Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 606490
Decret núm. 113, de data del 22 de setembre de 2023, del Patronat Municipal d’Escoles Infantils, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, referent al nomenament com a personal laboral fix les persones aspirants que han superat el procés de selecció de la convocatòria de Tècnic en Educació Infantil del Patronat Municipal d’Escoles Infantils de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, del grup B, de l’escala d’Administració Especial Tècnica, amb vincle jurídic laboral, pel procediment de concurs, del procés d'estabilització

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el Decret núm. 113, de data del 22 de setembre de 2023, del Patronat Municipal d'Escoles Infantils, he disposat nomenar com a personal laboral fix les persones aspirants que han superat el procés de selecció de la convocatòria de Tècnic en Educació Infantil del Patronat Municipal d'Escoles Infantils de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, del grup B, de l'escala d'Administració Especial Tècnica, amb vincle jurídic laboral, pel procediment de concurs. Concretament, es tracta de les persones relacionades a continuació, que ja han superat el període de pràctiques:

BAREA PIRS MAGDALENA

***4193**

LLABRES ANGLADA MARGUI

***4009**

La qual cosa feim pública als efectes de l'article 62 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i de l'article 25.2 del Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat, aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març.

El personal nomenat haurà de formalitzar el contracte en el termini de tres dies, a comptar des de l'endemà de la seva publicació al BOIB.

Requerim les persones contractades perquè s'incorporin al seu lloc de treball el mateix dia de la formalització del contracte, i hauran de romandre un mínim de tres anys en la destinació d'adscripció per poder participar en concursos de provisió de llocs del mateix nivell.

Establim que, atès que aquesta convocatòria en tindrà posteriorment una altra pel procediment de concurs oposició, d'acord amb l'article 10.2 de les bases específiques, les persones aspirants que no han superat el procés selectiu pel sistema de concurs no formaran borsa de personal interí.

Tot i açò, les persones esmentades en la resolució anterior podran ser cridades, fins a la constitució definitiva de la borsa de feina, per a nomenaments interins per acumulació de tasques.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, publicada íntegrament al tauler d'edictes i a la seu electrònica de l'Ajuntament, es pot interposar, alternativament: o bé recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes, a comptar a partir de l'endemà de la publicació del present anunci davant l'Alcaldia d'aquest ajuntament, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, a comptar a partir de l'endemà de la publicació del present anunci, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no es podria interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o quan se n'hagi produït la desestimació per silenci. Tot açò sense perjudici que es pugui exercir qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

 

Ciutadella, en la data de la signatura electrònica (22 de setembre de 2023)

La presidenta delegada del Patronat Estefania Quintana Martínez