Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 106786
Nomenament de funcionaris/àries de carrera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Com a resultat del procés selectiu per promoció interna per a la selecció de quatre places d'ADMINISTRATIUS/IVES com a personal funcionari de carrera, mitjançant el sistema de concurs oposició, segons les bases específiques reguladores aprovades a la Junta de Govern Local de 22 de juny de 2022, publicades al BOIB núm. 84, de 28 de juny de 2022, s'ha nomenat com a funcionàries de carrera en una plaça denominada ADMINISTRATIVA, de l'Escala d'Administració General, subescala Administrativa, Grup de Classificació C, Subgrup C1, a:

- Mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 154/2023, de 23 de gener de 2023 a PILAR PRATS ESCANDELL amb DNI ***5842**

- Mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 155/2023, de 23 de gener de 2023 a PATRÍCIA MARÍ SIGRIST amb DNI ***6199**

- Mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 200/2023, de 26 de gener de 2023 a LAURA BARO CASTELLS amb DNI ***5139**

- Mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 156/2023, de 23 de gener de 2023 a NOELIA ORTIZ COSTA amb DNI ***5481**

La qual cosa es fa pública als efectes de l'article 62 del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre; i de l'article 25 del Reglament general d'ingrés del personal de l'administració general al servei de l'administració general l'Estat i la provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat, aprovat pel Reial decret 364/ 1995, de 10 de març.

 

Sant Antoni de Portmany, (signat electrònicament: 6 de febrer de 2023)

L'alcalde Marcos Serra Coloma