Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 108027
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la Resolució de data 16 de setembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 17 de setembre)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 17 de setembre de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 122 la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'annex 2 de l'esmentada convocatòria, que regula les seves bases específiques, estableix, dins de la base 11 (Llista informativa d'ordre d'aspirants i requeriments) que en la resolució que aprova la llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d'autobaremació, es farà públic l'oferiment de llocs de feina, atorgant als aspirants un termini de 10 dies hàbils per a que presentin un escrit d'elecció de llocs de treballs oferts, per ordre de preferència. Igualment conté referències a l'acreditació de requisits per part dels aspirants en aquest moment.

Per tal millorar l'eficàcia del procés selectiu es considera que més adient que l'oferiment dels llocs de feina i l'elecció dels llocs, per ordre de preferència, es realitzi un cop revisats pels Tribunals els mèrits al·legats. Amb aquesta finalitat, s'han de modificar les bases en el sentit següent:

a) Que l'oferiment dels llocs de treball s'hagi de fer juntament amb la publicació de la llista provisional amb les puntuacions, una vegada el Tribunal hagi conclòs la revisió i baremació provisional dels mèrits al·legats (tràmit previst a la base 14);

b) Que el termini per tal de presentar, si escau, la documentació acreditativa del compliment dels requisits i l'escrit d'elecció dels llocs de treball , per ordre de preferència, sigui el mateix termini de set dies hàbils per presentar al·legacions a la llista provisional de mèrits, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions, que atorga la base 14.4

Fonaments de dret

1. Article 3.1, de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, el qual estableix com a principi de les Administracions Públiques en la seva actuació i relacions, entre d'altres, el d'eficàcia en el compliment dels objectius fixats (lletres h).

2. El Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per a reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

3. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març i pel Decret 1/2022, de 27 de juliol de la presidenta de las Illes Balears).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Modificar en els termes que estableix l'annex de la present Resolució, les bases 11, 12, i 14 de l'annex 2, de la Resolució de data 16 de setembre de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la seu electrònica de l'Administració de la CAIB.

 

Interposició de Recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 9 de febrer de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX

- En l'annex 2, bases específiques de la convocatòria, en l'apartat 11, llista informativa d'ordre d'aspirants i requeriments,

On diu

11. Llista informativa d'ordre d'aspirants i requeriments

11.1. Un cop finalitzat el termini de la base 10.2 i esmenats, si s'escau, els errors manifestats pels aspirants a la llista provisional de mèrits, el tribunal elevarà aquesta llista a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per tal que dicti una resolució per la qual s'aprova la llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d'autobaremació, que s'ha de publicar en ells llocs establerts en la base 5.1. Juntament amb aquesta Resolució, es farà públic l'oferiment de llocs de feina.

11.2. En la mateixa llista informativa, es requerirà els aspirants perquè en el termini de deu dies hàbils acreditin els mèrits i els requisits al·legats en la declaració responsable, a un nombre d'aspirants igual al 120 % del nombre de places convocades seguint l'ordre de prelació de la llista informativa. Així mateix, dins aquest termini els aspirants han de presentar un escrit d'elecció de llocs de treball oferts, per ordre de preferència.

Si cal, es pot requerir un nombre addicional d'aspirants per acreditar els mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable.

11.3. Els requisits poden ser comprovats en qualsevol moment, i sempre abans que es publiqui la llista definitiva de mèrits comprovats.

11.4. L'acreditació dels mèrits s'ha de realitzar segons l'establert en la base 13 i en l'annex 3 de mèrits.

11.5. L'acreditació de requisits s'ha de realitzar segons l'establert en la base 12 i d'acord amb el model annex 6.”

Hi ha de dir:

11. Llista informativa d'ordre d'aspirants i requeriments

11.1. Un cop finalitzat el termini de la base 10.2 i esmenats, si s'escau, els errors manifestats pels aspirants a la llista provisional de mèrits, el tribunal elevarà aquesta llista a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per tal que dicti una resolució per la qual s'aprova la llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d'autobaremació, que s'ha de publicar en ells llocs establerts en la base 5.1.

11.2. En la mateixa llista informativa, es requerirà els aspirants perquè en el termini de deu dies hàbils acreditin els mèrits al·legats en la declaració responsable, a un nombre d'aspirants igual al 120 % del nombre de places convocades seguint l'ordre de prelació de la llista informativa.

Si cal, es pot requerir un nombre addicional d'aspirants per acreditar els mèrits al·legats en la declaració responsable.

11.3. L'acreditació dels mèrits s'ha de realitzar segons l'establert en la base 13 i en l'annex 3 de mèrits.”

- En l'annex 2, bases específiques de la convocatòria, en l'apartat 12.1, documentació que han de presentar les persones aspirants per acreditar el compliment dels requisits,

On diu:

“En el termini de deu dies hàbils atorgat segons la base 11.2 anterior els aspirants seleccionats han de presentar els documents següents:”

Hi ha de dir:

“En el termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions, a que fa referència l'apartat 4 de la base 14, i sense perjudici de que els requisits puguin ser comprovats en qualsevol moment, les persones aspirants seleccionades han de presentar, d'acord amb el model de l'annex 6, els documents següents:”

- En l'annex 2, bases específiques de la convocatòria, en la base 14, comprovació de mèrits,

On diu:

14. Comprovació de mèrits

14.1. Els tribunals han de revisar la documentació acreditativa dels mèrits requerits seguint el barem que figura en l'annex 3. La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat pot dictar les instruccions que consideri oportunes per homogeneïtzar els criteris d'aplicació de les bases i del barem de mèrits per part dels tribunals.

14.2. El tribunal ha de requerir als aspirants que esmenin els defectes que presenti la documentació acreditativa dels mèrits i ha d'atorgar un termini d'esmena de deu dies hàbils a través dels mitjans establerts en la base 5.1. També pot reclamar formalment a les persones interessades els aclariments o, si pertoca, la documentació addicional que consideri necessària per disposar dels elements de judici necessaris per valorar els mèrits que han al·legat i acreditat tal com estableix la convocatòria.

14.3. Una vegada conclòs el procediment de revisió i baremació, el tribunal aprovarà una llista provisional amb les puntuacions que han obtingut els aspirants. Aquesta llista s'ha de publicar segons la base 5.1 per ordre de major a menor puntuació total.

14.4. Els aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini, les persones interessades poden sol·licitar veure l'expedient de valoració. Amb aquesta finalitat l'EBAP comunicarà en la pàgina web http://oposicions.caib.es la data i l'hora en què les persones interessades podran tenir vista de l'expedient.

Els aspirants que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit han de presentar la documentació original o una còpia corresponent en el Registre General de l'Escola Balear d'Administració Pública o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant un escrit adreçat al tribunal.

14.5. El tribunal ha de resoldre i notificar de forma motivada les al·legacions efectuades pels aspirants. Aquesta notificació es pot realitzar mitjançant les publicacions en els llocs indicats en la base 5. Un cop resoltes les al·legacions, ha de publicar en els mateixos termes la llista definitiva de valoració de mèrits. El tribunal sols pot modificar la llista provisional de puntuacions arran de l'estimació d'al·legacions o per rectificar errades materials, de fet o aritmètiques.”

Hi ha de dir:

14. Comprovació de mèrits

14.1. Els tribunals han de revisar la documentació acreditativa dels mèrits requerits seguint el barem que figura en l'annex 3. La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat pot dictar les instruccions que consideri oportunes per homogeneïtzar els criteris d'aplicació de les bases i del barem de mèrits per part dels tribunals.

14.2. El tribunal ha de requerir als aspirants que esmenin els defectes que presenti la documentació acreditativa dels mèrits i ha d'atorgar un termini d'esmena de deu dies hàbils a través dels mitjans establerts en la base 5.1. També pot reclamar formalment a les persones interessades els aclariments o, si pertoca, la documentació addicional que consideri necessària per disposar dels elements de judici necessaris per valorar els mèrits que han al·legat i acreditat tal com estableix la convocatòria.

14.3. Una vegada conclòs el procediment de revisió i baremació, el Tribunal aprovarà una llista provisional amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants. Juntament amb aquesta llista, que s'ha de publicar segons la base 5.1 per ordre de major a menor puntuació total, es farà públic l'oferiment de llocs de feina i es requerirà als aspirants per que presentin la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

14.4. Els aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini, les persones interessades poden sol·licitar veure l'expedient de valoració. Amb aquesta finalitat l'EBAP comunicarà en la pàgina web http://oposicions.caib.es la data i l'hora en què les persones interessades podran tenir vista de l'expedient.

Així mateix, dins aquest termini els aspirants han de presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits, a que fa referència la base 12, així com un escrit d'elecció de llocs de treball oferts, per ordre de preferència. La presentació d'aquest escrit no garanteix l'adjudicació d'un lloc de feina.

Els aspirants que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit han de presentar la documentació original o una còpia corresponent en el Registre General de l'Escola Balear d'Administració Pública o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant un escrit adreçat al tribunal.

14.5. El tribunal ha de resoldre i notificar de forma motivada les al·legacions efectuades pels aspirants. Aquesta notificació es pot realitzar mitjançant les publicacions en els llocs indicats en la base 5. Un cop resoltes les al·legacions, ha de publicar en els mateixos termes la llista definitiva de valoració de mèrits. El tribunal sols pot modificar la llista provisional de puntuacions arran de l'estimació d'al·legacions o per rectificar errades materials, de fet o aritmètiques.”