Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 673152
Resolució del director general de Personal Docent de 20 d’octubre de 2023 per la qual es modifiquen les bases de la primera convocatòria per al reconeixement del primer tram de la part consolidable de la carrera professional dels funcionaris docents al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 128, de 16 de setembre de 2023, es va publicar la Resolució del director general per la qual s'aprova la primera convocatòria per al reconeixement del primer tram de la part consolidable de la carrera professional dels funcionaris docents al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'annex d'aquesta Resolució recull les bases de la convocatòria.

La base 3 de la convocatòria estableix, com a requisit que s'ha d'acomplir per al reconeixement del primer tram de la part consolidable de la carrera professional el d'estar en la situació de servei actiu en la data de publicació de la convocatòria, és a dir, a 16 de setembre de 2023.

No obstant l'anterior, l'Acord de bases per al desenvolupament de la carrera professional docent, adoptat per la Mesa Sectorial d'Educació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el 3 de maig de 2023, i ratificat per Acord del Consell de Govern de 15 de maig de 2023 (BOIB núm. 66, de 18 de maig), estableix en la base cinquena els requisits d'accés i progressió de la part consolidable de la carrera professional, i disposa:

2. Poden accedir i progressar en la part consolidable de la carrera professional els funcionaris dels cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional a extingir, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de professors especialistes en sectors singulars de formació professional, i de mestres a les Illes Balears que reuneixin els requisits d'accés i es trobin en alguna d'aquestes situacions administratives:

a) Servei actiu

b) Serveis especials

c) Excedència per raó de violència de gènere

d) Excedència per raó de cura de familiars

e) Excedència voluntària especial

f) Llicència d'estudis

La convocatòria que ara es modifica tenia com a prioritat el reconeixement del primer tram de la part consolidable de la carrera professional als funcionaris docents en actiu per tal d'acomplir el compromís, assolit per l'Administració, d'abonar el primer tram en la nòmina de setembre de 2023, per la qual cosa es esforços del reconeixement d'ofici s'havien de centrar en els funcionaris docents en situació de servei actiu.

Ara, mitjançant la modificació d'aquesta convocatòria, pertoca ampliar les situacions administratives que, d'acord amb l'apartat 2 de la base cinquena l'Acord de bases per al desenvolupament de la carrera professional docent, permeten accedir al reconeixement de la part consolidable de la carrera professional, tot tenint en compte que els efectes econòmics només es produiran amb la reincorporació al servei actiu del funcionari.

D'acord amb tot el que s'ha exposat anteriorment, i amb l'acord de la Mesa Sectorial d'Educació, que es va dur a terme en la reunió de data 20 d'octubre de 2023, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Modificar las bases de la primera convocatòria per al reconeixement del primer tram de la part consolidable de la carrera professional dels funcionaris docents al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que figura com a annex d'aquesta Resolució, en els termes següents:

 

a) Es modifica la base 3 de la convocatòria, que passa a tenir la redacció següent:

3. Requisits

a) Estar, en la data de publicació d'aquesta convocatòria, en alguna de las situacions administratives següents:

1. Servei actiu

2. Serveis especials

3. Excedència per raó de violència de gènere

4. Excedència per raó de cura de familiars

5. Excedència voluntària especial

6. Llicència d'estudis

b) Tenir reconegut el primer sexenni en la data de publicació d'aquesta convocatòria.

b) Es modifica l'apartat 3 de la base cinquena de la convocatòria, que passa a tenir la redacció següent:

5.3. El termini per renunciar serà de l'1 al 31 d'octubre de 2023 per als funcionaris docents que, en la data de publicació d'aquesta convocatòria, estiguin en la situació administrativa de servei actiu.

El termini per renunciar serà de l'1 al 30 de novembre de 2023 per als funcionaris docents que, en la data de publicació d'aquesta convocatòria, estiguin en alguna de les situacions administratives següents: serveis especials, excedència per raó de violència de gènere, excedència per raó de cura de familiars, excedència voluntària especial i llicència d'estudis

c) Es modifica l'apartat 1 de la base setena, que passa a tenir la redacció següent:

7.1. Els efectes econòmics del reconeixement del primer tram de la part consolidable de la carrera professional docent es retrotreuen a l'1 de setembre de 2023 per als funcionaris docents en situació administrativa de servei actiu.

Els efectes econòmics del reconeixement del primer tram de la part consolidable de la carrera professional docent es produirà en el mes de la reincorporació per als funcionaris docents en les situacions administratives següents: serveis especials, excedència per raó de violència de gènere, excedència per raó de cura de familiars, excedència voluntària especial i llicència d'estudis

Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitats, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (25 d'octubre de 2023)

El director general de Personal Docent Salvador Ruiz Borrás