Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Comunicació de la Direcció General de Fons Europeus per la qual es publica l'aprovació per la Comissió Europea del Programa de les Illes Balears FEDER 2021-2027

    Número de registre 11535 - Pàgines 59733-59735

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment i revocació parcial als beneficiaris de les ajudes, Exp. 062, de data 24 de novembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 11508 - Pàgines 59736-59738

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd1 de data 19 d’octubre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 31 de gener de 2022, per la qual es convoquen les ajudes destinades al pagament compensatori de muntanya a les Illes Balears, per l’any 2022

    Número de registre 11509 - Pàgines 59739-59741

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró de la taxa pels serveis prestats pel Departament de Benestar Social i Recursos Humans a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres corresponent al mes de setembre de 2022, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 11498 - Pàgina 59742

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Decret d’inici del procediment de caducitat de l’expedient d’activitats 108/2019

    Número de registre 11469 - Pàgina 59743

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Canvi de denominació del carrer Lepanto a carrer Cristóbal Serra

    Número de registre 11488 - Pàgines 59744-59745

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació dels padrons i llistes cobratòries dels preus públics del servei de menjar a domicili 2022

    Número de registre 11472 - Pàgina 59746

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació del padró fiscal d’IAE del tercer trimestre de 2022 i d’anys anteriors al 2022, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 11511 - Pàgina 59747

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial pressupost general 2023

    Número de registre 11470 - Pàgina 59748

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació inicial pressupost exercici econòmic 2023

    Número de registre 11490 - Pàgina 59749

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Aprovació inicial de Modificació pressupostària (expedient num. 2/2022)

    Número de registre 11534 - Pàgina 59750

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació text inicial conveni urbanístic per la cessió de terrenys Platja de Muro

    Número de registre 11517 - Pàgina 59751

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació projectes d'obra

    Número de registre 11492 - Pàgina 59752