Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 104987
Resolució de modificació i correcció d’errors de la Resol. del conseller executiu d’Hisenda i FP de 30-11-2022 per la qual s’aprova la convoc. del procés selectiu d’estabilització pel sist. de concurs oposició per cobrir les places de personal laboral fix de les categ. o especialitats dels subgrups A1, A2, C1 i C2 i grup AP derivada de l’OPO dels Ajuntaments d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Binissalem, Campanet, Capdepera, Consell, Esporles, Inca, Lloret de Vistalegre, Manacor, Pollença, Sa Pobla, Sencelles, Ses Salines, Son Servera i Valldemossa; de les Mancomunitats des Pla i des Raiguer; de l’empresa municipal Serveis Municipals de Porreres, SL, i del Patronat Residència Cas Metge Rei

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es publica la resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública de 7 de febrer de 2023, dictada per delegació del Consell Executiu, segons l'Acord de 28 de setembre de 2022, BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022, de conformitat amb el que disposa l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

“Antecedents

1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 158, de 6 de desembre de 2022, es va publicar la Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública de 30 de novembre de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal laboral fix de les categories o especialitats dels subgrups A1, A2, C1 i C2 i grup AP derivada de l'oferta d'ocupació pública dels Ajuntaments d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Binissalem, Campanet, Capdepera, Consell, Esporles, Inca, Lloret de Vistalegre, Manacor, Pollença, Sa Pobla, Sencelles, Ses Salines, Son Servera i Valldemossa; de les Mancomunitats des Pla i des Raiguer; de l'empresa municipal Serveis Municipals de Porreres, SL, i del Patronat Residència Cas Metge Rei.

2. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 13, de 28 de gener de 2023, es va publicar la Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública de 24 de gener de 2023, de modificació i correcció d'errors observats a la Resolució de per la qual s'aprova la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir  les places de personal laboral fix de les categories o especialitats dels subgrups A1, A2, C1 i C2 i grup AP derivada de l'oferta d'ocupació pública dels Ajuntaments d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Binissalem, Campanet, Capdepera, Consell, Esporles, Inca, Lloret de Vistalegre, Manacor, Pollença, Sa Pobla, Sencelles, Ses Salines, Son Servera i Valldemossa; de les Mancomunitats des Pla i des Raiguer; de l'empresa municipal Serveis Municipals de Porreres, SL, i del Patronat Residència Cas Metge Rei.

3. A la Resolució de 30 de novembre de 2022 s'han detectat els següents errors:

—A l'annex I, a la plaça de “Treballador-a familiar” de l'Ajuntament de Binissalem, s'han omès els requisits de “Permís de conduir B” i de “Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual” que cal exigir de conformitat amb la corresponent relació de llocs de feina.

—A l'annex I, relatiu a les places que es convoquen de l'Ajuntament de Valldemossa, a l'apartat 1.4 Grup C2, relatiu a la plaça de “peó de serveis varis” no pertany al Grup C2, sinó al Grup  AP.

4. Com a conseqüència d'aquesta segona rectificació, i en vistes de què encara no s'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat l'anunci de la Resolució de 24 de gener de 2023, amb l'apertura del nou termini de presentació de sol·licituds que es disposa en el punt 4 de la seva part dispositiva, resulta adient reiterar les rectificacions acordades en l'esmentada resolució i refondre-les amb les que s'efectuen en la present resolució, acordant un únic termini de presentació de sol·licituds.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2. Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat.

3. Decretllei6/2022,de13dejuny,denovesmesuresurgentsperreduirlatemporalitatenl'ocupaciópúblicadelesIllesBalears.

4. Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

5. Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. Resolució de la Batlia de l'ajuntament de Consell de 17 de maig de 2022, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal 2022 (BOIB Núm. 65, de 19 de maig de 2022).

7. Resolució de la Batlia de l'ajuntament d'Inca, d'aprovació de l'oferta pública per taxa d'estabilització de l'ajuntament d'Inca (BOIB Núm. 66, de 21 de maig de 2022; rectificada al BOIB Núm. 76, d'11 de juny de 2022; rectificada al BOIB Núm. 89, de 9 de juliol de 2022; rectificada al BOIB Núm. 116, de 3  de setembre de 2022; rectificada al BOIB Núm. 131, de 8 d'octubre de 2022; rectificada al BOIB Núm. 144, de 8 de novembre de 2022).

8. Plantilla orgànica dels empleats públics de l'Ajuntament d'Inca 2022.

9. Decret 2021-0874 d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Lloseta, per a l'any 2021(BOIB núm. 176, de 25 de desembre de 2021; rectificada al BOIB Núm. 125, de 24 de setembre de 2022; rectificada al BOIB Núm. 6, 14 de gener de 2023).

10. Aprovació modificació de la Relació Llocs de Treball de l'Ajuntament de Lloseta de dia 27 de juny de 2022 (BOIB Núm. 84, de 28 de juny de 2022).

11. Resolució de la Batlia de l'ajuntament de Valldemossa, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ajuntament de Valldemossa (BOIB Núm. 68, de 26 de maig de 2022; rectificada al BOIB Núm. 113, de 27 d'agost de 2022).

12. Acord de Ple de l´ajuntament de Valldemossa de 19 de desembre de 2022, d´aprovació de la relació de llocs de treball.

13. Acord de Ple de l'Ajuntament d'Andratx de 29 d'abril de 2021, de rectificacions errades de la relació de llocs de feina (BOIB Núm. 68, de 25 de maig de 2021).

14. Resolució de la Batlia de l'Ajuntament de Campanet, d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2022 (BOIB Núm. 62, de 12 de maig de 2022; rectificada al BOIB Núm. 69, de 28 de maig de 2022; rectificada al BOIB Núm.110, de 20 d'agost de 2022).

15. Acord de la Junta de Govern Local de l´Ajuntament de Campanet, pel qual s´aprova la relació de llocs de feina de l´Ajuntament de Campanet, de 12 d´agost de 2022.

16. Resolució de la Batlia de l'Ajuntament de Sa Pobla, d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2021(BOIB Núm. 175, de 23 de desembre de 2021; rectificada al BOIB Núm. 66 de 21 de maig de 2022).

17. Acord de la Mesa General de Negociació de l'Ajuntament de Sa Pobla, de les places afectades per l´OPO 2021 amb indicació dels requisits de titulació i lingüístics a exigir en les corresponents convocatòries dels processos selectius, de data 21 de juny de 2022.

18. Resolució de la Batlia de l'Ajuntament de Ses Salines, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal (BOIB Núm. 68, de 26 de maig de 2022; rectificada al BOIB Núm. 103, de 6 d'agost de 2022).

19. Acord del Ple de l´Ajuntament de Ses Salines pel qual s´aprova definitivament la modificació de la relació de llocs de treball consistent en esmena d´errors de la RLLT aprovada en data 10 de setembre de 2018 (BOIB Núm. 140, de 29 d´octubre de 2022).

20. Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront la violència.

21. Resolució de la Batlia de l'Ajuntament de Binissalem, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal (BOIB Núm. 68, de 26 de maig de 2022).

22. Acord del Ple de l'Ajuntament de Binissalem pel qual s'aprova el catàleg de llocs de feina de data 14 d'abril de 2003.

Per tot l'exposat, el conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública, en virtut de les atribucions que té conferides per l'Acord del Consell Executiu de 28 de setembre de 2022, de delegació de determinades atribucions del Consell Executiu en el conseller executiu o consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública, en matèria de personal (BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022), en relació amb l'article 28.1.e) de la llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, dict la següent,

 

RESOLUCIÓ

1. Rectificar els errors i modificar la Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública, de 30 de novembre de 2022, rectificada per la Resolució de 24 de gener de 2023 per la qual s'aprova la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal laboral fix de les categories o especialitats dels subgrups A1, A2, C1 i C2 i grup AP derivada de l'oferta d'ocupació pública dels Ajuntaments d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Binissalem, Campanet, Capdepera, Consell, Esporles, Inca, Lloret de Vistalegre, Manacor, Pollença, Sa Pobla, Sencelles, Ses Salines, Son Servera i Valldemossa; de les Mancomunitats des Pla i des Raiguer; de l'empresa municipal Serveis Municipals de Porreres, SL, i del Patronat Residència Cas Metge Rei.

-A l'annex I, allà on diu:

«1.4 Grup C2

(...)

Entitat Local

Denominació de la categoria/especialitat

Nombre de vacants

Requisits titulació

Altres requisits

Català

(...)

 

 

 

 

 

Ajuntament de  Valldemossa

Peó de serveis varis

1

No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

Permís de conduir B

A2

»

Ha de dir:

«1.5 Grup AP

(...)

Entitat Local

Denominació de la categoria/especialitat

Nombre de vacants

Requisits titulació

Altres requisits

Català

(...)

 

 

 

 

 

Ajuntament de  Valldemossa

Peó de serveis varis

1

No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

Permís de conduir B

A2

»

-A l'annex I, allà on diu:

«1.5 Grup AP

(...)

Entitat Local

Denominació de la categoria/especialitat

Nombre de vacants

Requisits titulació

Català

(...)

 

 

 

 

Ajuntament de Binissalem

Treballador-a familiar

3

No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

A2

»

Ha de dir:

«1.5 Grup AP

(...)

Entitat Local

Denominació de la categoria/especialitat

Nombre de vacants

Requisits titulació

Altres requisits

Català

(...)

 

 

 

 

 

Ajuntament de Binissalem

Treballador-a familiar

3

No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

Permís de conduir B Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual

A2

»

2. Refondre les rectificacions acordades en aquesta Resolució i en la Resolució de 24 de gener de 2023, amb el següent literal:

—A l'annex I,

Ha de dir:

«1.4 Subgrup C2

Entitat Local

Denominació de la categoria/especialitat

Nombre de vacants

Requisits titulació

Altres requisits

Català

Ajuntament d'Inca

Oficial 1a (aigües) de la secció de proveïment domiciliari d'aigua potable                            

2

Títol de graduat en ESO o equivalent

 

B1

Ajuntament d'Inca

Oficial 1a (obres picapedrer) de la secció de serveis i espais públics

2

Títol de graduat en ESO o equivalent

 

B1

Ajuntament d'Inca

Oficial 2a (jardins) de la secció de parcs i jardins

 

1

Títol de graduat en ESO o equivalent

 

 

B1

(...)

 

 

 

 

 

Ajuntament de  Valldemossa

Vigilant ORA

1

Títol de graduat en ESO, Formació Professional de primer grau o equivalent

 

B1

1.5 Grup AP

Entitat Local

Denominació de la categoria/especialitat

Nombre de vacants

Requisits titulació

Altres requisits

Català

Ajuntament d'Andratx

Oficial 1ª Servei Manteniment

2

No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

Permís de conduir B

B1

Ajuntament de Binissalem

Treballador-a familiar

3

No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

Permís de conduir B Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual

A2

Ajuntament de Campanet

Peó de brigada municipal

1

No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

Permís de conduir B

A2

Ajuntament de Campanet

Personal de neteja

2

No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

Permís de conduir B

A2

(...)

 

 

 

 

 

Ajuntament de Consell

Peó de brigada

2

No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

 

 

A2

Ajuntament de Consell

Encarregat-da de pavelló

1

No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

Permís de conduir B

A2

(...)

 

 

 

 

 

Ajuntament de Lloseta

Personal de neteja

2

No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

 

A2

(...)

 

 

 

 

 

Ajuntament de Sa Pobla

Bidell

1

No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual

B1

(...)

 

 

 

 

 

Ajuntament de Ses Salines

Peó neteja i treballs diversos

1

No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

Permís de conduir C i carnet fitosanitari bàsic

A2

(...)

 

 

 

 

 

Ajuntament de Valldemossa

Personal de neteja

1

No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

Permís de conduir B

A2

Ajuntament de Valldemossa

Personal de neteja (temps parcial: 57,14% jornada)

1

No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

Permís de conduir B. Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual

A2

Ajuntament de  Valldemossa

Peó de serveis varis

1

No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

Permís de conduir B

A2

2. Torn de reserva per a persones amb discapacitat

2.2 Grup AP

Entitat Local

Denominació de la categoria/especialitat

Nombre de vacants

Requisits titulació

Català

Tipus discapacitat

Ajuntament d'Inca

Conserge-ordenança de la secció educació

2

No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

B1

Física

—A l'annex II, punt 10. Fase oposició, paràgraf tercer,

Ha de dir:

“ Es farà una sola prova per grup o subgrup de titulació”.

3. Atorgar un nou termini de presentació de sol·licituds de vint dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de l'Estat per a les persones interessades que vulguin participar en les places de: 

“personal de neteja” de l'Ajuntament de Lloseta;

” vigilant ORA”, “peó de serveis varis”, “personal de neteja” i “personal de neteja (temps parcial:57,14% jornada” de l'Ajuntament de Valldemossa; 

“Oficial 1a servei de manteniment” de l'Ajuntament d'Andratx; 

“Peó de brigada municipal” i “personal de neteja” de l'Ajuntament de Campanet;

“Encarregat de pavelló” de l'Ajuntament de Consell;

“Bidell” de l'Ajuntament de sa Pobla; i

“Peó neteja i treballs diversos” de l'Ajuntament de ses Salines.

“Treballador-a familiar” de l'Ajuntament de Binissalem.

Les persones que varen presentar la sol·licitud en el primer termini hauran de presentar una nova sol·licitud i abonar la taxa corresponent i podran demanar la devolució de la taxa abonada amb la sol·licitud ja presentada.

4.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i el seu anunci al Butlletí Oficial de l'Estat.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs d'alçada davant la Comissió de Govern dins el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb allò que preveu l'article 66.2 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, i els articles 12 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.”

 

Palma, a data de la signatura electrònica: (7 de febrer de 2023)

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública

Josep Lluís Colom Martínez