Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 105386
Correcció errades publicació BOIB núm. 167 de 24/12/2022.Convocatoria 3 places policia local, funcionaris de carrera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

RESOLUCIO DE BATLIA

Publicades en el BOIB núm. 167 de 24 de desembre de 2022, les bases específiques de la convocatoria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local de l'Ajuntament de Capdepera, mitjançant el procediment ordinari, afectades pel procés d'estabilització regulat a la llei 20/2021 de 28 de desembre.

Vist que s'han detectat varies errades en el bases, a ran de la revisió realitzada a l'ampar de l'art, 13.1 c) del Decret 3/2009, de 16 de gener pel qual es regula l'institut de Seguretat Pública de les Illes Balears.

Vist que a l'article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que “les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.

Aquesta Batlia RESOL:

1.- Rectificar les errades detectades  a les bases específiques del procés per a cobrir com a personal funcionari de carrera, 3 places vacants de la categoria de policia local  en els termes següents:

 A la base Primera:

Allà on diu:

S'aplicaran a aquestes proves selectives les presents bases; la Llei 4/2013,de 17 de juliol, de coordinació dels policies locals de les Illes Balears, amb la modificació efectuada per la Llei 11/2017, de 20 de desembre i el Decret llei 6/2021; el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears; Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també la resta de disposicions legals aplicables a la policia local.

Les bases d'aquesta convocatòria s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En el Butlletí Oficial de l'Estat s'ha de publicar l'anunci de la convocatòria que ha de dur la denominació de l'escala i la categoria de les places convocades, el nombre de places, l'ajuntament que els convoca, el sistema d'accés, el procediment selectiu, els mitjans d'impugnació i la data i número del Butlletí Oficial de les Illes Balears en què s'han publicat les bases.

Per tal d'aconseguir una composició equilibrada de la plantilla de la Policia Local de Capdepera, d'acord amb la Disposició addicional 3a de la Llei 4/2013, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears modificada per la Llei 11/2017, es determina que el 25% (4) de les places oferides en aquesta convocatòria ha de ser cobert per dones, en els termes establert en aquestes Bases.

Ha de dir:

S'aplicaran a aquestes proves selectives les presents bases; la Llei 4/2013,de 17 de juliol, de coordinació dels policies locals de les Illes Balears, amb la modificació efectuada per la Llei 11/2017, de 20 de desembre i el Decret llei 6/2021; el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears; Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Decret Llei 6/2022, de 13 de juny de noves mesures per reduir la temporalitat en l'ocupació pública,  com també la resta de disposicions legals aplicables a la policia local.

Les bases d'aquesta convocatòria s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En el Butlletí Oficial de l'Estat s'ha de publicar l'anunci de la convocatòria que ha de dur la denominació de l'escala i la categoria de les places convocades, el nombre de places, l'ajuntament que els convoca, el sistema d'accés, el procediment selectiu, els mitjans d'impugnació i la data i número del Butlletí Oficial de les Illes Balears en què s'han publicat les bases.

A la base setena Qualificacions dels exercicis i llista provisional de persones aprovades.

Allà on diu:

La qualificacions dels exercicis s'haurà de fer pública el dia que s'acordin i s'hauran de publicar en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament així com a la pàgina web www.ajcapdepera.net. Les persones aspirants poden presentar per escrit en el registre de l'Ajuntament en el termini de 5 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació del resultat de cada exercici, les observacions o al·legacions que considerin oportunes, que hauran de ser resoltes de forma motivada pel Tribunal en tot cas abans de les 48 hores prèvies a l'inici de l'exercici següent.

Als efectes assenyalats, s'ha de facilitar la vista dels exercicis de les persones opositores.

Finalitzats tots els exercicis de la fase d'oposició, el tribunal ha de fer pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web ww.ajcapdepera.net la llista provisional de persones que l'hagin superat, amb indicació del DNI i de la puntuació obtinguda.

La relació de persones que han superat la fase d'oposició serà determinada per la superació de tots els exercicis eliminatoris. La qualificació final de l'oposició ha de ser la mitjana aritmètica de les puntuacions atorgades en les proves avaluables mitjançant puntuació.

En el cas que dos o més aspirants obtinguessin la mateixa qualificació total, es desfarà l'empat successivament seguint els criteris següents:

a) La puntuació del segon exercici de la segona prova.

b) La puntuació del primer exercici de la segona prova, i de persistir l'empat, la puntuació total de la tercera prova.

Les vacants convocades s'adjudicaran seguint una Única llista final d'aspirants atenent l'ordre de puntuació obtinguda i els criteris de desempat anteriorment esmentats.

Quan l'objectiu establert a la disposició addicional 3a de la Llei 4/2013, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, en relació amb el nombre de places que haurien de ser cobertes per candidates dones regulat a la clàusula primera d'aquestes Bases no s'aconsegueixi es donarà preferència a les candidates dones sobre els candidats homes, fins a complir l'objectiu perseguit, sempre que:

a) Hi hagi una equivalència de capacitació determinada per superar les proves i exercicis de la fase d'oposició del sistema selectiu.

b) Cap de les candidates dones seleccionades aplicant aquesta preferència tingui un diferencial de puntuació en la fase d'oposició superior al 15% enfront dels candidats homes preterits.

No concorrin en l'altre candidat motius legalment previstos que, no sent discriminatoris per raó de sexe, justifiquin la no aplicació de la mesura, com la pertinença a altres col·lectius amb especials dificultats per accedir a l'ocupació. Les places no cobertes per dones en el percentatge establert aplicant aquests criteris seran cobertes per la resta d'aspirants que hagin superat les proves.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de la publicació de les llistes provisional, per fer reclamacions. Acabat aquest termini, el Tribunal disposarà de 10 dies per resoldre'n les reclamacions.

Ha de dir:

La qualificacions dels exercicis s'haurà de fer pública el dia que s'acordin i s'hauran de publicar en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament així com a la pàgina web www.ajcapdepera.net. Les persones aspirants poden presentar per escrit en el registre de l'Ajuntament en el termini de 5 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació del resultat de cada exercici, les observacions o al·legacions que considerin oportunes, que hauran de ser resoltes de forma motivada pel Tribunal en tot cas abans de les 48 hores prèvies a l'inici de l'exercici següent.

Als efectes assenyalats, s'ha de facilitar la vista dels exercicis de les persones opositores.

Finalitzats tots els exercicis de la fase d'oposició, el tribunal ha de fer pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web ww.ajcapdepera.net la llista provisional de persones que l'hagin superat, amb indicació del DNI i de la puntuació obtinguda.

La relació de persones que han superat la fase d'oposició serà determinada per la superació de tots els exercicis eliminatoris. La qualificació final de l'oposició ha de ser la mitjana aritmètica de les puntuacions atorgades en les proves avaluables mitjançant puntuació.

En el cas que dos o més aspirants obtinguessin la mateixa qualificació total, es desfarà l'empat successivament seguint els criteris següents:

a) La puntuació del segon exercici de la segona prova.

b) La puntuació del primer exercici de la segona prova, i de persistir l'empat, la puntuació total de la tercera prova.

Les vacants convocades s'adjudicaran seguint una Única llista final d'aspirants atenent l'ordre de puntuació obtinguda i els criteris de desempat anteriorment esmentats.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de la publicació de les llistes provisional, per fer reclamacions. Acabat aquest termini, el Tribunal disposarà de 10 dies per resoldre'n les reclamacions.

2.- Establir que aquesta correcció de dades no obre un nou termini de presentació de instàncies.

3.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Capdepera, 8 de febrer de 2023

El batle

Rafel Fernández Mallol