Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 24 d’octubre de 2022 mitjançant el qual s’aprova la modificació de la Relació de llocs de treball corresponent al personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 9023 - Pàgines 43215-43218

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 24 d’octubre de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries

    Número d'edicte 9024 - Pàgines 43219-43221

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 24 d’octubre de 2022 pel qual es declara com a inversió d’interès autonòmic les obres de creació del nou Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) a Palma (La Femu)

    Número d'edicte 9021 - Pàgines 43222-43223

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 24 d’octubre de 2022 pel qual s’aprova, amb caràcter inicial, el Pla de Gestió del Risc d’Inundació de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears (2n cicle)

    Número d'edicte 9033 - Pàgines 43224-43225

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es determinen les dates dels diumenges i altres festius en què els comerços poden romandre oberts al públic l’any 2023

    Número d'edicte 8982 - Pàgines 43226-43227

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 18 d’octubre de 2022 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret del Consell de Participació de les Dones de les Illes Balears

    Número d'edicte 9004 - Pàgina 43228

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 20 d´octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes de comunicació per a la transformació social per a l’any 2022

    Número d'edicte 8942 - Pàgines 43229-43240

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d'Afers Socials Esports, a proposta de la directora general de Serveis Socials, per la qual s'aprova el reglament del centre d'acolliment temporal de persones refugiades afectades pel conflicte d'Ucraïna ubicat al carrer Manacor, núm. 130, de Palma (Hostal Sorrento)

    Número d'edicte 8972 - Pàgines 43241-43248

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 20 d’octubre de 2022 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 9011 - Pàgines 43249-43264

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 19 d’octubre de 2022, per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 9012 - Pàgines 43265-43268

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’aprova , pel procediment d’urgència, la convocatòria de subvencions per a l’execució de diverses accions de reforç de connectivitat en centres públics de referència, programa UNICO - Serveis Públics, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (Next Generation EU)

    Número d'edicte 8988 - Pàgines 43269-43279

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula la declaració ambiental estratègica sobre el Programa Operatiu FEDER de les Illes Balears 2021-2027 (137E/2021)

    Número d'edicte 9001 - Pàgines 43280-43290

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a actuacions en l’àrea d’influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera

    Número d'edicte 9005 - Pàgines 43291-43318

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 21 d’octubre de rectificació de la Resolució de 7 d’octubre per la qual es regulen diversos aspectes de la pesca amb arts de tirada tradicionals en aigües de les Illes Balears durant la temporada 2022-23

    Número d'edicte 8974 - Pàgina 43319

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 9 de desembre de 2021 per la qual es convoquen les proves per obtenir el certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s’han de dur a terme l’any 2022 a l’illa de Mallorca, modificada per les resolucions del conseller de Mobilitat i Habitatge de 27 de gener de 2022, 4 d’abril de 2022, 1 de juny de 2022 i 12 d’agost de l’any 2022

    Número d'edicte 8946 - Pàgines 43320-43325

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, per la qual es modifica el Reglament intern de 28 de maig de 2010, (Text refós, BOIB núm. 56 de 24 d’abril de 2014) pel qual s’atribueixen funcions als llocs de feina adscrits a l’IMAS

    Número d'edicte 8995 - Pàgines 43326-43329

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATAUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS

   • Resolució de l'Autoritat Portuària de Balears per la qual s'aprova la modificació del condicionat T.9.1.8. Servei a usuaris (sectors) Annex I Distintius d'estacionament, de la tarifa d'aparcaments T.9.1.8 - supressió del sector X (zona Portixol)

    Número d'edicte 8476 - Pàgina 43330

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Delegació de la batlia en la primera tinenta de batle

    Número d'edicte 9016 - Pàgina 43331

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Delegació del Ple en la Junta de Govern com a òrgan de contractació del servei del centre de primer cicle d'Educació Infantil Es Pouet

    Número d'edicte 9017 - Pàgina 43332

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Absència i delegació de competències del Batle

    Número d'edicte 8997 - Pàgina 43333

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria General del Ple. Decret de batlia núm. AJT 202218728, de 19 d'octubre de delegació de la presidència de la sessió plenària extraordinària de dia 24 d'octubre de 2022 per al Debat de l'Estat de la Ciutat

    Número d'edicte 8943 - Pàgina 43334

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Convocatòria de subvenció per a l'esterilització de felins per procediment de concurrència

    Número d'edicte 9013 - Pàgines 43335-43338