Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 107955
Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d'una borsa de treball extraordinària única de l’especialitat d’Enginyer/a Tècnic/a Industrial

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. Per Resolució de la presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 18 de juliol de 2022 (BOIB núm. 94, de 21 de juliol de 2022) es varen aprovar les bases específiques i la convocatòria del concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l'especialitat Enginyer/a Tècnic/a Industrial.

2. Per Resolució de la Presidència de l'IMAS de data 3 d'octubre de 2022, es va aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el concurs de referència.

3. En data 10 de gener de 2023 es va publicar l'acord del Tribunal Qualificador pel qual s'aprova la llista provisional de la baremació de mèrits de les persones aspirants atorgant un termini de 3 dies hàbils, comptadors des de la seva publicació, per presentar al·legacions i per acreditar, si escau, les circumstàncies per dur a terme els desempats. Posteriorment es convocà a les persones aspirants que haguessin sol·licitat revisió o presentat al·legacions dins termini a la baremació provisional, el dia 18 de gener de 2023.

4. Dins el termini per presentar al·legacions s'ha presentat una al·legació i en relació a les persones aspirants afectades per situació d'empats a la llista provisional de mèrits no s'ha presentat cap documentació acreditativa del compliment dels criteris de desempat.

La base específica 8 de la Resolució de la presidenta de l'IMAS de 18 de juliol de 2022 (BOIB núm. 94, de 21 de juliol de 2022) relativa a l'aprovació de les bases específiques i a la convocatòria disposa que «Revisades les al·legacions interposades i resolts els empats detectats, el Tribunal Qualificador ha d'elaborar una llista definitiva amb les puntuacions obtingudes i amb l'ordre de prelació final de les persones que formen part de la borsa. S'ha d'elevar proposta de resolució a la Presidència perquè dicti la Resolució de constitució de la borsa. Amb aquesta resolució es donaran per contestades les al·legacions interposades contra la llista provisional. Aquesta llista ha d'indicar l'ordre de prelació de totes les persones integrants segons la puntuació global obtinguda.»

5. En data 2 de febrer de 2023 es reuneix el Tribunal Qualificador per revisar les al·legacions presentades dins termini i acorda:

1. Desestimar les al·legacions del senyor Jaime Burguera Vidal.

2. Resoldre els empats de puntuació existents a la llista provisional d'acord al punt 7.7 de les Bases generals mitjançant la Resolució de la presidència de l'IMAS de dia 20 de maig de 2021 (BOIB núm. 68, de 25 de maig de 2021), atès que cap persona aspirant ha al·legat i/o acreditat algun dels supòsit establerts, en aquest sentit, s'aplica el criteri per resoldre els empats relatiu a ser major de 45 anys, i que afecta a les persones aspirants següents:

 

- Patricia Vich Amengual

- Vicente Gomis Sempere

- Jaime Burguera Vidal

- Francisco Javier De La Torre Duque

- Natalia Del Poyo Gonzalez

 

En relació a la resta de persones aspirants entre les quals persisteix l'empat, en data 2 de febrer de 2023, en presència de la representant de la Junta de Personal, mitjançant video-conferència i en presència de la secretària del Tribunal Qualificador, amb el suport del Servei de Selecció i Provisió, s'ha realitzat un sorteig mitjançant l'aplicació informàtica que ha generat aleatòriament una lletra de desempat: lletra J.

3. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants a la borsa extraordinària única de l'especialitat d'Enginyer/a Tècnic/a Industrial amb l'ordre de prelació, segons les puntuacions obtingudes, resolts tots els empats.

Per tot això, i d'acord amb les atribucions que m'atorga l'article 7.2.13 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019),

Resolc

Primer. Desestimar les al·legacions corresponents a l'aspirant senyor Jaime Burguera Vidal.

Segon. Aprovar, segons la proposta que ha efectuat el Tribunal Qualificador anomenat a l'efecte, la llista definitiva de la borsa de treball extraordinària única de l'especialitat d'Enginyer/a Tècnic/a Industrial, amb la indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda en els termes que estableix l'ANNEX d'aquesta Resolució. La borsa de treball entrarà en vigor l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i romandrà activa amb les actualitzacions corresponents que es realitzaran com a mínim cada dos anys.

Tercer. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'edictes electrònic de l'IMAS. A més, a efectes informatius, es publicarà en el Portal de Selecció i a la seu electrònica del Consell de Mallorca.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs. Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Palma, en la data de la signatura electrònica del document.

 

Palma, (signat electrònicament: 8 de febrer de 2023

La consellera executiva de Drets Socials i presidenta de l´IMAS Sofia Alonso Bigler)

 

ANNEX ​​​​​​​Llista definitiva borsa extraordinària única de l'especialitat Enginyer/a Tècnic/a Industrial

ORDRE

DNI/NIF

LLINATGES I NOM

PUNTUACIÓ

1

***8018**

Trillo Pérez, Julio César

34,00000

2

***2066**

Perez Reyes, Jose Antonio

21,80000

3

***3787**

Berraquero Otero, Alfredo Rafael

18,15000

4

***0196**

Arcas Oto, Agueda Marta

13,40000

5

***9817**

Reus Perelló, Juana Ana

8,73000

6

***6453**

Bohigas Bravo, Emilio A.

4,63000

7

***0887**

Taltavull Carreras, Gemma

4,53000

8

***4153**

Crespi Orell, Elisa

3,80000

9

***8784**

Bobadilla Maldonado, Francisco Javier

3,15000

10

***8962**

Ruiz Tejada, Diego Fernando

2,50000

11

***6717**

Amengual Vich, Patricia

2,12000

12

***4417**

Suárez Sánchez, Penélope

2,12000

13

***1646**

Oliver Sureda, Pere Josep

2,00000

14

***5922**

Puigròs Gornals, Jaume Pau

2,00000

15

***0661**

Sanchez Cañellas, Javier

2,00000

16

***4672**

Camps Ignacio, Marta

2,00000

17

***9765**

Frontera Rossello, Cristina

2,00000

18

***5603**

Roig Viñas, Jose

1,74000

19

***4582**

Arrese Esteras, Jesus Alberto

1,14000

20

***9951**

Muntaner Roca, Eduard

0,90000

21

***7422**

Salinas Jimenez, Cristina

0,60000

22

***6815**

Herrero Aibar, Laura

0,24000

23

***7202**

Muñoz Benavides, Laura Consuelo

0,15000

24

***5117**

Perello Amengual, Joan Pere

0,06000

25

***9356**

Ramirez Gorostizaga, Iker

0,06000

26

***9407**

Gomis Sempere, Vicente

0,00000

27

***3712**

Burguera Vidal, Jaime

0,00000

28

***8177**

De La Torre Duque, Francisco Javier

0,00000

29

***9367**

Del Poyo Gonzalez, Natalia

0,00000

30

***8084**

Ortega Rodríguez, Jorge

0,00000

31

***9389**

Vaquer Munar, Pere Josep

0,00000

32

***2273**

Aguiló López, María Inés

0,00000

33

***5263**

Campoy Cruz, Maria Victoria

0,00000

34

***2105**

Coll Gomila, Carles Albert

0,00000

35

***8572**

Costa Márquez, Marc

0,00000

36

***7133**

Fuster Martínez, Miguel

0,00000