Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 621821
Acord del Consell de Govern de 24 d’octubre de 2022 pel qual s’aprova, amb caràcter inicial, el Pla de Gestió del Risc d’Inundació de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears (2n cicle)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i gestió de riscs d'inundació, es va incorporar a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, relativa a l'avaluació i la gestió dels riscs d'inundació, destinada a reduir les conseqüències negatives per a la salut humana, el medi ambient, el patrimoni i l'activitat econòmica associades a les inundacions en el marc de la Comunitat Econòmica Europea.

L'objectiu dels plans de gestió del risc d'inundació és aconseguir una actuació coordinada de totes les administracions públiques i la societat per reduir les conseqüències negatives de les inundacions, basant-se en el programa de mesures que cada una de les administracions ha d'aplicar en l'àmbit de les seves competències. Aquestes actuacions s'han d'emmarcar en els principis de solidaritat; coordinació i cooperació interadministrativa, i respecte al medi ambient, i particularment en els objectius mediambientals prevists en l'article 4 de la Directiva Marc de l'Aigua (DMA).

En l'àmbit de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears, mitjançant el Reial decret 159/2016, de 15 d'abril, es va aprovar el Pla de Gestió del Risc d'Inundació, el qual, d'acord amb el que estableix la disposició final segona, ha de ser revisat i actualitzat a tot tardar el 22 de desembre de 2021 i, després, cada sis anys. Així doncs, resulta necessari actualitzar el Pla de Gestió del Risc d'Inundació (PGRI) corresponent al segon cicle.

D'acord amb els capítols II, III i IV del Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i gestió de riscs d'inundació, el procediment d'elaboració es compon de tres fases:

Fase I. Avaluació preliminar del risc d'inundació (APRI)

Té com a finalitat seleccionar les zones amb més risc d'inundació, conegudes com a àrees de risc potencial significatiu d'inundació (ARPSI)

Fase II. Mapes de perillositat i risc d'inundació (MAPRI)

L'objectiu és elaborar mapes de perillositat i risc d'inundació i posar de manifest les conseqüències adverses potencials de les inundacions a les ARPSI segons tres nivells de probabilitat, alta, mitjana i baixa, associats a períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys respectivament.

Fase III. Pla de gestió del risc d'inundació: elaboració

El PGRI és l'eina clau de la Directiva Marc de l'Aigua que ha de fixar per a cada ARPSI els objectius de gestió del risc d'inundació i les actuacions que han de fer les administracions competents.

El Subcomitè de Cooperació del Consell Balear de l'Aigua, en la sessió del 4 de juny de 2021, va informar favorablement sobre la primera fase d'aquest procediment, corresponent a l'avaluació preliminar del risc d'inundació (APRI - 2n cicle), que fou aprovada per mitjà de la Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori, a proposta de la directora general de Recursos Hídrics, el 9 de juny de 2021 (BOIB núm. 80, de 17 de juny de 2021).

Com a resultat d'aquesta revisió, de les 43 àrees de risc potencial significatiu d'inundació (ARPSI) identificades en el primer cicle, es mantenen les 11 àrees fluvials identificades en les APRI, si bé s'hi han afegit 16 subtrams. La longitud total de les àrees fluvials és de 38,81 km i no s'han incrementat les àrees costaneres. Aquestes 32 àrees costeneres tenen una longitud total de 60,69 km.

En la segona fase (MAPRI), i d'acord amb les dades de l'APRI, s'han elaborat els mapes de perillositat i de risc d'inundació de les ARPSI, que tenen en compte els tres nivells de probabilitat en funció de la probabilitat estadística d'ocurrència de la inundació: probabilitat alta, associada a un període de retorns de 10 anys; probabilitat mitjana, associada a un període de retorn de 100 anys, i probabilitat baixa o de nivell extrem, per a un període de retorn igual a 500 anys.

Aquests mapes de perillositat han estat confrontats amb els usos del sòl existent, tenint en compte la vulnerabilitat dels terrenys inundats i el valor diferent de risc que suposa la inundació segons el nombre d'habitants que se'n poden veure afectats, el tipus d'activitat econòmica de la zona, la presència d'instal·lacions industrials que poden causar contaminació accidental en cas d'inundació o les EDAR, com també l'existència de zones protegides per captar aigües destinades al consum humà, masses d'aigua d'ús recreatiu i zones de protecció d'hàbitats o espècies que en puguin resultar afectades.

D'acord amb el que disposa l'article 10.2 del Reial decret 903/2010, en concordança amb l'article 12.16.e) del Decret 129/2002, de 18 d'octubre, d'organització i règim jurídic de l'Administració Hidràulica de les Illes Balears, el 17 de novembre de 2021, el Subcomitè de Cooperació del Consell Balear de l'Aigua de les Illes Balears va informar favorablement sobre la revisió dels MAPRI (2n cicle).

En la tercera fase, d'acord amb la delimitació de l'APRI (2n cicle), el Pla de Gestió del Risc d'Inundació pretén que no s'incrementi el risc existent i, en la mesura que es pugui, que es redueixi mitjançant els programes d'actuació que tenen en compte la prevenció, la protecció i la preparació, amb la inclusió de la previsió d'inundacions i dels sistemes d'alerta segons les característiques de la conca o la subconca hidrogràfica.

El contingut del Pla de Gestió del Risc d'Inundació inclou allò que s'estableix en l'annex (part A del Reial decret 903/2010) i s'adequa als principis rectors, als objectius i a l'àmbit territorial prevists en els articles 11 i 12 del Reial decret esmentat.

Pel que fa al procediment d'elaboració i d'aprovació dels plans que estableix l'article 13 del Reial decret 903/2010, s'ha tramitat d'acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i allò que s'estableix en l'article 21 d'aquesta Llei.

D'acord amb les prescripcions establertes en els articles 10.2 i 13.3 del Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, el contingut del Pla de Gestió del Risc d'Inundació ha estat sotmès a informació pública durant tres mesos (BOIB núm. 163, de 25 de novembre de 2021).

El 29 de setembre de 2022, el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) va formular amb caràcter favorable la declaració d'impacte ambiental del projecte del Pla de Gestió del Risc d'Inundació (2n cicle).

De conformitat amb les competències que estableix el Decret 129/2002, de 18 d'octubre, d'organització i règim jurídic de l'Administració hidràulica, s'ha presentat la documentació final del Pla de Gestió del Risc d'Inundació (2n cicle), primer, al Consell Balear de l'Aigua, en la sessió del 6 d'octubre de 2022, que ha informat favorablement sobre la revisió, i, després, el mateix dia, a la Junta de Govern de l'Administració hidràulica, que ha acordat que el conseller de Medi Ambient i Territori l'elevàs al Consell de Govern per a l'aprovació inicial prèvia a l'aprovació definitiva mitjançant un reial decret del Govern estatal.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Medi Ambient i Territori, en la sessió de 24 d'octubre de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Aprovar el Pla de Gestió del Risc d'Inundació de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears (2n cicle) amb caràcter previ a l'aprovació d'aquest mitjançant un reial decret del Govern estatal.

Segon. Remetre el Pla de Gestió del Risc d'Inundació de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears (2n cicle) al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic perquè en continuï la tramitació.

Tercer. Ordenar la publicació d'aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 24 d'octubre de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez