Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Núm. 620819
Delegació del Ple en la Junta de Govern com a òrgan de contractació del servei del centre de primer cicle d'Educació Infantil Es Pouet

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exp. Núm.: 1709/2022

D'acord amb el que disposa l'article 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es fa públic que el Ple de la corporació en data 13 d'octubre de 2022 ha acordat, entre altres, delegar en la Junta de Govern Local l'exercici de les atribucions com a òrgan de contractació de la licitació del contracte de servei del centre de primer cicle d'Educació Infantil Es Pouet, les pròrrogues, modificacions i efectes del contracte que es puguin donar i estiguin previstes en el plec de clàusules administratives, de prescripcions tècniques i estudi econòmic del servei a fi i efecte d'agilitzar dita tramitació, a l'empara de l'article 22.4 i 22.2 q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim local en relació a la Disposició Addicional 2a de la Llei 9/2017.

L'acord del Ple es pot consultar en el Portal de Transparència municipal mitjançant l'enllaç següent: https://alaior.sedelectronica.es/transparency/93388b5e-4162-46dc-a4e8-cbd95e48a18d/

 

(Signat electrònicament: 21 d'octubre de 2022)

El batle José Luis Benejam Saura