Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 615894
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 9 de desembre de 2021 per la qual es convoquen les proves per obtenir el certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s’han de dur a terme l’any 2022 a l’illa de Mallorca, modificada per les resolucions del conseller de Mobilitat i Habitatge de 27 de gener de 2022, 4 d’abril de 2022, 1 de juny de 2022 i 12 d’agost de l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El Reial decret 284/2021, de 20 d'abril, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera i pel qual es modifica el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre (BOE núm. 98, de 24 d'abril de 2021), determina que, finalitzat el curs de formació, les persones aspirants a obtenir el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial han de superar, en un termini no superior a un any comptador des d'aquesta finalització, un examen que ha de versar sobre el contingut de les matèries incloses en l'annex 1, lletra A, del Reial decret.

2. L'article 17 del mateix Reial decret estableix que han d'organitzar els exàmens els òrgans competents per expedir les autoritzacions de transport públic discrecional de viatgers i mercaderies per carretera en el territori de què es tracti.

3. A l'illa de Mallorca expedeix aquestes autoritzacions la Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears, mentre que a la resta d'illes la competència per expedir les autoritzacions de transport públic discrecional de viatgers i mercaderies ha estat assumida pels consells insulars respectius, en virtut de la Llei 13/1998, de 23 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de transports terrestres.

4. D'acord amb les competències que tenen atribuïdes, correspon a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears i als consells insulars d'Eivissa i Formentera, respectivament, convocar les proves per obtenir el certificat d'aptitud professional (d'ara endavant, CAP) a cada una de les illes, a més de la resta de tràmits relacionats amb el CAP.

Això no obstant, fins a l'any 2021, les convocatòries de les proves CAP a l'illa de Mallorca efectuades per la conselleria competent en matèria de transports eren extensives als aspirants residents a les illes d'Eivissa i Formentera, atès que els consells respectius no efectuaven convocatòries pròpies per no disposar dels mitjans necessaris.

5. A l'efecte de poder efectuar les convocatòries de proves CAP, el Consell Insular d'Eivissa ha sol·licitat als serveis informàtics del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana l'escissió dels centres CAP i la resta d'elements incorporats (cursos homologats, professorat i mitjans adscrits, etc.) del codi 0703, que s'estenia conjuntament a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera.

6. En virtut de la sol·licitud efectuada pel Consell Insular d'Eivissa a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge en data 26 de novembre de 2021, atès que la separació sol·licitada al Ministeri encara no s'havia fet efectiva, la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 9 de desembre de 2021 per la qual es convoquen les proves per obtenir el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s'han de dur a terme l'any 2022 a l'illa de Mallorca, va establir la possibilitat d'efectuar les proves de la convocatòria de gener de 2022 en una ubicació corresponent a l'illa d'Eivissa, de manera que no es causàs un perjudici als aspirants residents a les illes d'Eivissa i Formentera.

7. El Consell Insular d'Eivissa va efectuar una petició a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge perquè es possibilitàs dur a terme les proves CAP a l'illa d'Eivissa en la convocatòria de març de 2022, ja que encara no s'havia completat la desvinculació del codi 0703 sol·licitada als serveis informàtics del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per poder tramitar i gestionar les convocatòries CAP amb el codi 0708.

Aquesta petició es va atendre mitjançant la Resolució de 27 de gener de 2022 per la qual es modifica la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 9 de desembre de 2021 per la qual es convoquen les proves per obtenir el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s'han de dur a terme l'any 2022 a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 15, de 29 de gener de 2022).

8. El Consell Insular d'Eivissa va efectuar una petició a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge perquè es possibilitàs dur a terme les proves CAP a l'illa d'Eivissa en la convocatòria de maig de 2022, ja que encara no s'havia completat la desvinculació del codi 0703 sol·licitada als serveis informàtics del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per poder tramitar i gestionar les convocatòries CAP amb el codi 0708.

Aquesta petició es va atendre mitjançant la Resolució de 4 d'abril de 2022 per la qual es modifica la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 9 de desembre de 2021 per la qual es convoquen les proves per obtenir el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s'han de dur a terme l'any 2022 a l'illa de Mallorca, modificada per la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 27 de gener de 2022 (BOIB núm. 49, de 12 d'abril de 2022).

9. El Consell Insular d'Eivissa va efectuar una petició a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge perquè es possibilitàs dur a terme les proves CAP a l'illa d'Eivissa en la convocatòria de juliol de 2022, ja que encara no s'havia completat la desvinculació del codi 0703 sol·licitada als serveis informàtics del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per poder tramitar i gestionar les convocatòries CAP amb el codi 0708.

Aquesta petició es va atendre mitjançant la Resolució d'1 de juny de 2022 per la qual es modifica la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 9 de desembre de 2021 per la qual es convoquen les proves per obtenir el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s'han de dur a terme l'any 2022 a l'illa de Mallorca, modificada per la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 27 de gener de 2022 i la Resolució de 4 d'abril de 2022 (BOIB núm. 73, de 4 de juny de 2022).

10. El Consell Insular d'Eivissa va efectuar una petició a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge perquè es possibilitàs dur a terme les proves CAP a l'illa d'Eivissa en la convocatòria de setembre de 2022, ja que encara no s'havia completat la desvinculació del codi 0703 sol·licitada als serveis informàtics del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per poder tramitar i gestionar les convocatòries CAP amb el codi 0708.

Aquesta petició es va atendre mitjançant la Resolució de 12 d'agost de 2022 per la qual es modifica la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 9 de desembre de 2021 per la qual es convoquen les proves per obtenir el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s'han de dur a terme l'any 2022 a l'illa de Mallorca.

11. El Consell Insular d'Eivissa ha efectuat una nova petició a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge perquè es possibiliti dur a terme les proves CAP a l'illa d'Eivissa en la convocatòria de novembre de 2022, ja que ara com ara no han finalitzat les tasques tecnicoinformàtiques corresponents per poder tramitar i gestionar les convocatòries CAP amb el codi 0708.

12. D'altra banda, mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat (BOIB núm. 117, de 6 de setembre de 2022), a proposta de la directora general de Funció Pública, s'han adjudicat els llocs de treball de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la qual cosa afecta la composició del Tribunal Qualificador, designat en la Resolució de 9 de desembre de 2021 (punt 3 i annex 2 ).

13. El 18 d'octubre de 2022, la cap del Servei d'Ordenació del Transport Terrestre ha emès un informe en el qual es manifesta que, atesa la situació abans exposada, es considera oportú modificar la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es convoquen les proves per obtenir el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s'han de dur a terme l'any 2022 a l'illa de Mallorca, d'una banda, per tal de possibilitar que es facin les proves de la convocatòria de novembre de 2022 en una ubicació corresponent a l'illa d'Eivissa; i de l'altra, atesa la presa de possessió dels nous funcionaris i canvis en l'organització de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre que afecten la composició del Tribunal Qualificador de les proves.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 284/2021, de 20 d'abril, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera i pel qual es modifica el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre (BOE núm. 98, de 24 d'abril de 2021).

2. La Llei 13/1998, de 23 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de transports terrestres (BOE núm. 31, de 5 de febrer de 1999).

3. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març (BOIB ext. núm. 21, de 15 de febrer de 2021).

Per tot això, i vist l'informe de la cap del Servei d'Ordenació del Transport Terrestre de 18 d'octubre de 2022, dict la següent

Resolució

1. Modificar els apartats següents de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 9 de desembre de 2021 per la qual es convoquen les proves per obtenir el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s'han de dur a terme l'any 2022 a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 170, d'11 de desembre de 2021), modificada per la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 27 de gener de 2022, la Resolució de 4 d'abril de 2022, la Resolució d'1 de juny de 2022 i la Resolució de 12 d'agost de 2022, quedant la resta del contingut inalterat:

— Punt 4 de la Resolució

On hi diu:

4. Fer constar que la realització de les proves del mes de gener, març, maig, juliol i setembre de 2022 es pot efectuar, a més de a l'illa de Mallorca, en una ubicació corresponent a l'illa d'Eivissa.

Hi ha de dir:

4. Fer constar que la realització de les proves dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre de 2022 es pot efectuar, a més de l'illa de Mallorca, en una ubicació corresponent a l'illa d'Eivissa.

— Punt primer de l'annex 1

•    Apartat 1.2

On hi diu:

1.2. La convocatòria s'estén a l'àmbit territorial de l'illa de Mallorca, si bé les proves de gener, març, maig, juliol i setembre de 2022 es poden efectuar en una ubicació corresponent a l'illa d'Eivissa.

Hi ha de dir:

1.2. La convocatòria s'estén a l'àmbit territorial de l'illa de Mallorca, si bé les proves de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre de 2022 es poden efectuar en una ubicació corresponent a l'illa d'Eivissa.

— Punt quart de l'annex 1

•    Apartat 4.1

On hi diu:

4.1. Les persones que vulguin prendre part en les proves han d'emplenar la sol·licitud corresponent, que poden trobar a les oficines de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre, a la pàgina web http://www.caib.es i a les oficines dels consells insulars d'Eivissa i Formentera per a la convocatòria de gener, març, maig, juliol i setembre.

Hi ha de dir:

4.1. Les persones que vulguin prendre part en les proves han d'emplenar la sol·licitud corresponent, que poden trobar a les oficines de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre, a la pàgina web http://www.caib.es i a les oficines dels consells insulars d'Eivissa i Formentera per a les convocatòries de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre.

•    Apartat 4.4

On hi diu:

4.4. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre (c/ d'Eusebi Estada, 28, de Palma), en els registres respectius dels consells insulars d'Eivissa i Formentera respecte a la convocatòria de gener, març, maig, juliol i setembre o en qualsevol dels llocs que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'han d'atendre a allò que disposa l'article 14 d'aquesta Llei.

 

Hi ha de dir:

4.4. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre (c/ d'Eusebi Estada, 28, de Palma), en els registres respectius dels consells insulars d'Eivissa i Formentera respecte a les convocatòries de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre o en qualsevol dels llocs que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'han d'atendre a allò que disposa l'article 14 d'aquesta Llei.

— Punt cinquè de l'annex 1

•    Apartat 5.1

On hi diu:

5.1. Una vegada que hagi acabat el termini per presentar les sol·licituds, la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre ha de dictar una resolució amb les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de la causa que en motiva l'exclusió, que s'ha de publicar al tauler d'anuncis de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre i a la pàgina web http://www.caib.es, així com als taulers d'anuncis dels consells insulars d'Eivissa i Formentera per a la convocatòria de gener, març, maig, juliol i setembre.

Hi ha de dir:

5.1. Una vegada que hagi acabat el termini per presentar les sol·licituds, la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre ha de dictar una resolució amb les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de la causa que en motiva l'exclusió, que s'ha de publicar al tauler d'anuncis de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre i a la pàgina web http://www.caib.es, així com als taulers d'anuncis dels consells insulars d'Eivissa i Formentera per a les convocatòries de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre.

•    Apartat 5.3

On hi diu:

5.3. Una vegada que hagi acabat el termini d'esmena, la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre ha de dictar una resolució en què declari aprovades les llistes definitives de les persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de la causa que en motiva l'exclusió, que s'ha de publicar al tauler d'anuncis de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre i a la pàgina web http://www.caib.es, així com als taulers d'anuncis dels consells insulars d'Eivissa i Formentera per a la convocatòria de gener, març, maig, juliol i setembre.

Hi ha de dir:

5.3. Una vegada que hagi acabat el termini d'esmena, la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre ha de dictar una resolució en què declari aprovades les llistes definitives de les persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de la causa que en motiva l'exclusió, que s'ha de publicar al tauler d'anuncis de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre i a la pàgina web http://www.caib.es, així com als taulers d'anuncis dels consells insulars d'Eivissa i Formentera per a les convocatòries de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre.

— Punt sisè de l'annex 1

•    Apartat 6.2

On hi diu:

6.2. Les proves corresponents a la convocatòria de gener, març, maig, juliol i setembre es poden efectuar, a més de a l'illa de Mallorca, en una ubicació corresponent a l'illa d'Eivissa.

Hi ha de dir:

6.2. Les proves corresponents a les convocatòries de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre es poden efectuar, a més de l'illa de Mallorca, en una ubicació corresponent a l'illa d'Eivissa.

 

​​​​​​​•    Apartat 6.3 

On hi diu:

6.3. El dia, el lloc i l'hora de les proves s'ha de determinar per a cada convocatòria i s'ha de publicar al tauler d'anuncis de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre i a la pàgina web http://www.caib.es, així com als taulers d'anuncis dels consells insulars d'Eivissa i Formentera per a la convocatòria de gener, març, maig, juliol i setembre.

Hi ha de dir:

6.3. El dia, el lloc i l'hora de les proves s'ha de determinar per a cada convocatòria i s'ha de publicar al tauler d'anuncis de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre i a la pàgina web http://www.caib.es, així com als taulers d'anuncis dels consells insulars d'Eivissa i Formentera per a les convocatòries de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre.

— Punt vuitè de l'annex 1

•    Apartat 8.1

On hi diu:

8.1. Una vegada que hagin acabat les proves i s'hagin corregit tots els exercicis, el Tribunal ha de fer pública la llista provisional de les persones aspirants aptes al tauler d'anuncis de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre i a la pàgina web http://www.caib.es, així com als taulers d'anuncis dels consells insulars d'Eivissa i Formentera per a la convocatòria de gener, març, maig, juliol i setembre.

Hi ha de dir:

8.1. Una vegada que hagin acabat les proves i s'hagin corregit tots els exercicis, el Tribunal ha de fer pública la llista provisional de les persones aspirants aptes al tauler d'anuncis de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre i a la pàgina web http://www.caib.es, així com als taulers d'anuncis dels consells insulars d'Eivissa i Formentera per a les convocatòries de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre.

•    Apartat 8.3

On hi diu:

8.3. Un cop que s'hagin resolt aquestes reclamacions, el Tribunal ha d'elevar la proposta de llista definitiva de les persones aspirants aptes a la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre, que ha de dictar una resolució per la qual aquestes persones aspirants es declaren aptes i l'ha de publicar al tauler d'anuncis de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre i a la pàgina web http://www.caib.es, així com als taulers d'anuncis dels consells insulars d'Eivissa i Formentera per a la convocatòria de gener, març, maig, juliol i setembre.

Hi ha de dir:

8.3. Un cop que s'hagin resolt aquestes reclamacions, el Tribunal ha d'elevar la proposta de llista definitiva de les persones aspirants aptes a la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre, que ha de dictar una resolució per la qual aquestes persones aspirants es declaren aptes i l'ha de publicar al tauler d'anuncis de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre i a la pàgina web http://www.caib.es, així com als taulers d'anuncis dels consells insulars d'Eivissa i Formentera per a les convocatòries de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre.

— Punt 1 de l'annex 2

On hi diu:

ANNEX 2 Tribunal Qualificador de les proves

1. El Tribunal Qualificador de les proves està constituït pels membres següents:

Presidència:

Titular: Sra. Fuensanta París Pérez de Lema

Secretaria:

Titular: Sra. Carmen Albertí Bauzá

Vocals titulars:

Primera: Sra. Maria de Lluc Barceló Arroyo

Segon: Sr. Antoni Verger Martínez

Tercer: Sr. Antoni Barceló Amer

Hi ha de dir:

ANNEX 2 Tribunal Qualificador de les proves

1. El Tribunal Qualificador de les proves està constituït pels membres següents:

Presidència:

Titular: Sra. Fuensanta París Pérez de Lema

Secretaria:

Titular: Sra. Carmen Albertí Bauzá

Vocals titulars:

Primera: Sra. Farah Bouazza Ariño

Segon: Sr. Mercedes Riera López

Tercer: Sr. Gabriel Oliver Crespí

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (20 d'octubre de 2022)

El director general de Mobilitat i Transport Terrestre Jaume Mateu Lladó  (Per delegació de competències del consellerResolució de 15/02/2021, BOIB núm. 24, de 18/02/2021)