Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

Núm. 776662
Acord del Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental de 21 de desembre de 2022, pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell d'Administració de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, en data 21 de desembre de 2022, va adoptar el següent Acord:

Antecedents

1. Mitjançant l'Acord del Consell d'Administració de 26 de maig de 2022, es va aprovar l'oferta pública d'estabilització i l'oferta d'ocupació pública ordinària per a l'any 2022 corresponent al personal laboral de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (BOIB núm. 68, de 26 de maig).

2. L'article 4 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, regula el procés excepcional d'estabilització de places ocupades de manera temporal de llarga durada de conformitat amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre. Aquestes disposicions preveuen que les administracions públiques convoquin, amb caràcter excepcional i per una sola vegada pel sistema de concurs, les places que, complint els requisits establerts en l'article 2.1 de la Llei 20/2021, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016. Aquesta disposició es complementa amb la disposició addicional vuitena, la qual estableix que, addicionalment, els processos d'estabilització prevists en la disposició addicional sisena han d'incloure en les convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de manera temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior al dia 1 de gener de 2016.

3. Pel que fa al concurs com a procés excepcional d'accés a la funció pública, cal tenir en compte la doctrina fixada pel Tribunal Constitucional sobre el principi d'igualtat en l'accés als càrrecs i les ocupacions públiques (article 23.2 CE), que diu que únicament pot ser exceptuada per raons excepcionals i objectives. A més, aquest accés s'ha d'ordenar de manera igualitària a la convocatòria mitjançant normes abstractes i generals per tal de preservar la igualtat davant la llei de la ciutadania, fet que obliga el legislador i l'Administració a triar regles fundades en criteris objectius i presidits pels cànons de mèrit i capacitat que l'article 103.3 CE disposa (STC 67/1989, 27/1991 i 60/1994).

Entre les condicions que, d'acord amb la jurisprudència constitucional, s'han de donar perquè no es pugui apreciar cap infracció del principi d'igualtat d'accés a càrrecs i llocs de treball públics de l'article 23.2 CE es troba, en primer lloc, que sigui una situació excepcional; en segon lloc, que només s'acudeixi a aquest tipus de procediments per una sola vegada, ja que altrament es perdria la seva condició de remei excepcional i, en tercer lloc, que aquesta possibilitat estigui prevista en una norma amb rang legal (STC 12/1999, d'11 de febrer de 1999). Amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, i l'article 4 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, es dona empara normativa al concepte jurisprudencial d'interinitat de llarga durada superior a cinc anys.

4. L'article 2 del Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears, ha modificat la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, afegint una nova disposició addicional divuitena. Per mitjà d'aquesta nova disposició addicional es constitueix la Mesa General del Sector Públic Instrumental Autonòmic, com a òrgan de desenvolupament de les condicions de treball comunes que puguin afectar el personal del conjunt dels ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Són matèries objecte de negociació el desenvolupament comú del que estableix la normativa aplicable, incloses les diferents lleis de pressuposts, així com les relatives a l'establiment de condicions de treball comunes, de criteris de selecció i provisió comuns, sens perjudici dels acords a què puguin arribar els òrgans de negociació dels diferents ens en el marc de les seves competències.

El 4 de juliol de 2022 la Mesa General del Sector Públic Instrumental va aprovar unes bases generals amb els criteris comuns que han de regir els processos selectius d'estabilització per a l'ingrés o l'accés com a personal laboral fix dels ens del Sector Públic Instrumental de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sens perjudici de les bases específiques que determini cada convocatòria.

5. L'apartat 3 de l'article 2 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, per evitar dilacions en aquests nous processos, exigeix que la publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes d'ocupació pública d'estabilització s'ha de produir abans del 31 de desembre de 2022. Així mateix, disposa que la resolució d'aquests processos selectius ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

6. L'article 59.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, disposa que en les ofertes d'ocupació públiques s'ha de reservar una quota no inferior al 7 % de les vacants per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, de manera que progressivament s'arribi al 2 % dels efectius totals en cada administració pública.

L'apartat 2 de l'article 3 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, diu que les ofertes dels processos d'estabilització en el cas dels processos pel sistema de concurs oposició han d'establir una quota de reserva per a persones amb discapacitat, en els termes establerts en la legislació bàsica de l'Estat i la Llei de funció pública autonòmica.

Això no obstant, l'article 4 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, disposa que «En les ofertes dels processos d'estabilització en el cas dels processos de la disposició addicional sisena i vuitena de la Llei, en tractar-se de processos per concurs com a procés excepcional, per una sola vegada, la convocatòria de les places s'ha de fer amb caràcter general per igual valoració dels mèrits objectius fixats per a totes les persones aspirants, excepte quan l'administració convocant motivi la convocatòria per torn de reserva de persones amb discapacitat».

7. L'article 12 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, preveu que «Les convocatòries dels processos selectius poden establir que, de conformitat amb el que estableix l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els aspirants que participin en els processos de selecció d'estabilització regulats en aquest Decret llei quedin obligats a relacionar-se amb l'administració de què es tracti telemàticament (...)»

Tenint en compte que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, ha suposat un impuls per a la implementació de l'administració electrònica i que l'article 56 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret 5/2015, de 30 d'octubre, exigeix per participar en els processos selectius, entre d'altres requisits, el de tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques, es considera convenient que la convocatòria estableixi l'obligatorietat que els aspirants es relacionin per mitjans electrònics en totes les fases del procediment, ja que el desenvolupament adequat de les funcions dels empleats públics exigeix que aquests disposin d'habilitats relacionades amb l'administració electrònica, les quals pressuposen els coneixements necessaris per realitzar els tràmits telemàtics previstos en aquesta convocatòria.

La inscripció per aquests mitjans facilitarà a les persones aspirants la presentació de sol·licituds, atès que podran realitzar el tràmit, en qualsevol lloc i hora, sempre dins el termini establert i, a la vegada, suposarà una major agilitat en la tramitació del procediment administratiu, en el qual es preveu una elevada concurrència.

8.En data 15 de desembre de 2022, la direcció general de Funció Pública ha emès informe favorable en relació a la convocatòria del procés d'estabilització d'ABAQUA, condicionat a la modificació del requisit de titulació exigit a la categoria d'ordenança, el certificat d'escolaritat, respecte a la convocatòria del concurs extraordinària de mèrits.

Per tot això, el Consell d'Administració en sessió celebrada dia 21 de desembre de 2022 adopta els següents

Acords

1. Aprovar la convocatòria de concurs extraordinari de mèrits per cobrir 17 places de personal laboral de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, el sistema de selecció de les quals és el de concurs extraordinari de mèrits (disposicions addicionals setena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre) incloses en l'oferta pública d'estabilització aprovada per l'Acord del Consell d'Administració de 26 de maig de 2022, d'acord amb la distribució que consta a l'annex 1.

2. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria, que s'adjunten en aquest Acord com a annex 2.

3. Aprovar el barem de mèrits que ha de regir aquest procés que figura com a annex 3 d'aquest Acord.

4. Aprovar els requisits de titulació per accedir a cada una de les categories convocades que figuren en l'annex 4 d'aquest Acord.

5. Facultar el director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental  per aprovar les instruccions per dur a terme els tràmits telemàtics del procediment, les quals es publicaran a la pàgina web https://abaqua.cat/ca/seccio/oferta-publica/.

6. Fer públic que el model de sol·licitud i d'autobaremació de mèrits estan inclosos dins el tràmit telemàtic disponible a disposició de les persones interessades a la pàgina web https://abaqua.cat/ca/seccio/oferta-publica/.

7. Fer pública la informació sobre protecció de dades personals que figura en l'annex 5.

8. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

9. Facultar el director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental per aprovar tots els tràmits necessaris fins a l'adjudicació dels llocs de treball i l'aprovació de les borses preferents de personal laboral temporal.

Interposició de recursos

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell d'Administració de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.3 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 21 de desembre de 2022

El director gerent Guillem Rosselló Alcina

 

ANNEX 1  Places convocades

1. Torn lliure. Concurs extraordinari de mèrits (DA 6a i DA 8a Llei 20/2021)

Grup A

 

 

 

 

 

 

 

Categoria professional

Lloc de feina

Codi rlt

 

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau superior

Enginyer/Enginyera Industrial

L02170001

1 plaça a Mallorca

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau superior

Enginyer/Enginyera de Camins

L0217000D

1 plaça a Mallorca

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau superior

Advocat/Advocada

L0217000A exp2

1 plaça a Mallorca

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau superior

Tècnic/tècnica superior

L0217000F

1 plaça a Mallorca

 

Grup B

 

 

 

Categoria professional

Lloc de feina

Codi rlt

 

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau mitjà

Tècnic/Tècnica de grau mitjà de Personal

L02180003

1 plaça a Mallorca

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau mitjà

Tècnic/tècnica de projectes

L02180004

1 plaça a Mallorca

 

 

 

 

Grup C

 

 

 

Categoria professional

Lloc de feina

Codi rlt

 

Administratiu/Administrativa

Encarregat/Encarregada de litoral

L02180005

1 plaça a Mallorca

Administratiu/Administrativa

Administratiu/Administrativa

L02190004 exp 3

1 plaça a Mallorca

Administratiu/Administrativa

Administratiu/Administrativa

L02190004 exp4

1 plaça a Mallorca

Administratiu/Administrativa

Administratiu/Administrativa

L02190004 exp 5

1 plaça a Mallorca

Tècnic/tècnica especialista

Delineant

L02190006 exp2

1 plaça a Mallorca

Tècnic/tècnica especialista

Supervisor/supervisora de bombejos

L02180009

1 plaça a Mallorca

 

 

 

 

Grup D

 

 

 

Categoria professional

Lloc de feina

Codi rlt

 

Auxiliar administratiu/administrativa

Auxiliar administratiu/administrativa

L02200001 exp 4

1 plaça a Mallorca

Xofer i manteniment

Xofer i manteniment

L02200003

1 plaça a Mallorca

Vigilant

Vigilant ses Ufanes

L02200002 exp 1

1 plaça a Mallorca

Vigilant

Vigilant ses Ufanes

L02200002 exp 2

1 plaça a Mallorca

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Torn corresponent a la reserva del 2 % per a persones amb discapacitat intel·lectual

 

 

 

 

Grup E

 

 

 

Categoria professional

Lloc de feina

Codi rlt

 

Ordenança

Ordenança

L02210001

1 plaça a Mallorca

 

ANNEX 2  Bases específiques de la convocatòria

1. Normativa reguladora

Aquesta convocatòria es regula per aquesta normativa:

a) Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat (BOE núm. 312, de 29 de desembre).

b) Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna.

c) Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, modificat pel Decret llei 7/2022 (BOIB núm. 67, de 24 de maig), d'11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm. 90, de 12 de juliol).

d) Estatut dels treballadors (RDL 1/1995 i actualitzacions posteriors, especialment els art. 8, 12 i 15).

e) Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, de 30 d'octubre, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (en endavant, TREBEP).

f) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

g) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

h) Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

i) V Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 174, de 19 de desembre de 2013), en virtut de l'Acord d'adhesió publicat al BOIB núm. 51 de 17 d'abril de 2021.

j) Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

k) Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

l) Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 27/1994, d'11 de març.

m) Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència de coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

n) Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014, per la qual es regulen l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-los (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de 2014).

o) Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

p) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

2. Places i procediment selectiu

2.1. L'objecte de la convocatòria és la provisió de les places indicades en el punt 1 de la Resolució i en l'annex 1 corresponents al personal laboral de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental de l'oferta pública d'estabilització.

2.2. S'estableix com a procediment selectiu el de concurs extraordinari de mèrits, inclosa la reserva de persones amb discapacitat.

2.3. El procés selectiu objecte d'aquesta convocatòria ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

2.4. Places reservades per a persones amb discapacitat

En aquesta convocatòria es reserva 1 plaça perquè sigui coberta per una persona que acrediti una discapacitat intel·lectual.

2.5. Requisits específics per a la reserva

Per a les persones que accedeixin pel torn de reserva, a més dels requisits generals de la base 3, han de tenir reconeguda la condició legal de discapacitat i del tipus assenyalat en l'annex 1 en un nivell igual o superior al 33 % i acreditar, mitjançant un informe expedit per l'equip multi professional corresponent de la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat, que l'aspirant es troba en condicions de complir les tasques fonamentals de la categoria i especialitat a la qual aspira, mitjançant, si correspon, les adaptacions adients del lloc de treball.

Les persones que es presentin pel torn de reserva han de sol·licitar l'emissió de l'informe d'aptitud o adaptació de l'equip multi professional de la Direcció General d'Atenció a la Dependència o organisme públic equivalent.

La participació en el procés selectiu de les persones que optin per aquest torn quedarà condicionada al fet que l'informe esmentat relatiu a les condicions personals per exercir les funcions de la plaça sigui favorable.

3. Requisits i condicions generals de les persones interessades

3.1. Per tenir la condició d'aspirant i ser admès a aquest procés selectiu, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del TREBEP.

b) Tenir setze anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió de la titulació que s'indica en l'annex 4 per a cada un dels grups, categories i places convocades.

D'acord amb la disposició addicional dotzena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, per als grups C i D s'entén que compleixen el requisit de titulació els treballadors que actualment presten serveis al sector públic instrumental i tinguin acreditada, en la data de publicació d'aquesta convocatòria, una experiència laboral de més de tres anys en la categoria professional concreta a l'ens convocant.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de disposar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.

d) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents.

e) No haver estat separades, mitjançant procediment disciplinari, del servei de cap administració, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics

per resolució judicial. En el cas de persones nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

f) No tenir la condició de personal laboral fix en la mateixa categoria professional i especialitat de l'ens convocant.

g) Disposar dels coneixements de la llengua catalana que s'indiquen a continuació (art. 4 del Decret 11/2017, de 24 de març, llevat dels casos indicats en la base 4):

Grup A

 

 

 

Categoria professional

Lloc de feina

Codi rlt

Coneixements de llengua catalana que s'exigeixen

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau superior

Enginyer/Enginyera Industrial

L02170001

Certificat de nivell B2

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau superior

Enginyer/Enginyera de Camins

L0217000D

Certificat de nivell B2

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau superior

Advocat/Advocada

L0217000A exp2

Certificat de nivell C1

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau superior

Tècnic/tècnica superior

L0217000F

Certificat de nivell B2

 

 

 

 

Grup B

 

 

 

Categoria professional

Lloc de feina

Codi rlt

Coneixements de llengua catalana que s'exigeixen

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau mitjà

Tècnic/Tècnica de grau mitjà de Personal

L02180003

Certificat de nivell C1

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau mitjà

Tècnic/tècnica de projectes

L02180004

Certificat de nivell B2

 

 

 

 

Grup C

 

 

 

Categoria professional Lloc de feina Codi rlt Coneixements de llengua catalana que s'exigeixen

Administratiu/Administrativa

Encarregat/Encarregada de litoral

L02180005

Certificat de nivell B2

Administratiu/Administrativa

Administratiu/Administrativa

L02190004 exp 3

Certificat de nivell C1

Administratiu/Administrativa

Administratiu/Administrativa

L02190004 exp4

Certificat de nivell C1

Administratiu/Administrativa

Administratiu/Administrativa

L02190004 exp 5

Certificat de nivell C1

Tècnic/tècnica especialista

Delineant

L02190006 exp2

Certificat de nivell B2

Tècnic/tècnica especialista

Supervisor/supervisora de bombejos

L02180009

Certificat de nivell B2

 

 

 

 

Grup D

 

 

 

Categoria professional

Lloc de feina

Codi rlt

Coneixements de llengua catalana que s'exigeixen

Auxiliar administratiu/administrativa

Auxiliar administratiu/administrativa

L02200001 exp 4

Certificat de nivell B2

Xofer i manteniment

Xofer i manteniment

L02200003

Certificat de nivell B1

Vigilant

Vigilant ses Ufanes

L02200002 exp 1

Certificat de nivell B1

Vigilant

Vigilant ses Ufanes

L02200002 exp 2

Certificat de nivell B1

 

 

 

 

Grup E

 

 

 

Categoria professional

Lloc de feina

Codi rlt

Coneixements de llengua catalana que s'exigeixen

Ordenança

Ordenança

L02210001

Certificat de nivell B1

Els certificats s'han d'acreditar mitjançant el certificat oficial corresponent d'entre els següents:

— Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística).

— Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

— Certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.

— Certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

Si la persona interessada al·lega el requisit de coneixements de llengua catalana mitjançant títols, diplomes i certificats que requereixin l'homologació, el requisit s'entén complit malgrat l'homologació s'obtingui amb posterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds, sempre que el requisit s'hagi al·legat i els coneixements que s'homologuen s'hagin adquirit amb caràcter previ a la finalització d'aquest termini. En qualsevol cas, l'homologació haurà d'aportar-se amb caràcter previ a la formalització del contracte.

També s'entén acreditat el requisit o mèrit, segons escaigui, si les persones aspirants consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves de llengua catalana, al·legant que consten en aquesta llista, sempre que finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds.

h) Signar la declaració responsable relativa al compliment dels requisits de participació i als mèrits al·legats (full d'autobaremació), que figura en el tràmit telemàtic d'inscripció en aquest procés selectiu. S'entén que la declaració responsable està signada quan es presenti i finalitzi el procés d'inscripció.

3.2. Els aspirants han de complir els requisits exigits en aquesta convocatòria el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i han de mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a personal laboral fix.

3.3. El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que es compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

4. Excepció del requisit de coneixements de llengua catalana

Les persones aspirants que treballin, en el moment de finalització de la presentació de sol·licituds, a l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental i en la mateixa categoria i especialitat a què opten i no puguin acreditar el requisit exigit per a l'ingrés queden exemptes del requisit d'acreditació del coneixement de la llengua catalana.

En el supòsit que aquestes persones, mitjançant la participació en aquests processos d'estabilització, assoleixin la condició de personal laboral fix, restaran obligades, en el termini de dos anys, comptadors a partir de la signatura del contracte de treball, a acreditar el nivell de coneixement de la llengua catalana exigit per a l'accés a la categoria i especialitat.

Si transcorregut el termini de dos anys, no s'acredita el nivell de coneixements de la llengua catalana exigit per a l'accés, aquestes persones seran remogudes del lloc de treball per manca d'adequació a les funcions d'aquest, mitjançant un procediment contradictori i un cop oïts els òrgans de representació del personal corresponent. La remoció suposa el cessament en el lloc de treball obtingut al corresponent procés selectiu, i la pèrdua d'aquest lloc.

Aquestes persones restaran obligades a participar en totes les convocatòries de proves de llengua catalana que durant aquest període convoquin la Direcció General de Política Lingüística i l'Escola Balear d'Administracions Públiques per obtenir el certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell exigit per a l'accés a la categoria professional a la qual s'ha accedit.

5. Relacions amb els ciutadans

5.1. D'acord amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva, els actes administratius que integren aquest procediment i s'hagin de notificar a les persones interessades, així com els de qualsevol procediment que se'n derivi (inclosos els anuncis de la interposició de qualsevol recurs en via administrativa o en via judicial i els tràmits d'audiència), en comptes de notificar-se, s'han de publicar en la web de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental https://abaqua.cat/ca/seccio/oferta-publica/.

Tot això sens perjudici que es publiquin en el Butlletí Oficial de les Illes Balears els actes que les bases d'aquesta convocatòria determinin expressament que s'hi hagin de publicar.

5.2. En tot cas, només tenen efectes jurídics les comunicacions trameses pels mitjans de publicació prevists en aquesta convocatòria.

6. Relacions a través de mitjans electrònics

D'acord amb l'article 12 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, els aspirants que participin en aquest procés selectiu queden obligats a relacionar-se amb l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental a través de mitjans electrònics en totes les fases del procediment corresponent, des de la presentació de sol·licituds de participació fins a l'elecció de destinació, incloses les reclamacions i els recursos administratius que es puguin interposar.

Les persones amb dificultats d'accés o de maneig dels mitjans electrònics podran acudir al Registre de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, situat al carrer del Gremi de Corredors, núm. 10, 07009 Palma.

7. Identificació dels aspirants en les publicacions dels actes administratius

D'acord amb l'establert en la disposició addicional sèptima de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, quan sigui necessària la publicació d'actes en la web o en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, els aspirants s'han d'identificar amb el número complet del DNI, NIE, passaports o document equivalent.

8. Sol·licitud i declaració de responsable

8.1. Procediment

8.1.1. Les persones aspirants han de presentar una sol·licitud per a cada una de les categories i especialitats convocades en la qual volen participar amb la formalització del corresponent tràmit telemàtic disponible a la web de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (https://abaqua.cat/ca/seccio/oferta-publica/).

Les persones amb dificultats d'accés o de maneig dels mitjans electrònics podran presentar la sol·licitud al Registre de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, situat al carrer del Gremi de Corredors, núm. 10, 07009 Palma.

Les persones aspirants han d'indicar en la sol·licitud el torn a les places del qual opten. Són incompatibles entre si el torn lliure i la reserva de persones amb discapacitat.

Un cop elegit el torn no es permet canviar-lo. Excepte els aspirants que hagin optat pel torn de reserva i durant el procés perdin la condició legal de persona amb discapacitat, en aquest cas es permetrà el canvi al torn lliure, però no a la inversa.

8.1.2. Per ser admès al procediment selectiu corresponent i prendre-hi part, els aspirants han de presentar la sol·licitud de forma electrònica que incorpora una declaració responsable en els termes de l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, relativa al compliment de tots i cada un dels requisits de participació exigits a la base 3, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de les instàncies. En aquesta sol·licitud els aspirants han de consignar les dades relatives al compliment dels requisits de participació i no les han d'acreditar fins al termini regulat a la base 11.2.

El mateix tràmit de presentació de sol·licitud inclou el model d'al·legació de mèrits (autobaremació) que té igualment la consideració de declaració responsable en els termes de l'article 69 esmentat.

8.1.3. L'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, d'ofici o a proposta del president del tribunal, pot requerir en qualsevol moment que els aspirants aportin la documentació que acrediti el compliment dels requisits declarats, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagin d'aportar en aquest procés selectiu i l'interessat ha d'aportar-los. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori en la declaració responsable o la no presentació davant l'administració convocant de la documentació que, si escau, hagi estat requerida per acreditar el compliment d'allò declarat determina l'exclusió del procediment selectiu, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què s'hagi pogut incórrer.

8.1.4. El procediment per a la presentació i complementació de les sol·licituds, de les declaracions responsables i de l'autobaremació per via telemàtica es troben a la web de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental https://abaqua.cat/ca/seccio/oferta-publica/.

8.1.5. La presentació de la sol·licitud per participar en el procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establertes. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

8.1.6. Si algun aspirant és nomenat personal laboral fix de la mateixa categoria i especialitat a què opta, si escau, durant el transcurs d'aquest procés selectiu o bé ja té aquesta condició, en serà exclòs.

8.2. Termini

El termini de presentació de sol·licituds és de trenta dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

9. Admissió i exclusió d'aspirants

9.1. En el termini màxim de dos mesos, comptador des que acabi el termini de presentació de sol·licituds, el director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental ha de dictar una resolució mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa d'exclusió. Aquesta resolució es publicarà segons la base 5.1.

Es publicarà una llista per cada una de les categories i especialitats convocades i per illes i torns. En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert, en la forma indicada en les instruccions per dur a terme els tràmits telemàtics del procediment es troben a la pàgina web https://abaqua.cat/ca/seccio/oferta-publica/. Les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses sinó que, a més, consten en la relació pertinent de persones admeses.

9.2. Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En la publicació d'aquesta resolució se'ls ha d'advertir que l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

Si les persones excloses o omeses no esmenen el defecte o no presenten els documents preceptius, es consideraran excloses del procediment mitjançant la resolució per la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses a la qual es refereix el paràgraf següent.

9.3. Acabat el termini al qual fa referència la base 9.2 i esmenades les sol·licituds, si escau, el director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental dictarà una resolució en què declararà aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses. La resolució, amb la llista, es publicarà segons al base 5.1.

9.4. El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

10. Autobaremació de mèrits i llista provisional de mèrits al·legats

10.1. Tal com estableix la base 8.1.2, les persones aspirants han d'emplenar, juntament amb la sol·licitud de participació i d'acord amb el tràmit telemàtic, el full d'autobaremació de mèrits, que té la consideració de declaració responsable en els termes que preveu l'article 69 de la Llei 39/2015.

En aquest full d'autobaremació els aspirants han d'al·legar, sota la seva responsabilitat, quins són els mèrits dels quals disposen d'entre els previstos en l'annex 3. Els mèrits s'han d'al·legar i, quan escaigui, acreditar en referència a la data que finalitzi el termini de presentació d'instàncies. La falsedat en les dades consignades en l'al·legació de mèrits determina l'exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a més de les actuacions legals que es derivin per la falsedat en les dades.

10.2. Els aspirants queden vinculats pels mèrits que al·leguen en el full d'autobaremació, per tant, la puntuació resultant dels mèrits declarats determina la seva posició màxima en l'ordre de prelació del concurs. D'acord amb aquestes puntuacions, els tribunals conformaran una llista provisional de mèrits al·legats, que es publicarà segons la base 5.1, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses. Si el tribunal encara no s'hagués constituït, la publicació d'aquesta llista la realitzarà el director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental.

Les persones aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils des de la publicació de la llista provisional de mèrits al·legats per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions dels mèrits (full d'autobaremació), com a conseqüència d'haver situat de manera incorrecta un mèrit en l'apartat d'un altre mèrit, o d'haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al·legats. Durant aquest tràmit no s'admet l'al·legació de nous mèrits no especificats a la declaració inicial.

11. Llista informativa d'ordre d'aspirants i requeriments

11.1. Un cop finalitzat el termini de la base 10.2 i esmenats, si s'escau, els errors manifestats pels aspirants a la llista provisional de mèrits, el tribunal elevarà aquesta llista al director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental per tal que dicti una resolució aprovant la llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d'autobaremació, que s'ha de publicar en els llocs establerts en la base 5.1. Juntament amb aquesta resolució es farà públic l'oferiment de llocs de feina.

11.2. En la mateixa llista informativa es requeriran les persones aspirants perquè en el termini de deu dies hàbils acreditin els mèrits i els requisits al·legats en la declaració responsable, a un nombre d'aspirants igual al 120 % del nombre de places convocades seguint l'ordre de prelació de la llista informativa. Així mateix, dins aquest termini els aspirants han de presentar un escrit d'elecció de llocs de treball oferts, per ordre de preferència.

Si cal, es pot requerir un nombre addicional d'aspirants per acreditar els mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable.

11.3. Els requisits poden ser comprovats en qualsevol moment, i sempre abans que es publiqui la llista definitiva de mèrits comprovats.

11.4. L'acreditació dels mèrits s'ha de realitzar segons l'establert en la base 13, en l'annex 3 i en les instruccions per dur a terme els tràmits telemàtics del procediment que es troben a la pàgina web https://abaqua.cat/ca/seccio/oferta-publica/.

11.5. L'acreditació de requisits s'ha de realitzar segons l'establert en la base 12 i en les instruccions per dur a terme els tràmits telemàtics del procediment que es troben a la pàgina web https://abaqua.cat/ca/seccio/oferta-publica/.

12. Documentació que han de presentar les persones aspirants per acreditar el compliment dels requisits

12.1. En el termini atorgat segons la base 11.2 anterior, les persones aspirants seleccionades han de presentar els documents següents:

a) Còpia de la titulació exigida en l'annex 4 o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol.

b) Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana exigits a la base 3.

c) Declaració responsable de no haver estat separats mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitats de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per una resolució judicial per accedir a la categoria de la qual haguessin estat separats o inhabilitats, segons el model que facilitarà la direcció general competent en matèria de funció pública.

En el cas de ser nacionals d'un altre estat, han d'acreditar no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmesos a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) Un certificat mèdic, en model oficial, acreditatiu de tenir les capacitats i aptituds necessàries per a l'exercici de les funcions de la categoria i especialitat quan es tracti de personal laboral de nou ingrés.

e) Escrit en què s'elegeixin, de major a menor interès, els llocs de treball oferts. La sol·licitud haurà d'incloure la totalitat dels llocs.

f) Certificació acreditativa, si escau, del reconeixement de la condició legal de discapacitat en un nivell igual o superior al 33 % i del tipus de discapacitat a què fa referència la base 2.4 d'aquesta convocatòria quan es tracti de persones que s'hagin presentat pel torn de reserva per a persones amb discapacitat a què fa referència l'article 2 del Decret 36/2004.

g) Si s'escau, informe d'aptitud per exercir les funcions de la categoria i especialitat expedit per la Direcció General d'Atenció a la Dependència.

12.2. Incompliment dels requisits

Si no es presenta la documentació dins el termini fixat a la base 11.2, llevat de casos de força major, que han de ser degudament acreditats i, si escau, apreciats per l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental mitjançant una resolució motivada, o si en el moment d'examinar la documentació es dedueix que hi manca algun dels requisits exigits, la persona interessada no podrà ser contractada com a personal laboral fix i les seves actuacions quedaran anul·lades, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

12.3. Excepcionalment, quan la rellevància del document ho exigeixi o hi hagi dubtes que derivin de la qualitat de la còpia, l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental pot sol·licitar a la persona interessada que exhibeixi el document o la informació original per tal de fer l'acarament de les còpies que hagi aportat.

13. Acreditació dels mèrits

13.1. Els mèrits dels aspirants s'han d'haver assolit en la data en què acaba el termini per presentar sol·licituds.

13.2. Els mèrits al·legats pel personal laboral de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental que constin en el seu expedient personal s'incorporaran d'ofici per l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, sense que sigui necessari acreditar-los.

13.3. A l'efecte de tenir la informació necessària per participar en aquesta convocatòria, el personal laboral de l'ens que vulgui comprovar les dades que figuren en el seu expedient pot sol·licitar a l'ens la consulta del seu expedient, i si pertoca, aportar a l'Àrea de Recursos Humans, abans que finalitzi el termini per presentar sol·licituds, la documentació que no hi consti i que consideri adient que figuri en el procediment del concurs extraordinari de mèrits.

13.4. Això no obstant, els candidats han d'acreditar el compliment dels mèrits al·legats que no són susceptibles de comprovació per part de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental amb documents originals o còpies dels certificats o títols corresponents.

Als efectes anteriors, l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental únicament pot comprovar els serveis prestats a l'ens i els triennis reconeguts per l'ens.

13.5. Les persones interessades també poden adjuntar la documentació que considerin pertinent per completar o aclarir els certificats que figuren en l'expedient personal o que han acreditat, quan pertoqui, i que poden plantejar dubtes als tribunals sobre la procedència de valorar-los.

13.6. En el supòsit que la documentació acreditativa d'un mèrit consti en llengua estrangera, quan el tribunal ho consideri necessari, pot requerir la persona interessada per tal que adjunti una traducció jurada. En aquest cas, sense aquesta traducció, el mèrit no es pot considerar acreditat i, per tant, no s'ha de valorar.

13.7. Els interessats són els responsables de la veracitat dels documents presentats electrònicament en les diverses fases dels procediments selectius, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015 esmentada.

13.8. Excepcionalment, quan la rellevància del document ho exigeixi o hi hagi dubtes que derivin de la qualitat de la còpia, l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental pot sol·licitar a la persona interessada que exhibeixi el document o la informació original per tal de fer l'acarament de les còpies que hagi aportat.

14. Comprovació de mèrits

14.1. Els tribunals han de revisar la documentació acreditativa dels mèrits requerits seguint el barem que figura en l'annex 3.

14.2. El tribunal ha de requerir als aspirants que esmenin els defectes que presenti la documentació acreditativa dels mèrits atorgant un termini de d'esmena de deu dies hàbils a través dels mitjans establerts a la base 5.1. També pot reclamar formalment a les persones interessades els aclariments o, si pertoca, la documentació addicional que consideri necessària per disposar dels elements de judici necessaris per valorar els mèrits que han al·legat i acreditat tal com estableix la convocatòria.

14.3. Una vegada conclòs el procediment de revisió i baremació, el tribunal aprovarà una llista provisional amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants. Aquesta llista s'ha de publicar segons la base 5.1 per ordre de major a menor puntuació total.

14.4. Les persones aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini, les persones interessades poden sol·licitar veure l'expedient de valoració. Amb aquesta finalitat, l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental comunicarà en la pàgina web https://abaqua.cat/ca/seccio/oferta-publica/ la data i l'hora en què les persones interessades podran tenir vista de l'expedient.

Les persones aspirants que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit han de presentar la documentació original o una còpia, mitjançant el corresponent tràmit telemàtic disponible a la web de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental https://abaqua.cat/ca/seccio/oferta-publica/.

14.5. El tribunal ha de resoldre i notificar de forma motivada les al·legacions efectuades pels aspirants. Aquesta notificació es pot realitzar mitjançant les publicacions en els llocs indicats en la base 5.1. Un cop resoltes les al·legacions ha de publicar en els mateixos termes la llista definitiva de valoració de mèrits. El tribunal sols pot modificar la llista provisional de puntuacions arran de l'estimació d'al·legacions o per rectificar errades materials, de fet o aritmètiques.

15. Superació del concurs i desempats

15.1. La relació d'aspirants que hagin superat el concurs, que no pot contenir un nombre de persones superior al de places convocades per a cada una de les illes i per a cada torn, quedarà determinada per la suma de la puntuació obtinguda en la valoració dels mèrits corresponents.

15.2. En cas que es produeixin empats, s'han de resoldre atenent successivament els criteris següents:

1r. La major antiguitat en la mateixa categoria i especialitat acreditada a l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental.

2n. La major antiguitat acreditada a l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental.

3r. La major puntuació obtinguda en el mèrit de cursos de formació.

4è. La major antiguitat acreditada en el conjunt d'entitats del sector públic.

5è. Ser dona, en cas d'infrarepresentació del sexe femení en la categoria i l'especialitat de què es tracti.

6è. No tenir la consideració de personal laboral fix de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental.

7è. Les persones víctimes de violència de gènere.

8è. La persona de més edat.

9è. Si persisteix finalment l'empat, s'ha de fer un sorteig.

En relació amb el reconeixement de les situacions de violència de gènere, aquestes s'acreditaran tal com s'estableix a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre.

15.3. Un cop comprovat el compliment dels requisits per ser contractats com a personal laboral fix, i seguint l'ordre obtingut en les puntuacions de la llista definitiva de valoració de mèrits, i aplicats els desempats quan escaigui, el tribunal elevarà al director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental la proposta de persones aspirants que han superat el procés selectiu del concurs, desglossada per torns d'accés i referida a cada una de les illes en què es convoquen places. Aquesta llista ha de contenir, com a màxim, tantes persones aprovades com el nombre de places convocades per a cada illa, separadament.

Això no obstant, amb la finalitat d'assegurar que es cobreixin les places convocades, quan hi hagi renúncies d'aspirants seleccionats abans de la formalització del contracte, el tribunal ha d'elevar a l'òrgan convocant una relació complementària dels aspirants que estiguin situats a continuació de les persones proposades, per ordre de puntuació, per a la seva possible contractació com a personal laboral fix en substitució de les qui hi renunciïn.

15.4. Les places de reserva per a persones amb discapacitats no adjudicades acreixeran les no reservades.

16. Publicació de la llista d'aspirants seleccionats, contractació i incorporació als llocs de treball

16.1. Llista d'aspirants seleccionats

D'acord amb la proposta del tribunal, el director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental dictarà resolució aprovant les llistes d'aspirants que hagin superat el concurs extraordinari de mèrits per a les diferents categories i especialitats, separades per illes i torns que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la web de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental https://abaqua.cat/ca/seccio/oferta-publica/. Aquesta resolució contindrà l'adjudicació del lloc de feina.

16.2. Contractació

Les persones que hagin superat el procés selectiu formalitzaran el contracte com a personal laboral fix de la categoria i especialitat corresponent de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental.

16.3. Incorporació al lloc de feina

La signatura del contracte s'ha d'efectuar en el termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que es publiquin en el BOIB les resolucions anteriors, sens perjudici de l'aplicació del que disposa el paràgraf segon de l'article 37 del Decret 27/1994.

Abans de la signatura del contracte del lloc adjudicat, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que fa cap activitat en el sector públic de les que es comprenen en l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Si fa alguna activitat privada, incloses les de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la signatura del contracte, per tal que l'òrgan competent acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

Les persones que hagin superat el procés selectiu i optin a algun lloc de treball que està ocupat per una persona en situació de jubilació parcial no podran ocupar aquest lloc fins que la persona jubilada passi a jubilació total i la persona rellevista d'aquesta acabi el seu contracte. Les persones en aquesta situació poden ser assignades temporalment a un altre lloc de la mateixa categoria laboral.

17. Adjudicació dels llocs de treball

L'adjudicació es farà per ordre de prelació, atenent les preferències de les persones seleccionades.

Les persones seleccionades del torn de reserva per a persones amb discapacitat han d'elegir segons l'ordre de prelació que els correspongui.

Això no obstant, d'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 36/2004, s'han d'oferir a les persones amb discapacitat que hagin superat el procés aquells llocs de treball adaptats o adaptables a la seva discapacitat.

Els llocs de treball que tinguin reconegut el dret a la jubilació parcial s'han d'identificar per a la seva elecció per part dels aspirants, perquè la contractació definitiva s'ajornarà al moment de la jubilació total de la persona ocupant en jubilació parcial. Aquestes persones podran ser adscrites provisionalment a altres places vacants de la mateixa categoria.

18. Efectes de la no superació o no participació en els processos selectius d'estabilització

18.1. Al personal laboral no fix que estigui en actiu com a tal i que vegi finalitzada la seva relació amb l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental en el moment de resoldre aquest procés d'estabilització perquè no l'hagi superat, li correspon una compensació econòmica, la qual consistirà en la diferència entre el màxim de vint dies del seu salari fix per any de servei, amb un màxim de dotze mensualitats, i la indemnització que li correspongui percebre per l'extinció del seu contracte, i s'han de prorratejar per mesos els períodes de temps inferiors a un any. En cas que la resolució esmentada sigui reconeguda en via judicial, es procedirà a la compensació de quantitats.

18.2. La no participació en el procés selectiu d'estabilització no dona dret a compensació econòmica en cap cas. A aquest efecte, s'entén que no han participat en aquesta convocatòria les persones que no han presentat la sol·licitud, les que no han presentat la declaració responsable o que no han al·legat la totalitat dels mèrits baremables de què disposen, d'acord amb allò que ja consta en poder de les administracions o entitats. En tot cas, sí que dona dret a percebre la indemnització que li correspongués percebre per l'extinció del seu contracte d'acord a la normativa laboral. Pel que fa al barem de formació, basta que al·leguin un número de cursos suficient per arribar a la valoració màxima.

19. Òrgan de selecció

19.1. Composició de l'òrgan de selecció

19.1.1. El tribunal és l'òrgan de selecció encarregat de dur a terme aquest procés selectiu. S'ha de constituir un tribunal per a cada grup professional.

Els tribunals s'han d'ajustar, pel que fa a al constitució i la composició, al que s'estableix en l'article 27.3 del 5è Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en tot allò que no contradigui el que estableix la lletra a) de l'article 9 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny.

Supletòriament es poden aplicar les previsions contingudes en el Decret 27/1994, d'11 de març.

19.1.2. Els tribunals han d'estar constituïts, com a mínim, per tres membres titulars, amb el mateix nombre de suplents. S'ha de constituir un tribunal per a cada grup professional.

Tots els membres dels tribunals han de posseir una titulació acadèmica d'igual o de superior nivell que l'exigit als aspirants per a l'ingrés.

19.1.3. La determinació de la composició dels tribunals s'ha de dur a terme d'acord amb les normes següents:

a) El president serà designat lliurement per l'òrgan que convoca el procés selectiu.

b) Els vocals han de ser nomenats per sorteig entre el personal laboral que presta serveis a l'ens que pertanyin al grup de què es tracti. El sorteig es farà amb la participació del Comitè d'Empresa.

c) La secretaria correspondrà a la persona designada per votació del tribunal entre les persones designades com a vocals.

La composició dels òrgans de selecció ha de respectar els principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus components, tendint a la paritat entre homes i dones.

19.1.4. No poden formar part dels tribunals:

— Les persones que hagin realitzat en els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria corresponent les tasques de preparació de persones aspirants a proves selectives per a la categoria de què es tracti.

— Les persones que tinguin la consideració d'alt càrrec de l'Administració del Govern de les Illes Balears o si fa menys de quatre anys del cessament d'aquesta condició. Tampoc no en poden formar part els funcionaris interins ni el personal eventual, ni personal laboral temporal.

— Tampoc no en poden formar el personal laboral que tingui assignat un crèdit horari per realitzar funcions sindicals o de representació de personal.

19.2. Nomenament dels membres dels tribunals

Els tribunals encarregats de la selecció seran nomenats per l'òrgan que convoca el procés selectiu i tenen la consideració d'òrgans dependents de la seva autoritat.

El nomenament dels membres dels tribunals s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la web de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental un cop finalitzat el període de presentació d'instàncies.

19.3. Funcionament dels tribunals

Els òrgans de selecció actuen amb autonomia funcional i els acords que adoptin vinculen l'òrgan del qual depenen, sens perjudici de les facultats de revisió que s'estableixen legalment.

Les funcions bàsiques dels tribunals d'aquest procés selectiu són les següents:

a) Valorar els mèrits al·legats per les persones aspirants i acreditats en la forma que estableixen les bases de la convocatòria.

b) Revisar la valoració dels mèrits d'acord amb les al·legacions que presentin les persones interessades. El tribunal ha de fer constar en acta els fets i els resultats dels actes de revisió que hagi dut a terme.

c) Requerir les persones aspirants perquè aclareixin o esmenin els defectes de forma en l'acreditació dels mèrits, sempre que s'hagin acreditat dins termini (defectes en la còpia, d'indicació d'hores o de contingut d'una acció formativa, o altres defectes similars).

d) Elaborar i aprovar la llista provisional i definitiva de mèrits comprovats dels aspirants ordenats d'acord amb la puntuació per mèrits que hagin obtingut.

e) Elevar la llista definitiva de persones que han superat el procés selectiu d'acord amb la puntuació que han obtingut al director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, perquè dicti una resolució per la qual aprova les persones que han superat el procediment de concurs.

f) La resta de funcions determinades en aquestes bases i en la normativa d'aplicació.

El tribunal s'ha de regir, pel que fa al seu funcionament, pel règim jurídic establert en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; en el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, i en les bases d'aquesta convocatòria.

Els membres del tribunal poden fer constar en acta el seu vot contrari a l'acord adoptat, la seva abstenció o el sentit del seu vot favorable. L'abstenció únicament pot ser exercida i posteriorment recollida en l'acta corresponent quan estigui degudament justificada.

Els actes que derivin de les actuacions dels òrgans de selecció poden ser impugnats per la persona interessada en els casos i amb formes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si en qualsevol moment el tribunal té coneixement que un aspirant no compleix algun dels requisits exigits que impossibilitin l'accés a la categoria i especialitat corresponent en els termes establerts en aquesta convocatòria, una vegada feta l'audiència prèvia a la persona interessada, ha de proposar-ne l'exclusió a l'òrgan que convoca el procés selectiu. En la proposta ha de comunicar les inexactituds o falsedats formulades per l'aspirant en la sol·licitud.

El tribunal pot sol·licitar a l'òrgan gestor del procés que nomeni el personal col·laborador o el personal assessor especialista que consideri necessaris per a la valoració dels mèrits. A aquest efecte, són aplicables les mateixes prohibicions de participació i les causes d'abstenció i recusació que tenen els membres dels òrgans de selecció.

Correspon al tribunal, en el desenvolupament del procés selectiu, aplicar, interpretar i integrar aquestes bases específiques, amb ple respecte al principi d'igualtat. També està habilitat per considerar i apreciar les qüestions d'ordre i les incidències que sorgeixin.

Durant el desenvolupament del procés, el tribunal ha de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació de les bases de la convocatòria i, també, com s'hagi d'actuar en els casos no prevists.

A l'efecte de comunicacions i de la resta d'incidències, el tribunal té la seu a l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (c. del Gremi de Corredors, 10, 2n, 07009 Palma).

19.4. Òrgan de suport

D'acord amb l'article 14 bis del Decret 27/1994, d'11 de març, si l'elevat nombre d'aspirants o la logística del procés selectiu ho fa recomanable, es podrà nomenar un òrgan de suport del tribunal seleccionador. Els seus membres queden adscrits al tribunal i han d'exercir les funcions de conformitat amb les seves instruccions.

19.5. Abstenció i recusació

Les persones que són membres dels tribunals, els assessors especialistes i el personal col·laborador s'han d'abstenir d'intervenir en el procés i ho han de notificar a l'autoritat que els va nomenar, quan hi concorrin les circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Les persones aspirants poden recusar els membres dels tribunals, els assessors especialistes i el personal col·laborador quan, sota el seu judici, concorri alguna de les circumstàncies assenyalades, en aquest cas s'ha de seguir el procediment establert en l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

20. Publicació de la composició de les borses preferents de personal laboral temporal

20.1. Les persones que hagin participat en aquest procediment i no hagin superat el procés selectiu i no tinguin la possibilitat de participar en el procés d'estabilització pel sistema de concurs oposició, per no haver-hi places de la mateixa categoria i especialitat convocades per aquest sistema, s'han d'incloure en una borsa de personal laboral temporal de la corresponent categoria i especialitat en el qual hagin participat. Aquesta borsa ha de tenir de caràcter preferent a qualsevol altra borsa ordinària i/o extraordinària que estigui vigent l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental.

20.2. Als efectes anteriors un cop finalitzat el procés selectiu, els tribunals requeriran les persones incloses en la llista informativa d'ordre d'aspirants de la base 11 que compleixin els requisits del paràgraf anterior i que haguessin declarat disposar d'un mínim de 10 punts, per tal que en el termini de deu dies hàbils acreditin els mèrits al·legats en la declaració responsable. Aquest requeriment es pot realitzar de forma parcial en un percentatge mínim corresponent al 120 % de places convocades i respectant la posició de la llista informativa.

El tribunal ha de revisar i baremar els mèrits declarats segons el procediment establert en les bases 13 i 14 i, un cop revisats, conformarà una llista per ordre de puntuació obtinguda amb totes les persones que hagin assolit un mínim de 10 punts.

Si el requeriment és parcial, es conformarà una llista parcial un cop comprovats els mèrits segons el paràgraf anterior, i aquesta llista es pot emprar per nomenar personal laboral temporal. Amb caràcter previ a l'exhauriment de la llista parcial, i sempre que no s'hagi creat una nova borsa com a resultat d'un nou procés selectiu de la mateixa categoria i especialitat, es realitzarà un nou requeriment segons l'establert en el paràgraf anterior.

20.3. Un cop comprovats els mèrits del tots els aspirants que hagin declarat un mínim de 10 punts, s'ha de publicar la constitució de les borses de personal laboral temporal de cada categoria i especialitat corresponent, derivades d'aquesta convocatòria i que quedaran formades per illes, segons el major nombre de puntuació obtinguda un cop revisats els mèrits, i sempre que s'hagi obtingut un mínim de 10 punts.

 

ANNEX 3 Barem de mèrits

Els mèrits que s'han de valorar per a places de personal laboral de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental s'han d'ajustar als criteris següents (disposició addicional 7a i 8a del Decret llei 6/2022):

1. Mèrits professionals (màxim 45 punts)

1.1. Els mèrits professionals s'han de baremar d'acord amb els criteris generals següents:

a) A l'efecte de valorar el treball desenvolupat s'ha de computar el temps que els candidats hagin estat en les situacions d'excedències, reduccions de jornada, permisos o altres beneficis relacionats amb la maternitat o paternitat i per raó de guarda legal o cura de familiars.

b) S'han de computar com a situacions assimilades a actiu als efectes del còmput de serveis prestats les següents:

• Les persones que hagin gaudit d'una excedència per cura de familiars (article 89.4 TREBEP, article 105 LFPCAIB, article 46.3 TRET i article 46.2 del Conveni Col·lectiu).

• Les persones que hagin gaudit d'una excedència per raó de violència de gènere (article 89.5 TREBEP i article 106 LFPCAIB).

• Les persones declarades en serveis especials (article 87 TREBEP i article 99 LFPCAIB).

• El personal laboral, declarat en excedència forçosa (article 46.1 TRET).

c) Les fraccions inferiors al mes no es valoren.

1.2. Per a la valoració de l'experiència prèvia, amb el màxim de 45 punts, s'han de distingir:

• Per cada mes treballat com a personal laboral a l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental en la mateixa categoria professional i especialitat a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis.

• Per cada mes treballat com a personal laboral a l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental en una altra categoria professional o especialitat a la qual s'opta: 0,10 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes treballat com a personal laboral en un altre ens del sector públic instrumental autonòmic en una categoria professional equivalent o amb anàlogues funcions a la qual s'opta: 0,10 punts per mes de serveis prestats.

1.3. Aquest mèrit s'ha d'acreditar documentalment de la manera següent: sempre que l'aspirant no s'hi oposi expressament, en el cas de serveis prestats a l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, l'ens ha d'expedir d'ofici el certificat que acrediti els que consten en l'Àrea de Recursos Humans, el qual s'ha d'incorporar d'ofici a l'expedient. Si la persona aspirant s'oposa a la comprovació d'ofici o si, excepcionalment, l'ens no pot comprovar aquests documents, es podrà requerir a la persona interessada que els aporti.

En el cas de serveis prestats en altres ens del sector públic instrumental autonòmic, s'ha d'aportar el certificat acreditatiu expedit per l'ens en què s'hagin prestat aquests serveis.

2. Altres mèrits (màxim 55 punts)

Altres mèrits (màxim 55 punts). La suma de tots aquests mèrits no pot superar els 55 punts.

2.1. Formació acadèmica (màxim 15 punts)

2.1.1. Quant a la formació acadèmica, s'han de valorar les titulacions acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministeri d'Educació, d'acord amb els criteris següents:

 • La titulació acadèmica ha de ser distinta de la que s'acredita com a requisit d'accés, i del mateix nivell o d'un nivell superior. A aquests efectes s'ha de valorar qualsevol titulació que sigui superior a la que s'exigeix com a requisit d'accés, ja sigui una titulació d'un nivell immediatament superior com una titulació superior en dos o tres nivells.
 • Les titulacions acadèmiques han d'estar relacionades amb les funcions de la categoria a la qual s'opta. A aquests efectes, es consideren relacionades amb les funcions de totes les categories i especialitats les titulacions de les branques de coneixement de ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, relacions laborals i recursos humans, ciències polítiques, sociologia, dret i especialitats jurídiques, informàtica i de sistemes, administració i gestió de la innovació, ciències del treball i relacions laborals.
 • Les titulacions d'ESO i batxillerat s'entenen relacionades amb les funcions de totes les categories i especialitats que exigeixen un requisit de titulació de nivell igual o inferior.
 • Sols es valorarà la titulació de nivell més alt que s'acredita, la puntuació de la qual no s'ha d'acumular a la d'altres titulacions que es posseeixin.
 • Per a la valoració concreta, amb un màxim de 15 punts, s'ha d'atorgar la puntuació següent:
  • Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell MECES 4 (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior).
  • Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 3.
  • Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell MECES 2.
  • Títol de tècnic superior de formació professional reconegut com a nivell MECES 1 o equivalent acadèmic.
  • Títol de batxillerat o de tècnic de formació professional o equivalent acadèmic.

Per una titulació del mateix nivell al requerit per a la categoria professional: 10 punts.

Per una titulació superior al nivell requerit: 15 punts.

2.1.2. Aquest mèrit s'ha d'acreditar documentalment de la manera següent: còpia del títol acadèmic o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol.

2.2. Coneixements de llengua catalana (màxim 15 punts)

2.2.1. Només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés i amb un màxim de 15 punts. La puntuació que s'ha d'atorgar és la següent:

• Per al nivell B2

• Per al nivell C1

• Per al nivell C2

• Per al llenguatge administratiu

Per un certificat d'un nivell superior al requerit: 12 punts.

Per un certificat de llenguatge administratiu: 3 punts.

2.2.2. Aquest mèrit s'ha d'acreditar documentalment de la manera següent: certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana.

Si la persona interessada al·lega el mèrit de coneixements de llengua catalana mitjançant títols, diplomes i certificats que requereixin l'homologació, de conformitat amb l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de 2014), el mèrit es pot baremar malgrat que l'homologació s'obtingui amb posterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds, sempre que el mèrit s'hagi al·legat i els coneixements que s'homologuen s'hagin adquirit amb caràcter previ a la finalització d'aquest termini. En qualsevol cas, l'homologació haurà d'aportar-se dins el termini d'acreditació de mèrits al·legats.

També s'entén acreditat el requisit o mèrit, segons escaigui, si les persones aspirants consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves de llengua catalana, al·legant que consten en aquesta llista, sempre que finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds.

2.3. Cursos de formació (màxim 40 punts)

2.3.1 Es valoraran tots els cursos rebuts o impartits certificats amb aprofitament o assistència en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació o dels plans de formació contínua del personal de les administracions públiques.

2.3.2. Es valoraran tots els cursos de formació certificats amb aprofitament, impartits o promoguts per qualsevol administració pública territorial, escoles d'administració pública, ens del sector públic instrumental de la CAIB i fundació tripartida i Universitats.

2.3.3. Es valoraran tots els cursos de formació homologats per les escoles d'administració pública i els impartits per les organitzacions sindicals en el marc dels acords de formació contínua amb l'Administració.

2.3.4. Es valoraran tots els cursos de formació impartits per l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, realitzats en el marc de perfeccionament o aprenentatge per la utilització d'eines o sistemes de treball a l'ens.

2.3.5. Es valoraran els cursos d'expert universitari i de postgrau certificats per universitats públiques.

2.3.6. La valoració de tota la formació es regeix pels criteris generals que s'indiquen a continuació:

a) Es valoraran tots els cursos de formació rebuts o impartits certificats amb aprofitament o assistència, segons la puntuació següent:

 • Cursos amb aprofitament o impartits: 0,40 punts per hora.
 • Cursos amb certificat d'assistència: 0,26666 punts per hora.

b) No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada o els crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

c) Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS.

Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit.

Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

d) En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix programa, encara que se n'hagi repetit la participació o la impartició.

e) Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti un nombre superior d'hores d'entre els referits a una mateixa aplicació d'ofimàtica com a usuari.

Acreditació del mèrit: certificat acreditatiu d'assistència, d'aprofitament o d'impartició del curs.

2.4. Triennis reconeguts: fins a un màxim de 15 punts

Es valorarà cada trienni reconegut com a personal funcionari o com a personal laboral amb 3 punts per trienni, fins a un màxim de 15 punts.

Acreditació del mèrit: en cas que la persona interessada no s'hi oposi expressament, l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental incorporarà d'ofici en l'expedient del concurs un extracte dels triennis reconeguts al personal de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental.

En el cas de triennis reconeguts per altres administracions públiques o ens del sector públic instrumental autonòmic, s'ha d'aportar el certificat o document acreditatiu expedit per l'administració o l'ens corresponent.

2.5. Altres mèrits: fins a un màxim de 15 punts

Alemany

A1

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch A1

Start Deutsch 1

A2

Títol de nivell elemental EOI

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch A2

Start Deutsch 2

B1

Títol de nivell intermedi EOI (= certificat de nivell elemental)

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch B1

Zertifikat Deutsch

B2

Títol de nivell avançat EOI (= certificat de nivell superior; certificat d'aptitud)

Diplomat/ada universitari/ària especialista llengua alemanya (mestre/a o altres)

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Stufe 1 (DSH-1)

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch B2

Goethe-Zertifikat B2

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) – TDN 3

C1

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Stufe 2 (DSH-2)

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch C1

Goethe-Zertifikat C1

Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)

C2

Llicenciat/ada en filologia alemanya

Llicenciat/ada en traducció i interpretació: llengua alemanya

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Stufe 3 (DSH-3)

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch C2

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

 

​​​​​​​Anglès

A1

 

A2

Certificat de nivell bàsic EOI

KET (Key English Test). Cambridge University

ISE 0 (Integrated Skills in English). Trinity College London

B1

Certificat de nivell intermedi EOI (= certificat de nivell elemental)

PET (Preliminary English Test). Cambridge University

ISE I (Integrated Skills in English). Trinity College London

B2

Certificat de nivell avançat EOI (= certificat de nivell superior; certificat d'aptitud)

Diplomat/ada universitari/ària especialista llengua anglesa (mestre/a o altres)

FCE (First Certificate in English). Cambridge University

ISE II (Integrated Skills in English). Trinity College London

C1

CAE (Certificate in Advanced English). Cambridge University

ISE III (Integrated Skills in English). Trinity College London

C2

Llicenciat/ada en filologia anglesa

Llicenciat/ada en traducció i interpretació: llengua anglesa

CPE (Certificate of Proficiency in English). Cambridge University

ISE IV (Integrated Skills in English). Trinity College London

 

Francès

A1

DELF (Diplôme d'Études en Langue Française) A1

A2

Títol de nivell elemental EOI

DELF A2

B1

Títol de nivell intermedi EOI (= certificat de nivell elemental)

DELF B1

B2

Títol de nivell avançat EOI (= certificat de nivell superior; certificat d'aptitud)

Diplomat/ada universitari/ària especialista llengua francesa (mestre/a o altres)

DELF B2

C1

DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) C1

C2

Llicenciat/ada en filologia francesa

Llicenciat/ada en traducció i interpretació: llengua francesa

DALF C

 

ANNEX 4 REQUISITS DE TITULACIÓ

Les titulacions exigides per a l'ingrés en les diferents categories de personal laboral de les places convocades són les que s'indiquen a continuació:

1. Torn lliure. Concurs extraordinari de mèrits (DA 6a i DA 8a Llei 20/2021)

Grup A

 

 

 

 

 

 

 

Categoria professional

Lloc de feina

Codi rlt

Titulació

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau superior

Enginyer/Enginyera Industrial

L02170001

Màster en Enginyeria Industrial o equivalent

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau superior

Enginyer/Enginyera de Camins

L0217000D

Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, o equivalent

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau superior

Advocat/Advocada

L0217000A exp2

Grau en Dret o equivalent

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau superior

Tècnic/tècnica superior

L0217000F

Grau en Ciències del Mar o equivalent Grau en Ciències Ambientals o equivalent

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup B

 

 

 

Categoria professional

Lloc de feina

Codi rlt

Titulació

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau mitjà

Tècnic/Tècnica de grau mitjà de Personal

L02180003

Diplomatura en Relacions Laborals o equivalent

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau mitjà

Tècnic/tècnica de projectes

L02180004

Enginyeria Tècnica Industrial o equivalent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup C

 

 

 

Categoria professional

Lloc de feina

Codi rlt

Titulació

Administratiu/Administrativa

Encarregat/Encarregada de litoral

L02180005

Títol de batxillerat, títol de cicle formatiu de grau superior o equivalent, o la formació laboral equivalent. Títol de Patró/Patrona d'Embarcacions d'Esbarjo (PEE)

Administratiu/Administrativa

Administratiu/Administrativa

L02190004 exp 3

Títol de batxillerat, títol de cicle formatiu de grau superior o equivalent, o la formació laboral equivalent

Administratiu/Administrativa

Administratiu/Administrativa

L02190004 exp4

Títol de batxillerat, títol de cicle formatiu de grau superior o equivalent, o la formació laboral equivalent

Administratiu/Administrativa

Administratiu/Administrativa

L02190004 exp 5

Títol de batxillerat, títol de cicle formatiu de grau superior o equivalent, o la formació laboral equivalent

Tècnic/tècnica especialista

Delineant

L02190006 exp2

Títol de cicle formatiu de grau superior branca Delineació, especialitat Edificis i Obres, o equivalent

Tècnic/tècnica especialista

Supervisor/supervisora de bombejos

L02180009

Títol de cicle formatiu de grau superior branca Electricitat o equivalent

 

 

 

 

Grup D

 

 

 

Categoria professional

Lloc de feina

Codi rlt

Titulació

Auxiliar administratiu/administrativa

Auxiliar administratiu/administrativa

L02200001 exp 4

Títol de graduat en educació secundària, títol de graduat escolar, títol formatiu de grau mitjà o equivalent, o la formació laboral equivalent

Xofer i manteniment

Xofer i manteniment

L02200003

Títol de graduat en educació secundària, títol de graduat escolar, títol formatiu de grau mitjà o equivalent, o la formació laboral equivalent. Carnet de conduir B i CE

Vigilant

Vigilant ses Ufanes

L02200002 exp 1

Títol de graduat en educació secundària, títol de graduat escolar, títol formatiu de grau mitjà o equivalent, o la formació laboral equivalent

Vigilant

Vigilant ses Ufanes

L02200002 exp 2

Títol de graduat en educació secundària, títol de graduat escolar, títol formatiu de grau mitjà o equivalent, o la formació laboral equivalent

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Torn corresponent a la reserva del 2 % per a persones amb discapacitat intel·lectual

 

Grup E

 

 

 

Categoria professional

Lloc de feina

Codi rlt

Titulació

Ordenança

Ordenança

L02210001

Certificat d'escolaritat o formació laboral equivalent

D'acord amb la disposició addicional dotzena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, per als grups C i D s'entén que compleixen el requisit de titulació els treballadors que actualment presten serveis al sector públic instrumental i tinguin acreditada, en la data de publicació d'aquesta convocatòria, una experiència laboral de més de tres anys en la categoria professional concreta.

 

ANNEX 5 Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa del tractament de dades personals necessàries en el present procediment.

Responsable del tractament:

Identitat: Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental

Adreça postal: c. del Gremi de Corredors, 10, polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma

Adreça de correu electrònic: rgpd@lagencia.cat

Finalitat del tractament: Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme el procés selectiu, i la posterior adjudicació de places a les persones seleccionades.

Legitimació: El tractament de les dades personals és necessari per complir una obligació legal i per aconseguir l'interès públic, com és la selecció del personal al servei de les administracions públiques d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i transparència.

La legislació aplicable és la següent:

— El Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

— La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Les lletres c) i e) de l'article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

— Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Categories de dades personals objecte de tractament:

Dades de caràcter identificatiu

Nom, DNI, domicili, data de naixement, telèfon i adreça de correu electrònic

Dades acadèmiques i professionals

Mèrits, formació i experiència professional

Dades relatives a la salut

Percentatge i tipus de discapacitat

Dades relatives a antecedents penals

Antecedents penals inscrits en el Registre Central de Penats, inclosos, si s'escau, els inscrits en el Registre Central de Delinqüents Sexuals

Consentiment per al tractament de dades: La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal que farà l'òrgan competent i únicament per als fins establerts.

Destinataris de les dades personals: Se cediran les dades als següents organismes o persones, a l'efecte de complir el que preveu la legislació vigent en matèria de selecció de personal:

Tribunal qualificador del procés: per al desenvolupament i la valoració de la prova i dels mèrits al·legats i acreditats del procés selectiu previst en la convocatòria.

Àrea de Personal i Servei de Prevenció

Conselleria competent en matèria de funció pública: per a la inscripció del nomenament en el Registre del Sector Públic Instrumental de la CAIB.

Butlletí Oficial de les Illes Balears: en aplicació de les obligacions que preveu la normativa per seleccionar empleats públics amb les previsions que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Altres participants en el procediment selectiu: en virtut del principi de transparència que regeix els procediments selectius d'accés a la funció pública, els aspirants podran sol·licitar la consulta dels mèrits al·legats per altres participants per comprovar el funcionament correcte del procés selectiu. En cap cas, podran obtenir les dades de contacte d'altres aspirants, com ara l'adreça postal, el número de telèfon o l'adreça de correu electrònic.

Administració de justícia: en cas que algun jutjat o tribunal requereixi l'expedient del procediment, l'Administració trametrà les dades personals que hi constin a l'Administració de justícia.

No se cediran les dades personals a altres organismes o tercers, tret que existeixi obligació legal o interès legítim, d'acord amb el RGPD.

Criteris de conservació de les dades personals: Els terminis de conservació de les dades seran els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 3/2018.

Existència de decisions automatitzades: No es produiran decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, amb les dades personals dels aspirants.

Transferències de dades a tercers països: Les dades no es transferiran a tercers països.

Exercici de drets i reclamacions: Les persones afectades pel tractament de dades personals tenen dret a sol·licitar a l'Agencia Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental la confirmació que les seves dades són objecte de tractament, l'accés a les seves dades personals, la informació, la seva rectificació o supressió, la limitació o l'oposició al tractament i la no inclusió en tractaments automatitzats (i fins i tot, de retirar el consentiment, si s'escau, en els termes que estableix el RGPD). També tenen dret a la portabilitat de les dades en els termes que l'exercici d'aquest dret pugui afectar el procés selectiu.

L'exercici d'aquests drets es pot sol·licitar davant el responsable del tractament esmentat abans (Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental) mitjançant correu electrònic a l'adreça rgpd@lagencia.cat.

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) (https://www.aepd.es/).

Conseqüències de no facilitar les dades personals: No presentar les dades necessàries implicarà que la persona interessada no pugui formar part del procediment selectiu.

Dades de contacte del delegat de Protecció de Dades: El delegat de Protecció de Dades de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental és: OnSom S.L., amb domicili al carrer Om, 24, 07300 Inca. Adreça electrònica de contacte:

dpd@lopdmallorca.com