Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 1028 - Pàgines 6675-6677

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 1030 - Pàgines 6678-6679

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 1032 - Pàgines 6680-6693

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 1033 - Pàgines 6694-6696

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de febrer de 2023 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització

    Número d'edicte 920 - Pàgines 6697-6730

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 7 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització

    Número d'edicte 1043 - Pàgines 6731-6751

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori, per la qual s’ordena la publicació de les subvencions atorgades i denegades en el marc de la convocatòria per a l’any 2022 per a la millora de l’abastiment i reducció de pèrdues a les xarxes en els municipis petits i mitjans de les Illes Balears, amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 1042 - Pàgines 6752-6755

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre l’Ampliació i millora de tractament de l’EDAR, TM Formentera (102A/2022)

    Número d'edicte 1103 - Pàgines 6756-6768

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

   • Resolució del director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per la qual es publica la relació dels convenis subscrits en el primer quadrimestre de l'any 2023

    Número d'edicte 1023 - Pàgina 6769

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS

   • Acords del Patronat de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears relatius a la delegació en el gerent de la facultat per a la tramitació d'encàrrecs de gestió fins al límit de 150.000 €

    Número d'edicte 1024 - Pàgines 6770-6771

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència núm. 2023000086, de data 7 de febrer de 2023, d’Encàrrec de gestió a FECOEV, SAU per a la producció tècnica i execució de la Fira “ORIENTA’T” que es celebrarà entres els dies 16 i 18 de febrer de 2023 al Recinte Firal d’Eivissa

    Número d'edicte 1075 - Pàgines 6772-6785

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Modificació parcial de la RLT del Consell Insular de Mallorca

    Número d'edicte 1086 - Pàgines 6786-6837

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Resolució de la vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per la qual es convoquen subvencions de premis Serra de Tramuntana de recerca i investigació 2023

    Número d'edicte 1089 - Pàgines 6838-6847

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Acord del Consell Insular de Mallorca relatiu a la aprovació definitiva del projecte “Construcció de carril bici al camí Salard des de la Ma-3011 fins al carrer Son Gibert. Rafal Nou.- Modificat núm. 1” amb clau 19-03.1-ML (expedient electrònic 828564J)

    Número d'edicte 1047 - Pàgines 6848-6850

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 25 de gener de 2023 de concessió, autorització i disposició d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes de gener de 2023

    Número d'edicte 1034 - Pàgines 6851-6869

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TRANSICIÓ, TURISME I ESPORTS

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics per prestació de serveis i realització d’activitats en les instal·lacions esportives del Consell de Mallorca

    Número d'edicte 1093 - Pàgines 6870-6875

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament per al trienni 2023-2025

    Número d'edicte 1074 - Pàgines 6876-6885

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret pel qual es regulen les característiques específiques de prestació del servei de recollida de residus municipals i neteja d'espais públics any 2023

    Número d'edicte 996 - Pàgines 6886-6913

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Decret de la Batlia per revocar els nomenaments a favor d'un regidor

    Número d'edicte 1027 - Pàgina 6914

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Convocatòria 2023 per a l'accés a activitats lúdic-educatives per a nins/nines i joves

    Número d'edicte 1052 - Pàgines 6915-6922

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Segona convocatòria d'assignació de llicències per a l'Hort Urbà

    Número d'edicte 1054 - Pàgines 6923-6934

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma. Acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma núm. 202300208 de data 08 de febrer de 2023. Aprovació de la modificació Relació Llocs de Treball del Patronat Municipal d’Infants. Increment expansió lloc auxiliar d’administració

    Número d'edicte 1045 - Pàgina 6935

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma. Acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma núm. 202300208 de data 08 de febrer de 2023. Aprovació de la modificació Relació Llocs de Treball del Patronat Municipal d’Infants. Increment expansió lloc tècnic/a superior d’educació infantil

    Número d'edicte 1046 - Pàgina 6936

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació definitiva de la imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució de les obres del projecte d’urbanització de Binissafúller -Sector IV

    Número d'edicte 1072 - Pàgines 6937-6939

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Pla d’actuació extraordinari de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per a l’any 2023

    Número d'edicte 1091 - Pàgines 6940-6954