Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 620603
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 19 d’octubre de 2022, per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El Reial decret 1/2019, d'11 de gener, estableix els principis bàsics comuns d'avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels ensenyaments de règim especial. Aquest Reial decret dóna un nou desplegament reglamentari a l'article 61.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i cerca assegurar, a tot l'Estat, incorporant estàndards internacionals, la qualitat de les proves conduents a l'obtenció dels certificats dels ensenyaments d'idiomes de règim especial dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, mitjançant l'establiment d'uns principis bàsics comuns en l'avaluació de certificat d'aquests nivells.

2. Dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB, núm. 66, de 16 de maig), pel qual s'estableixen l'ordenació, l'organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, determina al seu capítol V les característiques de l'avaluació i certificació en aquests ensenyaments i els documents d'avaluació i la necessitat de la publicació aquestes instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes dels ensenyaments de Règim Especial.

3. En les Instruccions bàsiques que es publiquen anualment per a cada curs escolar, en relació amb l'avaluació i la promoció, del Servei d'Ensenyaments de Règim Especial es determinen els criteris d'avaluació i promoció dels alumnes de les EOI de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es complementen i actualitzen amb el contingut d'aquesta resolució.

Fonaments de dret

1. Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), en la seva redacció actual, donada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

2. Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, (BOE núm. 311, de 23 desembre), pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a efectes de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels Ensenyaments d'idiomes de règim especial regulades per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i s'estableixen les equivalències entre els ensenyaments d'idiomes de règim especial regulades en diversos plans d'estudis i les d'aquest reial decret.

3. Reial decret 1/2019, d'11 de gener, (BOE núm. 11, de 12 de gener), estableix els principis bàsics comuns d'avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'Educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març), regula en l'article 35, els ensenyaments d'idiomes de règim especial.

5. Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB,núm. 66, de 16 de maig), pel qual s'estableixen l'ordenació, l'organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, i a l'empara de l'article 16.c de la Llei 3/2003, de 26 de marc, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Aprovar les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, establertes a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Segon

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 19 d'octubre de 2022

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

 

ANNEX 1 Instruccions

1. Característiques de l'avaluació

L'avaluació dels aprenentatges dels alumnes tñe com a referència les competències pròpies dels nivells d'ensenyament establerts, així com els objectius generals i els específics per a cada activitat de llengua, comuns a tots els idiomes, fixats en el currículum per a cada nivell i concretats per cursos en les respectives programacions didàctiques, segons s'estableix a l'article 11.1 del capítol V del Decret 34/2019, de 10 de maig. En aquest mateix apartat, es determina que l'avaluació ha de ser contínua, sistemàtica, formativa i personalitzada, i ha d'incloure l'avaluació de diagnòstic, la de seguiment i la final d'aprofitament, que ha de demostrar la consecució dels objectius establerts en la programació didàctica corresponent. Així mateix, els alumnes han d'estar informats del seu progrés al llarg del curs.

2. Avaluació inicial

Es realitza a l 'inici de curs a l'objecte d'identificar el nivell de competència de l'alumnat, les seves capacitats i maneres d'aprenentatge. Com a conseqüència del resultat d'aquesta avaluació inicial, s'ha d'adequar les programacions didàctiques a les característiques dels alumnes i s'adoptaran les mesures pertinents de suport per als alumnes que les necessitin. Aquesta avaluació ha de tenir caràcter informatiu i orientador, i no comportarà cap qualificació.

3. Avaluació de progrés o de seguiment

És continuada, té un caràcter formatiu i consisteix en valorar l'aprenentatge de l'alumne a partir del seguiment del seu treball al llarg del curs i del progrés del seu aprenentatge, mitjançant la recollida sistemàtica d'informació per part del professor. Ha de servir per comprovar el grau d'assoliment dels objectius establerts, i detectar les dificultats d'aprenentatge de cada alumne, per poder-hi intervenir i ajudar-lo en la millora del seu procés d'aprenentatge. Ha de servir també per realitzar, si cal, les adaptacions o reajustaments pertinents en les programacions didàctiques.

L'avaluació de progrés de l'alumnat requereix la seva assistència i participació a classe, així com la realització de les activitats programades, tant a les sessions presencials com a les virtual.

S'han d'avaluar les següents activitats de llengua:

 • Comprensió de textos escrits
 • Comprensió de textos orals
 • Mediació lingüística*
 • Producció i coproducció de textos escrits
 • Producció i coproducció de textos orals

* L'avaluació de la mediació lingüística en el cas del nivell Bàsic A1 és facultativa pel centre. Cada escola determinarà si aquesta destresa és o no avaluada (per a totes les llengües del centre), tot i que aquesta formi part del currículum. La decisió a nivell centre ha d'estar recollida a la documentació de centre corresponent i s'ha de comunicar al Servei dels Ensenyaments de Règim Especial durant la primera setmana del mes de novembre de cada curs escolar.

4. Avaluació d'aprofitament i de domini

Amb l'avaluació d'aprofitament s'ha de comprovar el grau de consecució dels objectius assolits per l'alumnat en acabar el període lectiu del primer, o, en el seu cas, del segon curs de cada nivell.

En els cursos A1, B2.1, i C1.1 , (i A2.1, i B1.1, en el cas dels idiomes àrab, rus, japonès i xinès), l'avaluació de progrés té  la consideració d'avaluació d'aprofitament, sense que sigui necessari realitzar una prova final específica, quan es compleixin els requisits establerts per a la superació del curs per avaluació contínua.

En els cursos A2 (A2.2 per a àrab, rus, xinès i japonès), B1, (B1.2 per a àrab, rus i xinès), B2.2 (B2 per a català i espanyol como llengua estrangera), C1.2 (C1 per a català i espanyol como llengua estrangera), i C2, conduents a certificació, és necessari realitzar una avaluació de domini que verifiqui la superació de les exigències acadèmiques del nivell. Es du a terme mitjançant la prova de competència general o prova de certificació de nivell, d'acord amb l'establert en el RD 1/2019, d'11 de gener.

La prova de certificació de nivell dels diferents idiomes impartits a l'EOI és única i comuna per a tots els centres que la realitzin, i està adreçada als alumnes de la modalitat presencial i semipresencial matriculats en l'últim o únic curs de cada nivell, així com als alumnes de la modalitat lliure i als de la modalitat a distància.

5. Promoció i Certificació

5.1. Cursos d'avaluació contínua: A1, A2.1, B1.1, B2.1 i C1.1

L'alumnat que hagi assistit a un 70% de les classes i superat cadascuna de les activitats de llengua avaluades amb el 50% de la puntuació o més, superarà el curs i promocionarà al curs següent. En cas de no haver assistit a un 70% de les classes o no haver superat el curs per avaluació contínua, l'alumnat pot presentar-se a l'examen final de juny i/o al de setembre i examinar-se d'aquelles parts no superades per avaluació contínua amb una nota igual o superior a 5.

Amb caràcter general, a més de l'avaluació inicial, s'estableixen com a mínim  dos períodes d'avaluació al llarg del curs, que determinaran el progrés de l'alumne en el seu aprenentatge. Cada una de les Escoles Oficials d' Idiomes en determinarà el nombre i la seva durada. Les activitats d'avaluació durant cada període seran diverses (proves escrites i orals, presentacions, projectes, exercicis, lectures, produccions escrites, etc.), i s'ha d'informar l'alumne de manera explícita, qualitativa i quantitativament, dels resultats obtinguts.

El professorat ha d'informar també la prefectura d'estudis dels resultats de les diferents avaluacions del seu alumnat un cop acabats els períodes d'avaluació determinats a la concreció curricular de cada centre.

El pes de cada avaluació ha de ser proporcional als aprenentatges que corresponen als objectius i competències treballades durant cada període i ha de quedar recollit de forma explícita i raonada a la documentació del centre.

5.2 Cursos conduents a certificació: A2, B1, B2.2 (B2), C1.2 (C1) i C2

Per obtenir la certificació oficial a cadascun dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels idiomes impartits a les escoles oficials d'idiomes, és necessari superar la prova unificada de competència general, convocada anualment per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, i que ha de ser administrada per les EOI en dues convocatòries.

La prova de certificació consta de 5 parts amb una ponderació del 20% cadascuna.

Les activitats de llengua avaluades són:

 • Comprensió de textos escrits
 • Comprensió de textos orals
 • Mediació lingüística
 • Producció i coproducció de textos escrits
 • Producció i coproducció de textos orals

Els candidats a certificació poden realitzar totes i cadascuna de les parts de què consta la prova de certificació, sense que la superació de qualsevol d'elles sigui requisit indispensable per poder realitzar les altres.

Per superar la prova de certificació cal obtenir un mínim del 50% de la puntuació de cadascuna de les cinc parts i un mínim del 65% de la mitjana d'aquestes.

A la convocatòria extraordinària l'alumne està exempt de realitzar les parts superades amb un 50% o més (nota ≥ 5) en la convocatòria ordinària, i es conservarà la puntuació obtinguda en aquestes per al càlcul de la qualificació final.

No obstant això, l'alumne que hagi superat totes les parts amb un 50% o més de la nota però no arribi a un 65% o més de la mitjana de totes les parts, pot presentar-se de nou a la convocatòria extraordinària de les parts que vulgui. Per fer la mitjana aritmètica de la nota final, prevaldrà en aquest cas la nota obtinguda a la convocatòria extraordinària.

L'alumne que hagi obtingut ja un 65% global com a mínim de la convocatòria ordinària, i  que per tant té dret al certificat de nivell, no es podrà tornar a presentar a la convocatòria extraordinària.

L'alumne que no hagi obtingut un mínim del 65% (nota ≥ 6,5) de la puntuació total i un mínim del 50% (nota ≥ 5) de la puntuació de cadascuna de les cinc parts, rebrà la qualificació final de NO APTE i no certificarà.

No obstant això, en cas que tingués totes les parts superades amb un mínim del 50% (nota ≥ 5) podrà repetir el mateix curs o promocionar al curs següent, sense certificar.

Per obtenir el certificat, podrà examinar-se, si així ho desitja, en la modalitat lliure de la prova de certificació. Podrà també presentar-se a la prova de certificació d'un nivell superior sense haver obtingut l'anterior.

5.3. Actes de qualificació i expedient acadèmic

La qualificació de cadascuna de les activitats de llengua (comprensió de textos escrits, comprensió de textos orals, mediació lingüística, producció i coproducció de textos escrits i producció i coproducció de textos orals), s'ha de consignar en termes numèrics, utilitzant l'escala de 0 a 10, i considerant positives les qualificacions iguals o superiors a 5 i negatives les inferiors a 5.

La qualificació final s'ha d'expressar en els termes d'apte i no apte. A la qualificació d'apte s'hi ha d'afegir la qualificació numèrica final, expressada del 5 al 10 amb una xifra decimal.

En el cas d'aquells candidats que no realitzin alguna o algunes de les parts de què consta la prova de certificació, i d'acord amb l'article 7 del Reial decret 1/2019, d'11 de gener, la qualificació atorgada s'expressarà en termes de “no presentat” de la prova corresponent. La qualificació final de la prova en el seu conjunt serà, en aquest casos, de ”no apte”. 

Els candidats que no es presentin a cap de les parts de la prova obtindran la qualificació de “no presentat”.

A l'acta s'ha de reflectir si l'alumne certifica o no. Si no ha obtingut una nota global de 6,5 punts o superior, s'ha d'assenyalar quines activitats de llengua estan superades.

Pel que fa a les certificacions acadèmiques d'activitats de llengua superades que el RD 1/2019 preveu es poden expedir a l'alumne que el sol·liciti, s'ha de fer constar que no equivalen a un certificat de nivell.

6. Promoció de l'alumnat lliure que vulgui accedir a la modalitat presencial o semipresencial

A l'alumnat de la modalitat lliure que s'hagi presentat a la prova de certificació de nivell i no hagi obtingut el 65% o més de la nota global, però hagi superat totes les parts amb un 50% o més de la nota, l'acreditació d'aquesta situació s'ha de  tenir en compte per accedir directament al nivell següent al que s'hagi examinat, en les mateixes condicions que els alumnes oficials de la modalitat presencial i semipresencial si l'alumne decideix continuar els seus estudis.