Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector (programes 4 i 5)

    Número de registre 1031 - Pàgines 6955-6959

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública de la documentació corresponent a la revisió de l’autorització ambiental integrada de la Planta d’assecatge solar de llots de TIRME SA, vista la Decisió d’Execució 2019/2010, de 12 de novembre de 2019, per la que s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) per a la incineració de residus d'acord a la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell

    Número de registre 1029 - Pàgina 6960

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Anunci de tràmit d’informació pública de l’Esborrany del Projecte de Decret pel qual s’aprova el Pla General d'Aprofitament i Optimització d'Aigües Regenerades amb Destinació al Regadiu a les Illes Balears per al període 2023-2027

    Número de registre 989 - Pàgina 6961

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd1 conjunta, de data 25 de gener de 2023, a l’empara de les Resolucions del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 31 de gener i 2 de febrer de 2022, per la qual es convoquen ajudes de PI2022, VREG2022, RZ2022 i PCMON2022, per l’any 2022

    Número de registre 1099 - Pàgines 6962-6965

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, RD2 de data 1 de febrer de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de febrer de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica i l’ajuda per al foment de pastures per a l’aprofitament de la ramaderia ecològica, per a l’any 2015

    Número de registre 1100 - Pàgines 6966-6969

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de pròrroga als beneficiaris de les ajudes, Exp.171 de data 1 de febrer de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 1101 - Pàgines 6970-6971

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 705/2022, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, interposat contra la Direcció General de IB-SALUT perquè les siguin abonats els complements retributius de carrera professional a les mateixes condicions que el personal estatutari fix

    Número de registre 1050 - Pàgina 6972

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 725/2022, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 interposat contra el Servei de Salut de les Illes Balears per la desestimació per silenci administratiu pel reconeixement de carrera professional

    Número de registre 1051 - Pàgina 6973

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes de febrer de 2023 del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 1039 - Pàgina 6974

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci de decret de inici de l’expedient de procediment sancionador LPSC 82/2022

    Número de registre 992 - Pàgina 6975

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci del Decret d’inici de l’expedient sancionador en matèria d’ocupació de la via pública PS OVP 2022/8949

    Número de registre 1053 - Pàgina 6976

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Extracte de la convocatòria pública de subvencions de premis Serra de Tramuntana de recerca i investigació 2023

    Número de registre 1090 - Pàgines 6977-6978

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TRANSICIÓ, TURISME I ESPORTS

   • Extracte de l’Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca de dia 1 de febrer de 2023 relatiu a l’aprovació de la convocatòria de subvencions dirigida a entitats sense ànim de lucre, consistent en un ajut econòmic per al desenvolupament de l’activitat esportiva a Mallorca. Any 2023

    Número de registre 1057 - Pàgines 6979-6980

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació inicial de l’ordenança municipal pel qual es regula la circulació i l’estacionament de vehicles de motor dins els espais naturals del terme d’Alcúdia

    Número de registre 1073 - Pàgina 6981

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals Exp. 2023/161

    Número de registre 1061 - Pàgina 6982

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació del projecte “Reforma activitat parc infantil Consell”

    Número de registre 1021 - Pàgina 6983

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Convocatòria proves per a l’obtenció del permís municipal de conductor d’autotaxi d'acord amb les bases reguladores

    Número de registre 1022 - Pàgina 6984

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial i informació pública del Projecte bàsic, d’execució i d’activitats de dues pistes de pàdel exteriors, així com el Projecte de legalització i d’activitats de pista de petanca i caseta de serveis annexa, tot a la zona del Poliesportiu municipal Toni Peña de Portocolom

    Número de registre 1041 - Pàgines 6985-6986

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci expte 66/2023

    Número de registre 1040 - Pàgina 6987

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial i exposició pública de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic de l'Escola de Música i Escola de Xeremiers

    Número de registre 1055 - Pàgina 6988

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva.- Anunci de l’extracte de la convocatòria de les subvencions destinades a la modernització i la innovació del comerç a la ciutat de Palma. (Publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions ID675036)

    Número de registre 1044 - Pàgines 6989-6991

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació inicial de la modificació de crèdit 2023/2 per crèdit extraordinari i suplement

    Número de registre 1076 - Pàgina 6992

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Modificació conveni col·lectiu i carrera professional de personal funcionari i laboral

    Número de registre 1069 - Pàgina 6993

  • MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA

   • Aprovació inicial Pressupost Ordinari 2023

    Número de registre 1070 - Pàgina 6994

  • MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA

   • Informació favorable Compte General 2022

    Número de registre 1071 - Pàgina 6995