Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS

Núm. 571077
Resolució de l'Autoritat Portuària de Balears per la qual s'aprova la modificació del condicionat T.9.1.8. Servei a usuaris (sectors) Annex I Distintius d'estacionament, de la tarifa d'aparcaments T.9.1.8 - supressió del sector X (zona Portixol)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Balears, en la sessió celebrada el dia 28 de septiembre de 2022, en relació al punt 13 de l'Ordre del dia “Proposada de modificació de condicionat T.9.1.8. Servei a usuaris (sectors) Annex I Distintius d'estacionament, de la tarifa d'aparcaments T.9.1.8 - supressió del sector X (zona Portixol)”, entre altres ha adoptat per unanimitat, els següents Acords:

Primer.- Aprovar la modificació de l'Annex I de les normes i regles d'aplicació de la tarifa T.9.1.8 Aparcaments, eliminant de l'Annex I Distintius d'estacionament: “SECTOR X: Distintiu per a vehicles dels residents de la zona Portitxol Roqueta, compresa entre Carrer del Marquès de la Romana i Carrer de la Sirena, del port de Palma.”

Segon.- Procedir a la devolució de les tarifes abonades pel servei no prestat corresponent a aquest sector X.

Tercer.- Publicar la resolució en el B.O.I.B.”

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (5 d'octubre de 2022)

El vicepresident Santiago Mayol Mundo (En substitució del President, en aplicació de l'art. 32.2 del TRLPEMM) La cap de Secretaria i Assumptes Jurídics Maria Antònia Ginard Moll