Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 103056
Resolució de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals núm. 2023/95, de data 7 de febrer de 2023, de correcció d’error del nomenament d’un membre del tribunal de les diferents convocatòries de les ofertes públiques d’ocupació extraordinària per estabilització del Consell Insular de Menorca i ens dependents, de tots els ajuntaments de Menorca i de l’Institut Menorquí d’Estudis, que diu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Que en data 3 de febrer de 2023 mitjançant resolució núm. 2023/85 la consellera executiva del Departament de Serveis Generals nomena nous membres dels tribunals de les diferents convocatòries de les ofertes públiques d'ocupació extraordinària del Consell Insular de Menorca i ens depenents, de tots els ajuntaments de Menorca i de l'Institut Menorquí d'Estudis.

Que s'ha detectat un error en el nomenament d'un membre del tribunal del subgrup A1 i grup B corresponent a l'Ajuntament de Maó.

Que en aplicació de l'establert a l'art. 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que diu: «les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.»

Com a titular del Departament de Serveis Generals, en exercici de les competències atribuïdes per l'article 33 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, pel Decret de presidència núm. 275/2022, de 6 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències de la Presidència en els consellers executius (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), l'acord del Consell executiu de 5 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències del Consell Executiu en la presidenta i en els consellers i conselleres executives (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), tot l'anterior en relació amb el Decret de presidència núm. 421/2019 de 9 de juliol, de creació dels departaments (BOIB núm. 93 ext. de 10 de juliol de 2019).

En particular, la present resolució es dicta en virtut de la delegació efectuada per l'acord del Consell executiu de 5 de setembre de 2022 en la consellera executiva de Serveis Generals en matèria de personal, RESOLC:

PRIMER. Rectificar l'error material de la resolució núm. 2023/85 de data 3 de febrer de 2023, de nomenaments de nous membres dels tribunals de les diferents convocatòries de les ofertes públiques d'ocupació extraordinària per estabilització del Consell Insular de Menorca i ens dependents, de tots els ajuntaments de Menorca i de l'Institut Menorquí d'Estudis, en el sentit següent:

NOM I LLINATGES

 

TITULACIÓ

ADMIN

NOMENAMENT

TRIBUNAL SUBGRUP A1 i GRUP B

ON DIU

 

 

 

 

TOLÓS PETRUS, XAVIER

F

Llicenciat en arquitectura

Aj. Maó

VOCAL SUPLENT 3ER

 

HA DE DIR

 

 

 

 

BARTOMEU PONS PONS

L

Llicenciat en filologia catalana

Aj. Maó

VOCAL SUPLENT 3ER

SEGON. Establir la dedicació exclusiva del personal que forma part dels tribunals durant les jornades de la seva actuació treballant en jornades completes i consecutives de les 8 a les 14 hores.

TERCER. Publicar aquesta resolució al BOIB, a la web del Consell Insular (www.cime.es/oposicions.cime.es) i al tauler d'edictes en la Seu de Ciutadella i Maó.

QUART. Notificar al nou membre del tribunal que consta a l'apartat primer d'aquesta resolució.

Maó, 7 de febrer de 2023 La consellera executiva del Departament de Serveis Generals Noemí Gomila Carretero