Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 617945
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’aprova , pel procediment d’urgència, la convocatòria de subvencions per a l’execució de diverses accions de reforç de connectivitat en centres públics de referència, programa UNICO - Serveis Públics, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (Next Generation EU)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 L'Agenda Espanya Digital 2025 recull un conjunt de mesures, reformes i inversions, articulades en deu eixos estratègics alineats amb les polítiques digitals marcades per la Comissió Europea per al nou període. Les accions de l'Agenda estan orientades a impulsar un creixement més sostenible i inclusiu, impulsat per les sinergies de les transicions digital i ecològica, que arribi al conjunt de la societat. Un dels seus objectius és garantir una connectivitat digital adequada per al 100 per cent de la població, i promoure la desaparició de la bretxa digital entre zones rurals i urbanes (meta 2025: 100 per cent de la població amb cobertura 100 Mbps). Com a part de l'esforç de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla per a la Connectivitat i les Infraestructures Digitals de la societat, l'economia i els territoris (d'ara endavant, Pla per a la Connectivitat), aprovat per Acord del Consell de Ministres el dia 1 de desembre de 2020, conté com a mesura 2 el reforç de la connectivitat en centres de referència i serveis essencials.

La connectivitat entesa en un sentit ampli és la capacitat que permet accedir a serveis essencials educatius, sociosanitaris i de comerç de béns i serveis des de qualsevol zona i en particular des de les zones rurals per mitjans telemàtics, cosa que exigeix la posada en marxa de mesures que potenciïn la connectivitat en centres públics que presten serveis assistencials i socials, com ara hospitals, centres de salut, centres educatius i de formació i altres centres de referència públics a les diverses províncies, la qual cosa contribueix, alhora, a fer front al repte demogràfic.

La magnitud de la crisi econòmica, social i sanitària provocada per la pandèmia COVID-19 ha exigit una resposta comuna a escala europea que s'ha materialitzat amb la posada en marxa del nou Fons de Recuperació "Next Generation EU", l'objecte és contribuir al procés de recuperació de les economies de la Unió a partir de 2021. Dins d'aquest Fons, el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), establert pel Reglament (UE) 2021/241 de el Parlament Europeu i de Consell, de 12 de febrer de 2021, permetrà a Espanya mobilitzar un volum d'inversió sense precedents.

Per tal de canalitzar aquestes inversions i contribuir a una recuperació sòlida i sostenible de l'economia espanyola, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (en endavant PRTR), aprovat per la Comissió Europea el 16 de juny de 2021 i pel Consell Europeu el 6 de juliol de 2021, traça l'agenda per a la modernització de l'economia espanyola fent ús dels recursos econòmics que provindran d'aquest Fons.

El PRTR s'estructura en quatre eixos transversals: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial, els quals es projecten en deu polítiques palanca, que a la vegada, es concreten en trenta components. Una de les trenta línies d'acció que s'identifiquen és la component 15 (connectivitat digital, impuls a la ciberseguretat i desplegament del 5G), que té entre els seus objectius l'impuls a la transformació digital, i que aposta perquè el 100 % de la població disposi d'una connectivitat adequada; d'aquesta manera es promou la desaparició de la bretxa digital entre zones rurals i urbanes.

Dins d'aquest component 15 del PRTR es preveu la inversió C15.I2 «Accions de reforç de connectivitat en centres de referència, motors socioeconòmics i projectes tractors de digitalització sectorial».

El Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030, aprovat per Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2021 (BOIB núm.137, de 7 d'octubre) inclou aquest projecte amb la identificació següent:

Número: 37

Projecte estratègic: Accions de reforç de la connectivitat 5G.

Eix: 3 competitivitat.

Estratègia: E11 el Marketplace Illes Balears i digitalització del teixit productiu.

Promotor: GOIB. Conselleria de Fons Europeus Universitat i Cultura.

Descripció: Actuacions per potenciar la connectivitat i equipament de centres que permeten accedir a serveis essencials, assistencials i socials.

Import: 3.660.000 euros.

L'aprovació i la inclusió d'aquest projecte en el PEA implica, d'una banda, la tramitació urgent i el despatx prioritari, i de l'altra, l'autorització implícita del Consell de Govern per exercir les competències en matèria d'autorització i disposició de la despesa i, en general, per iniciar qualsevol expedient de despesa.

El Reial decret 987/2021, de 16 de novembre de 2021, pel que s'aprova la concessió directa d'ajudes a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla regula les subvencions que permetran l'execució de diverses accions de reforç de connectivitat en centres públics de referència i, en el marc del PRTR, la inversió C15.I2 «Accions de reforç de connectivitat en centres de referència, motors socioeconòmics i projectes tractors de digitalització sectorial», que inclou accions de reforç de la connectivitat en centres de referència, mitjançant la posada en marxa de mesures per potenciar la connectivitat i equipament de centres públics que permetin accedir a serveis públics essencials, assistencials i socials, com ara hospitals, centres de salut, centres educatius i de formació i altres centres de referència i serveis públics.

El Reial decret esmentat estableix un model de concessió d'aquests ajuts que es basa en mecanismes de cooperació i col·laboració amb les comunitats autònomes, en virtut del qual es distribueix pel sistema de concessió directa i, d'acord amb els criteris consensuats a la Conferència Sectorial per a la Transformació Digital celebrada el 6 d'octubre de 2021, l'import d'ajut que cada comunitat autònoma ha de gestionar, durant el període 2021-2023, mitjançant l'aprovació d'una convocatòria pública de subvencions, per a la seva execució per altres administracions territorials que s'ha de regir per les disposicions que estableix el mateix Reial decret.

Segons l'annex I del Reial decret 987/2021, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears li correspon un import d'ajut de 3.660.000,00 €.

El Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del PRTR, aprova un marc general bàsic que incorpora un conjunt d'especialitats en matèria de gestió administrativa dirigit a simplificar i facilitar l'execució dels fons europeus, el qual afecta les subvencions, entre altres àmbits de l'ordenament jurídic.

A nivell autonòmic, la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb els fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, ha desplegat les disposicions estatals bàsiques del Reial decret llei 36/2020. L'article 15.4 d'aquesta norma disposa que el Pla Estratègic Autonòmic, respecte dels projectes integrants d'aquest Pla, l'execució dels quals s'hagi de vehicular totalment o parcialment per la via de subvencions o ajudes, té la consideració de pla estratègic de subvencions als efectes de l'article 6.1 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

El certificat del director de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques de 29 de juliol de 2022 constata que la convocatòria de subvencions per a l'execució del programa d'accions de reforç de connectivitat en centres públics de referència (programa Unico de Serveis Públics) és una actuació que es troba inclosa dins l'annex 2 (relació de projectes declarats estratègics) de l'Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de2021, pel qual s'aprova el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 i es declaren estratègics els projectes que s'hi inclouen (BOIB núm.137, de 7 d'octubre de 2021), concretament dins el projecte identificat amb el número 37 – Accions de reforç de la connectivitat 5G.

Aquesta convocatòria s'ha de tramitar pel procediment d'urgència en virtut de l'article 7 de la Llei 4/2021 esmentat, que declara que a totes les actuacions i els procediments administratius que comportin expedients de despesa que s'hagin de finançar amb els fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència se'ls ha d'aplicar la tramitació d'urgència i el despatx prioritari en els termes que preveuen, respectivament, els articles 33 i 71 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En l'elaboració i tramitació d'aquesta Resolució, s'han tingut en compte els criteris de caire transversals del Pla de Recuperació i Transformació i Resiliència següents:

1. Garantir el ple compliment del principi de «no causar dany significatiu» al medi ambient, d'acord amb el que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, en totes les fases del disseny i execució dels projectes i de manera individual per a cada actuació, tenint en compte la «Guia Tècnica de la Comissió Europea (2021/C 58/01)» sobre la aplicació d'aquest principi així com la «Guia per al disseny i el desenvolupament d'actuacions d'acord amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient» publicada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

2. Les xarxes que es despleguin per dur a terme aquest objectiu seran de titularitat pública i no estan destinades a ser explotades comercialment, per la qual cosa no és aplicable la normativa europea en matèria d'ajudes d'Estat.

3. Garantir l'aplicació de la perspectiva de gènere a totes les seves actuacions, seguint les recomanacions contingudes a la Guia per a les Administracions Públiques per incorporar la perspectiva de gènere a les actuacions finançables en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, publicada pel Ministeri d'Igualtat.

4. Garantir el compliment de les obligacions d'etiquetatge climàtic i digital, amb un percentatge del 0 per cent i del 100 per cent, respectivament, d'acord amb allò que preveu el PRTR i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. Per tant, no cal esperar cap contribució específica a la transició verda i sí una contribució íntegra a la transició digital.

L'Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació de 17 de maig de 2007, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de tecnologia i comunicacions (BOIB núm. 81, de 31 de maig de 2007), a l'article 2.1.a), com a activitat susceptible de subvenció, inclou la creació i millora d'accés per als serveis de banda ampla i el 2.1.d) obtenció d'equipament necessari per a l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

En virtut de tot això, en compliment de Reial decret 987/2021i de la Llei 4/2021, i d'acord amb les competències atribuïdes a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura pel Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atesos els informes favorables dels Serveis Jurídics i de la Intervenció General, dict la següent:

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per a la execució de diverses accions de reforç de connectivitat en centres públics de referència, programa UNICO - Serveis Públics, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

2. Aprovar els termes de la convocatòria, que consten en l'annex d'acord amb les bases reguladores que estableix l'Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació de 17 de maig de 2007.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i comunicar-la a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques , i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (21 d'agost de 2022)

El conseller de Fons Europeus , Universitat i Cultura Miquel Company i Pons

 

ANNEX Convocatòria

1. Objecte

1. L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per a la execució de diverses actuacions de reforç de la connectivitat, consistents a proporcionar connectivitat de xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis a velocitats d'1 gigabit, a centres públics de referència de les entitats locals territorials de les Illes Balears. De la mateixa manera, preveu ajuts per a reforç de les xarxes de comunicacions electròniques dels mateixos centres públics de referència.

Són centres públics de referència, d'acord amb l'article 1 del Reial decret 987/2021, els que permeten accedir a serveis essencials, assistencials i socials, com ara hospitals, centres de salut, centres educatius i de formació, incloent biblioteques, i altres centres on es prestin serveis públics de tipus assistencial, social o d'igualtat, així com els centres de R+D públics.

2. La finalitat d'aquestes subvencions és executar la inversió C15.I2 «Accions de reforç de connectivitat a centres de referència, motors socioeconòmics i projectes tractors de digitalització sectorial» del component 15 del PRTR, que inclou accions de reforç de la connectivitat a centres de referència, programa UNICO - Serveis Públics.

2. Beneficiaris

1. Es poden beneficiar d'aquestes subvencions en l'àmbit de les Illes Balears, les entitats locals territorials següents: consells insulars, ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors.

2. No podran resultar destinataris les entitat en què concorri alguna de les prohibicions de l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions; l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat d'homes i dones, ni les que hagin estat sancionades mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir una subvenció, d'acord amb la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia, o qualsevol altre aplicable.

3. Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris de les subvencions tindran amb caràcter general les obligacions establertes a l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions :

a) Acomplir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenti la concessió de la subvenció.

b) Justificar, davant l'òrgan concedent, el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió de la subvenció.

c) Els beneficiaris destinaran l'import íntegre de la subvenció que rebin al pagament de les corresponents actuacions subvencionables. L' incompliment d'aquesta obligació podrà ser causa de la pèrdua de dret al cobrament o del reintegrament de la subvenció concedida segons la fase procedimental en què es trobi la tramitació de l'expedient.

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, així com per part de les administracions autonòmica, estatal i comunitària; la Sindicatura de Comptes, o altres òrgans de control extern, i també facilitar-los tota la informació que requereixin en relació amb les ajudes concedides.

e) Comunicar a la Direcció General de Modernització i Administració Digital l'obtenció d'altres subvencions, ajuts o recursos per part de qualsevol altra administració, ens públic o privat, nacional o internacional que hagi contribuït també a finançar les mateixes despeses. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan aviat com es conegui i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

f) Mantenir un sistema de comptabilitat separada, o un codi comptable diferenciat que reculli adequadament totes les transaccions. Així mateix, han de disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents en els termes exigits per la legislació aplicable a la persona beneficiària, així com les factures i altres justificants de despesa de valor probatori equivalent i els corresponents justificants de pagament. Aquest conjunt de documents constitueix el suport justificatiu de l'ajut concedit, en garanteix l'adequat reflex en la comptabilitat dels beneficiaris i s'ha de conservar durant un termini mínim de deu anys. L'incompliment d'aquesta obligació podrà ser causa de la pèrdua de dret al cobrament o del reintegrament de l'ajut concedit segons la fase procedimental en què es trobi la tramitació de l'expedient.

g) Conservar els documents justificatius originals de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, durant un termini de 10 anys comptadors des de la finalització de la operació.

h) Donar difusió i visibilitat sobre l'origen del finançament a les actuacions objecte de la subvenció, en la forma que indica el punt 17 de la convocatòria, així com les que siguin d'aplicació per la normativa estatal i comunitària.

i) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits que preveu l'article 44 del TRLS.

j) Aportar les dades que siguin necessàries per a l'elaboració d'indicadors i les que, a efectes estadístics, estiguin relacionades amb l'activitat subvencionada.

k) Assegurar-se que en les despeses no hi ha doble finançament amb altres ajudes comunitàries o nacionals.

l) Facilitar les comprovacions encaminades a garantir la correcta execució de l'operació, i a aportar la documentació, tant administrativa com sobre el terreny, que li sigui requerida en el procediment de verificació. En concret, com a beneficiaris d'aquesta línia de subvencions el beneficiari es compromet a concedir els drets i els accessos necessaris per garantir que la Comissió Europea, l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), el Tribunal de Comptes Europeu, la Fiscalia Europea i les autoritats nacionals competents exerceixin les seves competències.

m) Col·laborar en l'aplicació de mesures antifrau eficaces i proporcionades en el seu àmbit de gestió, evitar doble finançament, falsificacions de documents, etc., així com proporcionar informació per a la detecció de possibles riscos.

n) Assegurar que les infraestructures i els equips que siguin objecte d'ajuda hauran de romandre afectes al fi concret del projecte durant un període mínim de cinc anys, comptadors a partir de la finalització d'aquest, o fins al final de la seva vida útil si aquesta fos menor de 5 anys.

o) Respectar els principis d'economia circular i evitar impactes negatius significatius al medi ambient («DNSH» per les sigles en anglès do not significant harm) i preveure els mecanismes que assegurin el compliment en totes les fases del disseny i execució del projecte de les condicions específiques que es troben a la pàgina web d'ajudes de la Direcció General de Modernització i Administració Digital i de creació neta d'ocupació, així com d'igualtat de gènere.

S'ha de complir amb la Instrucció de 8 de febrer de 2022 del Secretari d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures digitals sobre condicions específiques per a l'execució de la inversió C15.I2 del PRTR.

 

Per tot això, el beneficiari de l'ajuda ha de preveure els mecanismes que assegurin el compliment en totes les fases del disseny i execució del projecte de les condicions específiques que s'enumeren a continuació associades a cadascun dels objectius mediambientals recollits a l'article 17 del Reglament 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020 relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2.088:

1r. Els fabricants dels equips i components utilitzats, l'operador de la xarxa i/o el proveïdor dels serveis de xarxa han de demostrar que s'han adherit al Codi de conducta europeu sobre consum energètic d'equips de banda ampla. O el beneficiari ha de demostrar que realitza grans esforços per implementar pràctiques rellevants sobre eficiència energètica als equips i instal·lacions.

2n. En el moment del disseny i la construcció de les instal·lacions d'infraestructures de desplegament de banda ampla ultraràpida, el beneficiari incorporarà solucions d'adaptació que redueixin el risc climàtic d'onada de calor i les aplicarà abans de l'inici de les operacions.

3è. Al projecte no s'inclouran actuacions de infraestructures que puguin alterar la hidrologia.

4t. Els equips no contindran les substàncies restringides enumerades a l'annex II de la Directiva 2011/65/UE, excepte quan els valors de concentració en pes en materials homogenis no superin els enumerats en aquest annex.

Al final de la seva vida útil, l'equip se sotmetrà a una preparació per a operacions de reutilització, recuperació o reciclatge, o un tractament adequat, inclosa l'eliminació de tots els fluids i un tractament selectiu d'acord amb l'annex VII de la Directiva 2012/19/UE.

5è. Hi ha d'haver un pla de gestió de residus que garanteix el màxim reciclatge, al final de la seva vida útil, dels equips elèctrics i electrònics.

S'adoptaran mesures per reduir el renou, la pols i les emissions contaminants durant la fase d'obra i s'executaran les actuacions associades a aquesta mesura sempre complint la normativa d'aplicació vigent quant a la possible contaminació de sòls i aigua.

6è. S'assegurarà que les instal·lacions de infraestructures IT no afectaran negativament les bones condicions i la resiliència dels ecosistemes, tampoc a l'estat de conservació dels hàbitats i les espècies, en particular els espais d'interès de la Unió inclosa la Xarxa Natura 2000 de àrees protegides, llocs del Patrimoni Mundial de la UNESCO i altres àrees protegides). Per això, quan sigui preceptiu, es farà l'avaluació d'impacte mediambiental, d'acord amb el que estableix la Directiva 2011/92/EU.

 

p) Acceptar la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar compliment a allò que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

q) No tenir pendent obligacions de reintegrament de subvencions o ajudes o, si s'escau, el seu compliment.

r) Comunicar immediatament a la Direcció General de Modernització i Administració Digital qualsevol variació de les condicions o circumstàncies assenyalades a la sol·licitud i/o a la resolució de concessió, amb les conseqüències que en cada cas corresponguin, sense perjudici que també es puguin incorporar d'ofici a l'expedient.

s) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i també de les obligacions amb la Seguretat Social, circumstància que s'ha d'acreditar abans de dictar la proposta de resolució de concessió.

4. Terminis per presentar les sol·licituds

1. El termini per presentar les sol·licituds és d'1 mes des de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o fins el possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

2. En cas que s'exhaureixi el pressupost assignat, i sempre que no hagi expirat la vigència del programa, podran continuar registrant-se sol·licituds a la llista de reserva provisional que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, qüestió que haurà de ser notificada al destinatari últim afectat perquè en prengui coneixement, i estaran supeditades al fet que es produeixin desestimacions o revocacions de les sol·licituds d'ajut prèvies que puguin alliberar pressupost, o bé s'incorpori nou pressupost a la convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional generarà cap dret per al sol·licitant fins que no es validi la sol·licitud.

5. Import i crèdit pressupostari

1. L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 3.538.000,00 euros, que s'han d'abonar amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la anualitat, partida pressupostària i quantia que s'indiquen a continuació:

2022:

21301.551A01.76101.00 MR061 0,00€

21301.551A01.76001.00 MR061 0,00€

21301.551A01.76901.00 MR061 0,00€

2023:

21301.551A01.76101.00 MR061 1.677.500,00€

21301.551A01.76001.00 MR061 1.677.500,00€

21301.551A01.76901.00 MR061 183.000,00€

2. La distribució dels crèdits entre les partides pressupostàries té caràcter estimatiu i l'alteració d'aquesta distribució, o l'afegitó d'altres partides pressupostàries sense modificació de l'import de la convocatòria no precisarà de cap tipus de canvi en la convocatòria.

3. L'import d'aquesta convocatòria es podrà incrementar d'acord amb l'apartat anterior. L'import consignat inicialment es pot ampliar mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que disposa l'article 39.3 de la Llei 39/2015. Aquesta modificació, llevat que s'estableixi una altra cosa, no implica que el termini per presentar les sol·licituds s'ampliï, ni afecta a la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.

Aquestes ajudes s''han de finançar amb fons europeus (Next Generation EU) mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

6. Línies d'actuació, conceptes subvencionables i terminis d'execució.

1. Les ajudes es destinaran a finançar inversions i despeses que estiguin directament relacionats i siguin necessaris per a la realització de les línies d'actuació següents:

a) Línia d'actuació 1: proporcionar connectivitat de xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis a velocitats d'1 gigabit als centres públics de referència del punt 1 de la convocatòria.

b) Línia d'actuació 2: instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d'alta velocitat, capaç de prestar serveis a velocitats d'1 gigabit a cada centre públic de referència del punt 1 de la convocatòria.

2. Es consideren inversions i despeses subvencionables, en els termes previstos a l'article 40 del TRLS, els conceptes següents:

a) Redacció i direcció del projecte (incloent-hi la preceptiva direcció facultativa dels projectes i coordinació de seguretat i salut en les fases d'execució).

b) Infraestructures i obra civil.

c) Equipament i altres materials.

d) Despeses de personal dedicat de manera exclusiva a la realització del projecte.

3. En cap cas, el cost d'adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.

4. Dins de les despeses subvencionables, conforme l'article 40.8 del TRLS, s'admetran els impostos indirectes aplicables quan no siguin susceptibles de recuperació o compensació pel beneficiari. Això no obstant, s'exclou expressament de les despeses subvencionables a l'impost sobre el valor afegit (IVA).

5. En aplicació del que disposa l'article 40.4.a) del TRLS, les infraestructures i els equips que siguin objecte d'ajuda han de romandre afectes a la fi concreta del projecte durant un període mínim de cinc anys, comptadors a partir de la finalització d'aquest, o fins al final de la seva vida útil si aquesta fos menor de cinc anys.

6. El termini màxim per realitzar la inversió és el 31 de juliol de 2023, tenint en compte que el període màxim per presentar la justificació és el 31 d'agost de 2023 i poder tramitar el pagament, si pertoca, abans de finalitzar l'any 2023.

7. Quantia de les ajudes

La quantia subvencionada per a cada una de les actuacions del punt 6.1 és fixa i tindrà un import màxim de 15.250,00 euros, IVA exclòs.

L'import de la subvenció per a cada actuació és el resultat de dividir l'import de la convocatòria entre 232 actuacions que han de dur a terme en el marc d'aquesta convocatòria.

L'import de la subvenció concedida no pot ser d'una quantia que, de forma aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajudes, superi el cost de l'activitat objecte de subvenció.

 

​​​​​​​8. Sol·licituds i documentació

1. Les sol·licituds amb la documentació que l'acompanya s'han de presentar telemàticament, de conformitat amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'acord amb els models disponibles a la Seu Electrònica de la CAIB. El formulari per a la presentació de la subvenció es troba a la Seu Electrònica de la CAIB.

Només s'admetrà una sol·licitud per beneficiari amb la relació de totes les actuacions objecte de subvenció.

Amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent:

a) Certificat de l'òrgan competent en què s'aprovi la realització de l'actuació objecte d'ajuda i la sol·licitud de la subvenció corresponent a aquesta convocatòria.

b) Les declaracions responsables següents:

b.1) No trobar-se en cap de les situacions que preveu l'article 10 del TRLS, fent menció expressa respecte a la inexistència o fidel compliment de les seves obligacions de reintegrament d'altres subvencions o ajudes, d'acord amb els termes que estableix l'article 21 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

b.2) Estar al corrent en el compliment de les obligacions amb l'administració tributària i amb la Seguretat Social. Així mateix, s'autoritzarà a la Direcció General de Modernització i Administració Digital la consulta de la informació de l'Administració tributària estatal en relació amb el compliment de les obligacions corresponents. Respecte de la informació tributària autonòmica i a la Seguretat Social, la Direcció General de Modernització i Administració Digital realitzarà la consulta, llevat d'oposició expressa de l'interessat.

b.3) No haver sol·licitat o rebut altres ajuts per a la mateixa actuació o finalitat.

b.4) No tenir pendent obligacions de reintegrament de subvencions o, si s'escau, del compliment d'aquestes.

b.5) Garantir el compliment dels principis transversals establerts al PRTR i que puguin afectar l'àmbit objecte de gestió, incloent expressament el ple compliment del principi de «no causar dany significatiu al medi ambient» (do not significant harm, DNSH), d'acord amb el que preveuen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya (Council implementing Decision, CID) de 13 de juliol de 2021, i el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, així com la normativa que el desenvolupa, en totes les fases del disseny i l'execució dels projectes i de manera individual per a cada actuació.

b.6) Acceptar la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018.

b.7) Concedir els drets i els accessos necessaris per garantir que la Comissió Europea, la OLAF, el Tribunal de Comptes Europeu, la Fiscalia Europea i les autoritats nacionals competents puguin exercir les seves competències.

c) Una memòria descriptiva i quantificada del projecte, incloent els detalls de la inversió i nombre d'actuacions a realitzar i aportant, d'acord amb la definició de centre públic de referència del punt 1 d'aquest annex de convocatòria, una descripció i l'ús dels centres de referència objecte d'ajuda.

d) Aportar una còpia del document que acrediti la titularitat del compte bancari on es realitzarà l'abonament de la subvenció.

9. Òrgans competents

1. El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura és l'òrgan competent per iniciar el procediment, mitjançant aquesta convocatòria, en els termes que estableix l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions.

2. El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura també és l'òrgan competent per dictar les resolucions de concessió o de denegació, d'inadmissió a tràmit o de desistiment de la sol·licitud, de modificació de la resolució de concessió, de revocació i reintegrament.

2. El director general de Modernització i Administració Digital és l'òrgan competent per instruir i tramitar el procediment, en els termes que estableix l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions, així com la comprovació que les sol·licituds compleixen els requisits exigits.

10. Procediment de concessió, instrucció i resolució del procediment

1. D'acord amb el que preveu l'article 62.1 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, i tenint en compte que les ajudes previstes en el Reial decret 987/2021 es destinen a finançar actuacions o situacions concretes que no requereixen valoració comparativa amb altres propostes, s'han de dictar les resolucions de concessió corresponents per ordre de presentació de sol·licituds una vegada realitzades les comprovacions de concurrència de la situació o actuació subvencionable i el compliment de la resta de requisits exigits, fins a l'esgotament del crèdit pressupostari assignat a les convocatòries.

2. Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir el sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, després que es dicti una resolució prèvia en els termes que disposa l'article 21 de la Llei esmentada. En aquest cas la data de presentació de l'esmena és la que estableix l'ordre per resoldre l'expedient.

3. Una vegada que els tècnics de la Direcció General de Modernització i Administració Digital hagin determinat que les sol·licituds són completes i conformes amb el contingut d'aquesta convocatòria, el director general de Modernització i Administració Digital ha d'emetre una proposta de resolució que s'ha de notificar a les persones interessades perquè, en el termini màxim de deu dies, hi puguin al·legar el que considerin oportú. La proposta de resolució no crea cap dret a favor del beneficiari que es proposi, davant l'Administració, mentre no es dicti la resolució de concessió i es notifiqui o publiqui.

4. La resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura finalitza el procediment de concessió de l'ajuda. La resolució de concessió o denegació s'ha de notificar de manera individualitzada en el termini de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud. El venciment del termini esmentat sense que s'hagi dictat i notificat una resolució expressa legitima els interessats per entendre desestimada la sol·licitud d'ajuda, d'acord amb el que estableix l'article 22.2 del Text refós de la Llei de subvencions.

5. La resolució, que posa fi a la via administrativa, s'ha de motivar i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia individual de la subvenció concedida. Així mateix, la resolució ha d'especificar els aspectes següents: beneficiari, descripció i import de l'activitat que es subvenciona, quantia, productes o serveis que s'hagin d'obtenir de l'ajut, partida pressupostària a la qual s'aplica, forma de pagament, termini per dur a terme l'activitat, justificació de les activitats objecte de l'ajut, terminis per presentar els justificants i referència al finançament del PRTR.

6. D'acord amb el que estableix l'article 8 de l'Ordre HFP/1030/2021, quant a la remissió de la informació sobre perceptors finals dels fons (beneficiaris dels ajuts, contractistes i subcontractistes) la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura ha

d'aportar la informació sobre la identificació del perceptor dels fons: nom del destinatari dels fons, si escau data de naixement, en concepte d'ajuts o per la condició de contractista i subcontractista, en els termes que determini el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, per donar compliment a l'exigència de l'article 22. del Reglament (UE) 2021/241.

11. Justificació

1. Els beneficiaris de les ajudes hauran de justificar la realització de la inversió requerida per dur a terme l'actuació objecte d'ajut en el termini d'un mes des de l'acabament de les actuacions objecte de subvenció i, com a màxim, el 31 d'agost de 2023.

2. Per a cada actuació finalitzada s'aportarà la documentació justificativa següent:

a) Memòria Tècnica de les actuacions realitzades amb criteris de neutralitat tecnològica, que inclogui, almenys, la següent informació per a cada actuació:

— Fotografies i ubicació exacta de la infraestructura objecte de la sol·licitud de subvenció (direcció exacta, coordenades GPS i referència cadastral).

— Data de posta en servei, àrees cobertes i paràmetres de qualitat dels serveis en què ha d'haver almenys un certificat d'un tècnic competent que validi la velocitat dels punts de connexió com a mínim d'1 Gbps en ambdós sentits.

— Totes les activitats de comunicació i divulgació del projecte, inclosa la web del beneficiari, com a proves documentals pertinents (fotografies dels cartells informatius, pantalles de les pàgines web, còpia dels tríptics o articles de premsa, etc.). En particular s'inclourà un reportatge fotogràfic de les actuacions realitzades, que inclogui fotografies d'abans i després de les actuacions i, si s'escau, dels equips i instal·lacions principals objecte de l'ajuda i en què es mostri el cartell publicitari de l'actuació a l'immoble.

b) L'expedient íntegre de contractació de les obres o serveis degudament foliat i segellat que en garanteixi la seva integritat.

c) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades que contindrà una relació classificada de les despeses i inversions del projecte i les certificacions acreditatives del pagament, els conceptes dels quals hauran d'estar inclosos dins els indicats en el punt 6.2 d'aquest annex.

3. En cas que l'expedient no tingui la documentació necessària per comprovar la justificació i l'aplicació de la subvenció, es requerirà al beneficiari perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni els defectes o aporti la documentació.

 

​​​​​​​4. El fet que el beneficiari no compleixi amb l'obligació de justificació, o només amb una part d'ella, determinarà la revocació, total o parcial, de la subvenció, sense perjudici de la imposició, si escau, de la sanció corresponent.

12. Pagament

El pagament de la subvenció es farà per transferència bancària, una vegada que s'hagi dictat la resolució corresponent, s'hagi acreditat i justificat el compliment de la finalitat per la qual va ser atorgada, i després de realitzar les actuacions de comprovació i control corresponent, tenint en compte la data límit de 31 de desembre de 2023.

13. Revocació i reintegrament

1. L'incompliment dels requisits que estableix aquesta resolució i altres normes aplicables, així com de les condicions que, si s'escau, s'hagin establert en la corresponent resolució de concessió, donarà lloc, prèvia tramitació del procediment corresponent, a la pèrdua del dret a cobrament de l'ajuda i, si escau, a l'obligació de reintegrar la totalitat o part de les ajudes percebudes i els interessos de demora corresponents.

2. També dona lloc a la revocació i/o reintegrament l'obtenció de subvencions incompatibles, ja siguin prèvies o posteriors a la resolució de concessió.

3. Criteris de graduació d'incompliments:

a) L'incompliment total i manifest de l'objectiu pel qual es va concedir l'ajut, o qualsevol altra irregularitat que presenti caràcter sistèmic o afecti elements essencials del projecte finançat, serà causa de reintegrament total de l'ajut i, si escau, de la pèrdua del dret al cobrament de les quantitats pendents de percebre.

b) L'incompliment parcial de l'objectiu o que afecti activitats concretes, o qualsevol altra irregularitat que únicament afecti elements no essencials del projecte, comportarà la devolució d'aquella part de l'ajut destinat a aquests i, si escau, la pèrdua del dret al cobrament de les quantitats pendents de percebre.

4. L'incompliment del principi DNSH, d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i la normativa nacional que s'hi hagi dictat, és causa de revocació o, si escau, de reintegrament de les quanties percebudes pels destinataris.

14. Infraccions i sancions

El règim d'infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions a què es refereix aquesta Ordre és el que preveu el títol V del Decret legislatiu 2/2005 (articles 50 a 63).

15. Procediment sancionador

1. La tramitació del procediment sancionador es regirà pel reglament per a l'exercici de la potestat sancionadora de l'Administració de la Comunitat Autònoma, i per les especialitats que en matèria sancionadora preveu la Llei 39/2015.

2. Els òrgans competents per a la resolució del procediment sancionador són els que estableix l'article 62.2 del Decret legislatiu 2/2005.

16. Actuacions de comprovació i control

1. Totes les actuacions estaran sotmeses al control econòmic i financer que exerceix la Intervenció General de la Comunitat Autònoma.

2. Així mateix, estan sotmeses al seguiment i control que estableixi el PRTR, així com les obligacions específiques relatives a la informació i publicitat, control, verificació, seguiment i altres obligacions imposades per la normativa interna i de la Unió Europea que s'estableixin per al Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea i l'aplicació dels quals sigui d'obligat compliment.

3. D'acord amb el que preveuen els apartats anteriors, els beneficiaris de les subvencions estaran obligats a facilitar les comprovacions de l'òrgan encarregat del seguiment de les ajudes encaminades a comprovar la realització de les activitats objecte de l'ajuda, d'acord amb el que estableix la resolució de concessió d'aquesta. Així mateix, estaran sotmesos a control financer de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, al control fiscalitzador del Tribunal de Comptes i als controls que puguin realitzar els òrgans de control i fiscalització de la Comissió Europea, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable a la gestió de les ajudes finançades amb fons europeus.

4. La Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals pot fer totes les inspeccions que siguin necessàries per comprovar i verificar el compliment de les condicions, els requisits i els objectius a què estan sotmesos els ajuts que regula el Decret 987/2021.

 

​​​​​​​5. A l'efecte de donar compliment al que preveu l'article 22.2.d) del Reglament 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, l'Administració i tots els òrgans que es preveuen a l'article 22 de l'esmentat Reglament podran accedir a la informació continguda al Registre de Titularitats Reals (disposició addicional tercera de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme), o l'accés a altres bases de dades de l'Administració que puguin subministrar les dades esmentades sobre els titulars reals. També serà possible la cessió d'informació entre aquests sistemes i el Sistema de Fons Europeus, segons les previsions contingudes a la normativa europea i nacional aplicable.

17. Publicitat

1. Tota referència a l'actuació objecte de les subvencions regulades per aquesta convocatòria, en publicacions, material inventariable, activitats de difusió, pàgines web i altres resultats, i en general, en qualsevol mitjà de difusió, ha de complir els requisits que figurin al Manual de Marca del PRTR, de maig de 2021, de la Secretaria d'Estat de Comunicació del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, que estarà disponible a la web de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, en què figuraran el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital com a entitat finançadora, i el logotip d'aquest Programa UNICO – Serveis Públics, en el marc del PRTR, i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i en els termes previstos a l'article 18.4 de la Llei 38/2003, i a l'article 31 del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006.

2. D'acord amb això, i de conformitat amb allò que preveu l'article 9 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR, s'haurà d'exhibir de manera correcta i destacada l'emblema de la UE amb una declaració de finançament adequada que digui «finançat per la Unió Europea – Next Generation EU», juntament amb el logotip del PRTR, disponible en l'enllaç https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

A més, les instal·lacions on es desenvolupin les actuacions objecte d'ajuts han d'estar senyalitzades d'acord amb el que s'indiqui al Manual a què fa referència aquest punt.

18. Compatibilitat de les ajudes

Les subvencions atorgades en l'àmbit d'aquesta resolució, seran compatibles amb qualsevol altre ajut d'altres programes o instruments de qualssevol administracions públiques o organismes o ens públics, nacionals o internacionals, particularment de la Unió Europea, mentre que aquest ajut no cobreixi els mateixos costos, d'acord amb el principi de no duplicitat en el finançament previst a l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, de conformitat amb allò que disposa el Reglament Financer.

19. Normativa aplicable

1. El règim jurídic de les subvencions serà el que estableix el Reial decret 987/2021, així com l'Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació de 17 de maig de 2007, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de tecnologia i comunicacions, el Decret llei 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. En defecte del que preveu aquesta normativa s'aplicaran les normes de dret administratiu.

2. Aquestes subvencions estan sotmeses al Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com a la normativa interna aplicable a la gestió, seguiment i control que s'estableixi per al PRTR d'Espanya, en particular: el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a la execució del PRTR, l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configuren el sistema de gestió del PRTR i l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre per la qual s'estableixen el procediment i el format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del PRTR, i sense perjudici de l'aplicació de qualssevol altres disposicions tant del dret nacional com de la Unió Europea que puguin ser aplicables, particularment les que s'aprovin en l'àmbit de l'execució i gestió dels fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 de el Parlament Europeu i de Consell, de 12 de febrer de 2021, i el PRTR.

20. Tramitació telemàtica

La participació en el procediment de concessió de la subvenció, i també en les actuacions de justificació i de comprovació, s'ha de fer exclusivament de manera telemàtica d'acord amb l'article 15.3.a) de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, a través del tràmit específic per a subvencions de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/.

No es consideren com a presentades les sol·licituds telemàtiques a través d'un altre mitjà electrònic que no sigui el tràmit específic esmentat.

 

​​​​​​​21. Models normalitzats

Una vegada publicada la convocatòria, la Direcció General de Modernització i Administració Digital ha de posar a disposició dels interessats la documentació normalitzada i els corresponents annexos als procediments de la Seu Electrònica i a https://intranet.caib.es/sites/ajudestelecomunicacions/ca/ que correspon a la pàgina web d'ajudes de la Direcció General de Modernització i Administració Digital.