Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SANT JOAN

Núm. 106040
Aprovació llistat provisional admesos i exclosos i nomenament membres tribunal procés selectiu per cobrir una plaça de Tècnic d’Administració General, funcionari de carrera, pel sistema de concurs (estabilització)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de desembre de 2022  es va convocar el procés selectiu corresponent a les  BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, FUNCIONARI DE CARRERA DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN, PEL SISTEMA DE CONCURS, QUE CONSTA DINS L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2022 PER L'ESTABILITZACIÓ DE PERSONAL TEMPORAL; I LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de selecció per a la provisió en propietat de les places.

Revisades les instàncies presentades per les persones interessades en participar en aquest procés de selecció, pels serveis jurídics, de conformitat amb el que s'estableix a les bases, es dona publicitat al llistat provisional d'admesos i exclosos, i s'estableix un termini per l'esmena de deficiències.

Atès l'Informe favorable emès per Secretaria-Intervenció.

En ús a les atribucions que em confereix la vigent legislació, emet la següent:

RESOLUCIÓ DE BATLIA

Expedient: 802/2022

El Sr. Francesc Mestre Estelric, com a Batle-President de l'Ajuntament de Sant Joan (Mallorca, Illes Balears),

D'acord amb el previst en les  BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, FUNCIONARI DE CARRERA DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN, PEL SISTEMA DE CONCURS, QUE CONSTA DINS L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2022 PER L'ESTABILITZACIÓ DE PERSONAL TEMPORAL; I LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL, publicades al BOIB núm. 162 de 13 de desembre de 2022, i  al BOE núm. 311 de 28 de desembre de 2022

HE RESOLT:

1.- Aprovar provisionalment la relació de persones aspirants que reuneixen tots els requisits de les bases específiques del procés de selecció per cobrir les places objecte de la convocatòria de l'Ajuntament de Sant Joan, d'acord amb el següent detall:

Aspirants admesos  D.N.I :

 Nom llinatge

DNI

Gregori Nicolau Barceló

**0475**

Maria Sureda Suñer

**2278**

Miquel Àngel Riera Mulet

**5385**

Silvia Parrilla Pol

**1720**

Margalida Catany Noguera

**5419**

Anna López Manuel

**2928**

David Jimeno Llompart

**1693**

Sergio Cruz Lozano

**2087**

 

Aspirants exclosos D.N.I.:                                  Motiu                                       

Cap

2.- Els aspirants disposen d'un termini  de cinc dies hàbils, a partir del dia següent al de la publicació d'aquest Anunci al BOIB, per formular reclamacions, o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.

3.- Designar als membres que han de formar part del Tribunal Qualificador que realitzarà la selecció, que seran el següents :

President:  José Ramón Sicre Vidal, Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Montuïri.

Suplent: Jaume Nadal Bestard, Secretari-Interventor de l'Ajuntament d'Alaró.

Vocal: Rosario Botón Valderrábanos, Secretària-Interventora de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany.

Suplent: Jaume Perelló Marcé, Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Ses Salines.

Secretari: Higinio Cascón Nogales, Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Sant Joan.

Suplent: Lourdes Dols Salas, Secretària-Interventora de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí.

4.- Notificar la present Resolució als membres designats perquè en prenguin coneixement.

5.- Ordenar la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos, així com la composició del Tribunal de selecció en el BOIB i Taulell d'Anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Joan :  https://santjoan.sedelectronica.es/info2

 

Sant Joan, a data de signatura electrònica (9 de febrer de 2023)

El batle Francesc Mestre Estelric