Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Núm. 617847
Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 21 d’octubre de rectificació de la Resolució de 7 d’octubre per la qual es regulen diversos aspectes de la pesca amb arts de tirada tradicionals en aigües de les Illes Balears durant la temporada 2022-23

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'informe tècnic de data 19 d'octubre i, d'acord amb L'article 8 del Decret 19/2019, de 15 de març, pel qual s'estableix el Pla de Gestió Pluriinsular, dict la següent

Resolució

1. Incloure al cens d'embarcacions autoritzades per a la pesca amb arts de tirada tradicionals per a la temporada 2022-23 les següents embarcacions:

EMBARCACIÓ

MATRÍCULA

PORT BASE

AGUILEÑO

3a PM-4-336

ALCÚDIA

TONI CUARTO

3a PM-1-2042

ALCÚDIA

AUSINA

3a VA-2-2-00

ALCÚDIA

2. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 21 d'octubre de 2022

El director general de Pesca i Medi Marí Juan Mercant Terrasa