Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 609374
Nomenament de personal funcionari de carrera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb allò que estableix l'article 136 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i d'acord amb l'establert a l'article 35 del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; es fa públic que mitjançant el decret de Batlia núm. 2023/PRE/0001266 s'ha procedit a efectuar el nomenament del personal funcionari que s'assenyala a continuació, d'acord amb la proposta del tribunal qualificador de la convocatòria per procediment de concurs de l'oferta pública d'ocupació extraordinària per a l'estabilització de l'Ajuntament de Sant Lluís (BOIB núm. 68 de data 26/05/2022, núm. 149 de data 18 de novembre de 2022 i les posteriors modificacions) que van ser convocades mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 11 de novembre de 2022 (BOIB núm. 149 de novembre de 2022):

Personal funcionari de carrera

NÚM. RESOLUCIÓ

DATA

LLINATGES I NOM

DNI

PLAÇA

GRUP

ESCALA

2023/1266

19/09/2023

PONS TUDURÍ ADRIAN

***0694**

Notificador

AP

Administració General

La presa de possessió tindrà lloc el dimecres dia 4 de octubre a les 8:30 hores en l'Ajuntament de Sant Lluís

 

Sant Lluís, (signat electrònicament: 27 de setembre de 2023)

La batlessa  María Dolores Tronch Folgado