Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 609526
Resolució de la consellera de Salut per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l’Hospital Comarcal d’Inca del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.  El dia 24 d'agost de 2023 es va publicar en el BOIB núm. 117 la Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l'Hospital Comarcal d'Inca del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d'alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost.

2.  En data 7 de setembre de 2023 es va reunir la Comissió d'Avaluació a fi d'examinar les sol·licituds presentades i avaluar els aspirants. D'acord amb el que es desprèn de l'acta de la reunió, per cobrir el lloc convocat es van presentar cinc sol·licituds i s'hi van detectar deficiències, motiu pel qual es va acordar requerir als aspirants perquè en un termini de deu dies hàbils les esmenassin.

3.  En data 25 de setembre de 2023, la Comissió d'Avaluació va comprovar que els aspirants han presentat la documentació requerida adientment, excepte el candidat Joan Pere Perelló Amengual, que no ha aportat els documents requerits, per la qual cosa queda exclòs del procediment.

4.  Una vegada analitzada la documentació aportada per la resta dels interessats admesos en el procediment, la Comissió d'Avaluació considera, en exercici de les funcions assignades pel punt 5 de les bases de la convocatòria, que les senyores María Ángeles Fernández Orts i Paula Verger Siquier i els senyors Lluís Segura Seguí, i Vicente Alfredo Mendoza Sánchez poden rebre la consideració de persones adequades, idònies i aptes per ocupar el càrrec convocat tenint en compte el seu perfil personal i professional.

5.  Correspon finalment a l'òrgan competent resoldre la designació final, atesa la responsabilitat i la confiança especial que es requereix en les designacions pel sistema de lliure designació. 

6.  Una vegada examinades les funcions del lloc de feina i les candidatures de les persones aptes, es constata que la Sra. Paula Verger Siquier és llicenciada en Dret, compta amb un màster en Mediació, Negociació i Resolució de Conflictes, és funcionària de carrera (grup A1), ha desenvolupat la seva trajectòria laboral en la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, en el Servei de Salut de les Illes Balears i en la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat i disposa de molta experiència en l'àmbit de la contractació pública. Per tot això, es considera una candidata idònia per ocupar el lloc de feina de subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l'Hospital Comarcal d'Inca.

Fonaments de dret

1. De conformitat amb l'article 55.1 del Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, el personal directiu ha de ser nomenat i separat lliurement pel conseller competent en matèria de sanitat. No obstant això, el 27 de setembre de 2012 es va publicar en el BOIB núm. 141 la Resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social de 12 de setembre de 2012 per la qual es delega la signatura de les convocatòries, les resolucions i els contractes d'alta direcció del personal directiu del Servei de Salut de les Illes Balears, i també els cessaments; en conseqüència, delega en el director general del Servei de Salut la signatura de les convocatòries i de les resolucions dels procediments de selecció del personal directiu que s'efectuïn en l'àmbit de les gerències territorials.

2. Segons la base 7 de la convocatòria, aquesta s'ha de resoldre per mitjà d'una resolució motivada de la consellera de Salut, dictada pel director general del Servei de Salut de les Illes Balears per delegació de signatura, que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això dict la següent

Resolució

1.  Adjudicar el lloc de feina de subdirectora de Gestió i Serveis Generals de la Gerència de l'Hospital Comarcal d'Inca del Servei de Salut de les Illes Balears a la senyora Paula Verger Siquier, atès que compleix els requisits exigits en la convocatòria i acredita una formació i una experiència adequades i idònies per ocupar-lo.

2.  Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, (signat electrònicament: 26 de setembre de 2023)

El director general del Servei de Salut Javier Ureña Morales Per delegació de conseller de Salut, Família i Benestar Social  (BOIB núm. 141, de 27/09/2012)