Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PORRERES

Núm. 620621
Convocatòria de subvenció per a l'esterilització de felins per procediment de concurrència

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Resolució de 22 d'octubre de 2022 es va aprovar la convocatòria de subvencions per a l'esterilització de felins per procediment de concurrència

ESTRUCTURA DE LA SUBVENCIÓ

 • Article 1. Objecte
 • Article 2. Disponibilitat pressupostària
 • Article 3. Persones i entitats beneficiàries
 • Article 4. Requisits per a la subvenció
 • Article 5. Termini de les sol·licituds
 • Article 6. Bases reguladores i règim de concurrència
 • Article 7. Import de les subvencions
 • Article 8. Òrgan competent per a la Instrucció i Resolució del procediment
 • Article 9. Sol·licitud
 • Article 10. Proposta de resolució provisional i resolució definitiva
 • Article 11. Publicació
 • Article 12. Fi de la Via Administrativa

1. OBJECTE

L'objecte de la present convocatòria és la concessió de dues línies de subvencions, una destinada a persones particulars i una altra a associacions sense ànim de lucre compromeses amb el benestar animal. L'objectiu és desenvolupar les tasques d'identificació i esterilització de la població de moixes de colònies urbanes del municipi de Porreres, així com dels moixos de particulars.

Mitjançant aquesta subvenció es pretén fomentar el control de les colònies de felins per evitar el creixement exponencial, minimitzant els riscs higiènics i sanitaris i millorant la qualitat de vida d'aquests animals. A més, es volen eliminar les molèsties als veïns i veïnes ocasionades per les orines, vocalitzacions i possibles baralles de les colònies de moixos.

Finalment, seria adient informar i educar a la ciutadania sobre la necessitat i els beneficis de regular les colònies de moixos incontrolades, així com a ser responsable i no abandonar els moixos domèstics.

2. DISPONIBILITAT PRESSUPOSTARIA

La quantitat màxima destinada a aquesta subvenció és de 2.000€, aplicats a la partida pressupostaria de Subvenció per a l'esterilització de moixos domèstics i de colònies. La línia de subvencions de particulars comptarà amb 1.000€ de la quantitat total i la línia d'associacions sense ànim de lucre amb 1.000€.

3. PERSONES I ENTITATS BENEFICIÀRIES

D'una banda, les persones que podran ser beneficiàries de la subvenció:

 • Seran particulars que acreditin estar empadronats/des a Porreres i siguin propietàries de moixos.
 • Seran majors de 18 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • Només ho podran ser d'una ajuda, per un sol animal, en aquesta convocatòria.

D'altra banda, les entitats que podran ser beneficiàries:

 • Seran associacions sense ànim de lucre constituïdes i actives en el marc del benestar animal i la protecció dels moixos.
 • Tendran estatus o normes reguladores amb objectius i finalitats coincidents amb les de la present subvenció.

La presentació de la sol·licitud implica que la persona o entitat sol·licitant consent que l'Ajuntament de Porreres pugui accedir a les dades que siguin necessàries per comprovar la veracitat de les dades que presentin.

4. REQUISITS PER LES SUBVENCIONS

Tant per la línia de particulars com per la de les associacions, les subvencions s'assignaran en funció de l'ordre d'entrada de les sol·licituds. L'operació d'esterilització s'ha d'haver realitzat entre dia 1 de desembre de 2021 i dia 30 de novembre de 2022, ambdós inclosos.

Les accions subvencionables per la línia de particulars i les associacions sense ànim de lucre són l'esterilització de moixos. No és necessari que estiguin censats ni que tinguin xip. Com a màxim es podrà subvencionar l'esterilització d'un moix per sol·licitant. Per obtenir la subvenció s'haurà de justificar l'esterilització adjuntant una foto de l'animal, el certificat veterinari de castració, la factura del veterinari on s'especifiqui el cost de l'operació.

5. TERMINI DE LES SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds per la subvenció serà des de l'endemà de la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins el 30 de novembre de 2022.

L'abonament de les subvencions es realitzarà per transferència bancària una vegada dictada la resolució definitiva.

La presentació de la sol·licitud d'ajuda fora de termini serà causa d'inadmissió de les sol·licituds d'ajuda.

La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació de les bases que regeixen la convocatòria i el compromís de la persona sol·licitant de complir amb les obligacions i deures que en deriven.

6. BASES REGULADORES I RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

Aquestes subvencions es regiran per allò que s'ha fixat en la present convocatòria, a les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el Reglament General de la Llei de Subvencions aprovat per Reial decret 886/2006, de 21 de juliol, en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques; i en les restants normes de dret administratiu que en el seu cas siguin aplicables, i en defecte d'això, les normes de dret privat.

El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions serà mitjançant concurrència no competitiva segons el nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació. Les sol·licituds es resoldran de forma individual, seran estudiades per ordre de presentació i es concediran les ajudes en el mateix ordre a totes aquelles que compleixin els requisits i les condicions previstes a les bases reguladores, fins a l'exhauriment dels fons destinats.

Aquelles sol·licituds que complint els requisits per adquirir la condició de beneficiari els falti algun document preceptiu o d'acreditació se'ls concedirà un termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils per poder presentar en un sol cop tota la documentació que els manqui, indicant-li que si no ho fes se li tindrà per desistit de la seva sol·licitud. En aquest cas, la data de presentació que es tindrà en compte serà la de la presentació de tota la documentació completa.

7. IMPORT DE LES SUBVENCIONS

L'import màxim de la subvenció que s'atorgui estarà lligat al sexe dels felins, tal i com s'exposa a la taula següent. En qualsevol cas, l'import màxim de la subvenció no serà superior al 80% del cost veterinari de l'operació d'esterilització, amb l'IVA inclòs. L'import total de l'operació d'esterilització ha d'incloure també la injecció antibiòtica que es subministra després de l'operació. No seran subvencionables altres operacions ni tractaments veterinaris que s'hagin realitzat paral·lelament o al mateix temps que l'esterilització.

SEXE DEL MOIX

IMPORT MÀXIM DE LA SUBVENCIÓ

Femella

96,00€

Mascle

56,00€

8. ÒRGAN COMPETENT PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT

L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és la Regidoria de Medi Ambient.

Aquest sol·licitarà quants informes estimi necessaris per resoldre, així com avaluar les sol·licituds que es presentin dintre del termini i en la forma escaient, tot això de conformitat amb l'article 24 de la Llei 38/2003, de 14 de novembre, General de Subvencions.

L'òrgan competent per resoldre serà l'Alcaldia en virtut de l'art. 21.1.s LBRL.

9. SOL·LICITUD

Les sol·licituds de particulars es presentaran presencialment en el Registre d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En el cas d'associacions, les sol·licituds s'han de presentar a través de la seu electrònica, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

S'habilitarà un model de sol·licitud a l'efecte. El termini finalitza el 30 de novembre de 2022.

Per la línia de subvencions a particulars, s'ha de presentar la següent documentació:

- Sol·licitud degudament emplenada on s'especificarà l'IBAN bancari de l'interessat i es faran les següents declaracions:

 • Autoritzo a l'Ajuntament a consultar les meves dades padronals en cas de ser pertinent.
 • Declar que les dades bancàries aportades són correctes i es corresponen amb un compte del que som titular.
 • Declar responsablement que no concorre cap de les circumstàncies que impedeixen obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques establertes a l'article 13 de la Llei General de Subvencions.

- Còpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant.

- Certificat veterinari de realització de l'operació on s'especifiqui: dades del veterinari, data de l'esterilització i procediment realitzat, dades de l'animal (com a mínim el sexe).

- Factura on s'especifiqui el cost de l'esterilització. El nom de la persona sol·licitant ha de coincidir amb el nom que apareix a la factura.

- Fotografia de l'animal esterilitzat.

- No serà necessària la presentació del certificat d'empadronament del sol·licitant. Amb la presentació de la sol·licitud s'entén implícit el consentiment de l'interessat perquè l'Ajuntament consulti les seves dades al padró d'habitants.

Per la línia de subvencions destinada a associacions sense ànim de lucre, s'han de presentar els documents següents:

- Sol·licitud degudament emplenada on s'especificarà l'IBAN bancari de l'interessat i es faran les següents declaracions:

 • Autoritzo a l'Ajuntament a consultar les meves dades padronals en cas de ser pertinent.
 • Declar que les dades bancàries aportades són correctes i es corresponen amb un compte del que som titular.
 • Declar responsablement que no concorre cap de les circumstàncies que impedeixen obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques establertes a l'article 13 de la Llei General de Subvencions.

- Documents que acreditin la personalitat del sol·licitant i, en el seu cas, la representació de qui firma la sol·licitud: còpia de l'Escriptura de constitució o modificació, còpia de l'Acta fundacional i Estatuts, còpia del NIF, etc.). Amb relació amb els Estatuts de l'associació, es comprovarà que és sense afany de lucre i serviran per demostrar la seva finalitat i objectius

- Certificat veterinari de realització de l'operació on s'especifiqui dades del veterinari, data de l'esterilització i procediment realitzat, dades de l'animal (com a mínim el sexe) i ha d'indicar que s'ha realitzat una marca a l'orella corresponent.

- Factura on s'especifiqui el cost de l'esterilització. El nom de l'associació sol·licitant ha de coincidir amb el nom que apareix a la factura.

- Document de la moixa on s'especifiqui a quina colònia pertany i el número de registre.

10. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL I RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Una vegada avaluades les sol·licituds, per l'òrgan instructor es formularà la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que serà publicada al tauler en paper i electrònic de l'Ajuntament, concedint un termini de 10 dies per presentar al·legacions. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i les proves que les adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva

Després d'examinar les al·legacions si n'hi hagués, es formularà la proposta de resolució definitiva, que haurà d'expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants pels quals es proposa la concessió de la subvenció, i la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.

Aprovada la proposta de resolució definitiva ha de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció i farà constar, si escau, de manera expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds.

El termini de resolució i publicació serà de 2 mesos.

11. PUBLICACIÓ

La llista de beneficiaris de la subvenció i l'import concedit, així com els exclosos i motiu d'exclusió, serà publicada al taulell d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal: www.porreres.cat d'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015.

12. FI DE LA VIA ADMINISTRATIVA

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa.

D'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra aquesta resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el terme d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

 

(Signat electrònicament: 24 d'octubre de 2022

La secretària Maria del Mar Estarellas Pascual)