Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nomenament president suplent de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat

    Número de registre 1026 - Pàgina 6566

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Nomenament de funcionaris/àries de carrera

    Número de registre 1068 - Pàgina 6567

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà de suport a la investigació per al projecte «Methodological Support for the Performance of Literature Reviews within Evidence-based Scientific Assessments. Procedure reference number: OC/EFSA/MESE/2022/03 (PSAP/EFSA)» Codi d’expedient: 2023-01-INGAP

    Número de registre 1063 - Pàgines 6568-6574

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, un lloc de treball de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat mitjançant Resolució de 17 de novembre de 2022 (BOIB núm. 156, d’1 de desembre)

    Número de registre 1007 - Pàgines 6575-6576

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la Resolució de 16 de setembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 17 de setembre)

    Número de registre 1082 - Pàgines 6577-6580

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la Resolució de data 16 de setembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 17 de setembre)

    Número de registre 1083 - Pàgines 6581-6584

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la Resolució de data 16 de setembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 17 de setembre)

    Número de registre 1084 - Pàgines 6585-6588

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la Resolució de data 16 de setembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 17 de setembre)

    Número de registre 1085 - Pàgines 6589-6592

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de Supervisor/a d'Unitat d'Infermeria de la unitat d'hospitalització de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'Hospital Mateu Orfila

    Número de registre 1094 - Pàgina 6593

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d’Atenció Primaria de Mallorca, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost

    Número de registre 1079 - Pàgines 6594-6595

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’ errors de la resolució del director gerent de l’ Hospital Universitari Son Espases, de 26 de gener de 2023 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de Cap de Secció d’Anestesia i Reanimació (Àrea de la Dona) de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 1088 - Pàgines 6596-6597

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca de 6 de febrer de 2023 per la qual es convoca la provisió del lloc de feina, pel procediment de lliure designació, de cap del Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Comarcal d'Inca

    Número de registre 1095 - Pàgines 6598-6601

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Hospital Comarcal d’Inca de 6 de febrer de 2023 per la qual es convoca la provisió del lloc de feina, pel procediment de lliure designació, de cap del Servei d'Anestèsia i Reanimació de l'Hospital Comarcal d'Inca

    Número de registre 1096 - Pàgines 6602-6605

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 6 de febrer de 2023 per la qual es convoca la provisió del lloc de feina, pel procediment de lliure designació, de cap del Servei d’ Anàlisis clínics de l’Hospital Comarcal d’ Inca

    Número de registre 1097 - Pàgines 6606-6609

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 6 de febrer de 2023 per la qual es convoca la provisió del lloc de feina, pel procediment de lliure designació, de cap del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Comarcal d’ Inca

    Número de registre 1098 - Pàgines 6610-6613

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 10 de gener de 2023, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del Grup de Gestió de la Funció Administrativa (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 1087 - Pàgines 6614-6622

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de modificació i correcció d’errors de la Resol. del conseller executiu d’Hisenda i FP de 30-11-2022 per la qual s’aprova la convoc. del procés selectiu d’estabilització pel sist. de concurs oposició per cobrir les places de personal laboral fix de les categ. o especialitats dels subgrups A1, A2, C1 i C2 i grup AP derivada de l’OPO dels Ajuntaments d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Binissalem, Campanet, Capdepera, Consell, Esporles, Inca, Lloret de Vistalegre, Manacor, Pollença, Sa Pobla, Sencelles, Ses Salines, Son Servera i Valldemossa; de les Mancomunitats des Pla i des Raiguer; de l’empresa municipal Serveis Municipals de Porreres, SL, i del Patronat Residència Cas Metge Rei

    Número de registre 1035 - Pàgines 6623-6628

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de modificació i correcció d’errors de la Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública de 30 de novembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1, A2, C1, C2 i del grup AP derivada de l’oferta d’ocupació pública dels Ajuntaments d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Capdepera, Felanitx, Inca, Lloseta, Manacor, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sencelles, Ses Salines i Santa Maria del Camí

    Número de registre 1036 - Pàgines 6629-6630

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Res. mod. i correcció d’errors de la Res. del cons. executiu d’Hisenda i Funció Pública, 30 de novembre de 2022, per la que s’aprova la conv. del procés selectiu d’estabilització pel sist. excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’AG i AE dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grup AP derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària dels Ajuntaments d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Binissalem, Búger, Capdepera, Consell, Esporles, Estellencs, Felanitx, Inca, Lloseta, Manacor, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Santa Maria del Camí, Sa Pobla, Sencelles, Ses Salines, Son Servera i Valldemossa

    Número de registre 1037 - Pàgines 6631-6634

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució modificació i correcció d’errors de Resolució conseller executiu d’Hisenda i FP de 30/11/2022, per la que s’aprova la convocatòria del procés. selectiu d’estabilització pel sistema excepcional concurs mèrits per cobrir places de personal laboral fix de les categories (o especialitats), subgrups A1, A2, C1, C2 i grups B i AP derivada de l’Oferta d’ocupació pública....

    Número de registre 1038 - Pàgines 6635-6645

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d'una borsa de treball extraordinària única de l’especialitat d’Enginyer/a Tècnic/a Industrial

    Número de registre 1080 - Pàgines 6646-6648

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals núm. 2023/95, de data 7 de febrer de 2023, de correcció d’error del nomenament d’un membre del tribunal de les diferents convocatòries de les ofertes públiques d’ocupació extraordinària per estabilització del Consell Insular de Menorca i ens dependents, de tots els ajuntaments de Menorca i de l’Institut Menorquí d’Estudis, que diu

    Número de registre 1020 - Pàgina 6649

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Correcció errades publicació BOIB núm. 167 de 24/12/2022.Convocatoria 3 places policia local, funcionaris de carrera

    Número de registre 1048 - Pàgines 6650-6652

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Convocatòria i bases per cobrir pel procediment de pomoció interna una plaça d' administratiu/iva, personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Costitx, pel sistema concurs-oposició, que consta dins l'Oferta d'Ocupació Pública 2023

    Número de registre 1065 - Pàgines 6653-6662

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació llistat provisional admesos i exclosos i nomenament membres tribunal procés selectiu per cobrir quatre places de personal de neteja, personal laboral fix, per concurs (estabilització)

    Número de registre 1049 - Pàgines 6663-6664

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació llistat provisional admesos i exclosos i nomenament membres tribunal procés selectiu per cobrir la plaça d’un operari de manteniment, personal laboral fix, per concurs (estabilització)

    Número de registre 1056 - Pàgines 6665-6666

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació llistat provisional admesos i exclosos i nomenament membres tribunal procés selectiu per cobrir una plaça de Tècnic d’Administració General, funcionari de carrera, pel sistema de concurs (estabilització)

    Número de registre 1058 - Pàgines 6667-6668

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació llistat provisional admesos i exclosos i nomenament membres tribunal procés selectiu d’una plaça d’auxiliar administratiu, funcionari de carrera, per concurs oposició (estabilització)

    Número de registre 1060 - Pàgines 6669-6670

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació llistat provisional admesos i exclosos i nomenament membres tribunal procés selectiu d’una plaça d’operari de manteniment personal laboral fix per concurs oposició (estabilització)

    Número de registre 1064 - Pàgines 6671-6672

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació llistat provisional admesos i exclosos i nomenament membres tribunal procés selectiu de tres places d’auxiliar administratiu, personal laboral fix per concurs (estabilització)

    Número de registre 1066 - Pàgines 6673-6674