Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 102003
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, un lloc de treball de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat mitjançant Resolució de 17 de novembre de 2022 (BOIB núm. 156, d’1 de desembre)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 17 de novembre de 2022 es va aprovar la convocatòria i les bases per proveir un lloc de treball de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació (BOIB núm. 156, d'1 de desembre) identificat amb el codi següent:

- F01030062, denominat Cap del Departament de Coordinació adscrit a la Secretaria General de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

2. El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, en data 2 de febrer de 2023, i d'acord amb el que estableix el punt 6.2 de les bases de la convocatòria, ha emès proposta d'adjudicació del lloc de treball, la qual s'ha basat en el currículum, la memòria presentada i l'entrevista realitzada a l'única persona aspirant admesa, la qual s'ha considerat idònia per ocupar aquest lloc.

Fonaments de dret

1. L'article 79 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 31 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 17 de novembre de 2022 per la qual s'aproven la convocatòria i les bases per proveir un lloc de treball de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació (BOIB núm. 156, d'1 de desembre).

4. L'article 6.3.f) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Adjudicar, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina convocat per la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 17 de novembre de 2022, en els termes establerts en l'annex d'aquesta Resolució.

El termini per prendre possessió de la nova destinació és de tres dies hàbils si la destinació radica en la mateixa localitat a què estava destinat, o d'un mes si radica en una localitat diferent, i ha de començar a comptar a partir de l'endemà del cessament en el lloc de treball d'origen, que s'ha de produir dins els tres dies hàbils següents al de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

En els casos que la persona adjudicatària ho demani i, a més, ho justifiqui degudament, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat pot concedir una pròrroga del termini, tal com s'exposa en la base 8.5.b) de l'annex I de la convocatòria de provisió.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

(Signat electrònicament: 7 de febrer de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX Relació d'adjudicació del lloc de treball

CONSELLERIA

CENTRE DIRECTIU

CODI LLOC

NOM LLOC

ADJUDICATARI

DNI

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Secretaria General

F01030062

Cap del Departament de Coordinació

Maria Teresa Espases González

***9234**