Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Exposició pública de l'estudi de viabilitat econòmica i del PCAP del contracte de concessió administrativa del domini públic per a la instal.lació i explotació del quiosc plaça Molí de sa Sal al T.M de Ses Salines

    Número de registre 2257 - Pàgina 14241

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la interposició de recurs potestatiu de reposició i de requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu contra l’Acord del Consell de Govern de 16 de gener de 2023 pel qual es declara projecte industrial d’interès estratègic el parc fotovoltaic Fenix Energy, als municipis d’Inca i Selva

    Número de registre 2282 - Pàgina 14242

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector (programes 4 i 5)

    Número de registre 2285 - Pàgines 14243-14257

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fan públiques el reconeixement i la validació de la Junta Gestora de la Federació Balear d’Escacs

    Número de registre 2232 - Pàgina 14258

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2628/2020 relativa al projecte bàsic de piscina i portxo anexes a l'habitatge existent, al carrer camí del Rei 8, Portals Nous, al terme municipal de Calvià, a zona de policia de torrents

    Número de registre 1635 - Pàgina 14259

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 4416/2020 relativa al projecte de l’obra canonada d'abastiment d'aigua potable des de son Carrió fins als dipòsits de Son Renou per sota de la Ctra. de Sa Torre Nova TM Sant Llorenç des Cardassar

    Número de registre 2207 - Pàgina 14260

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Totals 6ª TANDA (anualitat 2021) de data 1 de setembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 2258 - Pàgines 14261-14266

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 82/2023, que es segueix al Tribunal Superior de justícia, interposat contra la Resolució del director general del Servei de Salud de les Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 157, de 31/12/2022, per la qual s’aproven les bases generals i el barem de mèrits que han de regir les convocatòries dels processos de selecció per mitjà de la modalitat del concurs extraordinari, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per l’any 2022 del personal estatutari

    Número de registre 2211 - Pàgina 14267

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00003389M

    Número de registre 1152 - Pàgina 14268

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 9 de març de 2023 relatiu a l’aprovació inicial de l’expedient núm. 5 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici de 2023 per crèdit extraordinari (CE01/2023) i suplement de crèdit (SUP01/2023)

    Número de registre 2275 - Pàgines 14269-14270

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Informació pública de la declaració d’interès general pel projecte de dotació d’infraestructures a la Cala Sant Esteve i impulsió d’aigües residuals al TM des Castell (NUI 1/2023)

    Número de registre 2205 - Pàgina 14271

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 27 de febrer de 2023, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d'ajuts destinats a entitats culturals de l'any 2023 (Exp. 1508-2023-000001)

    Número de registre 2213 - Pàgines 14272-14273

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de març de 2023, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria de la concessió directa d’ajuts per a l’adquisició dels Vals Consum 2023 envers l’augment generalitzat dels preus (Exp. 03141-2023-000001)

    Número de registre 2248 - Pàgines 14274-14275

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Exposició al públic de la modificació de crèdit 06/2023 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 13 de març de 2023

    Número de registre 2243 - Pàgina 14276

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial modificació de les bases d’execució del pressupost

    Número de registre 2278 - Pàgina 14277

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial modificació de crèdit

    Número de registre 2280 - Pàgina 14278

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Informació publica del projecte del Consorci de Transport de Mallorca d'instal·lació d'estació de recàrrega d'autobusos elèctrics (pantògraf) a la Ctra. Coves de Porto Cristo

    Número de registre 2273 - Pàgina 14279

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PA 2021 0002. Aprovació inicial del projecte de modificació del Pla General d’Ordenació Urbana consistent en l’alteració de l’ordenança edificatòria assignada a l’equipament comunitari esportiu EQ0a/DP-P 61-01-P (Es Rafal)

    Número de registre 2200 - Pàgina 14280

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 02/2023. Departament Tributari. Aprovació provisional expedient de modificació de l’ordenança reguladora del Preu públic per la prestació de serveis i la realització d’activitats del Patronat municipal d’escoles d’infants. Concepte 341,08

    Número de registre 2289 - Pàgina 14281

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Canvi de titularitat dels drets funeraris de la sepultura del cementiri municipal

    Número de registre 2144 - Pàgina 14282

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Canvi de titularitat dels drets funeraris de la sepultura del cementeri municipal

    Número de registre 2161 - Pàgina 14283

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació inicial de l’expedient d’aprovació del Pla de Gestió Sostenible de l’Aigua

    Número de registre 2256 - Pàgina 14284