Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 181845
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2023, per la qual s’aproven les instruccions per regular el registre de la qualificació dels resultats del procés d’aprenentatge a les actes d’avaluació de final de curs (avaluació acreditativa) dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu matriculats als centres ordinaris d’educació primària i educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020,de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'han impulsat canvis normatius enfocats al fet que tots els alumnes tenguin garanties d'èxit escolar mitjançant una major personalització en el seu aprenentatge i, en general, per augmentar les oportunitats educatives i formatives de tota la ciutadania, sempre tenint com a objectiu principal una educació de qualitat i d'equitat, com a dos principis indissociables.

El 17 de març de 2022 es publicà la Llei 1/2022, de 8 de març d'educació de les Illes Balears. A l'apartat 3 de l'article 11 i a l'apartat 1 de l'article 15, s'estableix que tant en l'educació primària com en l'educació secundària obligatòria, l'avaluació dels aprenentatges dels alumnes ha de ser contínua i global, ha de tenir un caràcter progressiu i ha de tenir en compte el procés d'aprenentatge. Així mateix ha de preveure mesures de millora progressives per arribar a una avaluació dels procés d'aprenentatge final.

El 2 d'agost de 2022, en el BOIB núm. 101 es publicaren el Decret 31/2022, i el Decret 32/2022, pels quals s'estableixen el currículum de l'educació primària i el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

Ambdós són d'aplicació el curs escolar 2022-2023, pel que fa referència als cursos de primer, tercer i cinquè d'educació primària i primer i tercer d'educació secundària obligatòria (ESO).

Pel que fa als cursos de segon, quart i sisè de primària i de segon i quart d'ESO, són d'aplicació per al curs 2022-2023, el Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears i el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, publicats en el BOIB núm. 97 de 19 de juliol de 2014 i el BOIB núm.73 de 16 de maig de 2015, respectivament.

Per altra banda, en el BOIB núm. 118 de 8 de setembre i en el BOIB número 119 de 10 de setembre, s'han publicat les resolucions del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de setembre de 2022 per la qual s'aproven les Instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de segon, quart i sisè de l'educació primària a les Illes Balears per al curs 2022-2023, i la Resolució de 2 de setembre de 2022 per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes del primer, tercer i cinquè curs de l'Educació Primària a les Illes Balears per al curs 2022-2023.

De la mateixa manera, en el BOIB número 119 de 10 de setembre, s'han publicat les resolucions del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de setembre de 2022 per la qual s'aproven les Instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes

de segon i quart de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2022-2023, i la Resolució de 8 de setembre de 2022, per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes del primer i tercer curs de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2022-2023.

A les instruccions abans assenyalades, no s'estableixen els criteris necessaris per poder reflectir a les actes d'avaluació final la realitat de determinats alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE). Les particularitats de l'avaluació d'aquests alumnes en els centres educatius són molt variades, el que dificulta l'avaluació acreditativa d'aquesta diversitat d'alumnes. A títol d'exemple, trobem alumnes amb NESE no identificats com a alumnes amb necessitats educatives especials (NEE); alumnes amb NESE identificats com a alumnes amb NEE; alumnes amb desconeixement de les dues llengües oficials; alumnes de Programes d'Escolarització Compartida als centres escolars sostinguts amb fons públics (PISE, ALTER o altres).

A les actes de final de curs cal registrar la qualificació dels resultats del procés d'aprenentatge per reflectir i acreditar el grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques de les àrees o matèries. En el cas dels alumnes NESE i atesa la diferent casuística que es pot presentar, es fa necessari dictar unes instruccions per tal que els docents puguin seguir les pautes i facilitar el procediment per dur a terme el registre de l'avaluació a les actes de final de curs d'aquests alumnes matriculats als centres ordinaris d'educació primària i d'ESO a les Illes Balears per al curs 2022-2023.

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, regula en l'apartat 2 de l'article 36, la competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el desplegament legislatiu i l'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

Per tot això, i en virtut del que s'estableix a l'article 36.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, dict la següent,

RESOLUCIÓ

Primer

Aprovar les instruccions per regular el registre de la qualificació dels resultats del procés d'aprenentatge a les actes d'avaluació de final de curs (avaluació acreditativa) dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu matriculats als centres ordinaris d'educació primària i educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2022-2023 establertes en l'annex d'aquesta Resolució.

Segon

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 14 de març de 2023

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

 

ANNEX Instruccions per regular el registre de la qualificació dels resultats del procés d'aprenentatge a les actes d'avaluació de final de curs (avaluació acreditativa) dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu matriculats als centres ordinaris d'educació primària i educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2022-2023

1. Alumnes amb NESE ( Necessitats Específiques de Suport Educatiu) no identificats com alumnes amb NEE (Necessitats Educatives Especials)

L'acta d'avaluació de final de curs de les àrees o matèries ha de recollir únicament la qualificació final, d'acord amb el procediment que estableixen les instruccions vigents per a l'avaluació.

2. Alumnes amb NESE identificats com a alumnes amb NEE

El registre de la qualificació dels resultats del procés d'aprenentatge d'una àrea o matèria a les actes d'avaluació de final de curs dels alumnes identificats amb NEE es pot realitzar de quatre maneres diferents, segons com s'ha dut a terme la valoració del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques al llarg del curs. Aquestes quatre possibilitats són excloents l'una de l'altra.

a) Si el docent no ha hagut d'adaptar cap criteri d'avaluació d'una àrea o matèria, l'acta d'avaluació de final de curs d'aquesta àrea o matèria reflectirà la qualificació final, d'acord amb el procediment que estableixen les instruccions vigents per a l'avaluació.

b) En el cas que el docent hagi redactat per a una àrea o matèria un o més criteris d'avaluació alternatius que s'aparten del perfil de sortida de l'etapa i que defineixen l'adaptació curricular significativa (ACS), l'acta d'avaluació de final de curs d'aquesta àrea o matèria reflectirà la qualificació final d'acord amb el procediment que estableixen les instruccions vigents per a l'avaluació amb la indicació que s'ha realitzat amb una ACS (*).

c) En el cas que la redacció per a una àrea o matèria d'un o més criteris d'avaluació alternatius que s'apartin del perfil de sortida de l'etapa no sigui possible o viable (degut al nombre de criteris que s'haurien de modificar i a l'abast d'aquestes modificacions) a l'acta d'avaluació final en aquesta àrea o matèria, en comptes de la qualificació, es registrarà l'estat de matèria NV (no valorable).

Al llarg del curs el docent, amb l'assessorament de l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge, haurà de redactar un document personalitzat de seguiment i avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumne per tal d'informar les mares, pares o tutors legals.

Aquest document personalitzat de seguiment i avaluació, tancat a final de curs, s'ha d'incorporar a l'expedient de l'alumne.

Durant el curs, no s'ha de registrar cap valoració ni observació als criteris d'avaluació d'aquesta àrea o matèria dins l'eina d'avaluació.

d) En el cas d'alumnes amb escolarització combinada matriculats a centres ordinaris, les àrees o matèries que no es cursen al centre ordinari, a l'acta d'avaluació final, en comptes de la qualificació, s'ha de registrar l'estat de matèria EC (escolarització combinada). Cada una de les àrees o matèries que es cursen en el centre ordinari s'ha de registrar d'acord amb algun dels tres casos anteriors.

 

3. Almnes amb desconeixement de les dues llengües oficials

3.1. El docent responsable d'aquests alumnes en un àmbit, àrea o matèria, d'acord amb l'equip docent i tenint en compte les característiques de cada alumne, pot decidir valorar tots els criteris mentre l'alumne segueix el programa d'atenció específica que ha establert el centre. En aquest cas, l'acta d'avaluació de final de curs d'aquesta àrea o matèria recollirà la qualificació final, d'acord amb el procediment que estableixen les instruccions vigents per a l'avaluació.

3.2. El docent responsable d'aquests alumnes en un àmbit, àrea o matèria, d'acord amb l'equip docent i tenint en compte les característiques de cada alumne, pot decidir no valorar cap dels criteris mentre l'alumne segueix aquest programa. Aquest decisió no es pot prendre si l'alumne cursa 4t d'ESO, atès que és un curs que comporta la decisió de titulació. En cas de no valorar els criteris d'avaluació s'han de seguir les següents indicacions:

a) L'equip docent, amb l'assessorament de l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge, ha de fer el seguiment del procés d'aprenentatge de l'alumne, sota la coordinació del tutor. Per tal d'informar les mares, pares o tutors legals i, com a mínim tres vegades al llarg del curs, el tutor, juntament amb l'equip docent, ha de redactar un document personalitzat de seguiment del procés d'aprenentatge de l'alumne. A final de curs, aquest document s'ha d'adjuntar a l'expedient acadèmic de l'alumne.

b) A l'acta d'avaluació final d'aquestes àrees o matèries, en comptes de la qualificació, s'ha de registrar l'estat de matèria DDLO (desconeixement de les dues llengües oficials).

c) Durant el curs no s'ha de registrar cap valoració ni observació als criteris d'avaluació dins l'eina d'avaluació de les àrees o matèries que tenguin com a estat DDLO.

3.3. A partir del moment que un docent considera que pot valorar tots els criteris d'avaluació de les competències específiques de la seva àrea o matèria, ho ha de comunicar a l'equip docent i a l'acta d'avaluació de final de curs d'aquesta àrea o matèria s'ha de reflectir la qualificació final, d'acord amb el procediment que estableixen les instruccions vigents per a l'avaluació.

4. Alumnes de Programes d'Escolarització Compartida als centres escolars sostinguts amb fons públics (PISE, ALTER o altres)

4.1. L'acta d'avaluació final ha de reflectir la qualificació de les matèries que cursa l'alumne, d'acord amb el procediment que estableixen les instruccions vigents per a l'avaluació.

4.2. Si l'alumne que segueix un d'aquests programes està identificat amb NEE, per a les matèries que cursa, se li apliquen les mateixes consideracions del punt 2 (Alumnes amb NESE identificats com a alumnes amb necessitats educatives especials (NEE)).

4.3. Per a les matèries no cursades:

- Durant el curs, no s'ha de registrar cap valoració ni observació als criteris d'avaluació dins l'eina d'avaluació del GestIB.

- A l'acta d'avaluació final, en comptes de la qualificació s'ha de registrar l'estat de matèria PISE.

4.4. El tutor de l'alumne, amb l'assessorament del servei d'orientació i suport a l'aprenentatge, ha d'actualitzar el full de seguiment acadèmic durant el curs escolar, d'acord amb el procediment que estableix la instrucció 31/2022 de 20 de juny de 2022 de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per regular els Programes d'Escolarització Compartida als centres escolars sostinguts amb fons públics. L'acta complementària prevista en aquesta instrucció s'ha d'afegir a l'expedient acadèmic de l'alumne.