Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE COSTITX

Núm. 106479
Convocatòria i bases per cobrir pel procediment de pomoció interna una plaça d' administratiu/iva, personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Costitx, pel sistema concurs-oposició, que consta dins l'Oferta d'Ocupació Pública 2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se aprovat per Resolució d'Alcaldia de data 9 de febrer de 2023 les bases i la convocatòria per cobrir per promoció interna una plaça d´administratiu, funcionari de carrera de l'Ajuntament de Costitx, pel sistema de concurs-oposició, que consta dins l'Oferta d'Ocupació Pública 2023, s´acorda la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears pel coneixement públic. El termini de presentació de sol·licitud, serà de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat.

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL PROCEDIMENT SELECTIU PER PROMOCIÓ INTERNA PER A LA SELECCIÓ DE UNA (1) PLAÇA D'ADMINISTRATIU/IVA, PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, DE L'AJUNTAMENT DE COSTITX, MITJANÇANT EL SISTEMA DEL CONCURS OPOSICIÓ.

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

L'objecte de les presents bases i la seva convocatòria és regular el procediment per cobrir, com a funcionaris de carrera, una plaça d'administratiu vacant a la plantilla municipal d'aquest Ajuntament, incloses a l'oferta pública d'ocupació, 1 plaça corresponent a l'exercici 2023, pel torn restringit de promoció interna entre els funcionaris de carrera de l'Ajuntament de Costitx corresponents a l'escala d'administració general, subescala administrativa, subgrup de titulació C1.

Característiques de les places:

 • Escala: administració general. Subescala Administrativa.
 • Grup C. Subgrup C1. Nivell 22.
 • Nombre de places per cobrir: 1 pel torn restringit de promoció interna.
 • Titulació mínima exigida: Batxiller, formació professional de grau mitjà o equivalent.
 • Procediment selectiu: concurs oposició.

SEGONA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS.

Per participar a la convocatòria i ser admeses a la realització de les proves selectives, les persones interessades han de complir, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits, dels quals han d'estar en possessió durant tot el procés selectiu:

1. Pertànyer, a la plantilla de funcionaris de carrera de l'Ajuntament de Costitx, ocupant una plaça d'auxiliar administratiu de l'escala d'administració general, subescala auxiliar administrativa, subgrup de titulació C2, i haver prestat serveis efectius com a personal funcionari de carrera, auxiliar administratiu, durant un període mínim de dos anys.

2. Posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o, si no, reunir els requisits que respecte a l'accés a l'ocupació pública s'estableixen a l'article 57 de la Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

3. No excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

4. Estar en possessió, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies, del títol de batxiller, formació professional de grau mitjà, tindre aprovada la prova d'accés a l´universitat per a majors de 25 anys, o equivalent. En el cas de titulacions expedides a l'estranger caldrà aportar la documentació corresponent que n'acrediti l'homologació oficial.

5. Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions i tasques corresponents. No patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions i tasques.

6. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

7. Acreditar el coneixement de llengua catalana corresponent al nivell de certificat B1, mitjançant l'aportació del certificat o document lliurat per l'EBAP o la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears o qualsevol dels certificats o documents considerats equivalents per a la Administració d'acord amb la normativa vigent.

8. Haver abonat la taxa per drets d´examen.

TERCERA. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s'han d'ajustar al model normalitzat de sol·licitud (annex 1) s'hauran d'adreçar a la Batlia i es presentaran al Registre de l'Ajuntament, per la seu electrònica o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

El model normalitzat de sol·licituds es trobarà a disposició de les persones interessades, al Registre General d'aquest Ajuntament, i a la pàgina web de l´ajuntament de Costitx, a partir de l'obertura del termini per a la seva presentació.

2. El termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l'endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat, prèvia publicació íntegra de les Bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

3. Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament, les persones aspirants han d'adjuntar l´acreditació d´haver abonat la taxa per drets d´examen, la qual s´estableix en 13,99 Euros (La Caixa: ES56 2100 2462 7002 0000 0529). Tot això de conformitat amb allò previst a la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el Règim Específic de Taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB n.º 163, de 24 de desembre). La manca de justificació del pagament de la taxa indicada determina l'exclusió de l'aspirant. Aquest pagament no substitueix, en cap cas, el tràmit de presentar la sol·licitud en el termini i en la forma prevista.

L' administració pot requerir de la persona sol·licitant l'aportació formal de la documentació substituïda per la declaració responsable en qualsevol fase del procediment selectiu.

Les persones aspirants funcionàries d´aquest Ajuntament podran fer remissió al seus expedients personals.

4. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, l'aspirant dona el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de Dades de Caràcter Personal.

5. Els aspirants quedaran vinculats a les dades que es facin constar en la seva sol·licitud. El domicili i telèfon que figurin en la mateixa es consideraran vàlids a l'efecte de notificacions, i serà responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius, com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

6. Les persones aspirants amb minusvalidesa hauran de presentar la certificació corresponent que acrediti aquesta circumstància juntament amb l'informe emès en què se certifiqui la seva capacitat per al desenvolupament de les funcions i tasques corresponents a la plaça que es convoca, haurà de sol·licitar les possibles adaptacions de temps i mitjans per a la realització de l'exercici.

QUARTA. ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS.

1.Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de 10 dies hàbils, es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web de l´ajuntament de Costitx una resolució per la qual s'aprova la llista provisional d'admesos i exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió. En la resolució en que es publiqui la llista provisional de persones admeses i excloses de les proves selectives, haurà de constar la data, l'hora i el lloc en que es durà a terme els exercicis de la fase d'oposició amb indicació de si s'han de dur a terme en una o més sessions, i amb l'interval mínim entre exercici i exercici.

En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses sinó que, a més, els seus noms consten en la relació pertinent de persones admeses.

2. Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació esmentada, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En el cas que no s'esmenin, dins d'aquest termini, les deficiències que hagin motivat la seva exclusió, la sol·licitud es considerarà no presentada.

3. Una vegada finalitzat el termini a què fa referència el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, el batle dictarà una resolució, en el termini màxim de deu dies hàbils, d'aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució es farà pública en els mateixos llocs indicats per a la resolució provisional.

El fet de figurar en la relació de persones admeses no prejutjarà que se'ls reconegui a les persones aspirants la possessió dels requisits exigits per participar en el procés selectiu. Si de la documentació que han de presentar en superar-lo es desprengui que no posseeixen algun dels requisits, perdran tots els drets que es puguin derivar de la seva participación.

CINQUENA. TRIBUNAL AVALUADOR.

Els òrgans de selecció seran col·legiats i la seva composició s'haurà d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres. La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta en representació o per compte de ningú altre.

El Tribunal Avaluador estarà constituït per tres membres, havent-se'n de designar igual nombre de suplents. Haurà de comptar amb un/a president/a, un/a secretari/ària que actuarà amb veu i vot. La composició serà predominantment tècnica, i hauran d'estar en possessió de titulació o especialitat igual o superior a les exigides per a l'accés a la plaça convocada.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents, indistintament, ni sense el seu president/a, ni sense el seu secretari/ària, i prendrà les decisions per majoria.

El Batle de Costitx nomenarà els membres del Tribunal i els seus suplents i es publicarà juntament amb la llista provisional d'admesos i exclosos.

Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se de formar-ne part quan concorrin les circumstàncies previstes als articles 23 i 2 4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Els aspirants podran recusar-los pels mateixos motius, en cas de no abstenir-se.

SISENA. INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.

6.1 Fases del sistema de selecció

1. El sistema de selecció és el de concurs oposició i tindrà una puntuació màxima de 100 punts en total.

2. El concurs oposició consisteix en la realització successiva de les fases d'oposició i de concurs, per aquest ordre, les quals es descriuen a continuació.

3. La fase d'oposició del concurs oposició consisteix en la realització de les proves previstes en la convocatòria per tal de determinar la capacitat i l'aptitud de les persones aspirants. La fase d'oposició té caràcter eliminatori i és necessari superar-la per poder passar a la fase de concurs.

4. La fase de concurs consisteix en la valoració dels mèrits que al·leguin les persones aspirants. Aquesta fase no té caràcter eliminatori. Els mèrits que s'han de valorar són els de l'annex 2.

5. La puntuació total s'obté de la suma de les puntuacions en les dues fases. La puntuació de la fase d'oposició representarà un 60 % de la puntuació assolible en el procés selectiu. La fase de concurs representarà un 40 % del total de la puntuació assolible en el procés selectiu.

2. Fase d'oposició (60 punts).

Els aspirants seran convocats en crida única. En qualsevol moment el Tribunal podrà requerir els opositors perquè acreditin la seva personalitat. Els candidats han d'acudir proveïts del NIF o, si no, passaport o carnet de conduir.

La fase d'oposició constarà de la prova de caràcter obligatori i eliminatori següents. Tindrà una puntuació màxima de 60 punts.

Exercici tipus test

Obligatori i eliminatori. Consistirà a respondre un qüestionari tipus test de 50 preguntes amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, proposat o validat pel tribunal qualificador entre els 15 temes que figuren a l'Annex 3. Les preguntes es poden fer en llengua catalana o castellana. Cada pregunta que es respongui correctament es valorarà amb 1,2 punts. Les preguntes amb resposta errònia o no resoltes no es valoraran.

La prova es valorarà de 0 a 60 punts i cal obtenir un mínim de 30 punts per superar-la. La durada màxima de la prova serà de noranta minuts.

 

Relació provisional de persones aprovades: qualificació dels exercicis i revisió d´exàmens.

La qualificació de l´ exercici de la fase d´oposició es faran públiques mitjançant la llista provisional de persones que l'hagin superat en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament així com a la seva pàgina web. Les persones aspirants poden presentar per escrit en el registre de l'Ajuntament en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació del resultat de l´exercici, les observacions o al·legacions que considerin oportunes, que hauran de ser resoltes de forma motivada pel Tribunal en els tres dies hàbils següents. Als efectes assenyalats, s'ha de facilitar la vista dels exercicis de les persones opositores si els demanin en temps i forma.

Relació definitiva de persones aprovades.

Resoltes les reclamacions, el Tribunal publicarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web de l´Ajuntament de Costitx. La llista definitiva de persones aprovades en la fase d'oposició.

6.3.Fase de Concurs (40 punts).

Finalitzada la fase d'oposició s'atorgarà un termini de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de la llista definitiva d'aspirants que han superat la fase d'oposició, perquè les persones que hi figurin presentin els documents acreditatius dels mèrits que s'al·leguin a la fase de concurs, i que vindran referits a la data de termini de presentació de sol·licituds al procés selectiu, seguint l'ordre establert al barem de mèrits que consten en aquestes bases, mitjançant originals o còpies aportades pels interessats que es responsabilitzaran de la seva veracitat de conformitat amb el previst a l'article 28 de la Llei 39/2015.

Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada al paràgraf anterior, no seran valorats pel Tribunal Qualificador.

Tota la documentació que es presenta en llengua estrangera ha d'anar acompanyada de la traducció jurada corresponent a la llengua catalana o la castellana.

Aquesta fase només serà aplicable als aspirants que superin la fase d'oposició. La puntuació màxima que es pot assolir a la fase de concurs és de 40 punts. Els mèrits al·legats i justificats pels aspirants a la fase de concurs i que el Tribunal valorarà es regiran pel barem següent:

6.3.1.Experiència professional: puntuació màxima 25 punts.

 • Pels serveis prestats a l'Administració local en qualitat de personal funcionari de carrera o interí o personal laboral, en la categoria d'auxiliar administratiu. Serà valorat a raó de 1 punt per any de serveis prestats, amb un màxim de 25 punts. Les fraccions d'any es computen prorratejant la puntuació anual pels mesos complets.
 • Pels serveis prestats a la resta d'Administracions públiques, en qualitat de personal funcionari de carrera o interí o com a personal laboral, en la categoria d'auxiliar administratiu. Es consideren administracions públiques a aquests efectes les definides a l'article 2.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Serà valorat a raó de 0,5 punts per any de serveis prestats, amb un màxim de 25 punts. Les fraccions d'any es computen prorratejant la puntuació anual pels mesos complets.

Forma d'acreditació:

 • En tots els casos cal aportar l'informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Els serveis prestats s'hauran d'acreditar mitjançant certificat lliurat per l'organisme competent. Mitjançant certificació de serveis prestats, o certificat equivalent, expedit per l'Administració pública corresponent, còpia de contracte de treball, o qualsevol altre mitjà admissible en Dret, en què consti la plaça i/o el lloc de treball exercits o la categoria professional, grup o subgrup de classificació, el període de prestació dels serveis, la vinculació amb l'Administració (funcionari de carrera o interí o personal laboral). No es valoraran els serveis prestats com a personal eventual, segons el que estableix l'article 12.4 de l'EBEP.
 • Les persones aspirants empleats públiques d´aquest Ajuntament podran fer remissió al seus expedients personals.

6.3.2.Titulacions acadèmiques oficials: Puntuació màxima 3 punts.

En aquest apartat es valoren altres titulacions acadèmiques de caràcter oficial o l'equivalència de les quals tingui reconegut i establert el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

La valoració com a mèrit d'un títol implica que no es valora el de nivell inferior o el primer cicle que sigui imprescindible per obtenir-lo o el que hagi estat valorat com requisit.

S'ha d'acreditar mitjançant la presentació de la titulació o la certificació acreditativa expedida per institució pública, oficial o homologada, en original o còpia.

 • Títol Cicle Formatiu de Grau Superior (o equivalent): 1 punt.
 • Diplomatura universitària o estudis universitaris de primer cicle: 1 punts
 • Per llicenciatura o estudis universitaris de grau: 2 punts
 • Doctorat Universitari: 3 punts.
 • Màster o Expert Universitari, estudis de Postgrau (o equivalents): 3 punt.

6.3.3.Formació i perfeccionament: Puntuació màxima de 5 punts.

Es valoraran les accions formatives específiques i relacionades directament amb les funcions pròpies de la plaça convocada. Cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris, promoguts per les administracions públiques, els impartits en el marc dels acords de formació continuada entre l'Administració i els agents socials, l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP), l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) i els cursos impartits per centres docents oficials i homologats, col·legis oficials i universitats públiques i/o privades.

Valoració: els cursos relacionats amb les tasques pròpies de la plaça es computen amb 0,02 punts per cada hora d'aprofitament i amb 0,01 punts per a cada hora d'assistència, amb un màxim de 5 punts. Si no s'especifica la durada, no podran ser valorats.

S'han d'acreditar mitjançant la presentació de la titulació o certificació acreditativa expedida per institució pública, oficial o homologada, en original o còpia compulsada en què constin les hores de durada.

6.3.4. Llengua catalana: Puntuació màxima de 7 punts.

El coneixement de la llengua catalana: es valorarà segons el barem següent:

 • Certificat Nivell B2: 2 punts.
 • Certificat Nivell C1: 4 punts.
 • Certificat Nivell C2: 6,5 punts.
 • Certificat de coneixements de llenguatge administratiu: 0,50 punts.

S'ha d'acreditar formalment mitjançant certificat expedit pel Govern Balear o títol, diploma o certificat expedit per l'EBAP, per la Direcció General de Cultura i Joventut, per l'Escola Oficial d'Idiomes, així com els reconeguts equivalents segons l'Ordre del conseller de Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

En cas de presentar més d'un títol o certificació només es valorarà el de més puntuació.

SETENA. RELACIÓ D'APROVATS, PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT.

Llista d'aspirants seleccionats del concurs oposició

Finalitzada per part del Tribunal la valoració dels mèrits aportats es faran públiques en el tauler d'anuncis de l'ajuntament i a la seva pàgina web, les llistes provisionals de puntuacions obtingudes en la fase de concurs, així com la llista provisional de l'aspirant seleccionat del concurs oposició. Les persones aspirants disposaran de cinc dies hàbils per fer reclamacions, comptadors des de la publicació de les llistes provisionals. Les reclamacions presentades seran resoltes pel tribunal en un termini de cinc dies hàbils. En el cas que dos o més aspirants obtinguessin la mateixa qualificació total, es desfarà l'empat aplicant successivament, els criteris següents: puntuació més alta en la fase d'oposició.

Relacions definitives de les puntuacions de la fase de concurs i relació definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu.

Resoltes les reclamacions, el Tribunal ha d'aprovar la relació definitiva de les puntuacions de la fase de concurs i la relació definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu, i la publicarà al tauler d'anuncis de l'ajuntament i a la pàgina seva web.

En cap cas no pot ser un nombre d'aspirants superior al de places convocades.

El Tribunal qualificador elevarà al batle la llista definitiva de la persona aspirant declarada apte o no apte, qui resoldrà i n'ordenarà la publicació en el termini de 10 dies hàbils en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a més de la pàgina web de l'ajuntament. La resolució esmentada, que exhaureix la via administrativa, es pot recórrer en els termes que estableix l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Presentació de documentació

La persona aspirant disposa d'un termini de vint dies hàbils, des de la data de publicació en el BOIB del seu nomenament com nomenat funcionari de carrera, per presentar els documents que acrediten que compleixen els requisits que exigeix la convocatòria i així poder prendre possessió del seu càrrec.

a) Una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o el resguard de la sol·licitud de renovació.

b) Una fotocòpia compulsada de la titulació exigida.

c) Acreditar el coneixement de la llengua catalana, mitjançant l'aportació del certificat de nivell B2 de coneixements de català.

d) Acreditació de tenir la condició de personal funcionari de carrera de l´Ajuntament de Costitx amb al menys dos anys d´antiguitat.

No requereixen presentació aquells documents que es trobin en poder de l'Ajuntament o se'n pugui comprovar la informació per tècniques telemàtiques segons es regula en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest darrer cas l'interessat ha d'indicar en quin moment i davant quin òrgan administratiu va presentar els documents esmentats, i les administracions públiques els han de sol·licitar electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o d'una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l'efecte.

L'incompliment d'aquest termini o si de l'examen de la documentació presentada se'n dedueix que els aspirants no compleixen els requisits que s'exigeixen en la convocatòria, suposarà la pèrdua del dret a ser nomenats funcionaris en pràctiques, quedaran sense efecte totes les actuacions anteriors relatives al seu nomenament i es proposarà el nomenament del següent aspirant que, en el seu cas, hagi superat el procés selectiu.

VUITENA. Normativa d´aplicació.

En allò no previst a les presents bases serà d'aplicació la normativa bàsica estatal, la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, Llei reguladora de les bases de règim local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, així com allò disposat als articles 167 i 169 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, el Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a què s'ha d'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l'administració local i la resta de normativa d'aplicació; el Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic; la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears; i Bases generals dels processos selectius per a la provisió de places de la plantilla de personal funcionari de carrera i personal laboral de l'Ajuntament de Costitx (BOIB núm. 68 de 7 de maig de 2011) en allò que no contradigui a la normativa vigent.

NOVENA. Impugnació.

Contra la convocatòria i les seves bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la batlia en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà que s'hagin publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquest ordre jurisdiccional en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Costitx, a la data de la signatura electrònica (9 de febrer de 2023)

El batle Antoni Salas Roca

Documents adjunts