Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 615640
Secretaria General del Ple. Decret de batlia núm. AJT 202218728, de 19 d'octubre de delegació de la presidència de la sessió plenària extraordinària de dia 24 d'octubre de 2022 per al Debat de l'Estat de la Ciutat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el Decret de batlia núm.  AJT 202218728, de 19 d'octubre de 2022, s'ha resolt:

1. Delegar la presidència de la sessió plenària extraordinària del dia 24 d'octubre de 2022, Debat sobre l'Estat de la Ciutat, a la Sra. Joana Maria Adrover Moyano, primera tinenta de batle.

2. Aquest Decret de batlia tindrà efectes durant la celebració de la sessió, se'n donarà compte i es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, a data de la signatura (20 d´octubre de 2022)

El secretari general del Ple Nicolau Conti Fuster