Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 108758
Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 6 de febrer de 2023 per la qual es convoca la provisió del lloc de feina, pel procediment de lliure designació, de cap del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Comarcal d’ Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vista la necessitat de cobrir el lloc de Cap de Servei de Medicina Interna, corresponent a la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Comarcal d´Inca.

D'acord amb el que es disposa en el Decret 87/2006, de 6 d'octubre, de provisió de prefectures de caràcter assistencial del Servei de Salut de les Illes Balears, i en el Reial Decret-Llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social.

En l'exercici de les competències atribuïdes per la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020, de delegació de competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB 191/2020)

Resolc

Aprovar la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, de Cap de Servei de Medicina Interna que figura en la plantilla autoritzada de l´Hospital Comarcal d´Inca, d´acord en les bases que es publiquen en l´Annex I d´aquesta resolució.  

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. També s'hi pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

No obstant això, els interessats poden optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi dictat una resolució expressa o presumpta sobre el recurs de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Inca, 6 de febrer de 2023

La directora gerent Per delegació de la consellera de Salut(BOIB 191/2020 Soledad Gallardo Bonet

 

ANNEX  1 Bases de la convocatòria

1.Lloc de feina convocat

La denominació del lloc de feina és cap del Servei de Medicina Interna.

2.Característiques generals

 El règim jurídic del lloc de feina objecte de la convocatòria és el que s'estableix en l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, aprovat per la Llei 55/2003, de 16 de desembre, i per altres disposicions aplicables.

A aquesta convocatòria li és aplicable l'exempció de coneixements de català que preveu el punt 3 de la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, de conformitat amb el que aquella disposa i en l'Informe justificatiu de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears de 1r de desembre de 2021, la vigència del qual ha estat prorrogada.

3. Requisits dels aspirants

3.1. Requisits generals

a) Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol un altre estat membre de la Unió Europea o de l'espai Econòmic Europeu, o ostentar el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al tractat de la Unió Europea o a altres ratificats per Espanya, o tenir reconegut tal dret per norma legal.

b) Estar en possessió del corresponent títol oficial que habiliti per a l'exercici professional, amb l'especialitat requerida per al tipus de lloc pel qual s'opta.

c) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les funcions que es derivin del corresponent nomenament.

d) Tenir complerts els setze anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.

e) No haver estat separat del servei mitjançant expedient disciplinari en qualsevol Servei de Salut o Administració Pública en els sis anys anteriors a la convocatòria ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques, ni si escau, per a la corresponent professió.

f) En el cas dels nacionals d'altres Estats esmentats en el paràgraf

g) no trobar-se inhabilitat, per sanció o per pena, per a l'exercici professional ni per a l'accés a funcions o serveis públics en el corresponent Estat, ni haver estat separat, per sanció disciplinària, d'alguna de les seves Administracions o serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.

3.2. Requisits Específics

a) Podran participar en aquesta convocatòria els facultatius amb nomenament com a personal estatutari fix que ostentin plaça en l'especialitat en la qual participin, així com els facultatius amb nomenament de funcionari de carrera, o laboral fix, que prestin serveis en hospitals de titularitat pública en l'especialitat que es tracti.

b) Serà requisit mínim indispensable haver exercit en una plaça de l'especialitat que es tracti durant un període no inferior a tres anys. Se sumaran els períodes d'acompliment de plaça de l'especialitat corresponent en els diferents serveis i hospitals. Es comptabilitzaran com un solament els períodes de temps en els quals, si escau, s'hagin exercit simultàniament més d'una plaça.

3.3. Acreditació dels requisits

Els requisits hauran de complir-se l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds, i mantenir-se fins a la presa de possessió. L'acreditació es realitzarà al moment de presentació de la sol·licitud.

4. Sol·licituds

Els qui desitgin participar en aquesta convocatòria hauran de presentar la seva sol·licitud d'acord amb el model que figura com a Annex II a aquesta convocatòria.

La sol·licitud per participar en el procés selectiu, dirigida a l'òrgan convocant, ha de presentar-se en el termini de vint dies naturals a partir de l'endemà a la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Ha de formalitzar-se en el Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut o per mitjà d'alguna de les vies que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La convocatòria es publicarà en el BOIB i al tauló d'anuncis de l'hospital.

5. Documents a aportar juntament amb la sol·licitud

 Juntament amb la sol·licitud, els aspirants hauran d'aportar els següents documents:

a) Document nacional d'identitat o, si escau, N.I.E.

b) Títol i nomenament, o contracte, de l'especialitat a la qual s'opta.

c) Historial professional del candidat. Han de figurar, com a mínim, els següents apartats: -

  • Formació universitària
  • Formació especialitzada 
  • Experiència professional en l'àmbit assistencial i docent 
  • Mèrits científics i de recerca

L'acreditació dels mèrits ha d'efectuar-se en document original. En relació als treballs i publicacions científiques es podrà aportar fotocòpia simple sempre que s'especifiqui la ressenya de la publicació o certificació acreditativa del centre o institució organitzadora, en cas que es tracti d'aportacions a reunions científiques que no hagin estat publicades.

d) Un projecte tècnic de gestió de la unitat.

6) Resolució de la convocatòria

D'acord amb l'article 25 del Reial decret-Llei 1/1999, de 8 de gener (BOE del 9), el lloc convocat per a la seva provisió per lliure designació podrà ser declarat desert quan es consideri que no concorren sol·licitants idonis per al seu acompliment.

L'òrgan convocant dictarà una resolució designant al facultatiu seleccionat, que serà publicada d'igual forma que la convocatòria, i contra ella es podran interposar els mateixos recursos que s'especifiquen en la present convocatòria.

El personal estatutari fix del propi Hospital que obtingui el lloc de Cap de Servei convocat pel sistema de lliure designació, seguirà ocupant la plaça de la seva categoria.

Si el facultatiu designat fos personal estatutari fix de l'especialitat corresponent a un altre Centre del Servei de Salut de les Illes Balears, ocuparà únicament el lloc de Cap de Servei al centre de destinació i quedarà en situació de reserva respecto a la seva plaça estatutària fixa.

Si el facultatiu designat fos personal estatutari fix de l'especialitat corresponent en un altre Servei de Salut o Administració Sanitària, o fos funcionari de carrera o personal laboral fix, ocuparà únicament el lloc de prefectura convocat, quedant respecte a la seva plaça o lloc d'origen en la situació administrativa que procedeixi, i en la qual sigui declarat, en la seva Administració d'origen.

7) Cessament

De conformitat amb l'article únic.5 del Decret 87/2006, de 6 d'octubre, de provisió de Prefectures de caràcter assistencial del Servei de Salut dels Illes Balears, el facultatiu nomenat per al lloc de Cap de Servei, d'acord amb aquesta convocatòria, podrà ser cessat discrecionalment per l'autoritat que va acordar el seu nomenament.

 

 

ANNEX 2 Model de sol·licitud

Dades personals

Primer llinatge: ...............................................  Segon llinatge: .........................................................

Nom: ................................................................  Núm. document identitat: ......................................

Data de naixement: ....................................  Nacionalitat:..................................................................

Domicili (tipus de via i nom): .............................................................................................................

Núm.: ...........  Pis: ............  Porta: .................  Localitat:....................................................................

Codi postal: ..............................  Municipi: ..........................................................................................

Telèfons de contacte: ........................................................  ................................................................

Dades professionals

Especialitat: ........................................................  Categoria: ..............................................................

Centre on prest servei: ........................................................................................................................

Província: ..............................................................................

EXPÒS:

Que complesc tots els requisits que s'exigeixen per participar en la convocatòria.

Per això SOL·LICIT:

Que admeteu aquesta sol·licitud per optar al lloc de feina de cap del Servei / de Medicina Interna de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Comarcal d´Inca, per a la qual cosa adjunt els documents requerits.

........................................... , .........  d   .......................................  de 2023

[rúbrica]

 

 

 

 

DIRECTORA GERENT DE L´HOSPITAL COMARCAL D´INCA