Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 104087
Nomenament president suplent de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 7 de febrer de 2023 ha estat dictat el següent Decret de la Batlia:

«DECRET NÚMERO: 2023-0199

Vist que el Sr. Gori Ferrà Frau ha passat a la condició de regidor no adscrit, la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat, a la seva sessió de dia 6 de febrer de 2023, va designar com a president suplent, amb substitució del Sr. Ferrà, al Sr. Andreu Caballero Romero, per la qual cosa HE RESOLT:

1.- Nomenar president suplent de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat al Sr. Andreu Caballero Romero.

2.- Donar compte del present Decret a la propera sessió Plenària, publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i notificar-lo als regidors afectats.

Ho manà i signà el Sr. Batle-President, davant meu, el Secretari accidental.»

 

(Signant electrònicament: 7 de febrer de 2023)

El batle-president Virgilio Moreno Sarrió