Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 617466
Resolució de la consellera d'Afers Socials Esports, a proposta de la directora general de Serveis Socials, per la qual s'aprova el reglament del centre d'acolliment temporal de persones refugiades afectades pel conflicte d'Ucraïna ubicat al carrer Manacor, núm. 130, de Palma (Hostal Sorrento)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data de la signatura electrònica, la directora general de Serveis Socials ha formulat la següent proposta de resolució:

Fets

 1. L'article 149.2.a de la Constitució espanyola disposa que l'Estat té competència exclusiva en matèria de nacionalitat, immigració, emigració, estrangeria i dret d'asil.

 2. A l'àmbit autonòmic, l'article 30.49 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, a la redacció donada per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, determina com a competència exclusiva de la comunitat autònoma la integració social i econòmica de la persona immigrant, per tant, la comunitat autònoma ha d'intervenir amb el col·lectiu per donar cobertura en matèria de salut, educació, inserció laboral, serveis socials i totes aquelles funcions que li són atribuïdes per normativa per tal d'assegurar, especialment en moments de greu emergència sobtada com l'actual, l'atenció i la cobertura de necessitats bàsiques de les persones afectades.

 3. L'article 5 de la Llei 4/2009 de serveis socials de les Illes Balears estableix que poden accedir al sistema de serveis socials les persones estrangeres que es trobin a les Illes Balears i que tinguin la condició d'exiliats, refugiats o apàtrides, d'acord amb el que estableixi la legislació vigent i els tractats i convenis internacionals i, si no n'hi ha, d'acord amb el principi de reciprocitat.

 4. L'acollida de persones refugiades arribades a les Illes Balears procedents d'Ucraïna s'ha repartit entre llars familiars particulars i dispositius d'allotjament col·lectiu vinculats a les administracions o la Creu Roja de les Illes Balears, entitat designada i finançada pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per a la gestió del sistema d'acollida de protecció internacional. En aquest context, la Secretaria d'Estat de Migracions ha sol·licitat de forma reiterada a les comunitats autònomes i al conjunt d'administracions la posada a disposició de recursos i equipaments per tal d'ampliar la xarxa de centres d'acollida.

 5. L'article 1 del Decret llei 4/2022, de 30 de març de 2022, disposa que el seu objecte és establir, entre d'altres, mesures extraordinàries i urgents per afrontar l'acolliment a les Illes Balears de persones afectades pel conflicte a Ucraïna.

 6. A efectes del Decret llei 4/2022, es consideren persones afectades pel conflicte a Ucraïna les que han sol·licitat protecció temporal regulada per l'Ordre ministerial PCM/169/2022, de 9 de març, per la qual es desenvolupa el procediment de reconeixement per a la protecció temporal a persones afectades pel conflicte a Ucraïna.

 7. La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de dia 25 d'abril de 2022 va autoritzar l'acceptació de la cessió d'ús gratuïta i temporal, a favor de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, de l'immoble ubicat al carrer Manacor, núm.130, de Palma (Hostal Sorrento), per acollir refugiats temporals d'Ucraïna.

 8. El present dispositiu d'allotjament és un servei prioritari de nova creació i de caràcter temporal per a donar resposta a la demanda sobtada i sobrevinguda d'atendre les necessitats bàsiques de les persones afectades per la crisi humanitària generada pel conflicte bèl·lic a Ucraïna.

 9. L'informe justificatiu de la directora general de Serveis Socials de 7 d'octubre de 2022 sobre la necessitat d'aprovar un reglament d'accés, convivència i règim intern del Centre Hostal Sorrento ubicat al carrer Manacor, núm.130 de Palma per a l'acolliment temporal de famílies afectades pel conflicte a Ucraïna.

La Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 11 d'octubre de 2022 per la qual s'ordena l'inici del procediment de redacció i aprovació d'un reglament d'accés, convivència i règim intern del Centre Hostal Sorrento ubicat al carrer Manacor, núm. 130 de Palma per acollir temporalment les famílies afectades pel conflicte a Ucraïna.

 

​​​​​​​Fonaments de dret

 1. L'article 149.2.a de la Constitució espanyola disposa que l'Estat té competència exclusiva en matèria de nacionalitat, immigració, emigració, estrangeria i dret d'asil.

 2. L'article 30.49 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, determina com a competència exclusiva de la comunitat autònoma la integració social i econòmica de la persona immigrant per la qual cosa, la comunitat autònoma ha d'intervenir amb el col·lectiu per donar cobertura en matèria de salut, educació, inserció laboral, serveis socials i totes aquelles funcions que li són atribuïdes per normativa per assegurar, especialment en moments de greu emergència sobtada, l'atenció i la cobertura de necessitats bàsiques de les persones afectades.

 3. La Directiva 2001/55/CE del Consell, de 20 de juliol del 2001, regula la concessió de protecció temporal en cas d'afluència massiva de persones. Concretament, estableix un procediment de caràcter excepcional per garantir la protecció immediata a les persones desplaçades procedents de tercers països que no poden tornar a entrar al seu país d'origen.

 4. La Decisió d'Execució (UE) 2022/382 del Consell de 4 de març del 2022 per la qual es constata l'existència d'una afluència massiva de persones desplaçades procedents d'Ucraïna en el sentit de l'article 5 de la Directiva 2001/55/CE, per tal que es posi en marxa el mecanisme de protecció temporal.

 5. L'article 1 del Decret llei 4/2022, de 30 de març de 2022, disposa que el seu objecte és establir, entre altres, mesures extraordinàries i urgents per afrontar l'acolliment a les Illes Balears de persones afectades pel conflicte d'Ucraïna.

 6. L'Ordre ministerial PCM/169/2022, de 9 de març, per la qual es desenvolupa el procediment de reconeixement per a la protecció temporal a persones afectades pel conflicte a Ucraïna.

 7. La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de dia 25 d'abril de 2022 va autoritzar l'acceptació de la cessió d'ús gratuïta i temporal a favor de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, de l'immoble ubicat al carrer de Manacor, núm. 130, de Palma (Hostal Sorrento), per acollir refugiats temporals d'Ucraïna.

 8. El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, determina la composició del Govern i estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 9. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears -modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març- estableix les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer). Dins aquesta estructura, i sota la direcció del Govern, s'inclou la Conselleria d'Afers Socials i Esports, de la qual depèn la Direcció General de Serveis Socials, a la qual atribueix les competències, entre d'altres, d'atenció i integració social a la població immigrant.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera d'Afers Socials i Esports que dicti una Resolució en els termes següents:

 1. Aprovar el Reglament d'accés i funcionament del centre d'acollida a persones beneficiàries de protecció internacional afectades pel conflicte d'Ucraïna l'Hostal Sorrento, ubicat al carrer Manacor, 130, en els termes especificats a l'annex d'aquesta Resolució.

 2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears .

Per tot això, dict la següent

​​​​​​​Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne la resolució en els mateixos termes.

Interposició de recurs

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, document signat electrònicament (19 d'octubre de 2022)

La consellera d'Afers Socials i Esports

Fina Santiago Rodríguez

La directora general proposant

Teresa Vallespir Acosta

 

ANNEX

Article 1

Objecte del Reglament

L'objecte d'aquest Reglament és la regulació de les condicions d'accés, ús i funcionament del centre Hostal Sorrento, ubicat al carrer Manacor, núm. 130 de Palma, com a allotjament col·lectiu temporal per acollir persones i famílies sol·licitants de protecció internacional afectades pel conflicte d'Ucraïna.

Article 2

Definició i objectius del centre d'acollida

La finalitat d'aquest centre és proporcionar una llar d'acollida temporal a persones i famílies afectades pel conflicte d'Ucraïna que no han pogut accedir al sistema d'acollida de la Direcció General de Gestió del Sistema d'Acollida de Protecció Internacional i Temporal del Ministeri d'Inclusió , Seguretat Social i Migracions i que es troben en situació d'insuficiència de recursos per accedir a un habitatge.

L'objectiu general del dispositiu és facilitar la cobertura de la necessitat d'allotjament de les persones i de les famílies beneficiàries.

Article 3

Requisits d'accés de les persones objecte d'atenció

Les persones usuàries del centre d'acollida objecte d'aquest Reglament hauran de complir els requisits següents:

 • Formar part d'alguna unitat familiar amb menors que hagi estat acollida prèviament per una unitat familiar resident a les Illes Balears durant un període mínim de tres mesos.
 • Tenir concedida mitjançant resolució del Ministeri de l'Interior la condició de protecció internacional, d'acord amb el que estableix l'Ordre PCM/169/2022 per la qual es desenvolupa el procediment per al reconeixement de la protecció temporal a persones afectades pel conflicte a Ucraïna.
 • Haver sol·licitat plaça al sistema d'acolliment de la Direcció General de Gestió del Sistema d'Acolliment de Protecció Internacional i Temporal del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
 • No haver rebutjat una assignació de plaça en el territori de les Illes Balears del sistema d'acolliment de la Direcció General de Gestió del Sistema d'Acolliment de Protecció Internacional i Temporal del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
 • No poder accedir a un habitatge normalitzat per manca de recursos econòmics.

Excepcionalment, els serveis tècnics de la Conselleria d'Afers Socials i Esports podran autoritzar, mitjançant informe previ, l'accés al centre de persones que no compleixin tots els requisits relacionats i que es trobin en situació de vulnerabilitat extrema.

Article 4

Vies i prioritat en l'accés

La Conselleria d'Afers Socials i Esports recepcionarà les sol·licituds d'accés al dispositiu que realitzaran els serveis públics de serveis socials o les entitats sense ànim de lucre de l'àmbit social.

Si les persones o famílies sol·licitants reuneixen els requisits d'accés, podran accedir al centre sempre que hagi disponibilitat de places. En cas contrari, s'establirà una llista d'espera en la qual tindran prioritat les famílies monoparentals amb menors a càrrec.

En cas que hagi famílies que presentin un mateix perfil, s'atendrà a la situació de vulnerabilitat econòmica i, en igualtat de condicions, a l'ordre de sol·licitud de plaça.

Article 5

Terminis i causes de finalització d'estada al servei

 

1. Les persones usuàries podran romandre al centre fins que rebin una oferta d'ocupació de plaça a les Illes Balears del sistema d'acolliment de la Direcció General de Gestió del Sistema d'Acolliment de Protecció Internacional i Temporal del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

2. La finalització de l'estada de la persona del centre es pot produir:

 • Per l'oferiment d'una plaça del Sistema d'Acollida de la Direcció General de Gestió del Sistema d'Acolliment de Protecció Internacional i Temporal.
 • Per l'asoliment de la capacitat econòmica suficient per accedir a un habitatge normalitzat.
 •  
  ​​​​​​​Per quan, en aplicació del règim d'infraccions i sancions establerts en aquest reglament, s'hagi d'excloure de manera temporal o definitiva la família.

4. Exclusivament per als casos de sortides forçoses del centre, aquestes es comunicaran a la família amb una antelació de 15 dies, per escrit i amb la justificació del corresponent motiu.

5. Abans de la sortida definitiva del centre, la persona haurà de signar el full normalitzat facilitat pels responsables de la gestió del dispositiu en què s'especifica que causa baixa del servei.

6. Les pertinences personals es poden guardar com a màxim durant les dues setmanes posteriors a la sortida de la família beneficiària del servei.

 

Article 6

Drets i obligacions de la Conselleria d'Afers Socials i Esports

La Conselleria d'Afers Socials i Esports té els drets següents en relació amb el dispositiu d'allotjament:

1. Regular l'accés seguint els criteris establerts a l'article 4.

2. Definir els criteris econòmics d'accés al Centre d'Acollida.

3. Regular l'accés i el funcionament dels espais comuns i d'ús compartit.

4. Establir els criteris de distribució de les persones acollides a les habitacions del centre en funció de les necessitats i disponibilitat d'habitacions.

5. Coordinar-se amb el conjunt de les institucions i/o les entitats.

La Conselleria d'Afers Socials i Esports té les obligacions següents en relació amb aquest dispositiu:

1. Facilitar l'accés a les persones beneficiàries que compleixin els requisits, sempre d'acord amb els criteris establerts a l'article 4 d'aquest Reglament.

2. Proporcionar als usuaris que no tinguin coneixement de cap de les llengües oficials del territori de les Illes Balears tota la informació i documentació relacionada amb el funcionament del centre en idioma ucraïnès.

3. Garantir la neteja d'espais comuns.

4. Realitzar les tasques necessàries de reparació i manteniment del centre.

5. Facilitar l'accés als beneficiaris als espais compartits.

6. Vetllar pel manteniment del mobiliari.

7. Gestionar els suggeriments, les queixes i les reclamacions de les persones usuàries.

8. Complir les obligacions en matèria de protecció de dades regulades al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

Article 7

Drets i obligacions de les persones usuàries

Les persones usuàries tenen els drets següents:

 1. A l'allotjament, utilitzant les dependències d'acord amb les normes organitzatives i de convivència del centre.
 2. A accedir i utilitzar els espais comunitaris compartits d'acord amb els criteris que estableixi el personal adscrit al centre.
 3. A entrar i sortir lliurement del centre sense cap restricció horària.
 4. A rebre tota la informació relacionada amb el funcionament del centre en idioma ucraïnès.
 5. A orientar-se cap a altres recursos que puguin ser necessaris.
 6. A causar baixa voluntària.
 7. A presentar els suggeriments, les queixes i les reclamacions que considerin oportunes.

Les persones usuàries tenen les obligacions següents:

 1. Acceptar i accedir a les places que els ofereixi el Sistema d'Acollida de la Direcció General de Gestió del Sistema d'Acollida de Protecció Internacional i Temporal en el territori de les Illes Balears.
 2. Complir les normes, els requisits, les condicions i els procediments que estableix aquest Reglament.
 3. Facilitar quanta informació sigui necessària per valorar les circumstàncies personals, familiars i socials que determinin la necessitat de permanència al dispositiu i/o la derivació cap a altres serveis.
 4. Informar sobre qualsevol canvi que es produeixi quant a la seva situació personal, familiar, social i econòmica, que pogués donar lloc a la modificació, suspensió o extinció de la permanència al centre.
 5. Adoptar una actitud correcta i col·laboradora en el desenvolupament de la prestació i de la convivència, així com respectar-ne el bon ús i col·laborar en el manteniment de les instal·lacions i mitjans del centre.
 6. No facilitar l'entrada al centre a persones que no hi resideixin.
 7. Responsabilitzar-se dels menors a càrrec.
 8. Responsabilitzar-se de les pertinences.
 9. No permetre l'accés ni allotjar al centre animals domèstics.
 10. Responsabilitzar-se de la neteja de la vostra habitació.
 11. Comprometre's en la cerca activa de treball en el cas de persones en edat activa i possibilitat d'inserció laboral.
 12. Col·laborar amb les actuacions de control i comprovació que puguin dur a terme els òrgans competents, i aportar tota la informació i la documentació que li requereixin en l'exercici d'aquestes actuacions.
 13. Mantenir la deguda confidencialitat sobre les dades personals a què puguin accedir com a conseqüència de la seva condició de persones usuàries, així com complir les obligacions que puguin esdevenir en matèria de protecció de dades regulades al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Article 11

Normes de funcionament i convivència del centre

Sense perjudici de poder introduir altres normes de funcionament i convivència quan puguin ser necessàries, els residents al centre hauran de complir les normes següents:

1. Emprar les zones comunes respectant els horaris establerts i fent-ne un bon ús (mobiliari, material, aparells, etc.).

2. Mantenir un tracte respectuós amb la resta de famílies i amb el personal que desenvolupi la seva activitat al centre.

3. Respectar els horaris i el temps de descans. Cal evitar activitats molestes que generin soroll o altres molèsties que alterin la bona convivència veïnal i en especial:

 • El to excessivament alt de la veu humana o activitats directes de les persones.
 • Els aparells o instruments musicals.
 • Les activitats domèstiques (trasllat de mobiliari, bricolatge, petites reparacions).

Es tindrà especial atenció a l'horari comprès entre les 22.30 i les 8.00 h, durant el qual s'han d'evitar sorolls i activitats que puguin pertorbar el descans i la tranquil·litat dels residents.

4. No fumar en espais comuns.

Article 12

Tipologia d'infraccions

Les infraccions es tipificaran en lleus, greus i molt greus d'acord amb els apartats següents:

1. Es consideren infraccions lleus de les persones usuàries:

 • Mostrar manca de consideració i respecte al personal del servei, al personal tècnic o a la resta de persones usuaris/àries.
 • No facilitar o impedir, sense causa justificada, la tasca del personal funcionari o contractat adscrit al centre.
 • No seguir les prescripcions del personal funcionari o contractat adscrit al centre sempre que no alteri de manera greu el funcionament del centre.

2. Es consideren infraccions greus de les persones usuàries:

 • No facilitar a la Conselleria d'Afers Socials i Esports les dades que se li requereixin.
 • Insultar, menysprear o desqualificar el personal del servei, el personal tècnic o els altres usuaris.
 • No facilitar o impedir, sense causa justificada, la tasca del personal funcionari o contractat adscrit al centre o no seguir les prescripcions del personal funcionari o contractat si altera de manera greu el funcionament del centre.
 • No comparèixer o respondre reiteradament a les entrevistes o requeriments que faci del personal adscrit al centre.
 • Cometre tres infraccions lleus en un període de dos mesos.
 • Es consideren infraccions molt greus de les persones usuàries:
 • Faltar el respecte de manera greu, abusar, insultar, amenaçar, agredir o intentar agredir físicament o psicològicament usuaris o personal adscrit al centre; mostrar comportaments incívics i/o assetjar sempre que suposi un risc per al personal o els usuaris del centre.
 • Fer, de forma intencionada, mal ús i/o produir danys al mobiliari, parament, material i instal·lacions del centre on es presta el servei.
 • Falsejar les dades, aportades a la Conselleria d'Afers Socials i Esports, que van ser determinants per accedir a la prestació.
 • No comunicar a l'Administració els canvis o alteracions de les circumstàncies o requisits que van ser determinants per a l'accés al centre.
 • Rebutjar l'oferiment de plaça per accedir al Sistema d'Acolliment de la Direcció General de Gestió del Sistema d'Acolliment de Protecció Internacional i Temporal del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social
 • Incomplir reiteradament o insistentment les normes de convivència i funcionament del centre relacionades a l'article 11.
 • Cometre dues infraccions greus en un període de dos mesos.

Article 13

Tipologia de sancions

 

Es podran imposar les sancions següents:

1. Per a les infraccions lleus, una amonestació per escrit en què s'especifiqui la infracció comesa i s'informi que es considera infracció greu l'acumulació de la comissió de tres infraccions lleus en un període de dos mesos.

2. Per a les infraccions greus, una amonestació per escrit en què s'especifiqui la infracció comesa i s'informi que es considera infracció molt greu l'acumulació de la comissió de dues infraccions greus en un període de dos mesos.

3. Per a les infraccions molt greus, es pot expulsar temporalment o definitivament del centre.

 • S'expulsarà definitivament la persona usuària en els casos establerts als apartats primer, tercer, quart i cinquè de l'apartat 3 de l'article 12 d'aquest reglament.
 • Per a les infraccions que preveu l'apartat segon de l'apartat 3 de l'article 12, de conformitat amb els informes pertinents del personal tècnic de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, es pot establir l'expulsió temporal pel temps que es consideri adequat o l'expulsió definitiva.

Article 14

Procediment de valoració d'infraccions i d'imposició de sancions

 

1. El personal responsable de la coordinació del centre elevarà als serveis tècnics de la Conselleria d'Afers Socials i Esports els informes previs motivats relatius a presumptes infraccions comeses per les persones usuàries del centre.

2. Els serveis tècnics de la Conselleria d'Afers Socials i Esports seran els encarregats d'estudiar els informes elevats i de realitzar un informe/proposta en relació amb si s'ha produït infracció i el tipus de sanció que correspon.

3. Mitjançant la resolució pertinent de l'òrgan competent, s'incoarà el procediment sancionador i es determinarà a qui correspon la instrucció, garantint, en tot cas, el tràmit d'audiència als interessats. La resolució serà motivada i notificada pertinentment.

4. En cas que la persona interessada presenti al·legacions al tràmit d'audiència prèvia, el personal responsable de la instrucció les estudiarà i elevarà a l'òrgan competent per imposar sancions un informe/proposta sobre la resolució d'aquestes al·legacions i sobre la imposició d'una possible sanció. Finalment, aquest òrgan dictarà resolució del procediment i la notificarà, als efectes oportuns, als interessats.

 

Article 15

Règim de recurs

Contra les resolucions que es dictin en els procediments sancionadors es poden interposar els recursos administratius i jurisdiccionals que legalment siguin procedents.

Article 16

Protecció de dades

Les dades personals de les persones usuàries seran tractades per la Conselleria d'Afers Socials i Esports de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques a quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals per tal de complir amb l'objecte d'aquest reglament.

No se cediran les dades personals a tercers, llevat que hi hagi obligació legal o interès legítim, sense perjudici del tractament de dades personals que puguin realitzar, si escau, els encarregats del tractament que prestin els serveis necessaris a la Conselleria d'Afers Socials i Esports per al funcionament del dispositiu.

Les dades s'han de conservar durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament.

Article 17

Entrada en vigor

Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears .