Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 617917
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es determinen les dates dels diumenges i altres festius en què els comerços poden romandre oberts al públic l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

El 20 d'octubre de 2022, en la sessió de la Comissió Interinsular Assessora de Comerç, es va acordar, per majoria, proposar a l'òrgan competent en matèria de comerç el calendari dels diumenges i altres festius en què els comerços poden romandre oberts al públic l'any 2023.

Fonaments de dret

1. L'article 7 de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears, en el qual es crea la Comissió Interinsular Assessora de Comerç, adscrita a la conselleria competent en matèria de comerç, com a òrgan de participació en les matèries regulades en aquesta Llei, a fi de promoure la col·laboració entre les distintes administracions públiques i les associacions i els agents econòmics i socials implicats en el sector per impulsar l'activitat comercial de les Illes Balears.

2. L'article 18 de la Llei 11/2014, modificat per la Llei 17/2016, de 16 de desembre, en el qual s'estableix que el nombre anual de diumenges i altres festius en què els comerços poden romandre oberts al públic és de deu dies, i que cada any s'han de determinar les dates d'aquests dies mitjançant una resolució de l'òrgan competent en matèria de comerç. Així mateix, s'estableix que la resolució ha d'assenyalar també les dues dates que poden ser susceptibles de substitució per part dels ajuntaments entre el total de dies determinats, i que l'ajuntament interessat ha de comunicar a l'òrgan competent en matèria de comerç el canvi que ha decidit efectuar abans del 15 de novembre; en cas contrari, es considerarà que no vol efectuar cap canvi respecte dels dies determinats.

3. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de març de 2021, que estableix la delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Determinar que les dates dels diumenges i altres festius en què els comerços poden romandre oberts al públic l'any 2023 són les següents:

- 15 de gener, diumenge

- 12 de març, diumenge

- 6 d'abril, dijous

- 25 de juny, diumenge

- 15 d'agost, dimarts

- 10 de setembre, diumenge

- 26 de novembre, diumenge

- 8 de desembre, divendres

- 17 de desembre, diumenge

- 24 de desembre, diumenge

2. Establir que, entre el total d'aquests dies determinats, les dues dates que poden ser susceptibles de substitució, d'acord amb l'article 18.4 de la Llei 11/2014, són les següents:

- 12 de marzo, domingo

- 25 de junio, domingo

3. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 21 d'octubre de 2022

El director general de Comerç

Miguel José Piñol Alda

Per delegació de competències del conseller de Transició

Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4 de març de 2021)