incloure la seva sol·licitud d'entre els següents:

a) Grup 1: si ha participat en la primera fase del procés del mes de juny, però no ha estat admès en cap de les opcions sol·licitades. En aquest cas, s'ha de tenir en compte la documentació presentada en la primera fase per a l'adjudicació de la segona fase.

b) Grup 2: si no ha participat en la primera fase del procés del mes de juny. També s'inclouen en aquest grup els qui han participat en la primera fase del procés del mes de juny i han obtingut una plaça però no han formalitzat la matrícula. En aquest cas, s'ha de diferenciar entre els subgrups següents:

- Grup 2.1: alumnes que cursen els estudis d'educació secundària obligatòria en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears o en un centre privat que utilitza l'aplicació informàtica GESTIB. En aquest cas, no ha d'aportar aquesta documentació, ja que està a disposició de l'Administració educativa mitjançant l'aplicació informàtica GESTIB.

- Grup 2.2: alumnes que cursen els estudis d'educació secundària obligatòria en un centre privat que no utilitza l'aplicació informàtica GESTIB o no els han cursat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En aquest cas, s'ha d'aportar la documentació que justifica els requisits d'accés.

4. En cap cas no s'ha d'indicar en la sol·licitud d'admissió cap altra dada no sol·licitada. En la sol·licitud telemàtica es fa constar la veracitat de totes les circumstàncies al·legades pel sol·licitant de cara al posterior barem mitjançant la declaració responsable. En el cas que l'Administració educativa tengui constància, d'ofici o a instància de part, d'alguna irregularitat o vici determinant en aquest sentit, s'ha d'anul·lar la sol·licitud i s'ha d'excloure l'alumne sol·licitant del procés d'admissió.

5. S'han de seguir les indicacions de l'assistent de la tramitació de l'aplicació per a la correcta tramitació del procés i la presentació de la documentació al centre educatiu.

Trenta-setè Contingut de la sol·licitud telemàtica d'admissió a GM i a GS (tràmit autenticat i sense autenticar) de la segona fase del procés

1. En el tràmit telemàtic de grau mitjà i de grau superior, el sol·licitant ha d'indicar el cicle formatiu que vol cursar i l'horari d'assistència que prefereix, en el cas que aquest cicle s'imparteixi en més d'un horari al centre educatiu en què demana la plaça entre les vacants publicades.

2. L'interessat ha de proporcionar totes les dades sol·licitades en el tràmit, especialment, dos números de telèfon i una adreça electrònica en els quals se'l pugui localitzar durant tot el procés d'admissió. És responsabilitat de l'interessat, o dels seus pares o tutors legals en el cas de sol·licitants menors d'edat, comunicar al centre educatiu demanat en primera opció qualsevol canvi relacionat amb aquestes dades.

3. Una vegada indicat el cicle formatiu que es vol cursar, el sol·licitant ha de seleccionar la informació que s'ha de tenir en compte per a l'adjudicació d'una de les places seleccionades, seguint les instruccions de l'assistent de la tramitació de l'aplicació, i ha d'indicar en quin grup s'ha d'incloure la seva sol·licitud d'entre els següents:

a) Grup 1: ha participat en la primera fase del procés del mes de juny, però no ha estat admès en cap de les opcions sol·licitades. En aquest cas, es tenen en compte els requisits i la documentació presentada en la primera fase, així com l'accés per a la via corresponent del mes de juny, per a la baremació i l'adjudicació de la segona fase.

b) Grup 2: no ha participat en la primera fase del procés del mes de juny. S'inclouen també en aquest grup:

- Els qui dins el termini de la primera fase del mes de juny estaven pendents de l'obtenció dels requisits d'accés o l'homologació o convalidació dels seus ensenyaments.

- Els qui hagin formalitzat l'admissió i matrícula en el període del mes de juny, però volen millorar la seva opció adjudicada i optar a una altra.

- Els qui, tot i complir els requisits, no hagin participat en la primera fase.

- Els qui hagin participat en la primera fase del mes de juny, hagin obtingut una plaça en un cicle i no hagin formalitzat la matrícula.

En aquest grup 2, s'ha de seleccionar la documentació que acredita els requisits d'accés i que s'ha de tenir en compte per a la baremació i adjudicació d'una plaça vacant. Es té en compte la qualificació dels requisits d'accés que presenta.

4. En cap cas no s'ha d'indicar en la sol·licitud d'admissió cap altra dada no sol·licitada. En la sol·licitud telemàtica es fa constar la veracitat de totes les circumstàncies al·legades pel sol·licitant de cara al posterior barem mitjançant la declaració responsable. En el cas que l'Administració educativa tengui constància, d'ofici o a instància de part, d'alguna irregularitat o vici determinant en aquest sentit, s'ha d'anul·lar la sol·licitud i s'ha d'excloure l'alumne sol·licitant del procés d'admissió.

5. S'han de seguir les indicacions de l'assistent de la tramitació de l'aplicació per a la correcta tramitació del procés i per a la presentació de la documentació al centre educatiu.

Trenta-vuitè Procediment per determinar quines persones s'han d'admetre en la segona fase del procés

1. Transcorregut el termini d'admissió de sol·licituds de la segona fase del procés, l'aplicació informàtica per a la gestió educativa ha d'ordenar totes les sol·licituds de GB i les del grup 1 de GM i de GS de conformitat amb el que s'estableix en l'annex 3 d'aquesta resolució. Les sol·licituds del grup 2 de GM i de GS s'ordenen d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis d'accés que presenten els sol·licitants.

2. L'ordenació automàtica aplica el barem amb relació a la primera petició que consti en la sol·licitud. S'adjudiquen les places vacants seguint l'ordre dels diferents grups: primer les del grup 1 i, si encara queden vacants, les del grup 2, si n'és el cas.

3. Cada centre educatiu obté les llistes provisionals de sol·licitants, sense assignació de plaça adjudicada o reservada.

4. Les llistes que facilita l'aplicació informàtica GESTIB són les úniques llistes vàlides per al procés d'admissió als cicles formatius. En les llistes provisionals, hi consten totes les persones que han sol·licitat una plaça ordenades i publicades per ordre numèric de quatre xifres numèriques aleatòries del document d'identificació amb indicació de la baremació de cada sol·licitant.

Trenta-novè Publicació de les llistes provisionals de sol·licitants de la segona fase amb la baremació

1. El dia 13 de setembre de 2023 els centres educatius han de publicar la llista provisional de les persones que han sol·licitat l'admissió als cicles de formació professional ordenades per cada un dels grups d'accés i centre que han demanat com a primera opció, i per cada horari, si n'és el cas (llista provisional de sol·licitants).

2. En aquestes llistes, hi ha de constar la baremació assignada a cada sol·licitant que ha demanat plaça en un cicle, centre i horari com a primera opció però sense adjudicació de plaça, sempre que compleixin els requisits d'admissió (llista provisional de sol·licitants).

3. També s'ha de publicar, si escau, la llista de persones provisionalment excloses en els cicles formatius, amb menció explícita de la causa d'exclusió (llista provisional de persones excloses).

4. Aquestes llistes es publiquen per ordre numèric de quatre xifres numèriques aleatòries del document d'identificació de la persona interessada, a l'efecte de donar difusió amb la informació degudament anonimitzada, amb indicació de la baremació de cada sol·licitant i diferenciant cada un dels grups d'accés. És fonamental que l'interessat comprovi que les dades publicades en les llistes són correctes. Aquestes llistes es publiquen a la pàgina web de cada centre educatiu. La publicació de les llistes té els efectes de notificació a les persones interessades.

Quarantè Termini per presentar reclamacions i rectificacions

1. Es poden formular reclamacions i rectificacions sobre el que consta en les llistes provisionals esmentades durant els dies 13, 14 i 15 de setembre de 2023.

2. Les reclamacions es poden presentar presencialment al centre educatiu o telemàticament mitjançant el sistema Cl@ve o amb el codi d'usuari del GESTIB o l'usuari CAIB. El tràmit de reclamació es troba a la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp.caib.es).

3. Durant aquest termini, només poden aportar la documentació que els requereixi expressament el centre educatiu o indiqui l'assistent de la tramitació de l'aplicació. Aquesta documentació ha de tenir data d'emissió, com a tard, del darrer dia del termini d'admissió de la segona fase, és a dir, el 7 de setembre de 2023.

4. Amb la publicació de les llistes definitives d'admesos s'entenen resoltes totes les reclamacions i rectificacions.

Quaranta-unè Publicació de la llista definitiva d'admesos

1. El dia 21 de setembre de 2023 s'ha de publicar la llista definitiva d'admesos als cicles de formació professional ordenats per cada un dels grups d'accés i centre que han demanat com a primera opció, i per cada horari, si n'és el cas.

2. En aquestes llistes, hi han de constar la resta de persones que compleixen els requisits d'accés i han demanat plaça com a primera opció però no han estat admeses perquè no hi ha més places vacants. Es pot indicar, en aquestes llistes, si escau, l'admissió en segona opció o en opcions següents (llista definitiva de persones admeses i en espera amb totes les opcions).

3. Els centres educatius també han de publicar, si escau, la llista de persones definitivament excloses, amb menció explícita de la causa d'exclusió.

4. La publicació de les llistes de cada centre s'ha de fer a la pàgina web de cada centre educatiu. Aquestes llistes es publiquen ordenades per quatre xifres numèriques aleatòries del document d'identificació de la persona interessada, a l'efecte de donar difusió amb la informació degudament anonimitzada. La publicació de les llistes té els efectes de notificació als interessats i són les úniques vàlides per al procés d'admissió als ensenyaments de formació professional.

5. Contra la llista definitiva d'admesos i exclosos, es pot interposar un recurs d'alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa.

Quaranta-dosè Consulta individual del resultat del procés

Els sol·licitants poden realitzar una consulta telemàtica, de caràcter individual, de les llistes provisionals i de les definitives mitjançant un enllaç a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. Per fer-ho, han d'introduir a la casella corresponent el DNI o el NIE i la data de naixement. Només poden consultar el resultat de la seva sol·licitud.

Quaranta-tresè Matrícula de les persones admeses

1. Les persones que consten en les llistes definitives d'admesos als cicles formatius han de formalitzar la matrícula els dies 21 i 22 de setembre de 2023, amb el sistema de cita prèvia, al centre educatiu corresponent. El centre ha d'habilitar un sistema de matrícula per evitar al màxim els tràmits presencials.

2. Les persones que siguin admeses per primera vegada als cicles formatius de grau bàsic s'han de matricular de la totalitat dels mòduls del primer curs.

3. Les persones que siguin admeses a un cicle formatiu de grau mitjà i/o de grau superior es poden matricular de la totalitat dels mòduls del primer curs del cicle formatiu o bé es poden matricular només dels mòduls que els interessa cursar.

4. La documentació acreditada en el moment de sol·licitar la plaça, si n'és el cas, s'ha de entregar en el termini que indiqui l'assistent de la tramitació de l'aplicació, d'acord amb el que es determina en el punt 19 d'aquestes instruccions. En aquest cas, s'han de presentar original i còpia de la documentació que s'indica en l'annex 2 d'aquesta Resolució, d'acord amb la situació en què es trobi l'interessat o la que s'especifiqui en el tràmit telemàtic.

5. Els centres han de traslladar les dades de matrícula a l'aplicació informàtica GESTIB.

6. Si una persona que ha estat admesa en alguna de les opcions sol·licitades, no formalitza la matrícula en el període establert, s'entén que renuncia a la plaça adjudicada, queda fora del procés d'admissió als cicles formatius i, en conseqüència, queda exclosa de la llista d'espera de la seva primera opció. Aquesta plaça es considera vacant per renúncia.

7. Els centres que, una vegada finalitzat aquest termini de matrícula, tenguin places vacants perquè alguna de les persones no s'hagi matriculat i, a més, tenguin persones en les seves corresponents llistes d'espera, les han d'adjudicar a les persones que hi figuren per rigorós ordre. Per dur a terme aquestes adjudicacions, s'ha de tenir en compte el que estableix el punt 32 d'aquestes instruccions.

Quaranta-quatrè Adjudicació de places que resten vacants finalitzada la segona fase del procés d'admissió

1. A partir de dia 27 de setembre de 2023, una vegada finalitzat el procés d'admissió de la segona fase, les places que resten vacants s'han d'adjudicar per part de l'Oficina d'Escolarització d'FP de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

2. Així, les persones interessades a cursar algun cicle formatiu del qual hi hagi places vacants han de demanar cita a l'Oficina d'Escolarització d'FP. En el cas de les places vacants de Menorca, Eivissa o Formentera, s'ha de demanar cita a les respectives delegacions territorials d'Educació. La informació de la petició de cita s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

3. Els alumnes procedents de sistemes educatius estrangers que estiguin pendents de l'homologació o la convalidació dels seus estudis als corresponents estudis del sistema espanyol, també han de demanar cita a l'Oficina d'Escolarització d'FP per poder optar a alguna de les places vacants a partir de dia 27 de setembre de 2023. Han d'aportar original i còpia de la sol·licitud de convalidació o d'homologació dels seus estudis.

4. En aquest procediment, els interessats s'han de presentar en el dia, l'hora i el lloc en què han estat citats. En aquest moment han d'acreditar que compleixen els requisits per accedir a l'ensenyament que desitgen cursar i han de presentar la documentació que s'indica en l'annex 2 d'aquesta Resolució, d'acord amb la situació en què es trobin.

5. Els sol·licitants dels cicles de grau bàsic només poden accedir als cicles formatius que consten en el document de la proposta d'incorporació d'alumnes als cicles de GB. En el cas que hi hagi la possibilitat que se'ls pugui adjudicar una plaça en un cicle de GB diferent dels establerts en el document esmentat, se n'ha de tornar a presentar un de nou que permeti aquesta adjudicació. Si l'interessat no l'aporta, no se li pot adjudicar la plaça vacant.

6. Els qui acceptin una plaça vacant en aquest procediment de cites han de formalitzar la matrícula en el termini que els indiqui l'Oficina d'Escolarització d'FP. En el cas que no es formalitzi la matrícula en el període establert, es considera que renuncien a la plaça adjudicada i, en conseqüència, aquesta plaça adjudicada es considera vacant per renúncia.

Quaranta-cinquè Matrícula a mòduls que quedin vacants

1. Els mòduls dels cicles formatius de grau bàsic que quedin vacants després que les persones que demanen plaça a tot el curs d'aquests ensenyaments i els alumnes que repeteixen curs s'hagin matriculat, s'han d'oferir, en primer lloc, als alumnes de disset anys i, a continuació, als alumnes de setze anys que han sol·licitat l'admissió a aquests ensenyaments i no han pogut optar a una plaça vacant a tot el cicle. Només poden accedir als cicles formatius que consten en el document de la proposta d'incorporació d'alumnes als cicles de grau bàsic. En el cas que hi hagi la possibilitat que se'ls pugui adjudicar una plaça en un mòdul vacant o més d'un cicle diferent dels establerts en el document esmentat, se n'ha de tornar a presentar un altre que permeti aquesta adjudicació.

2. Quan hi hagi vacants en determinats mòduls del primer curs dels cicles formatius de grau bàsic, els centres educatius les han d'oferir a les persones que consten en la llista d'espera, fins a completar el nombre màxim d'alumnes autoritzat, sempre seguint l'ordre marcat per ocupar aquestes places vacants establert en el punt anterior.

3. Quan hi hagi vacants en determinats mòduls del primer curs dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, els centres educatius les han d'oferir a les persones que consten en les llistes d'espera, fins a completar el nombre màxim d'alumnes autoritzat.

4. Per fer això, els centres educatius han de comunicar personalment a les persones que consten en la llista d'espera que disposen d'un o més mòduls vacants. El centre, que ha d'anar per ordre, s'ha de posar en contacte amb els sol·licitants telefònicament, enviant un SMS o mitjançant un correu electrònic. L'interessat té fins al dia lectiu següent per formalitzar la matrícula a partir del moment en què expressi, verbalment o per escrit, l'acceptació de la plaça. Si en un termini de 24 hores a comptar a partir de l'enviament de l'SMS o del correu electrònic l'interessat no ha estat localitzat o no ha formalitzat la matrícula, s'ha d'oferir la plaça al següent de la llista i, així, successivament. La matrícula s'ha de fer mitjançant l'aplicació informàtica GESTIB. El centre ha d'emetre un resguard de matrícula, que ha de lliurar a la persona que s'ha matriculat.

5. L'Oficina d'Escolarització d'FP pot oferir vacants de determinats mòduls del primer curs d'un cicle formatiu en els procediments de cita o ho pot comunicar personalment (telefònicament o mitjançant un missatge a la bústia dels telèfons facilitats a la sol·licitud) a la primera persona no admesa que consti en qualsevol de les llistes d'espera definitives, en el cas de no compliment d'aquest procediment per part dels centres. Si la persona interessada accepta el mòdul o mòduls vacants, ha de formalitzar la matrícula al centre educatiu en el termini que li indiqui l'Oficina d'Escolarització d'FP.

6. A les persones que formalitzin la matrícula del mòdul o mòduls que queden vacants, només se'ls pot cobrar, a més de l'assegurança escolar, la part proporcional al nombre de mòduls matriculats respecte de la quantitat total màxima establerta de pagament que s'ha de fer per col·laborar a les despeses que genera el cicle complet.

7. La matrícula al mòdul o mòduls que queden vacants només comporta la reserva de plaça per a cursos escolars posteriors sempre que s'hagi superat el 50 % de la càrrega lectiva anual dels mòduls matriculats. Per això, si la persona interessada vol continuar el cicle formatiu i no supera el percentatge establert, ha de concórrer al procediment general d'admissió i matrícula els propers cursos escolars.

Quaranta-sisè Adjudicació de places vacants derivades de l'anul·lació de matrícules una vegada iniciat el curs escolar

1. A partir del moment que el centre educatiu disposi de places derivades d'anul·lacions de matrícules, els centres educatius les han d'adjudicar a les persones que consten en les respectives llistes d'espera definitives de cada centre fins a completar el nombre màxim d'alumnes autoritzat.

2. Així, els centres han d'adjudicar les places vacants en algun dels cicles complets, o vacants a algun dels mòduls d'un cicle, fins que totes les places es cobreixin, validant la prematrícula a l'Oficina d'Escolarització d'FP, mitjançant el GESTIB, abans de formalitzar la matrícula de la persona que figura en la llista d'espera.

3. L'Oficina d'Escolarització d'FP pot gestionar l'adjudicació d'aquestes vacants en el supòsit d'incompliment d'aquest procediment per part dels centres.

Quaranta-setè Matrícula excepcional als cicles formatius de grau bàsic

1. Com a mesura de caràcter excepcional per a la millora de l'eficiència educativa, una vegada finalitzat el procediment d'admissió i matrícula als cicles formatius de grau bàsic de la segona fase, els alumnes de divuit anys o més grans que, d'acord amb el que es determina en el document de la proposta d'incorporació a grau bàsic, el poden cursar, ho poden demanar directament a la direcció del centre educatiu on s'imparteix el cicle que volen cursar.

2. Si, una vegada acabat tot el procediment d'admissió d'alumnes a aquests cicles, el centre té places vacants i hi està d'acord, ha de tramitar la petició al Departament d'Inspecció Educativa perquè n'autoritzi la incorporació excepcional. Una vegada autoritzada, el centre educatiu ho ha de comunicar, fefaentment, a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, perquè en tengui constància. Per formalitzar la matrícula, els alumnes autoritzats excepcionalment han de presentar tota la documentació necessària per incorporar-se al cicle.

Quaranta-vuitè Termini màxim per a la matrícula als ensenyaments de formació professional que es cursen segons l'organització temporal ordinària

El procediment d'adjudicació i de matrícula descrit en aquestes instruccions ha d'haver finalitzat el 16 d'octubre de 2023 com a tard.

Quaranta-novè Comissió de Garanties d'Admissió a Cicles Formatius

1. La Comissió de Garanties d'Admissió a Cicles Formatius és l'òrgan supervisor del procés d'admissió d'alumnes als cicles formatius de formació professional que s'imparteixen a les Illes Balears i del compliment de les normes que el regulen, d'acord amb el que estableix el capítol VI de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de juny de 2012.

2. Així mateix, també exerceix funcions com a òrgan consultiu i proposa solucions als recursos d'alçada que se li presentin per la seva complexitat. En aquests casos, pot elaborar una proposta de resolució no vinculant perquè el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors l'elevi a definitiva o hi dicti resolució en contra.

3. La composició de la Comissió ve determinada en l'article 33 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de juny de 2012.

4. Aquesta Comissió es constitueix anualment i es reuneix, almenys, dues vegades per curs acadèmic durant el període d'admissió: la primera vegada, quan ha finalitzat la primera fase del procés d'admissió, que aquest any es desenvolupa els mesos de juny i juliol, i la segona, quan ha finalitzat la segona fase del procés d'admissió, el mes d'octubre.

Cinquantè Cofinançament

1. Els ensenyaments de formació professional poden estar finançats per un dels següents ajuts:

a) La creació de nova oferta formativa en modalitat presencial, impartida en centres públics i sostinguts amb fons públic (IES, CIFP, CEPA i CC) està finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

b) Els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior (LOE) en modalitat presencial, impartits als IES i CIFP, estan cofinançats per la Unió Europea i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus (FSE+) de les Illes Balears 2021-2027.

2. Per aquest motiu, tots els documents necessaris per desenvolupar aquests ensenyaments i per al procés d'admissió i matrícula han d'incloure els emblemes i logotips corresponents. Així mateix, els centres educatius han d'informar d'aquests ajuts, tant a la pàgina web com al tauler d'anuncis del centre.

 

ANNEX 2

Documentació que s'ha d'aportar quan l'Administració educativa no la pugui consultar telemàticament o quan així ho indiqui l'assistent de la tramitació de l'aplicació informàtica GESTIB

A.  Documentació que s'ha d'aportar per a l'admissió a GB

Amb la sol·licitud s'han de presentar original i còpia de la documentació següent:

a) Document oficial d'identitat de la persona que sol·licita la plaça que acrediti que compleix el requisit d'edat per a l'accés a l'ensenyament sol·licitat.

En el cas que el sol·licitant sigui menor d'edat, també s'han d'acreditar les dades d'ambdós pares o tutors legals i adjuntar-ne els documents oficials d'identificació. En cas de constar només la signatura d'un dels tutors legals del menor, també s'ha d'aportar una declaració responsable.

b) Document de la proposta d'incorporació a GB.

Aquest document, derivat de la proposta d'incorporació d'alumnes als cicles formatius de grau bàsic, que ha de derivar del consell orientador establert en l'article 28.9 de la LOMLOE, només té efectes per al procediment d'admissió i no el pot suplir. El model oficial es publica a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

c) Certificat acadèmic en què constin les matèries avaluades dels estudis d'educació secundària obligatòria.

Si el sol·licitant ha cursat aquests ensenyaments en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears o en centres privats que utilitzen l'aplicació informàtica GESTIB, no ha d'aportar aquesta documentació, ja que està a disposició de l'Administració educativa mitjançant l'aplicació informàtica GESTIB.

B.  Documentació que s'ha d'aportar per a l'admissió a GM per a l'accés via ESO

1. Amb la sol·licitud per a l'accés via ESO s'han de presentar original i còpia dels documents següents:

a) Document oficial d'identitat de la persona que sol·licita la plaça que acrediti que compleix el requisit d'edat per a l'accés a l'ensenyament sol·licitat.

En el cas que el sol·licitant sigui menor d'edat, també s'han d'acreditar les dades d'ambdós pares o tutors legals i adjuntar-ne els documents oficials d'identitat. En cas de constar només la signatura d'un dels tutors legals del menor, també s'ha d'aportar una declaració responsable.

b) Documentació que acredita que, en el moment de presentar la sol·licitud, l'interessat compleix les condicions acadèmiques que li permeten accedir al cicle per aquesta via d'accés.

Si el sol·licitant ha cursat els estudis que li permeten accedir a aquests ensenyaments en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears amb posterioritat al curs 2000-2001, o en centres privats que utilitzen l'aplicació informàtica GESTIB, no ha d'aportar aquesta documentació, ja que està a disposició de l'Administració educativa mitjançant l'aplicació informàtica GESTIB.

En canvi, si ha cursat aquests estudis en una altra comunitat autònoma o en un centre privat que no utilitza l'aplicació informàtica GESTIB, ha d'aportar original i còpia de la documentació que justifica els requisits d'accés.

Si la documentació indicada no inclou la nota mitjana que ha obtingut en els estudis esmentats, el centre receptor n'ha de fer el càlcul.

c) En cas que l'interessat hagués sol·licitat una plaça per al mateix cicle en primera opció en processos d'admissió a cicles formatius anteriors i no l'hagués obtinguda, no cal que presenti les sol·licituds d'admissió corresponents a aquests processos anteriors, atès que aquesta informació ja està a disposició de l'Administració educativa mitjançant l'aplicació informàtica GESTIB.

2. Les persones que demanin una plaça en el cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències Sanitàries (SAN21) han de presentar, a més de la sol·licitud, original i còpia del permís de conducció vigent de la classe B, com a mínim, per formalitzar la matrícula a la totalitat dels mòduls que conformen el cicle formatiu. Vegeu el punt 30.6 de les instruccions (annex 1).

3. Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències i Protecció Civil (SEA21) han d'adjuntar a la sol·licitud, a més, original i còpia del permís de conducció vigent de la classe B, com a mínim, per formalitzar la matrícula a la totalitat dels mòduls que conformen el cicle formatiu, així com un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap tipus de malaltia cardiorespiratòria que els pugui impedir l'exercici professional de l'activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu. Vegeu el punt 30.5 de les instruccions (annex 1).

4. Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau mitjà de Navegació i Pesca Litoral (MAP24) han d'adjuntar a la sol·licitud, a més, un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap alteració en la percepció dels colors que els pugui impedir l'exercici professional de l'activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu. Aquest certificat es pot substituir pel reconeixement mèdic d'embarcament marítim, vigent i apte sense restriccions, expedit per l'Institut Social de la Marina.

5. Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau mitjà de Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure (AFD21) han d'adjuntar a la sol·licitud un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap tipus de malaltia cardiorespiratòria o cap altre tipus de malaltia que els pugui impedir l'exercici professional de l'activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu.

C.  Documentació que s'ha d'aportar per a l'admissió a GM per a l'accés via FPB

1. Amb la sol·licitud per a l'accés via FPB s'han de presentar original i còpia dels documents següents:

a) Document oficial d'identitat de la persona que sol·licita la plaça que acrediti que compleix el requisit d'edat per a l'accés a l'ensenyament sol·licitat.

En el cas que el sol·licitant sigui menor d'edat, també s'han d'acreditar les dades d'ambdós pares o tutors legals i adjuntar-ne els documents oficials d'identificació. En cas de constar només la signatura d'un dels tutors legals del menor, també s'ha d'aportar una declaració responsable.

b) Documentació que acredita que, en el moment de presentar la sol·licitud, es compleixen els requisits acadèmics que permeten accedir al cicle per aquesta via d'accés.

Si el sol·licitant ha cursat els estudis que li permeten accedir a aquests ensenyaments en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears amb posterioritat al curs 2000-2001, o en centres privats que utilitzen l'aplicació informàtica GESTIB, no ha d'aportar aquesta documentació, ja que està a disposició de l'Administració educativa mitjançant l'aplicació informàtica GESTIB.

Si aquests estudis no s'han cursat en aquesta comunitat autònoma o s'han cursat en un centre privat que no utilitza l'aplicació informàtica GESTIB , s'ha d'aportar original i còpia de la documentació que justifica els requisits d'accés.

Si la documentació indicada no inclou la nota mitjana que ha obtingut en els estudis esmentats, el centre receptor n'ha de fer el càlcul.

2. Les persones que demanin una plaça en el cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències Sanitàries (SAN21) han de presentar, a més de la sol·licitud, original i còpia del permís de conducció vigent de la classe B, com a mínim, per formalitzar la matrícula a la totalitat dels mòduls que conformen el cicle formatiu. Vegeu el punt 30.6 de les instruccions (annex 1).

3. Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències i Protecció Civil (SEA21) han de presentar, a més de la sol·licitud, original i còpia del permís de conducció vigent de la classe B, com a mínim, per formalitzar la matrícula a la totalitat dels mòduls que conformen el cicle formatiu, així com un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap tipus de malaltia cardiorespiratòria que els pugui impedir l'exercici professional de l'activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu. Vegeu el punt 30.5 de les instruccions (annex 1).

4. Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau mitjà de Navegació i Pesca Litoral (MAP24) han de presentar, a més de la sol·licitud, un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap alteració en la percepció dels colors que els pugui impedir l'exercici professional de l'activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu. Aquest certificat es pot substituir pel reconeixement mèdic d'embarcament marítim, vigent i apte sense restriccions, expedit per l'Institut Social de la Marina.

5. Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau mitjà de Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure (AFD21) han de presentar, a més de la sol·licitud, un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap tipus de malaltia cardiorespiratòria o cap altre tipus de malaltia que els pugui impedir l'exercici professional de l'activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu.

D.  Documentació que s'ha d'aportar per a l'admissió a GM per a l'accés per altres vies

1. Amb la sol·licitud s'han de presentar original i còpia dels documents següents:

a) Document oficial d'identitat de la persona que sol·licita la plaça que acrediti que compleix el requisit d'edat per a l'accés a l'ensenyament sol·licitat.

En el cas que el sol·licitant sigui menor d'edat, també s'han d'acreditar les dades d'ambdós pares o tutors legals i adjuntar-ne els documents oficials d'identificació. En cas de constar només la signatura d'un dels tutors legals del menor, també s'ha d'aportar una declaració responsable.

b) Certificat o document que acredita que es compleixen els requisits que permeten accedir als cicles per aquesta via d'accés:

- Certificat acadèmic que acredita que s'han superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial.

La documentació indicada ha d'incloure la nota mitjana que va obtenir en els mòduls obligatoris. Si no hi consta, el centre receptor n'ha de fer el càlcul. També hi ha de constar el perfil professional del programa de qualificació professional inicial.

Si la persona interessada ha cursat els estudis que li permeten accedir a aquests ensenyaments en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears amb posterioritat al curs 2000-2001, o en centres privats que utilitzen l'aplicació informàtica GESTIB, no ha d'aportar aquesta documentació, ja que està a disposició de l'Administració educativa mitjançant l'aplicació informàtica GESTIB.

Si aquests estudis no s'han cursat en aquesta comunitat autònoma o s'han cursat en un centre privat que no utilitza l'aplicació informàtica GESTIB, s'ha d'aportar original i còpia de la documentació que justifica els requisits d'accés.

- Certificat d'haver superat el curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà.

- Certificat d'haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

- Certificat d'haver superat la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i a les formacions esportives de nivell I.

- Certificat d'haver superat la prova d'accés a qualsevol cicle formatiu de grau superior de formació professional.

- Certificat d'haver superat el curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior.

- Certificat d'haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

- Documentació que justifica l'exempció de fer la prova d'accés a grau mitjà:

 • Certificat de tenir superada una prova d'accés singular a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional.
 • Certificat de tenir superada una prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III.
 • Certificat de tenir superada una prova d'accés de caràcter general a cicles formatius de grau superior d'ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny.
 • Certificat de tenir superada la prova general d'accés als ensenyaments artístics superiors del grau de Disseny, grau d'Art Dramàtic i grau de Música.
 • Documentació que justifica tenir l'exempció de fer totes les parts de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional. En aquest cas, s'ha d'entendre que aquesta persona té una qualificació de 5 a l'efecte d'establir el barem.

- Certificat que justifica tenir superada alguna de les parts de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional a les Illes Balears i la documentació que justifica l'exempció de fer la resta de les parts de la prova d'accés. En aquest cas, s'ha d'entendre que aquesta persona té la qualificació de la part superada a l'efecte d'establir el barem.

- Certificat que justifica tenir superada alguna de les parts de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior a les Illes Balears i tenir, a més, la documentació que justifica l'exempció de fer la resta de les parts de la prova d'accés. En aquest cas, s'ha d'entendre que aquesta persona té la qualificació de la part superada a l'efecte d'establir el barem.

c) Declaració responsable que indiqui que, en el moment de sol·licitar la plaça, no té cap titulació o requisit que permeti l'accés directe als cicles formatius de grau mitjà, d'acord amb el model que es troba a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

d) Atès que l'experiència laboral és un criteri de desempat a l'hora d'adjudicar les places, si se'n té, s'han de presentar els documents que s'indiquen a continuació:

- Certificat de l'empresa o de les empreses on s'ha adquirit l'experiència laboral (amb la durada del contracte o dels contractes, l'activitat laboral desenvolupada, el període i nombre total d'hores que s'ha dedicat a aquella activitat, el grup de cotització i la categoria o les categories professionals del lloc ocupat). En el cas de treballadors que fan feina per compte propi, certificat d'alta en el cens d'obligats tributaris i una declaració de l'interessat sobre l'activitat laboral que desenvolupa. En el cas de treballadors del mar, en lloc d'un certificat d'empresa, la llibreta d'inscripció marítima expedida pel Ministeri de Foment (en aquest document oficial es fa constar cadascun dels embarcaments que ha fet l'interessat, el dia d'inici i de finalització, el nom del lloc de feina al vaixell, el nom del vaixell i l'empresa a la qual pertany).

- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral a la qual s'estigués afiliat en què s'esmenti l'empresa, el grup de cotització i el període de contractació o, si n'és el cas, el període de cotització en el règim especial de treballadors autònoms (informe de vida laboral). En el cas de treballadors del mar, en lloc del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, o mutualitat laboral, el certificat que expedeix l'Institut Social de la Marina.

2. Les persones que demanin una plaça en el cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències Sanitàries (SAN21) han d'adjuntar a la sol·licitud, a més, original i còpia del permís de conducció vigent de la classe B, com a mínim, per formalitzar la matrícula a la totalitat dels mòduls que conformen el cicle formatiu. Vegeu el punt 30.6 de les instruccions (annex 1).

3. Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències i Protecció Civil (SEA21) han d'adjuntar a la sol·licitud, a més, original i còpia del permís de conducció vigent de la classe B, com a mínim, per formalitzar la matrícula a la totalitat dels mòduls que conformen el cicle formatiu, així com un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap tipus de malaltia cardiorespiratòria que els pugui impedir l'exercici professional de l'activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu. Vegeu el punt 30.6 de les instruccions (annex 1).

4. Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau mitjà de Navegació i Pesca Litoral (MAP24) han d'adjuntar a la sol·licitud, a més, un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap alteració en la percepció dels colors que els pugui impedir l'exercici professional de l'activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu. Aquest certificat es pot substituir pel reconeixement mèdic d'embarcament marítim, vigent i apte sense restriccions, expedit per l'Institut Social de la Marina. Vegeu el punt 30.6 de les instruccions (annex 1).

5. Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau mitjà de Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure (AFD21) han d'adjuntar a la sol·licitud un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap tipus de malaltia cardiorespiratòria o cap altre tipus de malaltia que els pugui impedir l'exercici professional de l'activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu.

E.  Documentació que s'ha d'aportar per a l'admissió a GS per a l'accés via batxiller

1. Amb la sol·licitud s'han de presentar original i còpia dels documents següents:

a) Document oficial d'identitat de la persona que sol·licita la plaça.

b) Documentació que acredita que, en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, l'interessat té la nacionalitat espanyola, el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o bé una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, d'acord amb el que determina la normativa espanyola d'estrangeria i immigració. Així mateix, pot aportar la targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, el visat d'estudis o la targeta d'estudiant estranger. També pot aportar l'autorització de residència temporal per raons d'arrelament per a la formació. Vegeu els punts 9.3, 9.4 i 9.5 de les instruccions (annex 1).

c) Documentació que acredita que, en el moment de presentar la sol·licitud, es compleixen els requisits acadèmics que permeten accedir al cicle per aquesta via d'accés.

Si l'interessat ha cursat els estudis que li permeten accedir a aquests ensenyaments en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears amb posterioritat al curs 2000-2001, o en centres privats que utilitzen l'aplicació informàtica GESTIB, no ha d'aportar aquesta documentació, atès que està a disposició de l'Administració educativa mitjançant l'aplicació informàtica GESTIB.

Si aquests estudis no s'han cursat en aquesta comunitat autònoma o s'han cursat en un centre privat que no utilitza l'aplicació informàtica GESTIB, s'ha d'aportar original i còpia de la documentació que justifica els requisits d'accés. Aquesta documentació ha d'indicar la nota mitjana que va obtenir en els estudis esmentats. Si la documentació indicada no inclou la nota mitjana que ha obtingut, el centre receptor n'ha de fer el càlcul. A més, si s'ha cursat un batxillerat, hi ha de constar la modalitat del batxillerat i les matèries que s'han cursat.

d) Les persones que van demanar una plaça en el mateix cicle en primera opció en processos d'admissió a cicles formatius anteriors i no la van obtenir no necessiten aportar les sol·licituds d'admissió corresponents a aquests processos anteriors. Aquesta informació ja està a disposició de l'Administració educativa mitjançant l'aplicació informàtica GESTIB.

2. Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau superior de Transport Marítim i Pesca d'Altura (MAP32) han d'adjuntar a la sol·licitud, a més, un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap alteració en la percepció dels colors que els pugui impedir l'exercici professional de l'activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu. Aquest certificat es pot substituir pel reconeixement mèdic d'embarcament marítim, vigent i apte sense restriccions, expedit per l'Institut Social de la Marina.

3. Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau superior d'Ensenyament i Animació Socioesportiva (AFD31) o al cicle de Condicionament Físic (AFD32) han d'adjuntar a la sol·licitud un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap tipus de malaltia cardiorespiratòria o cap altre tipus de malaltia que els pugui impedir l'exercici professional de l'activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu.

F. Documentació que s'ha d'aportar per a l'admissió a GS per a la via d'accés amb títol de tècnic

1. Amb la sol·licitud s'han de presentar original i còpia dels documents següents:

a) Document oficial d'identitat de la persona que sol·licita la plaça.

b) Documentació que acredita que, en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, l'interessat té la nacionalitat espanyola, el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o bé una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, d'acord amb el que determina la normativa espanyola d'estrangeria i immigració. Així mateix, pot aportar la targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, el visat d'estudis o la targeta d'estudiant estranger. També pot aportar l'autorització de residència temporal per raons d'arrelament per a la formació. Vegeu els punts 9.3, 9.4 i 9.5 de les instruccions (annex 1).

c) Documentació que acredita que, en el moment de presentar la sol·licitud, es compleixen els requisits acadèmics que permeten accedir al cicle per aquesta via d'accés: el títol de tècnic corresponent a un cicle formatiu de grau mitjà o certificat acadèmic oficial que acredita que l'interessat ha superat un cicle formatiu de grau mitjà.

Aquesta documentació ha d'indicar la nota mitjana que va obtenir en els estudis esmentats. Si no hi consta, el centre receptor n'ha de fer el càlcul.

Si el sol·licitant ha cursat els estudis que li permeten accedir a aquests ensenyaments en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears amb posterioritat al curs 2000-2001, o en centres privats que utilitzen l'aplicació informàtica GESTIB, no ha d'aportar aquesta documentació, ja que està a disposició de l'Administració educativa mitjançant l'aplicació informàtica GESTIB. Si aquests estudis no s'han cursat en aquesta comunitat autònoma o s'han cursat en un centre privat que no utilitza l'aplicació informàtica GESTIB, s'ha d'aportar original i còpia de la documentació que justifica els requisits d'accés.

2. Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau superior de Transport Marítim i Pesca d'Altura (MAP32) han d'adjuntar a la sol·licitud, a més, un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap alteració en la percepció dels colors que els pugui impedir l'exercici professional de l'activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu. Aquest certificat es pot substituir pel reconeixement mèdic d'embarcament marítim, vigent i apte sense restriccions, expedit per l'Institut Social de la Marina.

3. Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau superior d'Ensenyament i Animació Socioesportiva (AFD31) o al cicle de Condicionament Físic (AFD32) han d'adjuntar a la sol·licitud un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap tipus de malaltia cardiorespiratòria o cap altre tipus de malaltia que els pugui impedir l'exercici professional de l'activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu.

G.  Documentació que s'ha d'aportar per a l'admissió a GS per a l'accés per altres vies

1. Amb la sol·licitud s'han de presentar original i còpia de la documentació següent:

a) Document oficial d'identitat de la persona que sol·licita la plaça.

b) Documentació que acredita que, en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, l'interessat té la nacionalitat espanyola, el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o bé una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, d'acord amb el que determina la normativa espanyola d'estrangeria i immigració. Així mateix, pot aportar la targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, el visat d'estudis o la targeta d'estudiant estranger. També pot aportar l'autorització de residència temporal per raons d'arrelament per a la formació. Vegeu els punts 9.3, 9.4 i 9.5 de les instruccions (annex 1).

c) Certificat o document que acredita que es compleixen els requisits que permeten accedir als cicles per aquesta via d'accés:

- Certificat d'haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional. S'accedeix al cicle o cicles de grau superior que consten en el certificat.

- Documentació que justifica l'exempció de fer totes les parts de la prova d'accés a cicles de grau superior de formació professional. S'accedeix al cicle o cicles de grau superior de formació professional que permet, segons la normativa vigent, l'exempció de fer la part específica presentada. En aquest cas, s'ha d'entendre que aquesta persona té una qualificació de 5 a l'efecte d'establir el barem.

- Certificat que justifica tenir superada alguna de les parts de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional a les Illes Balears i la documentació que justifica l'exempció de fer l'altra part de la prova.

Si la part superada és la part específica, s'accedeix als cicles formatius de grau superior de les famílies professionals incloses en l'opció corresponent, segons la normativa vigent.

Si la part superada és la part comuna, s'accedeix al cicle o cicles de grau superior de formació professional que permet, segons la normativa vigent, l'exempció de fer la part específica presentada.

En aquest cas, s'ha d'entendre que aquesta persona té la qualificació de la part superada a l'efecte d'establir el barem.

- Certificat d'haver superat el curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior.

- Certificat de tenir superada la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys (PAU) en què consti l'opció superada i la qualificació final obtinguda.

En el cas de sol·licitar l'accés a cicles de grau superior de la mateixa família professional que l'opció de la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys superada, de conformitat amb el que es determina en l'annex 3 d'aquesta Resolució, es té en compte la qualificació final que consta en el certificat.

En el cas que la persona interessada sol·liciti l'admissió a un cicle formatiu d'una família professional diferent de la de l'opció de la PAU superada, s'ha d'entendre que aquesta persona té una qualificació de 5 a l'efecte d'establir el barem.

d) Declaració responsable que indiqui que, en el moment de sol·licitar la plaça, no té cap titulació o requisit que permeti l'accés directe als cicles formatius de grau superior, de conformitat amb el model que es troba a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

e) Atès que l'experiència laboral és un criteri de desempat a l'hora d'adjudicar les places, si se'n té, s'han de presentar els documents que s'indiquen a continuació:

- Certificat de l'empresa o de les empreses on s'ha adquirit l'experiència laboral (amb la durada del contracte o dels contractes, l'activitat laboral desenvolupada, el període i nombre total d'hores que s'ha dedicat a aquella activitat, el grup de cotització i la categoria o les categories professionals del lloc ocupat). En el cas de treballadors que fan feina per compte propi, certificat d'alta en el cens d'obligats tributaris i una declaració de l'interessat sobre l'activitat laboral que desenvolupa. En el cas de treballadors del mar, en lloc d'un certificat d'empresa, la llibreta d'inscripció marítima expedida pel Ministeri de Foment (en aquest document oficial es fa constar cadascun dels embarcaments que ha fet la persona interessada, el dia d'inici i de finalització, el nom del lloc de feina al vaixell, el nom del vaixell i l'empresa a la qual pertany).

- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral a la qual estigués afiliat en què s'esmenti l'empresa, el grup de cotització i el període de contractació o, si n'és el cas, el període de cotització en el règim especial de treballadors autònoms (informe de vida laboral). En el cas de treballadors del mar, en lloc del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, o mutualitat laboral, el certificat que expedeix l'Institut Social de la Marina.

2. Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau superior de Transport Marítim i Pesca d'Altura (MAP32) han d'adjuntar a la sol·licitud, a més, un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap alteració en la percepció dels colors que els pugui impedir l'exercici professional de l'activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu. Aquest certificat es pot substituir pel reconeixement mèdic d'embarcament marítim, vigent i apte sense restriccions, expedit per l'Institut Social de la Marina.

3. Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau superior d'Ensenyament i Animació Socioesportiva (AFD31) o al cicle de Condicionament Físic (AFD32) han d'adjuntar a la sol·licitud un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap tipus de malaltia cardiorespiratòria o cap altre tipus de malaltia que els pugui impedir l'exercici professional de l'activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu.

H.  Documentació que han d'aportar les persones amb discapacitat

Les persones amb una discapacitat que vulguin accedir a una de les places reservades als cicles formatius d'acord amb la normativa vigent han de presentar, a més de la documentació necessària per accedir a l'ensenyament de formació professional concret i per a la via d'accés a grau mitjà o a grau superior, si n'és el cas, el dictamen d'escolarització emès pels equips d'orientació educativa i psicopedagògica o pel departament d'orientació del centre del qual provenen, i/o el certificat oficial que acredita el tipus i grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria de serveis socials.

I.  Documentació que han d'aportar els esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment

Els esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment que vulguin accedir a les places que tenen reservades en els cicles formatius de formació professional d'acord amb la normativa vigent, han d'aportar, a més de la documentació necessària per a la via d'accés corresponent, la documentació que acrediti aquesta condició.

 

ANNEX 3

Criteris d'adjudicació

A.  Criteris per adjudicar les places dels cicles de grau bàsic (GB)

1. Pel que fa als criteris per adjudicar les places reservades per a persones amb discapacitat, en primer lloc cal tenir en compte que totes les sol·licituds de les persones amb discapacitat s'han d'ordenar d'acord amb els grups que figuren a continuació:

- Primer grup: alumnes de disset anys, o que els compleixen abans del 31 de desembre de l'any de la sol·licitud d'admissió als cicles de GB.

- Segon grup: alumnes de setze anys, o que els compleixen abans del 31 de desembre de l'any de la sol·licitud d'admissió als cicles de GB.

- Tercer grup: alumnes de quinze anys, o que els compleixen abans del 31 de desembre de l'any de la sol·licitud d'admissió als cicles de GB.

S'han d'admetre, successivament, els alumnes dels grups primer, segon i tercer d'acord amb els criteris següents:

a) Primer criteri: haver cursat el tercer curs d'educació secundària obligatòria, amb preferència davant els alumnes que hagin cursat el segon curs d'educació secundària obligatòria.

b) Segon criteri: el cicle formatiu sol·licitat coincideix amb el que consta en el document de la proposta d'incorporació d'alumnes als cicles de GB. Aquest document, que ha de derivar de la proposta d'incorporació d'alumnes als cicles de GB, només té efectes per al procediment d'admissió i no pot suplir el consell orientador. En el cas que hi hagi més d'un cicle formatiu proposat, s'ha de seguir l'ordre establert en el document esmentat. Si es dona una situació d'empat, s'ha d'aplicar el tercer criteri de desempat.

c) Tercer criteri: la qualificació mitjana de les matèries avaluades en els estudis d'educació secundària obligatòria.

En aquest cas, s'han de sumar les qualificacions de cadascuna de les matèries avaluades o, si n'és el cas, els àmbits o mòduls que constin en el certificat acadèmic de l'educació secundària obligatòria. Aquesta nota mitjana només s'ha de tenir en compte als efectes d'admissió. Les places s'han d'adjudicar per ordre de major a menor puntuació. Per resoldre situacions d'empat, s'ha de tenir en compte el criteri final de desempat.

d) Criteri final de desempat: sorteig per determinar l'ordre de prelació dels sol·licitants.

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha d'efectuar un sorteig públic, mitjançant un programa informàtic, per determinar el número de sol·licitud a partir de la qual s'ha de seguir l'ordre alfabètic per fer les adjudicacions. S'han de tenir en compte els dos llinatges de la sol·licitud corresponent a aquest número, i a partir d'aquests dos llinatges (o d'un llinatge en el cas de llinatge únic) s'ha d'adjudicar l'admissió en ordre ascendent.

2. Quant als criteris per adjudicar les places reservades per als alumnes procedents del mateix centre, en el cas que el nombre de sol·licituds d'admissió sigui superior al nombre de places reservades, és a dir, superior a la reserva del 50 %, les sol·licituds s'han d'ordenar d'acord amb els grups que figuren a continuació:

- Primer grup: alumnes de disset anys, o que els compleixen abans del 31 de desembre de l'any de la sol·licitud d'admissió als cicles de GB.

- Segon grup: alumnes de setze anys, o que els compleixen abans del 31 de desembre de l'any de la sol·licitud d'admissió als cicles de GB.

- Tercer grup: alumnes de quinze anys, o que els compleixen abans del 31 de desembre de l'any de la sol·licitud d'admissió als cicles de GB.

S'han d'admetre, successivament, els alumnes dels grups primer, segon i tercer d'acord amb els criteris següents:

a) Primer criteri: haver cursat el tercer curs d'educació secundària obligatòria, amb preferència davant els alumnes que han cursat el segon curs d'educació secundària obligatòria.

b) Segon criteri: el cicle formatiu sol·licitat coincideix amb el que consta en el document de la proposta d'incorporació d'alumnes als cicles de GB. Aquest document, que ha de derivar de la proposta d'incorporació d'alumnes als cicles de formació professional bàsica, només té efectes per al procediment d'admissió i no pot suplir el consell orientador. En el cas que hi hagi més d'un cicle formatiu proposat, s'ha de seguir l'ordre establert en el document esmentat. Si es dona una situació d'empat, s'ha d'aplicar el tercer criteri de desempat.

c) Tercer criteri: la qualificació mitjana de les matèries avaluades en els estudis d'educació secundària obligatòria.

En aquest cas, s'han de sumar les qualificacions de cadascuna de les matèries avaluades o, en el seu cas, cadascun dels àmbits o mòduls que consten en el certificat acadèmic de l'educació secundària obligatòria. Aquesta nota mitjana només s'ha de tenir en compte als efectes d'admissió. Les places s'han d'adjudicar per ordre de major a menor puntuació. Per resoldre situacions d'empat, s'ha de tenir en compte el criteri final de desempat.

d) Criteri final de desempat: sorteig per determinar l'ordre de prelació dels sol·licitants.

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha d'efectuar un sorteig públic, mitjançant un programa informàtic, per determinar el número de sol·licitud a partir de la qual s'ha de seguir l'ordre alfabètic per fer les adjudicacions. S'han de tenir en compte els dos llinatges de la sol·licitud corresponent a aquest número, i a partir d'aquests dos llinatges (o d'un llinatge en el cas de llinatge únic) s'ha d'adjudicar l'admissió en ordre ascendent.

3. Finalment, respecte als criteris per adjudicar la resta de places, cal tenir en compte que, si el nombre de sol·licituds d'alumnes és superior al nombre de places reservades, s'han d'ordenar totes les sol·licituds d'acord amb els grups que figuren a continuació:

- Primer grup: alumnes de disset anys, o que els compleixen abans del 31 de desembre de l'any de la sol·licitud d'admissió als cicles de GB.

- Segon grup: alumnes de setze anys, o que els compleixen abans del 31 de desembre de l'any de la sol·licitud d'admissió als cicles de GB.

- Tercer grup: alumnes de quinze anys, o que els compleixen abans del 31 de desembre de l'any de la sol·licitud d'admissió als cicles de GB.

S'han d'admetre, successivament, els alumnes dels grups primer, segon i tercer, d'acord amb els criteris següents:

a) Primer criteri: haver cursat el tercer curs d'educació secundària obligatòria, amb preferència davant els alumnes que han cursat el segon curs d'educació secundària obligatòria.

b) Segon criteri: el cicle formatiu sol·licitat coincideix amb el que consta en el document de la proposta d'incorporació d'alumnes als cicles de GB. Aquest document, que ha de derivar de la proposta d'incorporació d'alumnes als cicles de formació professional bàsica, només té efectes per al procediment d'admissió i no pot suplir el consell orientador. En el cas que hi hagi més d'un cicle formatiu proposat, s'ha de seguir l'ordre establert en el document esmentat. Si es dona una situació d'empat, s'ha d'aplicar el tercer criteri de desempat.

c) Tercer criteri: la qualificació mitjana de les matèries avaluades en els estudis d'educació secundària obligatòria.

En aquest cas, s'han de sumar les qualificacions de cadascuna de les matèries avaluades o, en el seu cas, els àmbits o mòduls que consten en el certificat acadèmic de l'educació secundària obligatòria. Aquesta nota mitjana només s'ha de tenir en compte als efectes d'admissió. Les places s'han d'adjudicar per ordre de major a menor puntuació. Per resoldre situacions de desempat, s'ha de tenir en compte el criteri final de desempat.

d) Criteri final de desempat: sorteig per determinar l'ordre de prelació dels sol·licitants.

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha d'efectuar un sorteig públic, mitjançant un programa informàtic, per determinar el número de sol·licitud a partir de la qual s'ha de seguir l'ordre alfabètic per fer les adjudicacions. S'han de tenir en compte els dos llinatges de la sol·licitud corresponent a aquest número, i a partir d'aquests dos llinatges (o d'un llinatge en el cas de llinatge únic) s'ha d'adjudicar l'admissió en ordre ascendent.

B. Criteris per adjudicar les places reservades als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior per a les persones amb discapacitat i per als esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment

Els criteris per adjudicar les places dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior reservades per a persones amb discapacitat i per als esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment són els següents:

a) Primer criteri: la qualificació mitjana de l'ensenyament, titulació o certificat que acredita que es compleixen els requisits que permeten accedir al cicle formatiu per a la via d'accés corresponent.

En aquest cas, les places s'han d'adjudicar per ordre de major a menor puntuació, independentment de la via d'accés. En el cas que es doni una situació d'empat, s'ha de tenir en compte el segon criteri.

b) Segon criteri: sorteig per determinar l'ordre de prelació dels sol·licitants.

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha d'efectuar un sorteig públic, mitjançant un programa informàtic, per determinar el número de sol·licitud a partir de la qual s'ha de seguir l'ordre alfabètic per fer les adjudicacions. S'han de tenir en compte els dos llinatges de la sol·licitud corresponent a aquest número, i a partir d'aquests dos llinatges (o d'un llinatge en el cas de llinatge únic) s'ha d'adjudicar l'admissió en ordre ascendent.

Les sol·licituds de les persones incloses en aquest apartat B que no obtenguin plaça en aplicar els criteris esmentats s'han de valorar segons el barem amb la resta de sol·licitants establert per a cadascuna de les vies d'accés.

C.  Criteris per adjudicar les places dels cicles formatius de grau mitjà corresponents a l'accés via ESO

1. Els criteris que s'han d'aplicar per adjudicar les places corresponents a l'accés via ESO són els següents:

a) Primer criteri: la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques obtingudes a totes les matèries de tots els cursos de l'ensenyament secundari obligatori, per ordre de major a menor puntuació. Per resoldre situacions d'empat, s'ha de tenir en compte el segon criteri.

b) Segon criteri: haver sol·licitat plaça en primera opció en processos d'admissió anteriors, sense haver-la obtinguda, per al cicle al qual es vol accedir ara, igualment, en primera opció.

En aquest cas, s'ha d'ordenar de major a menor el nombre de vegades en què s'ha intentat l'admissió. Aquesta informació ja està a disposició de l'Administració educativa mitjançant l'aplicació informàtica GESTIB. Si persisteix la situació d'empat, s'ha d'aplicar el criteri següent.

c) Tercer criteri de desempat: sorteig per determinar l'ordre de prelació dels sol·licitants.

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha d'efectuar un sorteig públic, mitjançant un programa informàtic, per determinar el número de sol·licitud a partir de la qual s'ha de seguir l'ordre alfabètic per fer les adjudicacions. S'han de tenir en compte els dos llinatges de la sol·licitud corresponent a aquest número, i a partir d'aquests dos llinatges (o d'un llinatge en el cas de llinatge únic) s'ha d'adjudicar l'admissió en ordre ascendent.

Una vegada aplicats els criteris anteriors, si encara resten places vacants, s'han d'adjudicar a la resta de persones que compleixen els requisits d'accés per aquesta via. Totes les sol·licituds s'han d'ordenar d'acord amb els grups que figuren a continuació. (En el cas que una persona pugui acreditar que té estudis de més d'un dels grups següents, ha d'aportar la documentació que vol que es tengui en compte a l'hora de ser puntuada perquè el centre educatiu la introdueixi a l'aplicació informàtica GESTIB. El centre educatiu no es fa responsable de l'elecció de l'ensenyament aportat per l'interessat per tenir en compte en la baremació.) Els grups són els següents:

- Primer grup: sol·licituds de les persones que acreditin estar en possessió del títol de batxiller o equivalent.

- Segon grup: sol·licituds de les persones que acreditin estar en possessió del títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà), del títol de tècnic superior o un altre d'equivalent a efectes acadèmics.

- Tercer grup: sol·licituds de les persones que acreditin tenir una titulació universitària o una altra d'equivalent.

S'han d'admetre, successivament, els alumnes dels grups primer, segon i tercer d'acord amb la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic de l'alumne, per ordre de major a menor puntuació. Per resoldre situacions d'empat, s'ha de tenir en compte el criteri final de desempat.

d) Criteri final de desempat: sorteig per determinar l'ordre de prelació dels sol·licitants.

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha d'efectuar un sorteig públic, mitjançant un programa informàtic, per determinar el número de sol·licitud a partir de la qual s'ha de seguir l'ordre alfabètic per fer les adjudicacions. S'han de tenir en compte els dos llinatges de la sol·licitud corresponent a aquest número, i a partir d'aquests dos llinatges (o d'un llinatge en el cas de llinatge únic) s'ha d'adjudicar l'admissió en ordre ascendent.

2. Pel que fa al càlcul de la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, cal tenir en compte els aspectes següents:

- La qualificació mitjana del títol d'ESO que s'ha de tenir en compte per a l'admissió als cicles formatius s'ha de calcular a partir de la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques obtingudes a totes les matèries de tots els cursos de l'ensenyament secundari obligatori, arrodonida a la centèsima més pròxima o, en cas d'equidistància, a la superior. Aquesta mitjana l'emet l'aplicació informàtica GESTIB.

- En aquelles qualificacions en què no consti la nota numèrica, les equivalències seran les següents: insuficient, 3; suficient, 5; bé, 6; notable, 7, i excel·lent, 9.

Per a aquest càlcul, la situació de no presentat (NP) equival a la qualificació numèrica obtinguda per a la mateixa matèria en l'avaluació final ordinària. Les matèries amb convalidacions (C) o exempcions (X) no s'han de tenir en compte per calcular la nota mitjana.

- Si la persona interessada aporta el títol d'ESO però no disposa de la qualificació mitjana, el centre receptor de la sol·licitud l'ha de calcular.

- La qualificació mitjana de l'expedient acadèmic que s'ha de tenir en compte en el cas de les persones que tenguin algun dels altres ensenyaments que donen accés als cicles de grau mitjà és la que figura en el títol, en el llibre de qualificacions o en un certificat acadèmic personal.

- Quan les qualificacions de la resta d'estudis que hi donen accés directe estiguin indicades sense expressió numèrica, el càlcul de la qualificació mitjana s'ha de fer amb la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les matèries, assignatures o mòduls que consten en el certificat acadèmic personal, un cop transformada la qualificació qualificativa en quantitativa de conformitat amb el barem que s'indica a continuació. Les matèries, assignatures o mòduls exempts i la valoració del mòdul Formació en Centres de Treball no es tenen en compte per al càlcul. La nota mitjana que s'ha de tenir en compte per a l'admissió als cicles formatius de grau mitjà és la mitjana aritmètica obtinguda, expressada amb el nombre sencer i dos decimals. El barem indicat més amunt és el següent:

 • Suficient: 5.
 • Bé: 6,5.
 • Notable: 7,5.
 • Excel·lent: 9.
 • Matrícula d'honor: 10.

- Per al càlcul de la qualificació mitjana que s'ha de tenir en compte per a l'admissió als cicles formatius de les persones procedents de sistemes educatius estrangers que s'incorporen al sistema educatiu espanyol a partir d'un curs diferent del primer curs de l'ESO, només s'han de tenir en compte les qualificacions obtingudes en les matèries cursades d'aquests ensenyaments.

- El càlcul de la qualificació mitjana dels estudis cursats mitjançant sistemes educatius estrangers que han estat homologats o convalidats amb estudis espanyols que donen accés als cicles formatius de grau mitjà, el fa l'Àrea d'Alta Inspecció d'Educació a les Illes Balears.

- El càlcul de la qualificació mitjana de l'ESO cursada quan aquest ensenyament s'organitzava curricularment mitjançant cicles o quan la persona interessada s'incorporava des de l'EGB a l'ESO o a l'ESPA i altres situacions no recollides en aquest annex, s'ha de fer de conformitat amb les instruccions que es dictin a l'efecte.

D.  Criteris per adjudicar les places dels cicles formatius de grau mitjà reservades per a l'accés via formació professional bàsica

Els criteris per adjudicar les places reservades per a l'accés via formació professional bàsica són els següents:

a) Primer criteri: el cicle formatiu sol·licitat és un dels inclosos en les famílies professionals que donen preferència d'accés a grau mitjà establertes en el punt 7 de l'annex del títol corresponent. Si es dona una situació d'empat, s'ha d'aplicar el criteri següent.

b) Segon criteri: la qualificació mitjana del títol de formació professional bàsica, per ordre de major a menor puntuació.

Per resoldre situacions d'empat, s'ha de tenir en compte el criteri final de desempat.

c) Criteri final de desempat: sorteig per determinar l'ordre de prelació dels sol·licitants.

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha d'efectuar un sorteig públic, mitjançant un programa informàtic, per determinar el número de sol·licitud a partir de la qual s'ha de seguir l'ordre alfabètic per fer les adjudicacions. S'han de tenir en compte els dos llinatges de la sol·licitud corresponent a aquest número, i a partir d'aquests dos llinatges (o d'un llinatge en el cas de llinatge únic) s'ha d'adjudicar l'admissió en ordre ascendent.

E.  Criteris per adjudicar les places dels cicles formatius de grau mitjà reservades per a l'accés per altres vies

1. Els criteris per adjudicar les places reservades per a l'accés per altres vies són els següents:

a) Criteri de prioritat: el perfil professional dels mòduls obligatoris del programa de qualificació professional inicial coincident amb el de la família professional del cicle formatiu de grau mitjà i la qualificació mitjana obtinguda, la qualificació obtinguda en el curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà, la qualificació obtinguda en una prova d'accés a un cicle formatiu de formació professional corresponent o la qualificació en la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, per ordre de major a menor puntuació.

Per resoldre situacions d'empat, s'ha de tenir en compte el segon criteri.

b) Segon criteri: l'experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu que es vol cursar, per ordre de major a menor antiguitat.

L'antiguitat es compta pel nombre de dies d'alta a la Seguretat Social, a jornada completa. Per resoldre situacions d'empat, s'ha de tenir en compte el tercer criteri.

c) Tercer criteri: l'experiència laboral en qualsevol sector productiu, per ordre de major a menor antiguitat.

L'antiguitat es compta pel nombre de dies d'alta a la Seguretat Social, a jornada completa. Per resoldre situacions d'empat, s'ha de tenir en compte el criteri final de desempat.

d) Criteri final de desempat: sorteig per determinar l'ordre de prelació dels sol·licitants.

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha d'efectuar un sorteig públic, mitjançant un programa informàtic, per determinar el número de sol·licitud a partir de la qual s'ha de seguir l'ordre alfabètic per fer les adjudicacions. S'han de tenir en compte els dos llinatges de la sol·licitud corresponent a aquest número, i a partir d'aquests dos llinatges (o d'un llinatge en el cas de llinatge únic) s'ha d'adjudicar l'admissió en ordre ascendent.

2. Quant a la qualificació obtinguda en la prova d'accés, cal tenir en compte els aspectes següents:

- Si l'interessat té un certificat que acredita que ha superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional en el qual no consta cap qualificació final numèrica, s'ha d'entendre que aquesta persona té una qualificació de 5 a l'efecte de la puntuació.

- Si l'interessat té un certificat que li permet tenir l'exempció de fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional de conformitat amb la normativa vigent que regula les proves d'accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, s'ha d'entendre que aquesta persona té una qualificació de 5 a l'efecte de la puntuació.

- Si l'interessat acumula l'exempció de fer totes les parts de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional de conformitat amb la normativa vigent que regula les proves d'accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, s'ha d'entendre que aquesta persona té una qualificació de 5 a l'efecte de la puntuació.

- Si l'interessat té un certificat que acredita que ha superat la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i a les formacions esportives de nivell I en el qual no consta cap qualificació final numèrica, s'ha d'entendre que aquesta persona té una qualificació de 5 a l'efecte de la puntuació.

- Si l'interessat té un certificat que acredita que ha superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys en el qual no consta cap qualificació final numèrica, s'ha d'entendre que aquesta persona té una qualificació de 5 a l'efecte de la puntuació.

- Si l'interessat té superada alguna de les parts de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional i també té l'exempció de fer la resta de les parts de la prova, la qualificació de la prova d'accés és, a tots els efectes, la mitjana aritmètica de les qualificacions de les parts avaluades i superades.

F.  Criteris per adjudicar les places dels cicles formatius de grau superior corresponents a l'accés via batxiller

1. Pel que fa als criteris per adjudicar les places de la via d'accés amb batxiller, si el nombre de sol·licituds de persones que compleixen els requisits d'accés per aquesta via és superior al nombre de places disponibles, s'han d'ordenar totes les sol·licituds d'acord amb els grups que figuren a continuació (en el cas que un persona pugui acreditar que té estudis de més d'un dels grups següents, ha d'aportar la documentació que vol que es tengui en compte a l'hora de ser puntuada perquè el centre educatiu la introdueixi a l'aplicació informàtica GESTIB. El centre educatiu no es fa responsable de l'elecció de l'ensenyament aportat per la persona interessada per tenir en compte per a la baremació):

- Primer grup: sol·licituds de les persones que acreditin estar en possessió del títol de batxiller, d'un certificat acreditatiu d'haver superat totes les matèries del batxillerat, el títol de batxillerat unificat polivalent (BUP), o haver cursat el segon curs de qualsevol modalitat del batxillerat experimental, el curs d'orientació universitària (COU) o el curs preuniversitari (PREU).

- Segon grup: sol·licituds de les persones que acreditin estar en possessió del títol de tècnic especialista, tècnic superior o un altre d'equivalent a efectes acadèmics.

- Tercer grup: sol·licituds de les persones que acreditin tenir una titulació universitària o una altra d'equivalent.

S'han d'admetre, successivament, els alumnes dels grups primer, segon i tercer, d'acord amb les normes següents:

a) Criteris de prioritat que s'han d'aplicar, successivament, per ordenar les persones incloses al primer grup:

 • Primer criteri de prioritat: s'han d'admetre, amb la mateixa prioritat, les persones que han cursat alguna de les modalitats de batxillerat que donen accés a cada cicle formatiu, les que han cursat l'opció corresponent del batxillerat unificat polivalent o el curs d'orientació universitària i les que han cursat la modalitat de batxillerat experimental que correspongui. Si es dona una situació d'empat, s'ha d'aplicar el segon criteri de prioritat.

Les modalitats de batxillerat es determinen en cadascun dels reials decrets que estableixen un títol de formació professional del sistema educatiu, en desplegament de la Llei orgànica 2/2006 d'educació (LOE). Les modalitats de batxillerat que donen preferència per accedir als títols dels cicles formatius que es van dictar en desplegament de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE) figuren en la columna corresponent de l'annex 1 del Reial decret 777/1998, de 30 d'abril (BOE núm. 110, del 8 de maig).

 • Segon criteri de prioritat: s'ha d'atenir a la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic de l'alumne en algun dels estudis següents: batxillerat, batxillerat experimental o la qualificació mitjana de BUP i de COU. Les places s'han d'adjudicar per ordre de major a menor qualificació. Si es dona una situació d'empat, per desfer-la cal aplicar el tercer criteri de prioritat.
 • Tercer criteri de prioritat: haver cursat les matèries de batxillerat que faciliten la connexió amb el cicle formatiu de grau superior que sol·licita en primer lloc.

Les matèries esmentades es determinen en cadascun dels reials decrets que estableixen un títol de formació professional del sistema educatiu i que es dicten en desplegament de la Llei orgànica 2/2006 d'educació (LOE). Les matèries de batxillerat que donen preferència per accedir als títols dels cicles formatius que es van dictar en desplegament de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE) figuren en la columna corresponent de l'annex 1 del Reial decret 777/1998, de 30 d'abril (BOE núm. 110, del 8 de maig).

 • Quart criteri de prioritat: dins el primer grup, les darreres persones que s'admeten són les que han cursat el PREU. Si n'hi ha més d'una, s'han d'ordenar de conformitat amb la qualificació mitjana del seu expedient acadèmic. Les places s'han d'adjudicar per ordre de major a menor qualificació. Si es dona una situació d'empat, cal aplicar el criteri final de desempat que figura més endavant.

b) Criteri que s'ha d'aplicar per ordenar les persones incloses al segon i al tercer grup: cal aplicar com a criteri per determinar l'ordre d'admissió la qualificació de l'expedient acadèmic de formació professional o dels estudis universitaris, respectivament. Les places s'han d'adjudicar per ordre de major a menor qualificació. En cas d'empat, cal aplicar el segon criteri de desempat.

c) Segon criteri: haver sol·licitat plaça en primera opció en processos d'admissió anteriors, sense haver-la obtinguda, per al cicle al qual es vol accedir ara, igualment, en primera opció.

En aquest cas, s'ha d'ordenar de major a menor el nombre de vegades en què s'ha intentat l'admissió. Aquesta informació ja està a disposició de l'Administració educativa mitjançant l'aplicació informàtica GESTIB. Si persisteix la situació d'empat, s'ha d'aplicar el criteri final de desempat.

d) Criteri final de desempat: sorteig per determinar l'ordre de prelació dels sol·licitants.

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha d'efectuar un sorteig públic, mitjançant un programa informàtic, per determinar el número de sol·licitud a partir de la qual s'ha de seguir l'ordre alfabètic per fer les adjudicacions. S'han de tenir en compte els dos llinatges de la sol·licitud corresponent a aquest número, i a partir d'aquests dos llinatges (o d'un llinatge en el cas de llinatge únic) s'ha d'adjudicar l'admissió en ordre ascendent.

2. Per al càlcul de la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, cal tenir en compte els aspectes següents:

- La qualificació mitjana de l'expedient acadèmic de les persones que tenguin el títol de batxiller o de tècnic superior o de la resta d'ensenyaments que donen accés als cicles de grau superior que s'ha de tenir en compte és la que figura en el títol, en el llibre de qualificacions o un certificat acadèmic personal.

- Si la qualificació mitjana no hi consta, s'han de sumar les qualificacions obtingudes en cadascuna de les matèries, assignatures o mòduls que consten en el certificat acadèmic personal i s'ha de calcular la mitjana aritmètica. Les matèries, assignatures o mòduls exempts i la valoració del mòdul de Formació en Centres de Treball no es tenen en compte per al càlcul. La nota mitjana que s'ha de tenir en compte per a l'admissió als cicles formatius de grau superior és la mitjana aritmètica obtinguda, expressada amb el nombre enter i dos decimals.

-  Quan les qualificacions dels estudis que hi donen accés directe estiguin indicades sense expressió numèrica, el càlcul de la nota mitjana s'ha de fer amb la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les matèries, assignatures o mòduls que consten al certificat acadèmic personal, un cop transformada la qualificació qualificativa en quantitativa, de conformitat amb el barem que s'indica a continuació. Les matèries, assignatures o mòduls o exempts i la valoració del mòdul de Formació en Centres de Treball no es tenen en compte per al càlcul. La nota mitjana que s'ha de tenir en compte per a l'admissió als cicles formatius de grau superior és la mitjana aritmètica obtinguda, expressada amb el nombre enter i dos decimals. El barem abans indicat és el següent:

 • Suficient: 5.
 • Bé: 6,5.
 • Notable: 7,5.
 • Excel·lent: 9.
 • Matrícula d'honor: 10.

- La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres determina la modalitat de batxillerat dels estudis cursats mitjançant sistemes educatius estrangers i que han estat homologats o convalidats als estudis espanyols que donen accés als cicles formatius de grau superior, a petició de la persona interessada, si n'és el cas, a l'únic efecte de sol·licitar l'admissió als cicles formatius de grau superior.

G.  Criteris per adjudicar les places dels cicles formatius de grau superior corresponents a la via d'accés amb títol de tècnic

Per adjudicar les places reservades per a la via d'accés amb títol de tècnic, totes les sol·licituds de les persones que acreditin estar en possessió del títol de tècnic, que s'obté després d'haver superat un cicle formatiu de formació professional de grau mitjà, s'han d'ordenar d'acord amb els grups que figuren a continuació:

- Primer grup: alumnes que sol·liciten un cicle formatiu de la mateixa família professional que el cicle formatiu de grau mitjà que han cursat.

- Segon grup: alumnes que sol·liciten un cicle formatiu que figura dins una de les famílies professionals de les opcions de la taula següent:

 

Opció 1. Famílies professionals

1. Administració i Gestió

2. Comerç i Màrqueting

3. Hoteleria i Turisme

4. Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Opció 2. Famílies professionals

1. Activitats Físiques i Esportives

2. Agrària

3. Imatge Personal

4. Indústries Alimentàries

5. Maritimopesquera (només el cicle formatiu d'Aqüicultura i el de Manteniment d'Embarcacions d'Esbarjo)

6. Química

7. Sanitat

8. Seguretat i Medi Ambient

Opció 3. Famílies professionals

1. Arts Gràfiques

2. Arts i Artesanies

3. Edificació i Obra Civil

4. Electricitat i Electrònica

5. Energia i Aigua

6. Fabricació Mecànica

7. Fusta, Moble i Suro

8. Imatge i So

9. Indústries Extractives

10. Informàtica i Comunicacions

11. Instal·lació i Manteniment

12. Maritimopesquera (excepte el cicle

13. formatiu d'Aqüicultura i el de Manteniment d'Embarcacions d'Esbarjo)

14. Tèxtil, Confecció i Pell

15. Transport i Manteniment de Vehicles

16. Vidre i Ceràmica

- Tercer grup: alumnes que sol·liciten un cicle formatiu que no és ni de la mateixa família professional que el cicle formatiu de grau mitjà que han cursat ni figura dins una de les famílies professionals de les opcions establertes en la taula del segon grup.

S'han d'admetre, successivament, els alumnes dels grups primer, segon i tercer, d'acord amb els criteris següents:

a) Primer criteri: la qualificació mitjana del títol de grau mitjà, per ordre de major a menor puntuació. Per resoldre situacions d'empat, s'ha de tenir en compte el segon criteri.

b) Segon criteri: sorteig per determinar l'ordre de prelació dels sol·licitants.

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha d'efectuar un sorteig públic, mitjançant un programa informàtic, per determinar el número de sol·licitud a partir de la qual s'ha de seguir l'ordre alfabètic per fer les adjudicacions. S'han de tenir en compte els dos llinatges de la sol·licitud corresponent a aquest número, i a partir d'aquests dos llinatges (o d'un llinatge en el cas de llinatge únic) s'ha d'adjudicar l'admissió en ordre ascendent.

H.  Criteris per adjudicar les places reservades dels cicles formatius de grau superior corresponents a l'accés per altres vies

1. Els criteris per adjudicar les places reservades per a l'accés per altres vies són els següents:

a) Criteri de prioritat: la qualificació obtinguda en la prova d'accés a un cicle formatiu de grau superior de formació professional, en el curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior o en la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, per ordre de major a menor puntuació.

Els sol·licitants que acrediten tenir superada la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys han de presentar el certificat en què consti l'opció de la prova superada i la qualificació final obtinguda. En el cas de sol·licitar l'accés a cicles de grau superior de la mateixa família professional que l'opció de la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys superada, de conformitat amb la taula que figura en aquest annex, es té en compte la qualificació final que figura en el certificat. Si la persona interessada sol·licita l'admissió a un cicle formatiu d'una família professional diferent de la de l'opció superada de PAU, s'ha d'entendre que té una qualificació de 5 als efectes de puntuació. Per resoldre situacions d'empat, s'ha de tenir en compte el segon criteri.

b) Segon criteri: l'experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu que es vol cursar, per ordre de major a menor antiguitat.

L'antiguitat es compta pel nombre de dies d'alta a la Seguretat Social, a jornada completa. Per resoldre situacions d'empat, s'ha de tenir en compte el tercer criteri.

c) Tercer criteri: l'experiència laboral en qualsevol sector productiu, per ordre de major a menor antiguitat.

L'antiguitat es compta pel nombre de dies en alta en la Seguretat Social, a jornada completa. Per resoldre situacions d'empat, s'ha de tenir en compte el criteri final de desempat.

d) Criteri final de desempat: sorteig per determinar l'ordre de prelació dels sol·licitants.

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha d'efectuar un sorteig públic, mitjançant un programa informàtic, per determinar el número de sol·licitud a partir de la qual s'ha de seguir l'ordre alfabètic per fer les adjudicacions. S'han de tenir en compte els dos llinatges de la sol·licitud corresponent a aquest número, i a partir d'aquests dos llinatges (o d'un llinatge en el cas de llinatge únic) s'ha d'adjudicar l'admissió en ordre ascendent.

2. Pel que fa a la qualificació obtinguda en la prova d'accés, s'han de tenir en compte els aspectes següents:

- Si la persona interessada té un certificat que acredita que ha superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional i no hi consta cap qualificació final numèrica, s'ha d'entendre que té una qualificació de 5 als efectes de puntuació.

- Si la persona interessada acumula l'exempció de fer totes les parts de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional d'acord amb la normativa vigent, s'ha d'entendre que té una qualificació de 5 als efectes de puntuació.

- Si la persona interessada té un certificat que acredita que ha superat la prova d'accés singular al cicle formatiu de grau superior de formació professional en què sol·licita plaça i no hi consta cap qualificació final numèrica, s'ha d'entendre que té una qualificació de 5 als efectes de puntuació.

- Si la persona interessada té un certificat que acredita que ha superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys en el qual no consta cap qualificació final numèrica, s'ha d'entendre que té una qualificació de 5 als efectes de puntuació.

- Si la persona interessada té superada alguna de les parts de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional i també té l'exempció de fer l'altra part de la prova, la qualificació de la prova d'accés és, a tots els efectes, la mitjana aritmètica de les qualificacions de la part avaluada i superada.

3. Taula de les opcions de les famílies professionals per a l'accés a cicles de grau superior de formació professional segons l'opció superada de la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys (PAU):

Opció superada de la PAU

Opció de famílies professionals a les quals pot accedir

Arts i humanitats

Opció d'humanitats i ciències socials

Ciències socials i jurídiques

Opció d'humanitats i ciències socials

Ciències de la salut

Opció de ciències de la salut i mediambientals

Ciències

Opció de ciències i tecnologia

Enginyeria i arquitectura

Opció de ciències i tecnologia

 

ANNEX 4

Calendari del procés d'admissió i matrícula als cicles formatius d'FP (curs 2023-2024)

PRESENCIAL

Presentació de les sol·licituds d'admissió (tràmit telemàtic o presencial) — 1a fase

De l'1 de juny al 30 de juny

Celebració del sorteig a la DGFPIEAS per determinar les lletres per al desempat

7 de juliol

Publicació de la llista provisional de sol·licitants (per cada una de les vies d'accés, SENSE ADJUDICACIÓ DE PLAÇA)

10 de juliol

Presentació de reclamacions, rectificacions i revisions

10, 11 i 12 de juliol

Publicació de la llista definitiva d'admesos amb adjudicacions i en espera (per cada una de les vies d'accés)

19 de juliol

Matrícula als cicles formatius

19, 20 i 21 de juliol

Procediment per a l'adjudicació i la matrícula, per part dels centres, de les places que queden vacants després de la matrícula (a les persones en llista d'espera de primeres opcions)

24 i 25 de juliol

Publicació de vacants de tots i cadascun dels cicles formatius (pàgina web)

A partir del 31 de juliol

Presentació de les sol·licituds d'admissió (tràmit telemàtic) — 2a fase

De l'1 al 7 de setembre

Termini màxim per aportar la documentació necessària per a l'admissió

7 de setembre

Celebració del sorteig a la DGFPIEAS per determinar les lletres per al desempat

11 de setembre

Publicació de les llistes provisionals de sol·licitants (SENSE ADJUDICACIÓ) del grup 1 (sense plaça juny) i del grup 2 (altres sol·licitants)

13 de setembre

Presentació de reclamacions, rectificacions i revisions

13, 14 i 15 de setembre

Publicació de la llista definitiva d'admesos amb assignació de les places vacants

21 de setembre

Matrícula de les persones que han obtingut plaça

21 i 22 de setembre

Inici de les activitats lectives

22 de setembre

Inici de les adjudicacions i matrícula de les vacants per part de l'Oficina d'Escolarització d'FP (prèvia petició de cita)

27 de setembre

Si hi ha baixes a partir d'aquesta data, el centre les ofereix a les persones que consten en qualsevol de les llistes d'espera definitives del centre

Del 27 de setembre al 16 d'octubre

Termini màxim per a la matrícula als ensenyaments d'FP que es cursen segons l'organització temporal ordinària

16 d'octubre