Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 608138
Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Governança de la Dada dels Serveis Corporatius del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. La plantilla autoritzada dels Serveis Corporatius del Servei de Salut de les Illes Balears preveu diversos llocs directius, entre els quals hi ha el de subdirector/subdirectora de Gestió i Governança de la Dada.

2. Atès que és necessari cobrir el lloc de feina esmentat, cal tramitar la convocatòria corresponent per proveir-lo.

Consideracions jurídiques

1. L'article 6 del Decret 79/2023, de 22 de setembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears, determina l'estructura directiva dels Serveis Corporatius del Servei de Salut, la denominació i el nombre dels altres membres de l'equip directiu, d'acord amb el que disposen els Estatuts del Servei de Salut i la resta de les disposicions aplicables.

2. El 1r de setembre de 2012 es va publicar el Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat. La disposició final segona introdueix modificacions en l'article 69 de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears; en l'apartat 10 d'aquest article s'estableix que els titulars dels òrgans de gestió —que depenen dels òrgans de direcció— tenen la consideració de personal directiu professional, de conformitat amb l'article 22 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. L'article 22.3 de la Llei 7/2010, modificat per la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013, estableix el següent:

Les necessitats de personal directiu professional dels ens del sector públic instrumental s'han de preveure en el pla d'actuació i en l'estudi economicofinancer a què es refereix l'article 5 d'aquesta llei. La selecció d'aquest personal ha d'atendre els principis de mèrit i capacitat, com també criteris d'idoneïtat, i s'ha de dur a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència. En tot cas, s'entendrà que es verifiquen els principis i criteris esmentats, i les exigències de publicitat i concurrència, quan el procediment de selecció verifiqui les mateixes normes que siguin aplicables al proveïment de llocs de feina per lliure designació del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb les adaptacions que calguin per raó de tractar-se d'un procediment de selecció i no de provisió.

Les convocatòries de selecció d'aquest personal han de ser objecte d'un informe previ de la conselleria competent en matèria de funció pública.

4. Així mateix, l'article 22.2 de la Llei 7/2010 estableix que el personal directiu professional de naturalesa laboral dels ens del sector públic instrumental està sotmès a la relació laboral especial d'alta direcció, que la selecció d'aquest ha d'atendre els principis de mèrit i capacitat i criteris d'idoneïtat, i que s'ha de dur a terme per procediments que en garanteixin la publicitat i la concurrència. Les convocatòries de selecció requereixen un informe previ de la conselleria competent en matèria de funció pública.

5. La disposició final desena de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014 (BOIB núm. 181, de 31 de desembre de 2013), modifica la Llei 5/2003 afegint-hi l'article 69 bis, relatiu a disposicions específiques sobre el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de direcció i de gestió del Servei de Salut.

6. El Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, és la norma principal que regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció.

7. De conformitat amb l'article 55.1 del Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, el personal directiu ha de ser nomenat i separat lliurement pel titular de la conselleria competent en matèria de sanitat. No obstant això, el 12 de setembre de 2012 el conseller de Salut, Família i Benestar Social va dictar la Resolució per la qual delega la signatura de les convocatòries, les resolucions, els contractes d'alta direcció i els cessaments del personal directiu del Servei de Salut; en conseqüència, delega en el titular de la Direcció General del Servei de Salut la signatura de les convocatòries i les resolucions dels procediments de selecció del personal directiu i la dels contractes d'alta direcció.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria per proveir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Governança de la Dada dels Serveis Corporatius del Servei de Salut de les Illes Balears, regida per les bases que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució.

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, (signat electrònicament: 25 de setembre de 2023)

El director general del Servei de Salut  Javier Ureña Morales  Per delegació de conseller de Salut, Família i Benestar Social  (BOIB núm. 141, de 27/09/2012) 

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

1. S'acorda la convocatòria pública per proveir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Governança de la Dada dels Serveis Corporatius del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d'alta direcció que, sota la dependència del director de Gestió i Pressuposts, té les funcions següents:

a) Planificar la gestió de les dades dels sistemes d'informació assistencials i econòmics del Servei de Salut per impulsar            l'homogeneïtzació i l'extracció de dades a les diferents àrees de negoci. 

b) Impulsar un model de gestió de la dada que permeti relacionar activitat, recursos humans i despesa econòmica 

c) Promoure i desenvolupar els quadres de comandament dels diferents àmbits i departaments del Servei de Salut per donar resposta d'informació a tots els seus sectors i àmbits. 

d) Coordinar el Servei de Documentació Clínica, DOCLIB, amb les funcions que té assignades. 

e) Impulsar indicadors de gestió en l'àmbit qualitatiu que permetin mesurar la qualitat dels serveis prestats. 

f)  Fomentar l'ús prospectiu de les dades per desenvolupar sistemes basats en models predictius. 

g) Promoure l'ús transversal de les dades entre departaments, àrees i sectors per compartir coneixement. 

h) Definir i gestionar des dels punts de vista funcional i tècnic els sistemes de repositori de dades del Servei de Salut. 

i) Fomentar un model únic entre diferents sistemes d'explotació de dades de les gerències i impulsar els sistemes de magatzem de dades del Servei de Salut perquè siguin explotables i utilitzables per les diferents gerències. 

j) Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció de Gestió i Pressuposts i les que li siguin delegades             expressament.

2.  Tot aspirant a aquest lloc de feina ha de complir els requisits següents abans que venci el termini per presentar-hi sol·licituds:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat de la Unió Europea o la d'algun estat on sigui aplicable la llibertat de circulació de treballadors en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya. També hi poden participar —qualsevol que en sigui la nacionalitat— els cònjuges d'espanyols i de ciutadans d'altres estats de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els dels cònjuges sempre que no estiguin separats de dret i tenguin menys de 21 anys o siguin dependents i majors d'aquesta edat.

b) Tenir la capacitat funcional per acomplir les tasques assignades, que la persona adjudicatària del lloc de feina ha d'acreditar per mitjà del certificat mèdic oportú abans de signar el contracte.

c) Tenir complerts setze anys d'edat i no superar l'edat màxima de jubilació forçosa.

d) Tenir la titulació oficial de doctorat, llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura (o una d'equivalent), o bé la d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, arquitectura tècnica, formació professional de tercer grau (o una d'equivalent), o estar en condicions d'obtenir-la abans que venci el termini per presentar sol·licituds. En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, cal acreditar que estan homologades pel Ministeri d'Educació.

e) No haver estat separat del servei, per mitjà d'un expedient disciplinari, de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en situació d'inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics —per mitjà d'una resolució judicial— per accedir al cos o escala de funcionari o per acomplir funcions similars a les que desenvolupava (en el cas del personal laboral que hagi estat separat o inhabilitat). Si té la nacionalitat d'un altre estat, no pot estar inhabilitat ni en una situació equivalent, ni haver estat sotmès a cap sanció disciplinària o equivalent que l'impedeixi accedir a l'ocupació pública al seu estat, en els mateixos termes, la qual cosa ha d'acreditar per mitjà de la declaració responsable que figura en l'annex 3.

3.  Tot aspirant ha de presentar una sol·licitud seguint el model que figura en l'annex 2 i adjuntant-hi una còpia del document d'identitat i el currículum, en el qual han de constar les dades següents:

a) Número del document d'identitat (DNI, NIE o passaport).

b) Llocs de feina que ha ocupat.

c) Experiència professional i de gestió.

d) Títols acadèmics.

e) Estudis, cursos, ponències, publicacions, informes, coneixements d'idiomes i qualsevol altre mèrit que consideri oportú fer-hi constar.

També ha d'adjuntar a la sol·licitud la documentació que justifiqui els mèrits al·legats i la que acrediti que compleix els requisits de la convocatòria. Així mateix, ha d'adjuntar-hi la declaració responsable esmentada en el punt 2.e).

4.  Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar dins el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears al Registre General del Servei de Salut de les Illes Balears o bé per qualsevol de les vies que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. Es constitueix una comissió d'avaluació, encarregada d'analitzar les sol·licituds presentades i de valorar els mèrits al·legats pels aspirants. Està formada per les persones següents:

a) President: Cecilio García Dieguez, del cos superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Suplent Óscar González Antequera, del cos superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) Vocal: Diego Báguena Berduque, del grup tècnic de la funció administrativa. Suplent: Juan Luis Marqués Pascual, del grup tècnic de la funció administrativa.

c) Secretària: María Encarnación Cremades Maestre, del cos superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Suplent: Alfonso Macías Aymar, del grup tècnic de la funció administrativa. 

6. La titulació al·legada i també els mèrits i l'experiència professional que s'hagin de valorar han d'estar en consonància amb la competència i les funcions que s'han d'acomplir.

7. Aquesta convocatòria es resoldrà per mitjà d'una resolució motivada de la consellera de Salut, que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

8. La persona designada per ocupar el lloc de feina ha de formalitzar el contracte d'alta direcció corresponent amb l'entitat convocant, la durada del qual queda condicionada a allò que estableix l'article 69 bis de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears, en la redacció establerta per la disposició final desena de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014.

Documents adjunts