Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 604871
Resolució del president de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius per la qual s’aproven les llistes d’aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per a les diferents categories i especialitats i a les diferents illes del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir 15 places de personal laboral fix dels grups professionals A, B, C, D i E a l’IBISEC

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) de 25 de maig de 2022 es va aprovar  l'oferta pública d'estabilització per l'any 2022 corresponent al personal laboral d'aquest ens públic (BOIB núm. 69 de 28 de maig).

2. Mitjançant l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) de 16 de desembre de 2022 es va aprovar la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir 15 places de personal laboral fix dels grups professionals A, B, C, D i E a l'IBISEC (BOIB núm. 167, de 24 de desembre).

D'acord amb la base 19.2 d'aquesta convocatòria, en data 25 de març de 2023, (BOIB núm. 38) es publica la Resolució del gerent de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius per la qual es designen els Tribunals Qualificadors del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir 15 places de personal laboral fix dels grups professionals A, B, C, D i E a l'IBISEC.

Una vegada finalitzat el procediment, tal com dicta el punt 15. 3 de la convocatòria del procés excepcional, «Un cop comprovat el compliment dels requisits per ser contractats com a personal laboral fix, i seguint l'ordre obtingut en les puntuacions de la llista definitiva de valoració de mèrits, i aplicats els desempats quan escaigui, el Tribunal elevarà al president del Consell d'Administració de l'ens la proposta de persones aspirants que han superat el procés selectiu del concurs i referida a cada una de les illes en què es convoquen places. Aquesta llista ha de contenir, com a màxim, tantes persones aprovades com el nombre de places convocades per a cada illa, separadament».

I el punt 16.1, Llista d'aspirants seleccionats, «D'acord amb la proposta del Tribunal el president del Consell d'Administració de l'IBISEC dictarà resolució aprovant les llistes d'aspirants que hagin superat el concurs extraordinari de mèrits per a les diferents categories i especialitats, separades per illes que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Aquesta Resolució contindrà l'adjudicació del lloc de feina».

3. Els tribunals designats per a cada grup professional (A, B, C, D i E) han dut a terme els procediments d'avaluació corresponents establerts a les Bases, i han proposat les persones aspirants que han superat el procés selectiu en les dates següents:

Grup A:  

Arquitecte, acta de 30 de juny de 2023  

Enginyer, acta de 3 de juliol de 2023

Grup B:  

Arquitecte tècnic, acta de 3 de juliol de 2023

Grup C:   

Ajudant facultatiu. Tècnic informàtic, acta de 3 de juliol de 2023 

Ajudant facultatiu. Delineant, acta de 3 de juliol de 2023

Grup D:  

Auxiliar administratiu/va, acta 30 de juny de 2023   

Grup E: 

Subaltern, acta de 3 de juliol de 2023

Aquestes actes i la resta d'actes emeses durant el transcurs del procediment queden incorporades a l'expedient formant-ne part inseparable.

Fonaments de dret

— Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

— Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015.

— Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

— Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

— Decret 26/2016, de 13 de maig, d'aprovació dels nous estatuts de l'IBISEC.

— Acord del Consell d'Administració de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) de 25 de maig de 2022 pel que es va aprovar l'oferta pública d'estabilització per l'any 2022 corresponent al personal laboral d'aquest ens públic (BOIB núm. 69 de 28 de maig).

— Acord del Consell d'Administració de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) de 16 de desembre de 2022 pel qual es va aprovar la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir 15 places de personal laboral fix dels grups professionals A, B, C, D i E a l'IBISEC (BOIB núm. 167, de 24 de desembre).

S'ha seguit el procediment establert, atès el contingut de les actes dels diferents tribunals en què es proposen les persones aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per a les diferents categories i especialitats, separades per illes, i vista la memòria justificativa del gerent de l'IBISEC.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la llista de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits per a les diferents categories i especialitats, separades per illes, la qual es detalla a l'annex 1d'aquesta Resolució.

2.  Adjudicar els llocs de feina corresponents.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

 

ANNEX 1

MALLORCA

Grup Professional. Categoria/especialitat 

GRUP A.  ARQUITECTE

 

Llinatges i nom

DNI

Lloc

1. De la Fuente Martínez, Iván

***3659**

L03390008

2. Vanrell Torelló, Joan

***2294**

L03390009

3. Seguí Capó, Maria Isabel

***1137**

L03390010

4. García Peraire, Ana

***9510**

L03390011

 

GRUP A.  ENGINYER/A. ENGINYERIA INDUSTRIAL

Llinatges i nom

DNI

Lloc

1. Ortíz López, Manuel

***7780**

L03390003

2. Febrer Santandreu, Pedro

***2661**

L03390004

GRUP B.  ARQUITECTE TÈCNIC

Llinatges i nom

DNI

Lloc

1. Penadés Bernal, José

***9458**

L03400004

2. Romaguera Planas, Damián Jesús

***0531**

L03400005

GRUP C.  AJUDANT FACULTATIU/VA. TÈCNIC INFORMÀTIC

Llinatges i nom

DNI

Lloc

1. Lladó Couce, Miguel

***0503**

L03410002

GRUP C.  AJUDANT FACULTATIU/VA. DELINEANT

Llinatges i nom

DNI

Lloc

1. Miralles Fontirroig, Domingo

***3316**

L03410005

GRUP D.  AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

Llinatges i nom

DNI

Lloc

1. Escales Vicens, Joan

***2327**

L03420002

2. Mendoza Mauri, Natalia

***9998**

L03420004

3. Fueris Munar, Delfina

***7208**

L03420003

GRUP E.  SUBALTERN

Llinatges i nom

DNI

Lloc

1. Vidal Bauzá, Bernardo

***1339**

L03430003

 

MENORCA

Categoria/especialitat 

GRUP B. ARQUITECTE TÈCNIC

 

Llinatges i nom

DNI

Lloc

1. Jorge Picot, Galo

***3798**

L03400007

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el president de l'IBISEC en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que la persona interessada pugui interposar qualsevol altre que consideri oportú.

Palma, en data de la signatura electrònica (25 de setembre de 2023)

​​​​​​​El president de l'IBISEC ​​​​​​​Antoni Vera Alemany