Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 619887
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 18 d’octubre de 2022 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret del Consell de Participació de les Dones de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 18 de febrer de 2022, la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que va ordenar l'inici del procediment normatiu d'elaboració del Projecte de decret del Consell de Participació de les Dones de les Illes Balears, va designar òrgan responsable del procediment la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat.

2. Atesa la naturalesa de la matèria regulada, la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat ha proposat sotmetre a informació pública el Projecte de decret, publicar-ne l'anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i facilitar la participació ciutadana.

Per tot això, i atesa la naturalesa de la disposició, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Sotmetre el Projecte de decret del Consell de Participació de les Dones de les Illes Balears, a informació pública i posar-lo a disposició de les persones interessades, per consultar-lo, a les oficines de la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (Passeig de Sagrera, 2, Palma), a la pàgina web de la mateixa Conselleria (http://cpresidencia.caib.es) i a la web de participació ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears.

2. Fixar el termini d'informació pública en deu dies hàbils des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les al·legacions s'han de presentar a la seu de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (Passeig de Sagrera, 2, Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'han d'adreçar a la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat.   

3. Habilitar la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a la web Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears, en el termini que estableix l'apartat anterior, d'acord amb l'article 34.2.f) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que fa les al·legacions, s'han d'incloure en l'expedient d'elaboració normativa, tot i que no constin en el registre electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, l'òrgan responsable de tramitar el Projecte de decret n'ha d'emetre la diligència corresponent.       

4. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 18 d'octubre de 2022

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez