Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Núm. 609629
Bases concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de treball de Policies Locals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 Es fa públic que mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 446, de data 27.09.2023, s'ha acordat convocar el concurs de mèrits per la creació d'una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents a la policia local de l'Ajuntament des Migjorn Gran.

A continuació es transcriuen les bases.

Signat per mi, l'alcaldessa Antònia Camps Florit, Migjorn Gran, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.

"BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER A CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL PER A PROVEIR, AMB PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ, NECESSITATS URGENTS EXISTENTS EN LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Primera.- Objecte, procediment de selecció i normativa

1. L'objecte de la convocatòria és la constitució d'una borsa de treball de personal funcionari interí corresponent a l'escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe policia local, Grup de classificació C1, de l'Ajuntament des Migjorn Gran per a cobrir necessitats urgents.

2. La selecció de les persones aspirants s'efectuarà mitjançant concurs.

3. S'aplicaran a aquest procediment la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, amb la modificació efectuada per la Llei 11/2017, de 20 de desembre; el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears; Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic; la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com també la resta de disposicions legals aplicables a la policia local.

4. Els nomenaments com a personal funcionari interí que s'efectuïn a les persones aspirants d'aquesta borsa seran conformes amb l'article 41.2 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears; modificada per la Llei 11/2017, de 20 de desembre, així com també de conformitat amb l'article 10.1 b (substitució transitòria dels titulars) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.

De la mateixa manera, es podran dur a terme nomenaments per a la cobertura temporal de places vacants, regulat en l'article 10.1 apartat a) de la mateixa llei, sempre que no sigui possible la seva provisió amb personal funcionari de carrera, condició que estableix la Llei 4/2013, modificada per la Llei 11/2017 en l'article 41.1.

5. La convocatòria s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web de l'Ajuntament.

Segona. Requisits i condicions de les persones aspirants

Per a participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Tenir devuit anys complerts.

c) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

d) Tenir el diploma d'aptitud del curs de formació bàsica de la categoria de policia local expedit per l'EBAP o l'òrgan competent de l'àmbit de les Illes Balears i en plena validesa.

e) No patir malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions que es determinen en l'annex 5 del Decret 40/2019 de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

f) No haver estat separat del servei de l'Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.

g) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

h) Posseir els permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.

i) Comprometre's a dur armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració jurada.

j) Estar en possessió del nivell B2 (nivell avançat) del coneixement de la llengua catalana. Els certificats han de ser els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013.

 

Tercera.- Sol·licituds i termini de presentació

1. Les sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu s'ajustaran al model normalitzat de sol·licitud de l'Annex 2.

Les sol·licituds de participació en la convocatòria, juntament amb la documentació que correspongui, s'han de presentar en el registre d'entrada de l'Ajuntament des Migjorn Gran, o en qualsevol de les formes que preveu la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El model de sol·licitud a utilitzar per part dels aspirants estarà a disposició dels aspirants en web municipal www.ajmigjorngran.org.

2. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament, les persones aspirants han d'adjuntar la següent documentació:

a) Còpia del DNI i del títol exigit per prendre part a la convocatòria.

b) Còpia del diploma d'aptitud del curs de formació bàsica, expedit per l'EBAP.

c) Una declaració responsable que la persona aspirant compleix els requisits exigits en les bases, amb referència sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per presentar les sol·licituds (annex 2).

d) Acreditar el coneixement de la llengua catalana al nivell B2, de conformitat amb la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears i el Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

e) Una relació dels mèrits aportats (model annex 3)

f) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

g) Còpia dels permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.

4. Els mèrits de les persones candidates s'han d'acreditar mitjançant la presentació de l'original o còpia de la documentació següent:

a) Curs de capacitació: certificat en vigor de la EBAP d'haver superat el curs de capacitació de la categoria a la qual opta.

b) Serveis prestats com a policia local: certificat expedit pels ajuntaments o administracions públiques corresponents.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, l'aspirant dona el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part a la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

Les persones aspirants quedaran vinculades a les dades que es facin constar en la seva sol·licitud. El domicili i correu electrònic que figurin en la mateixa es consideraran vàlids a l'efecte de notificacions, i serà responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius, com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

En qualsevol cas, la no presentació de la sol·licitud en temps i forma determinaran l'exclusió de l'aspirant.

Quarta.- Admissió dels aspirants

Expirat el termini de presentació de sol·licituds, la batlessa dictarà resolució aprovant la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, que es farà pública a la pàgina web de l'Ajuntament; es concedirà un termini de tres (3) dies hàbils perquè les persones interessades presentin les al·legacions que considerin oportunes, i seran esmenats els errors. Els/les sol·licitants que dins el termini assenyalat no esmenin els defectes justificant el seu dret a ser admesos/ses seran definitivament exclosos/oses del procés selectiu. Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com a causes d'exclusió no esmenables imputables a l'aspirant:

- Presentar la sol·licitud fora de termini.

- No complir qualsevol requisit de participació el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds.

- Qualsevol altra que resulti de la normativa aplicable o del que preveuen aquestes bases.

En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses sinó, a més, que els seus noms consten en la relació pertinent de persones admeses.

Aquestes reclamacions, si n'hi hagués, seran acceptades i rebutjades a l'acord de la batlessa, pel qual serà aprovada la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que es farà pública de la mateixa manera que la relació anterior.

En cas de no produir-se reclamacions a la llista provisional, s'entendrà aquesta elevada a definitiva, sense necessitat de nou acord i publicació. Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada. El fet de constar a la llista de persones admeses no implica el reconeixement que les persones interessades compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria. Les persones que superin el procés selectiu hauran de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals que s'indica a la base segona d'aquesta convocatòria abans del seu nomenament.

Cinquena.- Òrgan de selecció

1. L'òrgan encarregat de la selecció és el Tribunal Qualificador. Aquest es determinarà per resolució de Batlia i la seva composició s'haurà de publicar, amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, en el tauler d'anuncis i en la pàgina web de l'Ajuntament des Migjorn Gran.

2. L'òrgan de selecció serà col·legiat i la seva composició s'ajustarà als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, procurant així mateix la paritat entre dones i homes. La seva composició serà predominantment tècnica i els membres hauran d'estar en possessió de la titulació o especialització igual o superior a l'exigida per a l'accés en les places convocades.

3. El personal d'elecció o de lliure designació política, el personal funcionari interí i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. Tampoc poden formar part els representants dels empleats públics, sense perjudici de les funcions de vigilància del bon desenvolupament del procediment selectiu. Els representants sindicals que participin en el procediment selectiu amb aquestes funcions de vigilància, han d'estar acreditats i, com a màxim, pot haver-hi un per cada sindicat, amb un màxim de quatre en cada procediment.

4. La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, no podent ostentar-se aquesta en representació o per compte de ningú.

5. El tribunal qualificador estarà constituït per cinc membres, i pel mateix nombre de suplents:

a) President/a: designat/da per l'ajuntament convocant entre el personal funcionari de carrera d'experiència reconeguda.

b) Vocals: un membre vocal proposat per la Direcció general, competent en matèria de coordinació de policies locals, un altre proposat per l'Escola Balear d'Administració Pública i un designat per l'ajuntament convocant.

c) Secretari/ària: designat/da per l'ajuntament convocant amb veu i vot.

6. El tribunal podrà acordar la incorporació en les tasques de personal assessor o especialista en totes o alguna de les proves, que poden actuar amb veu però sense vot.

7. El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, ni sense president/a ni secretari/ària, i les seves decisions s'adoptaran per majoria.

8. Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir, i notificar-ho a l'autoritat convocant, quan concorri alguna de les circumstàncies previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic

9. Les decisions adoptades pel tribunal es poden recórrer en les condicions que estableix l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Són funcions del tribunal qualificador:

a) Valorar els mèrits al·legats i acreditats per les persones aspirants, en la forma establerta en aquestes bases.

b) Requerir, si escau, a les persones aspirants que hagin acreditat mèrits amb defectes formals, a l'efecte de la seva esmena, o quan sigui necessari un aclariment d'algun dels mèrits acreditats en temps i en forma.

c) Confeccionar una llista, per ordre de prelació, de les persones que formen part de la borsa.

d) Resoldre les reclamacions presentades, en el termini establert i en la forma escaient, per les persones aspirants.

e) Elevar a la Batlia la composició definitiva de la borsa.

Els mèrits acreditats per les persones candidates es valoraran d'acord amb el barem que s'adjunta com a Annex 1 .

Sisena.- Concurs.

1. La valoració de la fase de concurs es durà a terme tenint en compte el barem de mèrits estipulats en l'Annex 1 .

Una vegada conclosa la valoració dels mèrits, el tribunal qualificador publicarà, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web de l'Ajuntament, una llista de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants (per blocs i total), amb indicació del número de document nacional d'identitat. Aquesta llista es publicarà per ordre de major a menor puntuació total.

2. Les persones aspirants disposen d'un termini de tres dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la llista, per a al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració provisional dels mèrits del concurs.

Setena. Publicació de la borsa definitiva

1. Resoltes, en el seu cas, les reclamacions, el Tribunal qualificador elaborarà una llista definitiva de totes les persones aspirants que formin part de la borsa, per ordre de la puntuació obtinguda, que elevarà a la batlessa perquè en dicti la resolució que correspongui.

2. La borsa es publicarà en el tauler d'anuncis i en la pàgina web de l'Ajuntament amb indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda per cadascuna, amb indicació del número de document nacional d'identitat.

3. La durada màxima de vigència de la borsa és de dos anys.

Vuitena. Funcionament de la borsa

En haver-hi una vacant, si fa falta proveir-la, d'acord amb l'article 41 de la Llei 4/2013, modificada per la Llei 11/2017, es pot nomenar una persona funcionària interina.

1. S'ha d'oferir el lloc, a les persones incloses en la borsa d'acord amb l'ordre de prelació i que es trobin en la situació de disponible.

Si la persona accepta el nomenament haurà d'aportar la documentació acreditativa del compliment dels requisits per a participar en la convocatòria objecte de declaració responsable en el termini de 5 dies abans de la presa de possessió, si no s'hagués aportat abans.

En cas d'empat de puntuació per a l'ordre de prelació s'ha de resoldre tenint en compte, successivament, els criteris següents:

a) Major puntuació pel concepte de serveis prestats.

b) Major puntuació pel concepte de nota del curs de capacitació.

2. Estaran en situació de no disponibles les persones integrants de la bossa que en el moment de la crida no accepten l'oferta per :

- Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què sigui procedent la concessió d'excedència per a cura de fills i filles per qualsevol dels supòsits anteriors.

- Estar prestant serveis, com a personal funcionari de carrera o interí de la policia local en un municipi de les Illes Balears.

- Patir malaltia o incapacitat temporal.

En cas d'indisponibilitat es mantindrà l'ordre en la borsa però en situació d'indisponible i es cridarà a l'aspirant següent.

Mentre l'aspirant estigui en situació de no disponible en la borsa, no se li oferirà cap lloc de treball corresponent a aquesta convocatòria.

Les persones interessades estan obligades a comunicar per escrit a l'ajuntament l'acabament de les situacions d'indisponibilitat en un termini màxim de tres dies hàbils comptadors des de que finalitzi la circumstància al·legada.

3. Estan en situació de disponibles la resta d'aspirants de la borsa i, per tant, se'ls podrà oferir llocs de treball d'acord amb la seva posició en la borsa.

4. S'ha de comunicar a la persona aspirant que correspongui el lloc i el termini en el qual cal que es presenti. Si la persona interessada no manifesta la seva conformitat amb el nomenament en el termini d'un dia hàbil —o en el segon dia hàbil següent si la crida es fa en divendres— i la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat , s'entén que hi renuncia.

5. A les persones aspirants que hi renunciïn de forma expressa o tàcita — d'acord amb el punt anterior d'aquesta base— se les ha d'excloure de la borsa de treball corresponent, llevat que al·leguin, dins del termini establert a l'apartat anterior, la concurrència d'alguna de les circumstàncies d'indisponibilitat que s'han de justificar documentalment dins dels tres dies hàbils següents.

6. Quan la persona seleccionada mitjançant aquesta borsa cessi en el lloc de treball, excepte si és per renúncia voluntària, es reincorporarà novament a la borsa de treball amb el mateix ordre de prelació que tenia. La renúncia voluntària d'una persona funcionària interina en el lloc de treball que ocupa, així com l'incompliment del deure de prendre possessió del lloc de treball prèviament acceptat, suposa la seva exclusió de la borsa de treball excepte els casos de força major.

Novena. Recursos i impugnacions

Tots els actes d'aquesta convocatòria que estiguin sotmesos a informació pública s'han de publicar en el tauler d'anuncis i en la pàgina web municipal (www. ajmigjorngran.org).

En allò que no estigui previst en aquestes bases i en la normativa específica de les policies locals s'ha d'aplicar supletòriament la normativa reguladora de funció pública definida en l'article 190 de la Llei 20 /2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Contra aquesta convocatòria i aquestes bases, que esgoten la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la LPACAP.

En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 27 de setembre de 2023

La batlessa Antonia Camps Florit)

 

ANNEX 1 BAREM DE MÈRITS

El tribunal avaluarà els mèrits que les persones aspirants al·leguin i que justifiquin correctament, d'acords amb el barem següent:

1. Valoració del curs de capacitació

Només es valoren els cursos expedits o homologats per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) que estiguin en vigor. La valoració de la nota obtinguda en el curs bàsic de capacitació per a l'accés a la categoria de policia és el resultat de multiplicar la nota per un coeficient de 0,8, fins a un màxim de 8 punts.

2. Valoració dels serveis prestats

Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts com a policia local o turístic a les Illes Balears: 0,5 punts per mes, fins a un màxim de 30 punts.

Els serveis prestats com a auxiliar de policia o auxiliar de policia turístic o de temporada únicament es valoraran, de la manera prevista en l'apartat anterior, quan s'hagin prestat en municipis sense cos de policia local.

 

ANNEX 2 SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A PROCEDIMENT SELECTIU DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

_____________________________________________ DNI núm. ___________________

(Nom i cognoms)

Domicili a ______________________________________________ núm. _____________

(Localitat) (carrer, avinguda, plaça, etc.)

Codi postal _________ Telèfon ______________ e-mail ____________________________

EXPÒS:

Que he tingut coneixement de la convocatòria: ____________________________________,

(Nom de la convocatòria)

les bases de la qual van ser publicades: ___________________________________________

(BOIB -data i núm-; web municipal -data de l'anunci-, etc.)

Que reunesc totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases, referides a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació d'aquesta sol·licitud, que són certes les dades que es consignen en aquesta sol·licitud.

AUTORITZ perquè l'Administració tracti les meves dades personals als efectes que es derivin d'aquesta convocatòria, i em compromet a provar documentalment totes les dades que consten en aquesta sol·licitud.

Per tot l'exposat,

SOL·LICIT:

Prendre part en aquesta convocatòria.

__________________________, ______ d_____________________________ de 20______

[signatura]

 

 

SRA. BATLESSA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

 

ANNEX 3 RELACIÓ DE MÈRITS APORTATS

_____________________________________________ DNI núm. ___________________

(Nom i cognoms)

Domicili a ______________________________________________ núm. _____________

(Localitat) (carrer, avinguda, plaça, etc.)

Codi postal _________ Telèfon ______________ e-mail ____________________________

CURS DE CAPACITACIÓ __________________________________________________

(indicar nota)

SERVEIS PRESTATS A LES ILLES BALEARES

Ajuntament Mesos complets

__________________________________________________________ / ______________

__________________________________________________________ / ______________

__________________________________________________________ / ______________

__________________________________________________________ / ______________

__________________________________________________________ / ______________

__________________________________________________________ / ______________

__________________________________________________________ / ______________

__________________________________________________________ / ______________

__________________________________________________________ / ______________

__________________________________________________________ / ______________

__________________________________________________________ / ______________

Nota: Juntament amb aquesta relació s'han d'aportar els originals o les còpies dels mèrits que s'al·leguen.

SRA. BATLESSA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN