Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 620047
Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a actuacions en l’àrea d’influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Reial decret 1229/2005, de 13 d'octubre, pel qual es regulen les subvencions públiques amb càrrec als pressuposts generals de l'Estat en les àrees d'influència socioeconòmica dels parcs nacionals (BOE núm. 246, de 14 d'octubre de 2005), estableix amb caràcter bàsic l'objecte d'aquestes subvencions, els possibles beneficiaris, les iniciatives susceptibles de rebre tals ajudes o els criteris de valoració mínims que han de tenir-se en compte en la seva concessió, i reconeix expressament que la tramitació i resolució dels corresponents procediments correspon a les comunitats autònomes.

Estableix així mateix, que el finançament de les subvencions correspon al Ministeri amb competències en matèria de medi ambient, a través de l'Organisme Autònom de Parcs Nacionals (OAPN).

Així mateix, en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per Acord del Consell de Govern  de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175 de 23 de desembre de 2021), es declaren estratègiques dins l'objectiu II.4.8. les activitats d'utilitat pública o d'interès social o de promoció d'una finalitat pública en l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera.

En previsió de l'anterior, mitjançant l'Ordre 6/2022 del conseller de Medi Ambient i Territori s'aprovaren les bases reguladores de les subvencions en l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera (BOIB núm. 48, de 9 d'abril de 2022), les quals constitueixen, juntament amb la normativa bàsica estatal en matèria de subvenciones -integrada en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions-, el Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i el Reial decret 1229/2005, de 13 d'octubre, el marc normatiu de les ajudes que es convoquen amb la present Resolució.

En data 21 de setembre de 2022, es dictà l'Ordre 23/2022, del conseller de Medi Ambient i Territori, per la qual es modifica l'Ordre 6/2022 del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions en l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera (BOIB núm. 125, de 24 de setembre 2022), i en concret modificant-ne l'art. 18, vers la subcontractació i possibilitar-ne la subcontractació total de les iniciatives a subvencionar amb la finalitat d'afavorir i potenciar la participació de les diferents i múltiples persones i entitats beneficiàries, així com per atreure la major diversitat possible de projectes, iniciatives i activitats a subvencionar, impulsant especialment la consecució dels objectius i finalitats de conservació i de restauració del patrimoni natural, de divulgació dels valors i de la importància del Parc Nacional de Cabrera, de conservació o de restauració del patrimoni arquitectònic i de les infraestructures i equipaments destinats a facilitar-ne el gaudi, el coneixement, l'ús compatible, la seguretat i l'accessibilitat de les persones.

Les persones i entitats beneficiàries de la present convocatòria estan constituïdes pels Ajuntaments dels municipis de Palma i de ses Salines, raó per la qual, i no concorrent les circumstàncies previstes en l'art. 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, les subvencions que es convoquen amb la present Resolució no constitueixen Ajuda d'Estat d'acord amb la normativa europea.

En virtut de les competències l'exercici de les quals encomana a la Conselleria de Medi Ambient i Territori el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, i pel Decret 1/2022, de 27 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, i fent-ne ús de les atribucions que li confereix l'article 7.1 de les bases reguladores abans citades -en el marc del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, correspon a la Conselleria de Medi Ambient i Territori, mitjançant Resolució, aprovar la convocatòria de subvencions.

 Per tot això, dict la següent

Resolució

Primer Objecte i finalitat

La present Resolució té per objecte aprovar la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per a actuacions en l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, en règim de concurrència competitiva, d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre 6/2022 del conseller de Medi Ambient i Territori (BOIB núm. 48, de 9 d'abril de 2022; modificades per l'Ordre 23/2022, del conseller de Medi Ambient i Territori, publicada en el BOIB núm. 125, de 24 de setembre 2022), el Reial decret 1229/2005, de 13 d'octubre, pel qual es regulen les subvencions públiques amb càrrec als pressuposts generals de l'Estat en les àrees d'influència socioeconòmica dels parcs nacionals, i, en allò no previst en les anteriors normes, d'acord amb el que preveu la legislació bàsica continguda en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sens perjudici de les especialitats organitzatives i procedimentals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que es regiran pel Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

La finalitat dels ajuts és incentivar a les persones i entitats beneficiàries per dur a terme iniciatives per millorar el nivell i la qualitat de vida i promocionar el desenvolupament sostenible de les poblacions de les àrees d'influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, de manera compatible amb la conservació ambiental.

Segon Beneficiaris

1. Poden ser beneficiaris els Ajuntaments dels municipis de Palma i de ses Salines, únics situats en l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional de Cabrera, la condició de beneficiari dels quals s'ha d'acreditar mitjançant la presentació de la documentació exigida en el model de sol·licitud que s'annexa a aquesta convocatòria.

2. Les entitats beneficiàries han de comunicar a l'òrgan concedent el començament de l'activitat objecte de subvenció.

3. Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions específiques establertes en l'article 5 de les bases reguladores, i acreditar-ne-les en el moment en què s'hagin acomplert.

4. Divulgar que l'activitat ha estat finançada amb càrrec al programa de subvencions de la Xarxa de Parcs Nacionals. A aquest efecte, durant l'execució de les obres i el desenvolupament dels serveis subvencionats s'hauran de realitzar les oportunes senyalitzacions acreditatives del seu finançament. En les publicacions subvencionades o divulgatives de les activitats subvencionades s'inserirà la informació acreditativa del seu finançament. Es seguirà el manual d'identitat corporativa de les Illes Balears en el cas d'actuacions fora d'espais naturals, i el manual de senyalització de la xarxa d'espais naturals en el cas d'actuacions dins els límits del Parc Nacional de Cabrera. En ambdós casos, s'ha d'incloure el logotip del Parc Nacional i la llegenda «Amb el finançament de la Xarxa de Parcs Nacionals».

5. Les subvencions convocades per aquesta Resolució no constitueixen «Ajudes d'Estat» en els termes prevists en l'article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

Tercer Actuacions subvencionables

Són actuacions subvencionables les que tinguin per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o d'interès social o de promoció d'una finalitat pública, en l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional de Cabrera, destinades a les finalitats següents:

 1. La conservació o restauració del patrimoni natural, sempre que presentin un valor ecològic manifest.
 2. La divulgació dels valors i importància del Parc Nacional entre amplis sectors de la societat local.
 3. L'eliminació de qualsevol classe d'impacte sobre els valors naturals o culturals que justificaren la creació del Parc Nacional, inclús l'impacte visual sobre la percepció estètica del Parc Nacional ocasionat per infraestructures preexistents.
 4. Garantir la compatibilitat i integració de les activitats i els usos tradicionals amb la finalitat i objectius del Parc Nacional i potenciar la seva millora tecnològica, incorporació comercial i projecció social.
 5. La formació de la població local en tasques relacionades amb la gestió del Parc Nacional en qualsevol de les seves facetes, així com la conservació dels valors naturals i culturals que justificaren la seva declaració o amb l'ús sostenible dels recursos naturals renovables.
 6. La conservació o restauració del patrimoni arquitectònic, així com aquelles que contribueixin a la recuperació de la tipologia constructiva tradicional, sempre que presentin un valor historicoartístic o cultural a escala local manifest.
 7. La conservació d'infraestructures i equipaments destinats a facilitar el gaudiment, el coneixement, l'ús compatible, la seguretat i l'accessibilitat de les persones en el medi natural.
 8. Les altres iniciatives previstes en el Reial decret 1229/2005, de 13 d'octubre, pel qual es regulen les subvencions públiques amb càrrec als pressuposts generals de l'Estat en les àrees d'influència socioeconòmica dels parcs nacionals.
 

​​​​​​​Quart Principis i criteris generals per atorgar les subvencions

1. Les subvencions s'han de concedir amb subjecció als principis d'objectivitat, transparència, publicitat i concurrència.

2. L'avaluació dels criteris es realitzarà mitjançant l'assignació d'una puntuació a cada un d'ells segons les regles de baremació que s'indiquen en l'apartat 3. De l'avaluació dels criteris es podrà obtenir una puntuació d'entre zero (0) i catorze (14) punts. Les subvencions es concediran a aquelles sol·licituds que hagin obtingut major puntuació fins al límit de crèdit fixat.

3. Els criteris d'avaluació i barem dels projectes seran els següents:

a) El grau de sinergia amb els objectius i activitats del Parc Nacional de Cabrera, de 0 a 2 punts.

 • L'activitat desenvolupa directament un objectiu o un programa proposat per l'administració ambiental pel Parc Nacional o la seva àrea d'influència (2 punts).
 • L'activitat manté una coherència amb els objectius del Parc Nacional (1 punt).
 • L'activitat no té relació amb els objectius del Parc Nacional (0 punts).

b) El grau de contribució a la millora, estalvi i optimització de la gestió dels recursos en el Parc Nacional de Cabrera, de 0 a 2 punts.

 • L'activitat contribueix a la millora, estalvi i optimització dels recursos al Parc Nacional de manera continuada (2 punts).
 • L'activitat contribueix a la millora, estalvi i optimització dels recursos al Parc Nacional durant el temps del projecte (1 punt).
 • L'activitat no és útil per contribuir a la millora, estalvi i optimització de la gestió dels recursos al Parc Nacional (0 punts).

c) Les actuacions mediambientals de recuperació d'àrees degradades i altres actuacions que revalorin els recursos naturals de l'entorn, de 0 a 2 punts.

 • L'activitat desenvolupa directament una activitat de recuperació d'àrees degradades o bé altres actuacions que revalorin els recursos naturals de l'entorn (2 punts).
 • L'activitat no desenvolupa directament una activitat de recuperació d'àrees degradades o bé altres actuacions que revalorin els recursos naturals de l'entorn (1 punt).
 • L'activitat no té cap efecte en la recuperació d'àrees degradades o bé altres actuacions que revalorin els recursos naturals de l'entorn (0 punts).

d) El caràcter d'exemplificació d'un model de desenvolupament compatible amb la conservació dels processos naturals, de 0 a 2 punts.

 • L'activitat promou la generació d'un model de desenvolupament compatible amb la conservació dels processos naturals en l'àmbit del municipi o de la comarca (2 punts).
 • L'activitat individual, o juntament amb altres accions, contribueix a generar un procés continuat en el temps de desenvolupament compatible amb la conservació dels processos naturals (1 punt).
 • L'activitat no exemplifica un model de desenvolupament sostenible (0 punts).

​​​​​​​e) El grau de contribució al manteniment i promoció de les activitats tradicionals, de 0 a 2 punts.

 • L'activitat contribueix a la promoció i manteniment d'oficis tradicionals de manera continuada (2 punts).
 • L'activitat promou o manté oficis tradicionals durant el temps dels projectes (1 punt).
 • L'activitat no és útil per mantenir o promoure oficis tradicionals (0 punts).

​​​​​​​f) La intensitat de l'efecte sobre la millora de la qualitat de vida i el desenvolupament socioeconòmic, de 0 a 2 punts.

 • L'activitat comporta millores en sectors marginals o desfavorits en el medi rural, com ara accés al mercat laboral a col·lectius amb dificultats, millora de l'accessibilitat i mobilitat dels discapacitats o millores en la qualitat de vida de persones majors (2 punts).
 • ​​​​​​​​​​​​​​L'activitat comporta directament la millora en treball, salut o contribueix a la difusió i comprensió de la imatge del Parc (1 punt).
 • L'activitat no suposa millores mesurables (0 punts).

​​​​​​​g) El volum de creació d'ocupació estable, de 0 a 2 punts.

 • S'hi creen quatre o més llocs estables de feina (2 punts).
 • S'hi creen entre un i tres llocs estables de feina (1 punt).
 • No s'hi creen llocs estables de feina (0 punts).

El barem inclou un factor de multiplicació (x 1,2) per discriminar positivament els projectes que, referits a inversions, repercuteixin directament sobre els residents en l'interior de l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional de Cabrera, així com aquelles iniciatives que presentin alguna de les condicions establertes a l'article 3.d) del Reial decret 1229/2005, de 13 d'octubre, pel qual es regulen les subvencions públiques amb càrrec als pressuposts generals de l'Estat en les àrees d'influència socioeconòmica dels parcs nacionals.

4. L'atorgament de les subvencions ha de dur-se a terme mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

5. Com a criteri de desempat per ordenar les sol·licituds que assoleixin la mateixa puntuació s'utilitzaran els següents: en primer lloc es prioritzaran aquells projectes amb major puntuació en el criteri d'avaluació assenyalat a l'apartat quart 3.4. a), posteriorment el 3.4.b), i així successivament fins l'apartat 3.4.g). En cas de persistir l'empat, es prioritzarà la sol·licitud primera en el temps, segons el registre d'entrada en el registre electrònic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

6. Es denegarà l'atorgament de subvencions a les entitats sol·licitants sancionades o condemnades en els darrers tres anys perquè hagin exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, d'acord amb el que disposar l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

Cinquè Condicions i requisits tècnics i econòmics específics dels projectes finançables

1. L'atorgament de la subvenció no eximeix al beneficiari de l'obtenció de les autoritzacions i permisos de les administracions competents exigibles segons la legislació vigent.

2. No es valoraran els projectes que no superin la quantia mínima de 30.000 euros (IVA inclòs).

3. Els projectes objecte de subvenció poden haver-se iniciat a partir l'1 de gener de 2022. En tot cas, els beneficiaris han d'indicar, expressament a la sol·licitud, l'inici del projecte subvencionat i el moment en què aquest comença.

4. El termini per a l'execució del projecte finalitza el 30 de juny de 2024, el qual es pot prorrogar per resolució del conseller, a petició de beneficiari. Les pròrrogues s'han de sol·licitar i resoldre abans del venciment del termini d'execució.

Sisè Terminis

 1. El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

2. Es disposa de deu dies hàbils per al·legar i presentar els documents específics fixats en la convocatòria i, si escau, les justificacions, en el tràmit d'audiència previ a la resolució, de conformitat amb l'article 82 de la Llei 39/2015.

3. En el cas que l'activitat o projecte subvencionat s'hagi de fer amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud, l'entitat beneficiària ha de comunicar el començament de l'activitat objecte de subvenció en el termini màxim de set dies.

4. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos, a comptar des de l'endemà de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. La manca de resolució expressa i notificació en el termini indicat té caràcter desestimatori.

5. Els projectes poden tenir una durada anual o pluriennal. El termini per a l'execució del projecte es concretarà a la resolució de concessió. Les pròrrogues s'han de sol·licitar i resoldre abans del venciment del termini d'execució.

6. El termini màxim de presentació de la documentació justificativa de les despeses a què es refereix l'article 15 de les bases reguladores, aprovades per Ordre 6/2022 del conseller de Medi Ambient i Territori (BOIB núm. 48, de 9 d'abril de 2022) no pot ser superior a tres mesos, a comptar des de la data de finalització del termini d'execució del projecte.

7. Es disposa d'un termini de quinze dies per esmenar els defectes en la justificació de la subvenció que, si escau, apreciï l'òrgan competent per comprovar la justificació, amb la comunicació prèvia adreçada a l'entitat beneficiària.

8. El termini mínim d'afectació de l'activitat subvencionada a la finalitat concreta per a la qual s'ha atorgat la subvenció, quan es tracti de béns o altres drets reals, ha de ser de ser de cinc anys per als béns susceptibles d'inscripció en un registre públic i de dos anys per a la resta de béns.

Setè Import màxim de la convocatòria i crèdits pressupostaris als quals s'imputa

1. L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 337.690,94 € (tres-cents trenta-set mil sis-cents noranta amb noranta-quatre euros) amb càrrec a les partides pressupostàries de l'any 2022 a 2024, desglossat amb els següents imports i anualitats, tenint en compte en tot cas que les citades partides pressupostàries tenen caràcter estimatiu i que es determinaran posteriorment segons l'entitat que resulti finalment beneficiària i l'activitat o projecte subvencionat.

Any

Quantia

Partida pressupostària

2022

0 €

15301 G/571C03 76001 00 22054

2022

0 €

15301 G/571C03 46001 00 22054

2023

50.000 €

15301 G/571C03 76001 00 22054

2023

100.000 €

15301 G/571C03 46001 00 22054

2024

50.000 €

15301 G/571C03 76001 00 22054

2024

137.690,94 €

15301 G/571C03 46001 00 22054

2. En el cas de concessió de pròrrogues, s'imputarà a les partides pressupostàries equivalents dels exercicis 2025 i 2026.

3. L'import consignat inicialment es pot ampliar, mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que disposa l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La modificació esmentada, llevat que s'estableixi altrament, no implica que el termini per presentar sol·licituds s'ampliï ni afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.

Vuitè Import de les subvencions

L'import màxim de les subvencions és del 100% del cost total subvencionable del projecte, sense que en cap cas, l'import de la subvenció superi, de forma aïllada o en concurrència amb altres subvencions, el cost de l'actuació objecte de subvenció.

Novè Òrgans competents

D'acord amb el que disposa l'art. 10 de les bases reguladores, el director general d'Espais Naturals i Biodiversitat és l'òrgan competent per a la instrucció i tramitació del procediment, i ha de fer d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades que han de servir de base a la resolució, i el conseller de Medi Ambient i Territori és l'òrgan competent per dictar les resolucions de concessió o denegació de la subvenció, i, si escau, les resolucions de modificació i revocació a què es refereixen els articles 12 i 19 de les bases reguladores.

Desè Despeses subvencionables

Són despeses subvencionables les previstes en l'art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Onzè Comissió avaluadora

1. La composició de la Comissió Avaluadora a que es refereix l'article 11 de les bases reguladores, està conformada pels següents membres:

a) ​​​​​​​Presidenta: la cap del Departament de Medi Natural

​​​​​​​​​​​​​​b) Cinc vocals:

1r. Tres tècnics de la direcció general competent en matèria d'espais naturals i biodiversitat designats per la persona titular, un dels quals farà les funcions de secretari.

2n. Una persona representant del Servei jurídic, designat per la Secretaria General.

3r. Una persona representant del Servei de Gestió Econòmica, designat per la Secretaria General.

2. A les designacions del director general d'Espais Naturals i Biodiversitat i de la secretària general s'ha de tenir en compte una presència equilibrada d'homes i dones, per la qual cosa es coordinaran ambdós titulars dels òrgans directius.

Dotzè

Subcontractació

D'acord amb el que disposa l'art. 18 de les bases reguladores, l'activitat subvencionada podrà ser objecte de subcontractació totalment.

Tretzè Sol·licituds: requisits i documentació

1. Les sol·licituds per concórrer a la convocatòria de subvencions s'han d'ajustar al model normalitzat inclòs en l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

2. Les sol·licituds han de presentar-se exclusivament de forma telemàtica a través del procediment específicament previst a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es).

3. A la sol·licitud ha d'acompanyar-se la documentació administrativa i tècnica que estableix l'apartat segon de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

4. La presentació de la sol·licitud comporta l'acceptació de les prescripcions contingudes en l'Ordre 6/2022 del conseller de Medi Ambient i Territori i en aquesta convocatòria, així com l'autorització a l'òrgan instructor per obtenir, de forma directa, certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Hisenda de la Comunitat Autònoma i de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social front a l'Administració General de l'Estat.

Catorzè

Resolució i notificació​​​​​​​

1. La resolució de concessió de subvencions ha de ser motivada i ha de contenir les dades següents:

a) La identificació de la persona beneficiària i la descripció de l'activitat que s'ha de subvencionar.

b) El pressupost total de l'activitat subvencionada.

c) L'import de la subvenció concedida, amb exclusió, si escau, de l'IVA suportat.

d) Les obligacions de la persona beneficiària i les garanties que la persona beneficiària ofereix o l'exempció d'aquestes garanties.

e) La forma de pagament.

f) La forma de justificació de l'aplicació dels fons percebuts.

2. La resolució es notificarà individualment i es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Quinzè

Justificació de les despeses

1. L'entitat beneficiària té l'obligació de justificar l'aplicació dels fons percebuts a l'objectiu que hagi servit de fonament per a la concessió de la subvenció.

2. Segons l'indicat en l'article sisè, l'entitat beneficiària, en el termini de 3 mesos a comptar des de l'acabament de l'activitat, ha de presentar la documentació que acrediti que s'ha duit a terme l'activitat i la despesa mitjançant un compte justificatiu, subscrit per la persona beneficiària o que actuï en representació de l'entitat beneficiària, amb el contingut indicat en l'article 15 de l'Ordre 6/2022.

3. La justificació de les despeses realitzades es presentarà d'acord amb el model de compte justificatiu incorporat en l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

​​​​​​​​​​​​​​Setzè Pagament de les subvencions

1. El pagament de les subvencions s'ha de fer efectiu una vegada s'ha acreditat el compliment de la finalitat per a la qual s'ha atorgat la subvenció i s'ha justificat que s'ha duit a terme l'activitat subvencionada en els termes que estableixen les bases reguladores.

2. Els beneficiaris poden sol·licitar un pagament fraccionat de l'import de la subvenció atorgada per un projecte, mitjançant justificacions i liquidacions parcials, d'acord amb les prescripcions següents:

a) La justificació prèvia de l'activitat realitzada parcialment s'ha de dur a terme mitjançant la presentació de la documentació indicada a l'article 15 de l'Ordre. 

b) Únicament poden ser objecte de pagament fraccionat les despeses efectivament executades i pagades abans de presentar la documentació justificativa per acollir-se al pagament fraccionat.

c) Les quantitats o imports a pagar de manera fraccionada no poden ser superiors al 50% de la subvenció atorgada per a aquell projecte.

d) La memòria d'actuació justificativa a la qual fa referència l'article 15.2.a) de l'Ordre a presentar al final de l'execució ha d'abastar la totalitat del projecte, independentment de la documentació aportada per obtenir el pagament fraccionat.

3. El pagament s'efectuarà mitjançant transferència bancària al compte bancari indicat pel beneficiari de la sol·licitud.

Dissetè Publicació

La convocatòria ha de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web natura.caib.es. Així mateix, es comunicarà a la Base DNS, als efectes prevists en els arts. 4.a) i 6 del Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Medi Ambient i Territori en el termini d'un mes a comptar de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa de Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 19 d'octubre de 2022

El conseller de Medi Ambient i Territori ​​​​​​​Miquel Mir Gual

Documents adjunts