Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 107884
Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d’Atenció Primaria de Mallorca, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 14 de gener de 2023 es va publicar en el BOIB núm. 6 la Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d'Atenció Primària, amb contracte d'alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d'agost.

2. El 7 de febrer de 2023 es va reunir la Comissió de Valoració per examinar les sol·licituds presentades i avaluar els aspirants. D'acord amb el que es desprèn de l'acta de la reunió, per cobrir el lloc convocat es varen presentar quatre persones, que complien tots els requisits per ser-ne designades candidates. 

La Comisió ha examinat la documentació presentada i, a l'efecte de fer un judici de idoneïtat, ha examinat les titulacions, els llocs de feina ocupats i els mèrits que tenen relació amb el lloc de feina ofert:

a) Maria Luisa Garnelo Luque: és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials; és tècnica superior en Prevenció de Riscs Laborals (especialitat Seguretat en el Treball, Ergonomia i Psicologia Aplicada); compta amb el nivell C1 de català. Quant a experiència professional destaca com a cap de administració a KPMG; responsable del departament economicofinancer a Geologia de Mallorca, dins la administració tributaria de l'àrea economicoadministrativa del Canal de Isabel II. En l'Ajuntament de Palma, ha exercit de cap de l'Àrea Economicoadministrativa de l'IME (2017-2020). Ha estat directora gerenta de l'IMAS (2019-2020) i actualment és la directora general d'Esports de l'Ajuntament de Palma.

b) Antonio Jesús Sanz Igual: és enginyer tècnic industrial, especialitat en Electrònica Industrial; té un màster en gestió sanitària i un màster universitari oficial en gestió integrada de qualitat, medi ambient i prevenció de riscs laborals. Quant a experiència professional, ha estat docent de ciències exactes i responsable d'informàtica i de gestió de la qualitat (sistema ISO-9001) en el Centre de Formació Taes. Ha estat subdirector de Gestió i Serveis Generals en l'Hospital de Formentera (2017-2019), conseller de Medi Ambient i Serveis d'Inspecció en el Consell de Formentera (2019-2021) i des de ençà i en la actualitat, diputat en el Parlament de les Illes Balears per Formentera.

c) Erit Ademir Jave Fernández: és llicenciat en Educació, amb el títol oficial de mestre d'Educació Primària; tècnic superior en Pròtesi Dental; tècnic de grau mitjà en Cures Auxiliars d'Infermeria i tècnic superior en Higiene Bucodental. Compta amb cursos laborals en prevenció de riscs laborals, direcció, gestió i administració de centres educatius i en conciliació laboral. Té un màster en empleabilitat i recursos humans. Quant a experiència professional ha estat zelador a l'Hospital Universitari Son Espases, auxiliar administratiu als Serveis Centrals del Servei de Salut i a la Gerència d'Atenció Primària. Des de 2022 i fins a l'actualitat és personal temporal de la categoria grup de gestió de la funció administrativa en la Generalitat de València.

d) Bernardo Haro Matas: té el grau en Geografia i Historia i els títols d'FP d'auxiliar administratiu comercial i de disseny gràfic. Té el nivell C1 de català, cursos de l'Administració como a auxiliar administratiu. Quant a experiència professional, destaca com a auxiliar administratiu en la Gerència d'Atenció Primària (1991 – actualitat) i com a coordinador del Call Center Grup Juaneda i de recepcions de l'Hospital Juaneda i Miramar.

3. Una vegada valorada la documentació aportada pels candidats, es considera convenient adjudicar-lo al senyor Antonio Jesús Sanz Igual, atès que acredita una formació acadèmica i una experiència professional adequada i es considera que és un candidat idoni.

Fonaments de dret

1. De conformitat amb l'article 55.1 del Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, el personal directiu ha de ser nomenat i separat lliurement pel conseller competent en matèria de sanitat. No obstant això, el 27 de setembre de 2012 es va publicar en el BOIB núm. 141 la Resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social de 12 de setembre de 2012 per la qual es delega la signatura de les convocatòries, les resolucions i els contractes d'alta direcció del personal directiu del Servei de Salut de les Illes Balears, i també els cessaments; en conseqüència, delega en el director general del Servei de Salut la signatura de les convocatòries i de les resolucions dels procediments de selecció del personal directiu que s'efectuïn en l'àmbit de les gerències territorials.

2. Segons la base 7 de la convocatòria, aquesta s'ha de resoldre per mitjà d'una resolució motivada de la consellera de Salut i Consum, dictada pel director general del Servei de Salut de les Illes Balears per delegació de signatura, que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Adjudicar el lloc de feina de subdirector de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d'Atención Primària al senyor Antonio Jesús Sanz Igual, atès que compleix els requisits exigits en la convocatòria i acredita una formació i una experiència professional adequades i idònies per ocupar-lo.

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, (signat electrònicament: 9 de febrer de 2023)

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears Manuel Palomino Chacón Per delegació del conseller de Salut, Família i Benestar Social  (BOIB núm. 141, de 27/09/2012)