Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC DE L'ILLA DE MENORCA

Núm. 18113
Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca i l’ajuntament des Migjorn Gran mitjançant el qual s’estableix el règim jurídic aplicable la pèrdua voluntària de la condició d’associat de l’ajuntament des Migjorn Gran al Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’illa de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que la Junta de Govern del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en Sól rústic de l'illa de Menorca, en sessió ordinària de 13 de gener de 2022, acordà d'aprovar el Conveni de Col.laboració entre el Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca i l'ajuntament des Migjorn Gran mitjançant el qual s'estableix el règim jurídic aplicable la pèrdua voluntària de la condició d'associat de l'ajuntament des Migjorn Gran al Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'illa de Menorca, i que diu així:

«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC DE L'ILLA DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN  MITJANÇANT EL QUAL S'ESTABLEIX EL RÈGIM JURÍDIC APLICABLE LA PÈRDUA VOLUNTÀRIA DE LA CONDICIÓ D'ASSOCIAT DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC DE L'ILLA DE MENORCA

Atès el contingut de l'acord plenari de l'Ajuntament des Migjorn Gran de dia 26.11.2020, de conformitat amb allò assenyalat als articles 57 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 68 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i en el context d'allò previst també a l'article 8 dels Estatuts del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l'illa de Menorca, i

REUNITS

D'una banda, el Sr. Josep Pastrana Huguet, intervenint en la representació que exerceix, com a president per delegació del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l'illa de Menorca (Decret de Presidència 70/2021, de 26 de febrer de 2021), de conformitat amb allò que disposa l'article 12.a) dels Estatuts del mateix.

I, d'altra banda, la Sra. Antònia Camps Florit, alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament des Migjorn Gran, intervenint en la representació que exerceix i de conformitat amb les atribucions derivades dels articles 21 de la LRBRL, 24 del RD Leg. 781/1986, de 18 d'abril, i 41 del RD 2568/1986, de 28 de novembre,

MANIFESTEN

1. Que en data 30.07.2020 el Ple de l'Ajuntament des Migjorn Gran acordà provisionalment, i posteriorment en data 26.11.2020, amb caràcter definitiu, la pèrdua de la seva condició d'associat en el Consorci de Protecció de Sòl Rústic de l'Illa de Menorca, amb la conseqüent sortida del mateix. Aquest acord va ser notificat al Consorci  en data 27.11.2020 (r.e. 1032).

2. Que l'article 126.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre disposa que l'exercici del dret de separació produeix la dissolució del consorci, llevat que la resta dels seus membres, de conformitat amb el que preveuen els seus estatuts, acordin la seva continuïtat i romanguin en el consorci, almenys, dues administracions, o entitats o organismes públics que estan vinculats amb més d'una Administració o en depenen» (en el mateix sentit l'article 8.4 dels Estatuts del Consorci), per la qual cosa, i pel què determina l'article 47.2 LMRLIB, consta el previ acord de Ple de cadascun dels restants municipis consorciats i del propi Consell Insular de continuar com a membre del Consorci. 

3. L'article 126.2.a) LRJSP estableix que, en els supòsits que l'exercici del dret de separació d'un membre no implica la dissolució del consorci, la quota de separació que correspongui a qui exerceixi el seu dret de separació es calcularà «d'acord amb la participació que li hagi correspost en el saldo resultant del patrimoni net, si ha tingut lloc la liquidació, tenint en compte el criteri de repartiment que disposen els estatuts. A falta de previsió estatutària, es considera quota de separació la que li hagi correspost en la liquidació. A manca de determinació de la quota de liquidació, s'han de tenir en compte tant el percentatge de les aportacions al fons patrimonial del consorci que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació com el finançament concedit cada any. Si el membre del consorci que se separa no ha efectuat aportacions perquè no hi està obligat, el criteri de repartiment és la participació en els ingressos que, si s'escau, hagi rebut durant el temps que ha pertangut al consorci. El consorci ha d'acordar la forma i les condicions en què ha de tenir lloc el pagament de la quota de separació, en el supòsit en què aquesta sigui positiva, així com la forma i les condicions del pagament del deute que correspongui a qui exerceix el dret de separació si la quota és negativa (...)».

4. L'article 8.4 dels Estatuts del Consorci estableix: «En relació a la separació dels membres del Consorci i en allò no previst en aquests Estatuts, s'estarà a l'establert als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre de racionalització del Sector Públic (derogats per la Disposició derogatòria única de la LRJSP) i altres mesures de reforma administrativa, i de manera supletòria a allò establert al Codi Civil per a les societats civils (...)»

5. El conveni de finançament signat entre els membres del Consorci a l'any 2005 disposa (Apartat tercer) que: «El Consorci es finançarà amb càrrec als ingressos que es produeixin al llarg dels successius exercicis econòmics. Així, per al primer exercici i successius exercicis, de totes les despeses fixes o variables que no quedin cobertes pels ingressos abans esmentats, se'n farà càrrec el Consell Insular, el qual haurà de ser restituït d'aquestes en els termes que s'exposen en el paràgraf següent.

En aquells exercicis en què els ingressos superin les despeses, els superàvits anuals generats s'imputaran directament per compensar el Consell Insular del total del cost econòmic suportat (el que coincideixi amb el que hagi suportat cobrir els dèficits d'exercicis anteriors), fins a cobrir, amb aquests superàvits, l'acumulat de tots els dèficits que el Consell hagi cobert per avançat.

Quan l'acumulat dels costos suportats pel Consell Insular estiguin totalment coberts, la totalitat dels eventuals superàvits es destinaran a integrar el patrimoni del Consorci, a l'efecte de la seva destinació a les finalitats previstes en els Estatuts».

6.En el cas del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l'illa de Menorca, cap dels criteris -principal ni subsidiari- permet determinar la quota de separació d'un membre que pretén exercir el seu dret, en no constar-ne expressa previsió als estatuts; ni haver aportacions econòmiques realitzades pel membre que se separa. D'igual manera, tampoc el destí que els membres del Consorci preveuen per als ingressos permet emprar el criteri de la participació en els ingressos establert a l'article 126 LRJSP.

7. Com a conseqüència de la separació voluntària de l'Ajuntament des Migjorn Gran del Consorci, i sense perjudici de la seva recuperació de competències en matèria de disciplina en sòl rústic en els termes que preveu la Llei 12/2017, d'Urbanisme de les Illes Balears, se seguiran exercint pel Consorci les competències de l'article 166.3 de la Llei 12/2017, d'Urbanisme de les Illes Balears, a més de la possibilitat de subrogació de l'art. 166.4 LUIB.

8. Atès el contingut de l'acord municipal de l'Ajuntament de Es Migjorn Gran i davant la manca de previsió legal ni estatutària que determini les regles que han de regir el procés de sortida, i en concret, la determinació de la quota de participació del municipi salient i la determinació de règim transitori aplicable als expedients que es troben en curs, resulta necessari l'establiment d'un marc jurídic que doti de la major seguretat jurídica possible el procés de sortida de l'Ajuntament des Migjorn Gran del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l'illa de Menorca.

Vists aquests antecedents, ambdues parts acorden signar el present conveni d'acord amb el següents:

PACTES

PRIMER.- Objecte i justificació del conveni

L'objecte del present conveni és determinar el sistema per fer efectiu el dret de separació de l‘Ajuntament des Migjorn Gran del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l'illa de Menorca, una vegada aquest municipi ha manifestat la seva voluntat en tal sentit mitjançant acord de Ple de data 26.11.2020, i una vegada la resta de membres del Consorci han manifestat la seva voluntat de romandre-hi, evitant d'aquesta manera la  dissolució de l'ens.

Davant la impossibilitat d'aplicar al Consorci els criteris legals de l'article 126.2 LRJSP per fixar la quota de separació d'un membre, l'objecte principal d'aquest conveni és la determinació -i liquidació- de la quota de separació de l'Ajuntament des Migjorn Gran, per tal que es pugui materialitzar l'efectiva separació del membre consorciat i per tant, pugui aquesta produir els seus efectes.

SEGON.- Principis rectors

Els pactes als què arriben ambdues parts, així com els efectes d'aquest conveni se basen en els principis generals que regeixen l'actuació i relacions de les administracions públiques recollits a l'article 3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i especialment: a) el principi d'agilitat dels procediments administratius i de les activitats materials de gestió; b) el principi de bona fe, confiança legítima i lleialtat institucional; c) el principi de responsabilitat en la gestió pública; d) el principi d'eficàcia en el compliment dels objectius fixats; e) el principi d'economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals; f) el principi d'eficiència en la utilització dels recursos públics i g) el principi de col·laboració i coordinació entre les administracions públiques.

TERCER.- Criteris per a la determinació de la quota de separació

Ambdues parts convenen determinar la quota de separació de l'Ajuntament des Migjorn Gran del Consorci mitjançant la definició del règim aplicable als procediments i expedients de tot tipus incoats pel Consorci i que projecten els seus efectes a l'àmbit territorial del municipi des Migjorn Gran, segons l'estat en què s'hi trobin. En aquesta determinació no entren els expedients relatius a sòl rústic al què fa referència l'article 19.1 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries (ANNP, ANEI, ARIP i APT costanera), ja que la competència per tramitar aquests procediments la seguirà ostentant el Consorci fins i tot després que es produeixi l'efectiva separació (art. 166.3 LUIB).

La finalitat d'aquest conveni és determinar a quina de les dues entitats (Consorci o Ajuntament des Migjorn Gran) correspon la iniciació o, en el seu cas, la continuació de la tramitació dels procediments i demés actuacions administratives relatives a infraccions en sòl rústic del terme municipal des Migjorn Gran.

A resultes d'aquesta operació, el conveni servirà per determinar i liquidar la quota de separació de Es Migjorn Gran del Consorci per a la protecció de la legalitat en sòl rústic a l'illa de Menorca. 

QUART.- Règim jurídic aplicable als procediments i actuacions de disciplina urbanística que afecten a l'àmbit territorial del municipi des Migjorn Gran i obligacions que assumeixen les parts

La determinació del destí dels expedients en curs i que afecten a sòl rústic del terme municipal des Migjorn Gran la competència del qual tornarà a ser municipal des què desplegui els seus efectes el seu dret de separació del Consorci s'ha de dur a terme prèvia consideració del diferent estat de tramitació en què s'hi troben. A tal efecte, cal diferenciar:

IV.1.- Actuacions detectades en l'àmbit del terme municipal des Migjorn Gran i que encara no han estat objecte d'obertura de cap tipus de procediment 

Entren dins d'aquest apartat aquelles actuacions que han motivat l'obertura d'expedient administratiu al Consorci però respecte de les què encara no s'han iniciat procediments de disciplina urbanística. Es troben en aquesta situació:

IV.1.1.- Denúncies rebudes i encara no tramitades (sense acta d'inspecció):

PDU 2020-128

PDU 2020-130

IV.1.2.- Actes d'inspecció ja aixecades (d'ofici o en virtut de denúncia) sense finalització d'actuacions prèvies a l'inici del procediment:

PDU-2020-129 

PDU-2021-80

PDU-2021-93 

PDU-2021-122 

IV.1.3.- Actuacions que ja han donat lloc a informe tècnic dels Serveis tècnics del Consorci, encara que no s'han iniciat els corresponents procediments de disciplina urbanística:

Exp. 17/04/05 (PDU 2016-08)

Exp. 17/04/05-S (PDU 2016-08)

Respecte de totes les actuacions més amunt enumerades, ambdues parts convenen que seran assumides per l'Ajuntament des Migjorn Gran a partir del moment en què sigui efectiva la seva separació del Consorci.

L'Ajuntament des Migjorn Gran quedarà subrogat a partir de la data de la seva efectiva sortida del Consorci com a nou titular en tots els drets i obligacions que deriven de les actuacions iniciades pel Consorci a les què es refereix aquest apartat IV.1.

L'Ajuntament des Migjorn Gran practicarà totes aquelles comunicacions i notificacions que a l'efecte siguin necessàries a tots els interessats en les actuacions assenyalades per tal de donar a conèixer la nova situació jurídica que respecte de les mateixes esdevé a partir del moment en què l'Ajuntament des Migjorn Gran recuperi efectivament la seva competència.

Respecte d'aquests expedients, el Consorci remetrà a l'Ajuntament des Migjorn Gran tota la documentació fins aleshores generada, tot de conformitat amb el què disposa l'article 163.3 de la Llei 12/2017, d'Urbanisme de les Illes Balears, corresponent a la corporació municipal -a partir de la data de l'efectiva separació i a tots els efectes- la obligació d'incoar i finalitzar els procediments que d'aquestes actuacions se'n deriven:

- Procediments de disciplina urbanística (restitució de l'ordre jurídic pertorbat i sancionador)

- Procediment d'execució subsidiària de l'acord de demolició-restitució, que en el seu cas s'acordi, davant l'hipotètic incompliment voluntari d'aquell per part de l'infractor.

IV.2- Procediments per al restabliment de la legalitat urbanística vulnerada i/o sancionadors relatius a infraccions detectades dins del terme municipal des Migjorn Gran incoats pel Consorci i encara no finalitzats definitivament.

Entren dins d'aquest apartat tots aquells procediments per al restabliment de la legalitat urbanística vulnerada i sancionadors incoats pel Consorci relatius a infraccions detectades dins del terme municipal des Migjorn Gran (excloent les executades en sòl rústic de l'art. 19.1 DOT), qualsevol que sigui el seu estat de tramitació. 

Es troben en aquesta situació:

IV.2.1.- Procediments en fase d'instrucció:

Exp. 14/04/03-S (PDU 2020-78)

IV.2.2.- Procediments finalitzats objecte de recurs en via contenciós administrativa:

Exp. 10/04/01-S (PDU 2010-01)  (PO 73/2018)

Exp. 13/04/02 (PDU 2012-16) (PO 81/2019)

Exp. 13/04/05-S (PDU 2013-22) (PO 139/2021)

Exp. 13/04/07 (PDU 2020-95)  (PO 36/2017)

Exp. PDU-2020-60 (PO 32/2021)

IV.2.3.- Procediments en fase executiva (amb ordre de demolició ferma pendent d'execució): 

Exp. 02/04/05 (PDU 2006-42)

Exp. 04/04/06 (PDU 2006-13)

Exp. 06/04/06 (PDU 2006-14)

Exp. 09/04/06  (PDU 2006-15)

Exp. 07/04/02  (PDU 2007-32)

Exp. 07/04/03  (PDU 2007-18)

Exp. 07/04/04  (PDU 2007-11)

Exp. 9/04/02  (PDU 2009-21)

Exp. 09/04/03  (PDU 2020-31)

Exp. 10/04/01 (PDU 2021-123) (PO 133/1017)

Exp. 10/04/02  (PDU 2009-20)

Exp. 10/04/03 (PDU 2020-59)

Exp. 12/04/01 (PDU 2020-96)

Exp. 13/04/03 (PDU 2020-100)

Exp. 13/04/04 (PDU 2013-18)

Exp. 13/04/05 (PDU 2013-19)

Exp. 14/04/02 (PDU 2021-07)

Exp. 14/04/03 (PDU 2013-17)

Exp. 14/04/04 (PDU 2020-99)

Exp. 16/04/01 (PDU 2015-08)

Exp. 17/04/01 (PDU 2017-05)

Respecte d'aquests expedients ambdues parts convenen que la continuació de la seva tramitació correspondrà al Consorci fins a la seva definitiva finalització, és a dir, fins a l'efectiva restitució de la legalitat [obtenció de llicència de legalització o efectiva restitució dels terrenys a l'estat anterior a la infracció] i l'efectiu i total cobrament de l'import de la sanció imposada, així com abonar totes les despeses generades per la defensa del Consorci davant els tribunals o altres conceptes, en relació a aquests expedients. 

En tot cas, el Consorci seguirà notificant a l'Ajuntament des Migjorn, com ha fet fins a la data, qualsevol incidència que es produeixi en la tramitació dels esmentats procediments, amb l'obligació d'ambdues parts de prestar-se recíproca col·laboració per tal de donar estricte compliment a la legislació urbanística d'aplicació.

IV.3.- Documentació administrativa obrant als arxius del Consorci relativa a expedients oberts com a conseqüència d'infraccions

 

dins el sòl rústic del terme municipal des Migjorn Gran 

La documentació dels expedients oberts respecte d'infraccions detectades en sòl rústic del terme municipal des Migjorn Gran durant el temps que aquest municipi ha romàs al Consorci, quedarà als arxius d'aquest ens.

En virtut del principi de col·laboració administrativa ambdues parts convenen que, a requeriment de l'Ajuntament des Migjorn Gran, el Consorci facilitarà tota la informació que li sigui demanada en relació amb els mateixos, sense perjudici de les limitacions legals que pogueren existir.

IV.4.- Expedients que iniciï i tramiti el Consorci en exercici de les competències que conserva a tenor de l'article 166.3 LUIB en el sòl rústic del terme municipal des Migjorn Gran

En relació amb els expedients que tramiti el Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l'illa de Menorca relatius a infraccions detectades dins del terme municipal des Migjorn Gran en exercici de les competències que conserva en el sòl rústic d'aquest terme municipal, i pels principis de lleialtat institucional i col·laboració administrativa que regeixen les seves relacions, ambdues parts convenen que el Consorci notificarà a l'ajuntament totes aquelles actes d'inspecció que se n'aixequin, així com aquells actes administratius de rellevància que es dictin en els procediments que en el seu cas s'iniciïn i tramitin com a conseqüència de les infraccions detectades.

CINQUÈ.- Determinació de la quota de separació de l'Ajuntament des Migjorn Gran com a membre del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l'illa de Menorca

En aplicació del Conveni de col·laboració signat per Consell Insular de Menorca i  ajuntaments el 17 de juny de 2005, el Consorci es finança amb els ingressos que obté del cobrament de les sancions que imposa, assumint el CIM totes aquelles despeses que queden sense cobrir amb aquest sistema de finançament, amb total indemnitat per als ajuntaments consorciats, els quals no fan ni han fet mai cap aportació econòmica per raó de la seva pertinença al Consorci.

D'aquesta manera, tant els ingressos com les despeses que es generin com a conseqüència de la tramitació total dels procediments al què es refereix l'apartat IV.2 d'aquest document se seguiran regint pel què estableix el conveni de finançament del Consorci de l'any 2005.

Conseqüentment, ambdues parts convenen que l'efectiva sortida de l'Ajuntament des Migjorn Gran no genera per a aquesta administració cap obligació ni dret de tipus econòmic, motiu pel què la quota de separació resulta zero.

Una vegada establert que la quota de separació no resulta positiva ni negativa, i que de la signatura d'aquest conveni no es deriva cap obligació econòmica per a les parts, aquestes  es donen per saldades, sense res haver de demanar l'una a l'altre per concepte de liquidació de la quota de separació.

De comú acord ambdues parts consideren que s'han complert respectivament les obligacions que tenien assumides legalment i estatutàriament i, llevat de les obligacions adquirides per virtut d'aquest conveni, es donen per saldades i finiquitades en la relació consorcial, sense res més haver de demanar ni reclamar l'una a l'altra.

SISÈ.- Vigència del conveni

El present conveni, signat per les persones que figuren a l'encapçalament en les respectives qualitats en què hi concorren a l'acte, necessita ser ratificat per acord de la Junta de Govern del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l'illa de Menorca i desplegarà tots els seus efectes des de la data de la seva publicació.

SETÈ.- Seguiment, vigilància, control i execució del conveni

Per a la correcta execució del present conveni i a satisfacció d'ambdues parts, es crea una Comissió de seguiment, vigilància i control en règim de paritat, constituïda per qui ostenti la Presidència del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l'illa de Menorca -o persona en qui aquest delegui-, i la persona que ostenti l'alcaldia de l'Ajuntament des Migjorn Gran -o persona en qui aquesta delegui-.

Els membres de la comissió, amb l'assistència d'assessorament si fos necessari, vetllaran per la correcta interpretació i aplicació del conveni, amb la finalitat d'evitar qüestions litigioses derivades de la seva aplicació.

VUITÈ.- Naturalesa del conveni i resolució de qüestions litigioses

El present conveni té naturalesa jurídica administrativa, motiu pel qual les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i del seu compliment seran competència de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, les controvèrsies que es puguin derivar de la seva interpretació i execució s'han de dirimir prèviament pels responsables dels seu seguiment, vigilància i control.

 

NOVÈ.- Normativa d'aplicació subsidiària

En tot allò no previst en aquest conveni ambdues parts es remeten al què en cada moment vengui establert per la normativa d'aplicació en la matèria, en especial, les Lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre, respectivament de procediment administratiu del procediment comú i del règim jurídic del sector públic.

En prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni en el lloc i data que consta a les signatures electròniques que figuren més avall.

Signat a la data i lloc que consten a la signatura electrònica»

 

Maó, a la data de la signatura electrònica (14 de gener de 2022)

El president

Josep Pastrana Huguet

DP 2021/70, de 26/02/2021