Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 104991
Res. mod. i correcció d’errors de la Res. del cons. executiu d’Hisenda i Funció Pública, 30 de novembre de 2022, per la que s’aprova la conv. del procés selectiu d’estabilització pel sist. excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’AG i AE dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grup AP derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària dels Ajuntaments d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Binissalem, Búger, Capdepera, Consell, Esporles, Estellencs, Felanitx, Inca, Lloseta, Manacor, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Santa Maria del Camí, Sa Pobla, Sencelles, Ses Salines, Son Servera i Valldemossa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es publica la resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública de 7 de febrer de 2023, dictada per delegació del Consell Executiu, segons l'Acord de 28 de setembre de 2022, BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022, de conformitat amb el que disposa l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

“Antecedents

1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 158, de 6 de desembre de 2022, es va publicar la Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública de 30 de novembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d'administració general i especial dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grup AP derivada de l'oferta d'ocupació pública extraordinària dels Ajuntaments d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Binissalem, Búger, Capdepera, Consell, Esporles, Estellencs, Felanitx, Inca, Lloseta, Manacor, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Santa Maria del Camí, Sa Pobla, Sencelles, Ses Salines, Son Servera i Valldemossa.

2. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 13, de 28 de gener de 2023, es va publicar la Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública de 24 de gener de 2023, de modificació i correcció d'errors observats a la Resolució per la qual s'aprova la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d'administració general i especial dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grup AP derivada de l'oferta d'ocupació pública extraordinària dels Ajuntaments d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Binissalem, Búger, Capdepera, Consell, Esporles, Estellencs, Felanitx, Inca, Lloseta, Manacor, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Santa Maria del Camí, Sa Pobla, Sencelles, Ses Salines, Son Servera i Valldemossa.

3. A la Resolució de 30 de novembre de 2022, rectificada per la Resolució de 24 de gener de 2023, s'ha detectat el següent error:

— A l'annex I, relatiu a les places que es convoquen de l'Ajuntament de Lloseta, s'ha de suprimir la plaça d'auxiliar administratiu-iva provinent del sistema de concurs oposició de personal funcionari, perquè no reuneix els requisits de la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, d´acord amb la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l´ajuntament de Lloseta de dia 27 de juny de 2022 (BOIB Núm. 84, de 28 de juny de 2022).

4. Com a conseqüència d'aquesta segona rectificació, i en vistes de què encara no s'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat l'anunci de la Resolució de 24 de gener de 2023, amb  l'apertura del nou termini de presentació de sol·licituds que es disposa en els punts 2 i 3 de la seva part dispositiva, resulta adient reiterar les rectificacions acordades en l'esmentada resolució i refondre-les amb les que s'efectuen en la present resolució, acordant un únic termini de presentació de sol·licituds.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que lesadministracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fetoaritmèticsexistentsenelsseusactes.

2. Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat.

3. Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

4. Resolució de la Batlia de l'Ajuntament de Capdepera de 21 de desembre de 2022,  d'aprovació de la modificació de l'oferta pública per a l'any 2022, ordinària i extraordinària de la plantilla de l'ajuntament de Capdepera (BOIB Núm. 68, de 26 de maig de 2022; rectificada al BOIB Núm. 166, de 22 de desembre de 2022).

5. Decret 2021-0874 d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Lloseta, per a l'any 2021(BOIB núm. 176, de 25 de desembre de 2021; rectificada al BOIB Núm. 125, de 24 de setembre de 2022; rectificada al BOIB Núm. 6, 14 de gener de 2023).

6. Aprovació modificació de la Relació Llocs de Treball de l'Ajuntament de Lloseta de dia 27 de juny de 2022 (BOIB Núm. 84, de 28 de juny de 2022).

7. Resolució de l'Alcaldia de l'Ajuntament d'Esporles núm. 311, de data 20 de maig de 2022, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal (BOIB núm. 67, de 24 de maig de 2022; rectificada al BOIB núm. 120, de 13 de setembre de 2022).

8. Declaració de Batlia de les condicions i llocs de feina per al procés d´estabilització de l´ajuntament d´Esporles de dia 21 de setembre de 2022, rectificada el dia 19 d´octubre de 2022.

9. Resolució d'Alcaldia de l'ajuntament d'Estellencs de 20 de maig de 2022, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal (BOIB Núm. 67, de 24 de maig de 2022).

10. Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront la violència.

Per tot l'exposat, el conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública, en virtut de les atribucions que té conferides per l'Acord del Consell Executiu de 28 de setembre de 2022, de delegació de determinades atribucions del Consell Executiu en el conseller executiu o consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública, en matèria de personal (BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022), en relació amb l'article 28.1.e) de la llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars,  dict la següent,

RESOLUCIÓ

1. Rectificar els errors i modificar la Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública, de 30 de novembre de 2022 , rectificada per la resolució del 24 de gener de 2023 per la qual s'aprova la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d'administració general i especial dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grup AP derivada de l'oferta d'ocupació pública extraordinària dels Ajuntaments d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Binissalem, Búger, Capdepera, Consell, Esporles, Estellencs, Felanitx, Inca, Lloseta, Manacor, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Santa Maria del Camí, Sa Pobla, Sencelles, Ses Salines, Son Servera i Valldemossa.

̶  A l'annex I, allà on diu:

«1.6 Grup C2, Administració general, Subescala auxiliar

(...)

Ajuntament de Lloseta

Auxiliar administratiu –va

3

Títol de graduat en ESO o equivalent

 

B2

»

Ha de dir:

«1.6 Subgrup C2, Administració general, Subescala auxiliar

(...)

Ajuntament de Lloseta

Auxiliar administratiu –va

2

Títol de graduat en ESO o equivalent

 

B2

»

2. Refondre les rectificacions acordades en aquesta Resolució i en la Resolució de 24 de gener de 2023, amb el següent literal:

- A l'annex I,

 

Ha de dir:

«1.2 Subgrup A1, Administració especial

Entitat Local

Denominació de la categoria/especialitat

Subescala/Classe

Nombre de vacants

Requisits titulació

Altres requisits

Català

(...)

 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Capdepera

Enginyer-a

Tècnica

/Superior

1

Títol d'enginyeria industrial o grau universitari en enginyeria industrial més el màster universitari que habiliti per exercir la professió

 

B2

1.4 Subgrup C1, Administració general, Subescala administrativa

Entitat Local

Denominació de la categoria/especialitat

Nombre de vacants

Requisits titulació

Altres requisits

Català

(...)

 

 

 

 

 

Ajuntament de Capdepera

Administratiu-iva coordinador-a de l'oficina d'atenció al ciutadà

1

Títol de batxiller o tècnic o equivalent

 

C1

1.6 Subgrup C2, Administració general, Subescala auxiliar

Entitat Local

Denominació de la categoria/especialitat

Nombre de vacants

Requisits titulació

Català

(...)

 

 

 

 

Ajuntament de Esporles

Auxiliar administratiu –va    

2

Títol de graduat en ESO o equivalent

B2

Ajuntament de Esporles

Auxiliar administratiu –va (57,10% temps parcial)                     

1

Títol de graduat en ESO o equivalent

B2

Ajuntament de Esporles

Auxiliar de biblioteca

1

Títol de graduat en ESO o equivalent

B2

(...)

 

 

 

 

Ajuntament de Lloseta

Auxiliar administratiu –va

2

Títol de graduat en ESO o equivalent

B2

1.9 Grup AP, Administració especial

Entitat Local

Denominació de la categoria/especialitat

Subescala/Classe

Nombre de vacants

Requisits titulació

Altres requisits

Català

(...)

 

 

 

 

 

 

Ajuntament d'Estellencs

Saig d'escomeses múltiples/peó

Serveis Especials

1

No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

Carnet conduir B

B1

(...)

 

 

 

 

 

 

»

3. Atorgar un nou termini de presentació de sol·licituds de vint dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de l'Estat per a les persones interessades que vulguin participar en les places de:

 “Administratiu-iva coordinador-a de l'oficina d'atenció al ciutadà” de l'Ajuntament de Capdepera i;

 “Auxiliar administratiu –va (57,10% temps parcial)” de l´Ajuntament d'Esporles.

4. Atorgar un nou termini de presentació de sol·licituds de vint dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de l'Estat per a les persones interessades que vulguin participar en les places de:

 “Enginyer” de l'Ajuntament de Capdepera,

“Auxiliar de biblioteca” de l'ajuntament d'Esporles;

 i “Saig d'escomeses múltiples/peó” de l'Ajuntament d'Estellencs.

Les persones que varen presentar la sol·licitud en el primer termini hauran de presentar una nova sol·licitud i abonar la taxa corresponent i podran demanar la devolució de la taxa abonada amb la sol·licitud ja presentada.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i el seu anunci al Butlletí Oficial de l'Estat.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs d'alçada davant la Comissió de Govern dins el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb allò que preveu l'article 66.2 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, i els articles 12 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.”

 

Palma, a data de la signatura electrònica (8 de febrer de 2023)

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública Josep Lluís Colom Martínez