Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomena el registrador de la propietat de Palma de Mallorca número 06, en l’àmbit de les Illes Balears

    Número de registre 11495 - Pàgines 58540-58541

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Resolució d'Alcaldia núm. 243, de data 21 de desembre de 2022, de l'Ajuntament de Costitx per la qual s'efectua el nomenament com a funcionària de carrera de l’Ajuntament de Costitx de l’Escala Administració General, subescala auxiliar administrativa , grup C, subgrup C2 (OEP Estabilització 2022)

    Número de registre 11507 - Pàgina 58542

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

   • Acord del Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental de 21 de desembre de 2022, pel qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

    Número de registre 11462 - Pàgines 58543-58564

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

   • Acord del Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental de 21 de desembre de 2022, pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

    Número de registre 11468 - Pàgines 58565-58585

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI ESCOLA D'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria específica de l’oferta pública d’estabilització mitjançant procediment concurs - oposició per l’accés com a personal laboral fix del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, d’acord amb l’article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública

    Número de registre 11547 - Pàgines 58586-58598

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

   • Bases específiques de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits, per cobrir les places de personal laboral del Consorci de Transports Mallorca, d’acord amb l’oferta pública d’estabilització aprovada pel Consell d’Administració de 19 de maig de 2022 i prevista en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública

    Número de registre 11491 - Pàgines 58599-58620

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir una plaça de personal laboral de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número de registre 11489 - Pàgines 58621-58665

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de la Fundació

    Número de registre 11558 - Pàgines 58666-58698

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per a cobrir les places de personal laboral de la Fundació

    Número de registre 11556 - Pàgines 58699-58726

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació laboral temporal d’un lloc de treball de personal tècnic de grau mitjà de recursos humans i projectes per a la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears durant el procés de selecció o promoció per a la cobertura definitiva mitjançant contracte laboral fix (Núm. ref.: IDISBA L03120003/2022)

    Número de registre 11463 - Pàgines 58727-58733

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

   • Acord del Consell d'Administració de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) de 14 de novembre de 2022 pel qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral

    Número de registre 11505 - Pàgines 58734-58762

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics

    Número de registre 11516 - Pàgines 58763-58815

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics

    Número de registre 11545 - Pàgines 58816-58854

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE TELECOMUNICACIONS I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC) per la qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC)

    Número de registre 11499 - Pàgines 58855-58888

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE TELECOMUNICACIONS I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC) per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC)

    Número de registre 11500 - Pàgines 58889-58917

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Agència Tributària de les Illes Balears

    Número de registre 11553 - Pàgines 58918-58966

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova el procés d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Agència Tributària de les Illes Balears

    Número de registre 11555 - Pàgines 58967-59024

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del dia 30 de novembre de 2022 de la Universitat de les Illes Balears per la qual es convoca el procés d’estabilització per a l’accés a places ocupades de forma interina per personal docent i investigador

    Número de registre 10500 - Pàgines 59025-59030

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del dia 30 de novembre de desembre de 2022 de la Universitat de les Illes Balears per la qual es convoquen proves selectives d’accés, pel torn lliure, per a l’ingrés a diferents cossos, escales i especialitats de personal d’administració i serveis d’aquesta universitat

    Número de registre 10502 - Pàgines 59031-59062

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del dia 30 de novembre de 2022 de la Universitat de les Illes Balears per la qual es convoca el procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears

    Número de registre 10999 - Pàgines 59063-59078

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del dia 30 de novembre de 2022 de la Universitat de les Illes Balears per la qual es convoca el procés d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears

    Número de registre 11000 - Pàgines 59079-59100

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIAFUNDACIÓ BIBLIOTECA PÚBLICA D'ALCÚDIA CAN TORRÓ

   • Bases reguladores procediment director/a biblioteca

    Número de registre 11494 - Pàgines 59101-59109

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIAFUNDACIÓ BIBLIOTECA PÚBLICA D'ALCÚDIA CAN TORRÓ

   • Bases reguladores procediment selectiu ajudant de biblioteca

    Número de registre 11502 - Pàgines 59110-59116

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret d'aprovació de les bases per configurar una borsa de treball de delineant, pel sistema de concurs, per al seu posterior nomenament com a personal funcionari interí

    Número de registre 11493 - Pàgines 59117-59125

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀCALVIÁ 2000, S.A.

   • Convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura de controlador de planta en l'àrea del cicle de l'aigua mitjançant concurs oposició excepcional

    Número de registre 11305 - Pàgines 59126-59133

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀCALVIÁ 2000, S.A.

   • Convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura de peons especialistes en l'àrea de manteniment mediambiental mitjançant concurs oposició excepcional

    Número de registre 11324 - Pàgines 59134-59141

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu d'estabilització per cobrir com a personal funcionari de carrera una (1) plaça vacant de la categoria de Policia Local de l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre mitjançant procediment ordinari

    Número de registre 11529 - Pàgines 59142-59160

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Rectificació d’errors detectats en l’Acord de la Junta de Govern local de dia 28 de setembre de 2022 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 133 de 13 d’octubre de 2022, relatiu a la publicació de les bases i la convocatòria de les proves selectives per cobrir com a funcionaris de carrera sis (6) places de d’oficial de policia local de l’Ajuntament de Llucmajor, mitjançant el sistema de promoció interna

    Número de registre 11546 - Pàgines 59161-59162

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Convocatòria, bases i barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal laboral a totes les categories de les places de l'Oferta pública extraordinària per a l'any 2022

    Número de registre 11514 - Pàgines 59163-59192

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Correcció errors convocatòria estabilització convocatoria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per a cobrir les places de personal laboral del PMH

    Número de registre 11473 - Pàgines 59193-59213

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA

   • Procés de regularització mitjançant concurs oposició per a la categoria de conductor agent únic (10/2022)

    Número de registre 11394 - Pàgines 59214-59220

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA

   • Procés d’estabilització de promoció interna mitjançant concurs oposició per al personal del grup professional 1 (15/2022)

    Número de registre 11398 - Pàgines 59221-59227

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA

   • Procés d’estabilització de promoció interna mitjançant concurs oposició per al personal del grup professional 3 (17/2022)

    Número de registre 11401 - Pàgines 59228-59234

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA

   • Procés d’estabilització de promoció interna mitjançant concurs oposició per al personal del grup professional 5.1 (18/2022)

    Número de registre 11402 - Pàgines 59235-59240

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA

   • Procés d’estabilització de promoció interna mitjançant concurs oposició per al personal del grup professional 6 (20/2022)

    Número de registre 11406 - Pàgines 59241-59246

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA

   • Procés d'estabilització de promoció interna mitjançant concurs de mèrits per al personal del grup professional 1 (11/2022)

    Número de registre 11408 - Pàgines 59247-59251

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA

   • Procés de estabilització de promoció interna mitjançant concurs de mèrits per al personal del grup 2.2 (13/2022)

    Número de registre 11418 - Pàgines 59252-59256

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA

   • Procés de regularització de promoció interna mitjançant concurs de mèrits per a la categoria d'Encarregat de Departament (14/2022)

    Número de registre 11429 - Pàgines 59257-59261

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA

   • Procés d’ estabilització de promoció interna mitjançant concurs oposició per al personal del grup professional 2 (16/2022)

    Número de registre 11431 - Pàgines 59262-59268

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA

   • Procés d’estabilització de promoció interna mitjançant concurs oposició per el personal del grup professional 5.2 (19/2022)

    Número de registre 11433 - Pàgines 59269-59274

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA

   • Procés d'estabilització de promoció interna mitjançant concurs de mèrits per al personal del grup professional 2.1 (12/2022)

    Número de registre 11410 - Pàgines 59275-59279

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura d’1 plaça fixa de tècnic/a d'enginyeria – analista ti especialitat desenvolupament a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11358 - Pàgines 59280-59286

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura d’1 plaça fixa de tècnic/a d'enginyeria – analista TI especialitat infraestructures a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11359 - Pàgines 59287-59293

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura d'1 plaça fixa de tècnic/a d’enginyeria de projectes i obres a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11360 - Pàgines 59294-59300

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura d'1 plaça fixa d’oficial 1ª electricista a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11361 - Pàgines 59301-59307

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa d’oficial 1a mecànic a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11362 - Pàgines 59308-59313

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa d’oficial 1a pintura a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11363 - Pàgines 59314-59319

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa d’oficial 1a xarxes – bor a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11364 - Pàgines 59320-59325

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa d’oficial 1a xarxes – control de sectors i localització de fugues a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11365 - Pàgines 59326-59331

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura de 2 places fixes d’Oficial 1a xarxes – lampista a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11366 - Pàgines 59332-59337

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura d’1 plaça fixa d’oficial 1a xarxes – reparació de clavegueram a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11367 - Pàgines 59338-59344

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura d'1 plaça fixa d’oficial 1a xarxes – BOR a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11369 - Pàgines 59345-59351

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa d’oficial 2a/3a mecànic a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11370 - Pàgines 59352-59357

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura de 3 places fixes d’operador/a de control (ETAP) a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11371 - Pàgines 59358-59363

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura d'1 plaça fixa d’operador/a de control (EDAR) a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11372 - Pàgines 59364-59370

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura de 2 places fixes d’operador/a d’explotació (ETAP) a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11373 - Pàgines 59371-59376

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura de 2 places fixes d’operador/a d’explotació (ETAP) a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11374 - Pàgines 59377-59384

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura d'1 plaça fixa d’operador/a d’explotació (edar) a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11375 - Pàgines 59385-59391

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura de 7 places fixes de peó especialista a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11378 - Pàgines 59392-59397

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura de 6 places fixes de peó especialista a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11379 - Pàgines 59398-59404

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura d'1 plaça fixa de tècnic/a de comunicació (TSG) a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11381 - Pàgines 59405-59411

  • AJUNTAMENT DE PALMAFUNDACIÓ TURISME PALMA DE MALLORCA 365

   • Acord de la comissió executiva de la Fundació Turisme Palma 365 de 20 de desembre de 2022, per el qual s’aproven les bases i la convocatòria per cobrir una plaça de tècnic jurídic, personal laboral fix de la Fundació Turisme Palma 365, pel sistema de concurs, que consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per a l’estabilització de personal temporal

    Número de registre 11552 - Pàgines 59412-59428

  • AJUNTAMENT DE PALMAFUNDACIÓ TURISME PALMA DE MALLORCA 365

   • Acord de la comissió executiva de la Fundació Turisme Palma 365 de 20 de desembre de 2022, per el qual s’aproven les bases i la convocatòria per cobrir una plaça de tècnic de promoció turística, personal laboral fix de la Fundació Turisme Palma 365, pel sistema de concurs, que consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per a l’estabilització de personal temporal

    Número de registre 11554 - Pàgines 59429-59444

  • SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYI, S.L.U.

   • Bases de les convocatòries que han de regir en els procediments selectius per a l'ingrés per concurs-oposició i concurs de mèrits mitjançant el sistema d'accés lliure de les places corresponents a l'oferta d'ocupació pública de l'any, procés excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de SEMDESA

    Número de registre 11557 - Pàgines 59445-59463