Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 609810
Nomenament com personal laboral fix categoria Serveis Generals i creació de borsí

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per resolució de batlia número 2023/794 el passat dia 20 de setembre de 2023, es va resoldre el següent assumpte:

«Resolució del batle per la qual s'aprova el nomenament com personal laboral fix categoria Serveis generals i creació de borsa

Atès que aquest Ajuntament va aprovar i publicar a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'exercici 2022 per l'estabilització del personal temporal les 5 places de personal laboral fix categoria Serveis Generals, al BOIB núm. 68 de 26 de maig de 2022.

Vist la publicació de la convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per cobrir 5 places de personal laboral fix categoria Serveis Generals, pel sistema de concurs, que consta dins la OPE per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Muro en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 166, de 22 de desembre de 2022.

Vist que per Resolució de Batlia 2023/287, de 27 de març de 2023, es va aprovar la llista provisional d'admesos i exclosos.

Vist que no s'han presentat reclamacions i atès la base 5è de dit procés selectiu relatiu a que la llista provisional de persones admeses i excloses es considerarà automàticament elevada a definitiva si nos'hi presenten reclamacions.

Vistes les actes del Tribunal Qualificador de l'oposició.

Vist l'acta de 04 de maig de 2023, amb la relació d'aspirants declarats aptes, les qualificacions obtingudes.

Vist l'acta de 08 d'agost de 2023, d'acceptació de renuncia d'una aspirant i la proposta de nomenament.

Vist la documentació presentada pels aspirants proposats.

Aquesta Batlia, en virtut a la base vuitena de la convocatòria i a les competències atribuïdes per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l'article 41 el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i règim jurídic de les entitats locals, per la present

RESOLC:

Primer.- Nomenar com a personal laboral fix de l'Ajuntament de Muro categoria Serveis Generals, amb efectes de 01 d'octubre de 2023 a:

 • Catalina Maria Coll Real ...7341-S
 • Francisca Ramis Femenias ...5543-S
 • Antonia Maciana Aguiló Ramis ...7226-G
 • Maria Luisa Mateu da Silva ...3868-W
 • Aina Calvo Vives ...7060-E

Segon.- Constituir borsí de Serveis Generals a l´Ajuntament de Muro integrat per les següents persones i amb l´ordre indicat, d'acord amb la puntuació obtinguda en el procediment selectiu:

 1.  Amelia Calvo Villarín ...6620-X
 2.  Eulalia Perelló Reynes ...8859-G
 3.  Maria de la Llosa Güell ...4562-X
 4.  Jaume Cloquell Font ...7105-K
 5.  Silvia Regina Arrascue Paredes ...3223-V
 6.  Silvia Jimenez Morales ...9590-X
 7.  Maria Francisca Garcia Perelló ...9123-D
 8.  Cristina Forteza Vives ...6314-E
 9.  Francisca Vives Bennasar ...0460-B

Tercer.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears així com a la seu electrònica de l'Ajuntament de Muro.

Quart.- Notificar el present acord a els/les interessats/des.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

També es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.»

 

Muro, en data de la signatura electrònica (25 de setembre de 2023)

El batle  Miquel Porquer Tugores