Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 621314
Acord del Consell de Govern de 24 d’octubre de 2022 mitjançant el qual s’aprova la modificació de la Relació de llocs de treball corresponent al personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha tramitat la proposta de modificació de la Relació de llocs de treball corresponent al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a instància de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

De conformitat amb el que disposa l'article 17 del V Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la proposta de modificació s'ha posat a disposició del Comitè d'Empresa d'Educació i de Conselleries Agrupades.

L'aprovació de les relacions de llocs de treball és una competència del Consell de Govern a proposta del conseller o consellera competent en matèria de funció pública, de conformitat amb el que disposen els articles 5.2 e i 6.2 f de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de l consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en la sessió de 24 d'octubre de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Aprovar la modificació de la Relació de llocs de treball del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en els termes que figuren a l'annex que s'adjunta a aquest Acord.

Segon. Publicar el contingut íntegre d'aquest Acord i de l'annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer. Aquest Acord entrarà en vigor l'endemà que es publiqui.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Govern en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 8.2, 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 24 d'octubre de 2022 La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

Documents adjunts