Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 104990
Resolució de modificació i correcció d’errors de la Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública de 30 de novembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1, A2, C1, C2 i del grup AP derivada de l’oferta d’ocupació pública dels Ajuntaments d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Capdepera, Felanitx, Inca, Lloseta, Manacor, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sencelles, Ses Salines i Santa Maria del Camí

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es publica la resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública de 7 de febrer de 2023, dictada per delegació del Consell Executiu, segons l'Acord de 28 de setembre de 2022, BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022, de conformitat amb el que disposa l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

“Antecedents

1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 158, de 6 de desembre de 2022, es va publicar la Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública de 30 de novembre de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d'administració general i especial dels subgrups A1, A2, C1, C2 i del grup AP derivada de l'oferta d'ocupació pública dels Ajuntaments d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Capdepera, Felanitx, Inca, Lloseta, Manacor, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sencelles, Ses Salines i Santa Maria del Camí.

2. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 13, de 28 de gener de 2023, es va publicar la Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública de 24 de gener de 2023, de modificació i correcció d'errors observats a la Resolució de per la qual s'aprova la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d'administració general i especial dels subgrups A1, A2, C1, C2 i del grup AP derivada de l'oferta d'ocupació pública dels Ajuntaments d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Capdepera, Felanitx, Inca, Lloseta, Manacor, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sencelles, Ses Salines i Santa Maria del Camí.

3. A la Resolució del 30 de novembre de 2022, rectificada per la Resolució de 24 de gener de 2023 s'ha detectat el següent error:

̶ A l'annex I, relatiu a les places que es convoquen de l'Ajuntament de Lloseta, s'ha de mantenir la plaça de “auxiliar administratiu”, atès que la seva selecció es manté en el sistema de concurs oposició perquè reuneix els requisits de l'article dos de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

4. Com a conseqüència d'aquesta segona rectificació, i en vistes de què encara no s'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat l'anunci de la Resolució de 24 de gener de 2023, resulta adient reiterar les rectificacions acordades en l'esmentada resolució i refondre-les amb les que s'efectuen en la present resolució.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2. Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

3. Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat.

4. Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

5. Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. Decret 2021-0874 d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Lloseta, per a l'any 2021(BOIB núm. 176, de 25 de desembre de 2021; rectificada al BOIB Núm. 125, de 24 de setembre de 2022; rectificada al BOIB Núm. 6, 14 de gener de 2023).

7. Aprovació modificació de la Relació Llocs de Treball de l'Ajuntament de Lloseta de dia 27 de juny de 2022 (BOIB Núm. 84, de 28 de juny de 2022).

Per tot l'exposat, el conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública, en virtut de les atribucions que té conferides per l'Acord del Consell Executiu de 28 de setembre de 2022, de delegació de determinades atribucions del Consell Executiu en el conseller executiu o consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública, en matèria de personal (BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022), en relació amb l'article 28.1.e) de la llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, dict la següent,

RESOLUCIÓ

1. Rectificar els errors i modificar la Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública de 30 de novembre de 2022, rectificada per la Resolució de 24 de gener de 2023, per la qual s'aprova la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d'administració general i especial dels subgrups A1, A2, C1, C2 i del grup AP derivada de l'oferta d'ocupació pública dels Ajuntaments d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Capdepera, Felanitx, Inca, Lloseta, Manacor, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sencelles, Ses Salines i Santa Maria del Camí, en el sentit següent:

̶̶ A l'annex I, en el punt 1.6 Grup C2, Administració general, Subescala auxiliar,  mantenir el següent registre:

EntitatLocal

Denominació de lacategoria/especialitat

Nombredevacants

Requisitstitulació

Català

Ajuntament de Lloseta

Auxiliar administratiu

1

Títol de graduat en ESO o equivalent

A2

2. Refondre les rectificacions acordades en aquesta Resolució i en la Resolució de 24 de gener de 2023, amb el següent literal:

 —A l'annex I,

Ha de dir:

“1.6 Subgrup C2, Administració general, Subescala auxiliar

Entitat Local

Denominació de la categoria/especialitat

Nombre de vacants

Requisits titulació

Català

(…)

 

 

 

 

Ajuntament de Lloseta

Auxiliar administratiu

1

Títol de graduat en ESO o equivalent

A2

—A l'annex II, punt 10. Fase oposició, paràgraf tercer,

Ha de dir:

“ Es farà una sola prova per grup o subgrup de titulació”.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i el seu anunci al Butlletí Oficial de l'Estat.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs d'alçada davant la Comissió de Govern dins el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb allò que preveu l'article 66.2 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, i els articles 12 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.”

 

Palma, a data de la signatura electrònica (7 de febrer de 2023)

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública Josep Lluís Colom Martínez