Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal•lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número d'edicte 11466 - Pàgines 59464-59465

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de Resolució i Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es declara la prescripció del dret al cobrament per part dels beneficiaris de subvencions concedides sobre la base de resolucions de convocatòries d’ajuts destinats a la promoció de l’estalvi energètic associat a millores d'eficiència energètica en aparells electrodomèstics existents, publicades entre els anys 2010 al 2013 i que es detallen en l’annex adjunt

    Número d'edicte 11467 - Pàgines 59466-59469

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit de la modificació dels estatuts de l’organització empresarial anomenada Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento, en sigles ABONE (codi de dipòsit 07000134)

    Número d'edicte 11519 - Pàgines 59470-59471

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Club Náutico s'Arenal i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07002222012001)

    Número d'edicte 11520 - Pàgines 59472-59482

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Casino de Mallorca S.A. i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000132011982)

    Número d'edicte 11521 - Pàgines 59483-59510

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL) de modificació de la Resolució de la Presidència de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL) de delegació de competències i de suplència de la Direcció de l’organisme autònom esmentat

    Número d'edicte 11559 - Pàgina 59511

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució, a proposta del director general d’Atenció a la Dependència, d’inadmissió de les sol·licituds de subvenció per a l’adquisició de vehicles de transport adaptat per a persones majors en situació de dependència, destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis de les Illes Balears, que siguin titulars de serveis d’estades diürnes integrats a la Xarxa pública d’atenció a la dependència

    Número d'edicte 11479 - Pàgines 59512-59513

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es concedeix una subvenció i s’autoritza i disposa la despesa a favor de les entitats presentades a la convocatòria d’ajuts cofinançada pel FSE+ dirigida a entitats del tercer sector per al desenvolupament d’itineraris d’atenció social i cobertura de necessitats bàsiques dirigits a facilitar l’abandonament de l’exercici de la prostitució i de la venda ambulant no autoritzada

    Número d'edicte 11512 - Pàgines 59514-59517

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el «Projecte d’ampliació bàsic i executiu d’edifici comercial per a supermercat i aparcament al carrer Antoni Planas Juan s/n, TM Marratxí (83a/2022)

    Número d'edicte 11497 - Pàgines 59518-59520

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per la qual es convoquen les ajudes, per als anys 2023 a 2027, per a activitats de promoció i comunicació dutes a terme a tercers països corresponents a la Intervenció Sectorial del Vi (ISV 2024-2027)

    Número d'edicte 11323 - Pàgines 59521-59532

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

   • Resolució del president de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) per la qual es convoca el procediment de selecció de l’entitat col·laboradora per al Programa Garantia Hipoteca IBAVI

    Número d'edicte 11513 - Pàgines 59533-59541

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 2ª concessió, i denegació de beques de la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per concedir beques per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, durant el quadrimestre de febrer a juny de 2022

    Número d'edicte 11541 - Pàgines 59542-59557

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la concessió, i denegació de beques de la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys, que estiguin matriculats als cursos de segon, tercer i quart d’educació secundària de persones adultes (ESPA) durant el quadrimestre de febrer a juny de 2022

    Número d'edicte 11542 - Pàgines 59558-59569

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Informe, proposta i resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, president del SOIB, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la concessió, de beques de la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys, que hagin cursat cicles de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2021-2022

    Número d'edicte 11543 - Pàgines 59570-59572

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • 1ª Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de beques formatives de la convocatòria informativa dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys i les dones víctimes de violència masclista en situació d’atur, que siguin alumnes d’especialitats formatives finançades pel SOIB, per al període 2021-2022

    Número d'edicte 11544 - Pàgines 59573-59584

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 5 de desembre de 2022 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera de Salut i Consum de 22 de desembre de 2006 per la qual se estableixen els preus públics que han de aplicar els centres sanitaris de la xarxa pública de les Illes Balears per la prestació de serveis sanitaris quan hi hagi tercers obligats al pagament o usuaris sense dret a l'assistència sanitària de la Seguretat Social

    Número d'edicte 11475 - Pàgines 59585-59668

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme pres en sessió de dia 22 de desembre de 2022, relatiu a un expedient per a la declaració d’interès general en el terme municipal de Campos

    Número d'edicte 11538 - Pàgines 59669-59670

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Ple de 15 de desembre de 2022, relatiu a la pròrroga de la vigència de la Cartera de Serveis Socials i dels serveis a Menors i Família de Mallorca fins al 31 de desembre de 2023

    Número d'edicte 11477 - Pàgines 59671-59672

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució núm. 228/2022, de data 16/12/2022, del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, relativa a la concessió d’ajuts del CIM a les famílies i les persones i entitats organitzadores d’activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil per a finançar la participació de menors d’edat en situació de necessitat econòmica i a la contractació de persones monitores per atendre participants amb discapacitat (exp. 5225-2022-000001)

    Número d'edicte 11422 - Pàgines 59673-59677

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 21 de desembre de 2022, per la qual es publica el resultat de l’Informe 202/2022 sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l’exercici 2019

    Número d'edicte 11522 - Pàgines 59678-59679

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s’aprova la modificació de la Relació de llocs de treball del personal funcionari de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número d'edicte 11523 - Pàgines 59680-59682

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 21 de desembre de 2022, per la qual es publica el resultat de l'Informe 196/2021 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2019

    Número d'edicte 11524 - Pàgines 59683-59684

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 21 de desembre de 2022, per la qual es publica el resultat de l'Informe 197/2021 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2019

    Número d'edicte 11525 - Pàgines 59685-59686

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 21 de desembre de 2022, per la qual es publica el resultat de l’Informe 198/2021 del Compte general del Consell Insular d’Eivissa corresponent a l’exercici 2019

    Número d'edicte 11526 - Pàgines 59687-59688

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 21 de desembre de 2022, per la qual es publica el resultat de l'Informe 199/2021 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2019

    Número d'edicte 11527 - Pàgines 59689-59690

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 21 de desembre de 2022, per la qual es publica el resultat de l’Informe 200/2022 dels comptes anuals de la Fundació Mallorca Turisme corresponent a l’exercici 2019

    Número d'edicte 11528 - Pàgines 59691-59692

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del dia 14 de desembre de 2022 per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2022

    Número d'edicte 11093 - Pàgines 59693-59694

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del dia 14 de desembre de 2022 per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2022

    Número d'edicte 11094 - Pàgines 59695-59696

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Avocació de competències

    Número d'edicte 11458 - Pàgina 59697

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva pressupost 2023 Pla Estratègic de Subvencions

    Número d'edicte 11515 - Pàgines 59698-59732