Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 605693
Nomenament de personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 4281 de data 17 d'agost de 2023, en ús de les competències atorgades per l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, s'ha acordat el nomenament de personal eventual amb funcions de confiança i assessorament especial en els termes següents:

1. Denominació del lloc de feina: Director d'Urbanisme.

Titular: Guillermo Taberner Clapés.

Retribucions anuals brutes al 100% de dedicació: 49.769,50 €.

Dedicació: Exclusiva a temps parcial, al 60%.

 

Marratxí, 21 de setembre de 2023

El batle Jaume Llompart Caldés